МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ„БІОХІМІЯ”

 

напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання*

6.010202 Спорт

6.010203 Здоров’я людини

кваліфікація

6.01020101 Вчитель фізичної культури

6.01020102 Вчитель фізичного виховання, тренер з обраного виду спорту

6.01020103 Вчитель основ здоров’я

 

інститут Фізичної культури

 

Розробник: доцент кафедри хімії та методики навчання хімії, к.пед.н. Бабенко О.М.

 

 


 

 

І СЕМЕСТР
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

 

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ТА ЗАДАЧІ БІОХІМІЇ

І. Питання для обговорення

1. Дайте визначення поняття «біохімія».

2. Поясніть, чому біохімію називають хімією життя? Назвіть основні ознаки живої матерії.

3. Поясніть, у чому полягає зв’язок біохімії з іншими науками, різними галузями господарства тощо.

4. Яке значення знань з основ біохімії для спортсменів, вчителів фізичної культури, реабілітологів, тренерів?

5. Що вивчає статична, динамічна та функціональна біохімія?

6. Назвіть та схарактеризуйте хімічні сполуки, які входять до складу Вашого організму.

7. Які речовини називають органічними та неорганічними? За якою ознакою їх поділяють?

8. Що таке функціональна група? Запишіть формули таких функціональних груп атомів: гідроксильної; альдегідної; кетонної; карбоксильної; аміногрупи.

9. Коротко схарактеризуйте такі класи органічних сполук:

‒ насичені вуглеводні;

‒ ненасичені вуглеводні;

‒ ароматичні вуглеводні;

‒ спирти;

‒ альдегіди та кетони;

‒ карбонові кислоти;

‒ естери (складні ефіри);

‒ амінокислоти.

 

 

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть формули та назвіть сполуки, які містять у молекулі по дві різні функціональні групи:

‒ гідроксильну й альдегідну;

‒ гідроксильну й кетонну;

‒ гідроксильну й карбоксильну;

‒ альдегідну й карбоксильну;

‒ амінну й карбоксильну.


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ХІМІЯ БІЛКІВ

І. Питання для обговорення

1. Які сполуки називають білками?

2. Назвіть основні функції білків у організмі. Наведіть приклади відповідних білків.

3. Які сполуки є амінокислотами? Загальна формула протеїногенних α-амінокислот.

4. Випишіть назви груп атомів, які зустрічаються у молекулах протеїногенних амінокислот і вкажіть, у яких амінокислотах вони містяться.

5. Які амінокислоти називають замінними та незамінними?

6. Як називається хімічний зв’язок між амінокислотами в молекулі білка?

7. Напишіть структурну формулу трипептиду, що складається з трьох різних амінокислот.

8. Назвіть рівні структури білка та схарактеризуйте їх.

9. Назвіть основні фізико-хімічні властивості білків (відносна молекулярна маса, розчинність у воді тощо).

10. Дайте визначення та наведіть приклади оборотної та необоротної денатурації білків.

11. За якими ознаками класифікують білки?

12. У чому полягає відмінність складних білків від простих?

13. Дайте характеристику простим білкам. Назвіть їх основні класи.

14. Які білки називають складними? Схарактеризуйте основні групи складних білків.

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Кольорові реакції на білки

А. Біуретова реакція. У пробірку наливають 1 мл розчину білка, добавляють 1 мл розчину натрій гідроксиду та 1-2 краплі розчину купрум (ІІ) сульфату. Розчин змінює забарвлення з ____________ на _____________.

Б. Ксантопротеїнова реакція. У першу пробірку наливають 1 мл розчину яєчного білка, а в іншу – 1 мл розчину желатини. В обидві пробірки добавляють по 5 крапель концентрованої нітратної кислоти. В кожній пробірці з’являється _____________. Колір суміші в першій пробірці _________________. У другій _________________.

Висновок _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Завдання 2. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Осадження та денатурація білків

У шість пробірок наливають по 1 мл розчину яєчного білка. У пробірки наливають по 1-2 мл таких розчинів: у першу – етанол, у другу – ацетон, у третю – концентровану хлоридну кислоту, у четверту – концентровану сульфатну кислоту, у п’яту – аргентум нітрат, у шосту – насипають кристалічний натрій хлорид. Вміст пробірок збовтують і спостерігають: у першій – __________, у другій – __________, у третій – __________, у четвертій – __________, у п’ятій – __________, у шостій – __________. Потім у кожну пробірку додають 5-6 мл дистильваної води. Спостерігають зміни у пробірках: у першій – _____________, у другій – _____________, у третій – _____________, у четвертій – _____________, у п’ятій – _____________, у шостій – _____________.

Висновок _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ХІМІЯ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ

І. Питання для обговорення

1. Дайте визначення нуклеїнових кислот.

2. Назвіть та напишіть формули складових частин мононуклеотидів.

3. Напишіть формули АМФ, АДФ і АТФ. Яка роль АТФ у організмі людини?

4. Що таке первинна структура ДНК і РНК. Назвіть правила Чаргаффа.

5. Дайте визначення принципу комплементарності.

6. Яка спадкова інформація міститься в молекулах ДНК?

7. Як Ви вважаєте, чому кожну амінокислоту кодує три нуклеотиди, а не один чи два?

8. Схарактеризуйте різні рівні структури нуклеїнових кислот.

9. Порівняйте молекули ДНК і РНК. Назвіть ознаки їх подібності та відмінності.

10. У чому полягають основні функції ДНК, і-РНК, т-РНК, р-РНК?

11. Яка роль рибосом у процесі синтезу білка? Опишіть їх будову.

 

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Відкриття складових частин рибонуклеопротеїдів

У пробірку наливають 1 мл розчину натрій гідроксиду та добавляють 2-3 краплі розчину купрум (ІІ) сульфату. Утворюється ________________. Потім додають 1 мл гідролізату РНК. Спостерігають ___________________. У другу пробірку наливають 1 мл гідролізату РНК та 2 мл розчину амоній гідроксиду. Добавляють декілька крапель розчину арґентум нітрату. Через 3-5 хв спостерігають утворення ____________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ХІМІЯ ВУГЛЕВОДІВ

І. Питання для обговорення

1. Які сполуки називають вуглеводами?

2. Яку роль виконують вуглеводи в живих організмах? Наведіть приклади.

3. Які вуглеводи називають простими?

4. Як класифікують моносахариди? Наведіть приклади моносахаридів і схарактеризуйте їх значення.

5. Які вуглