Відкриття молочної кислоти в м’язовій тканині 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відкриття молочної кислоти в м’язовій тканиніДо 1 мл розчину фенолу додати 2-3 краплі розчину ферум(ІІІ) хлориду. Колір реакційної суміші при цьому змінився з ________________ на ________________. Прилити 1 мл витяжки з м’язової тканини. Колір реакційної суміші при цьому змінився з ________________ на ________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ОБМІН ЛІПІДІВ

І. Питання для обговорення

1. Назвіть харчові продукти, багаті на ліпіди.

2. В яких відділах шлунково-кишкового тракту відбувається перетравлення жирів? Схарактеризуйте ці процеси.

3. Які травні ферменти беруть участь у розщепленні ліпідів?

4. Що таке жовч? Який її склад і значення?У чому полягає роль жовчі в перетравлюванні та всмоктуванні ліпідів?

5. Які гормони беруть участь в регуляції обміну жирів у організмі людини.

6. Напишіть рівняння хімічних реакцій перетворення гліцерину на 3-фосфогліцериновий альдегід.

7. Напишіть рівняння хімічних реакцій β-окиснення гексанової кислоти.

8. Яке енергетичне значення для організму має окиснення жирних кислот?

9. Які сполуки називають кетоновими тілами? Поясніть механізм їх утворення.

10. Дайте назву ацетооцтовій і β-гідроксимасляній кислотам за систематичною номенклатурою та напишіть їх структурні формули.

11. Схарактеризуйте процеси синтезу тригліцеридів у клітинах організму.

12. Напишіть рівняння хімічної реакції взаємодії α-фосфогліцерину й двох молекул ацил–КоА.

13. Напишіть рівняння хімічної реакції утворення тригліцериду з α,β-дигліцериду.

 

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Емульгування жирів

У 6 пробірок налити по 2 мл води та добавити в кожну з них по 4-5 крапель свіжої олії. Першу пробірку залишити для контролю. В другу пробірку додати 4-5 крапель розчину калій гідроксиду, в третю – 4-5 крапель розчину натрій карбонату, в четверту – 4-5 крапель жовчі, в п’яту – 4-5 крапель розчину білка, в шосту – 4-5 крапель розчину мила. Вміст всіх пробірок струсити та спостерігати зміни.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ОБМІН БІЛКІВ

І. Питання для обговорення

1. Назвіть харчові продукти, багаті на білки.

2. Які білки називають повноцінними та неповноцінними?

3. Що таке баланс Нітрогену в організмі? Які бувають види балансу Нітрогену – позитивний, негативний, нульовий?

4. У яких відділах шлунково-кишкового тракту відбувається перетравлення білків? Схарактеризуйте ці процеси.

5. Які травні ферменти беруть участь у розщепленні білків?

6. Яка біологічна роль хлоридної кислоти в процесі травлення?

7. Назвіть кінцеві продукти гідролізу білків у тонкій кишці.

8. Чим небезпечне для організму потрапляння в кров чужорідних білків?

9. Яким перетворенням піддаються амінокислоти в процесі внутрішньоклітинного обміну (перетворення за аміногрупою, за карбоксильною групою, за радикалами)?

10. Напишіть рівняння хімічних реакцій дезамінування будь-якої α-амінокислоти. Назвіть продукти реакцій.

11. Яке значення для організму мають процеси переамінування (трансамінування) амінокислот? Напишіть рівняння хімічних реакцій переамінування будь-якої α-амінокислоти.

12. Запишіть рівняння хімічних реакцій декарбоксилювання гістидину, триптофану, аспарагінової та глутамінової кислот.

13. Напишіть рівняння хімічної реакції утворення цистину з двох молекул цистеїну.

14. Напишіть хімічну формулу сечовини. Де відбувається процес утворення сечовини в організмі людини? Яке значення для організму він має?

15. Які кінцеві продукти обміну простих і складних білків?

 

II. Практична частина.

Завдання 1. Розрахуйте добову потребу білка для власного організму, знаючи, що за добу необхідно споживати близько 1,5 г білка на кожний кілограм маси тіла.

 

 

 


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

 

ОБМІН НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ

ОБМІН ВОДИ ТА МІНЕРАЛЬНИХ СОЛЕЙ

 

Питання для обговорення

1. Який процес називають трансляцією? Яке значення має біосинтез білків для організму?

2. Назвіть і схарактеризуйте етапи біосинтезу білків (трансляції).

Генетичний код
Перший нуклеотид Другий нуклеотид Третій нуклеотид
У Ц А Г
У Фен Фен Лей Лей Сер Сер Сер Сер Тир Тир – – Цис Цис – Три У Ц А Г
Ц Лей Лей Лей Лей Про Про Про Про Гіс Гіс Гіс Гіс Арг Арг Арг Арг У Ц А Г
А Іле Іле Іле Мет Тре Тре Тре Тре Асн Асн Ліз Ліз Сер Сер Арг Арг У Ц А Г
Г Вал Вал Вал Вал Ала Ала Ала Ала Асп Асп Глу Глу Глі Глі Глі Глі У Ц А Г

3. Схарактеризуйте процес синтезу РНК на матриці ДНК.

4. Який процес називають реплікацією? Коротко схарактеризуйте його.

5. Користуючись таблицею генетичного ДНК, визначте, які амінокислоти кодують триплети ЦАТ, ТТТ, ГАТ. Якими триплетами закодовані амінокислоти вал, фен, три?

6. Яку амінокислоту транспортує тРНК з кодовим триплетом ГГГ?

7. На фрагменті ДНК, який має склад Ц-А-Т-Г-Г-Ц-Т-А-Т, синтезований фрагмент і-РНК. Укажіть його склад.

8. Ділянка ДНК містить послідовно розташовані нуклеотиди А-А-Г-Т-Г-Т-Г-А-Ц-Т-Т-А. Вкажіть амінокислотний склад білкового ланцюга, який відповідає цій ділянці ДНК.

9. У яких відділах шлунково-кишкового тракту відбувається перетравлення нуклеїнових кислот? Схарактеризуйте ці процеси.

10. Які кінцеві продукти розпаду нуклеїнових кислот у організмі людини?

11. Вміст і розподіл води в організмі.

12. Біологічна роль води.

13. Надходження та виведення води з організму. Гормони, що регулюють водний баланс у організмі.

14. Поняття про мінеральні речовини. Макро- та мікроелементи.

15. Біологічна роль мінеральних елементів: Йоду, Кальцію, Кобальту, Натрію, Сульфуру, Феруму, Фосфору, Хлору?

 


ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ № 6-7

 

БІОХІМІЯ СПОРТУ

 

І. Питання для обговорення

1. Загальна характеристика м'язів. Будова м'язових клітин.

2. Як відбуваються процеси м'язового скорочення і розслаблення?

3. Порівняйте шляхи ресинтезу АТФ: креатинфосфатний, лактатний і тканинне дихання.

4. Що називають кисневим боргом (алактатним і лактатним)?

5. Зони відносної потужності м'язової роботи та шляхи ресинтезу АТФ, що їх забезпечують.

6. Схарактеризуйте механізми нервово-гуморального регулювання м'язової діяльності.

7. Які біохімічні зміни відбуваються під час виконання фізичного навантаження у скелетних м'язах, в головному мозку, в міокарді, в печінці, в крові.

8. Що таке стомлення? Які бувають види стомлення організму?

9. Схарактеризуйте причини стомлення організму: порушення регуляторних функцій і вегетативних систем; вичерпування енергетичних резервів; вплив лактату; пошкодження біологічних мембран вільно радикальним окисленням.

10. Порівняйте процеси термінового та відстроченого відновлення організму.

11. Процеси суперкомпенсації після фізичного навантаження та їх вплив на принципи спортивного тренування.

12. Назвіть методи прискорення відновлення організму спортсмена після втоми.

13. Що таке адаптація до м'язовій роботи? Порівняйте дві її фази – термінову та довготривалу.

14. Назвіть фактори спортивної працездатності людини. Лактатна й аеробна працездатність.

15. Загальна характеристика фармакологічних засобів підвищення працездатності.

16. Особливості харчування спортсменів.

17. Допінги та їх шкідливий вплив на організм спортсмена.


II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторних робіт.

Виявлення креатину в м’язовій тканині

До 1 мл витяжки з м’язової тканини додати 2 мл розчину натрій гідроксиду та декілька крапель насиченого розчину пікринової кислоти. Спостерігають поступову зміну забарвлення суміші в пробірці з _________________ на ______________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Виявлення хлорид-іонів у м’язовій тканині

До 1-2 мл витяжки з м’язової тканини долити 0,5 мл розчину нітратної кислоти та декілька крапель розчину арґентум нітрату. Спостерігають ________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Виявлення сульфат-іонів у м’язовій тканині

До 1-2 мл витяжки з м’язової тканини долити кілька краплин розчину барій хлориду. Спостерігають _____________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Виявлення йонів Феруму в м’язовій тканині

До 1-2 мл витяжки з м’язової тканини долити кілька краплин розчину калій (ІІІ) гексоціаноферату. Спостерігають _____________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 186; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.008 с.)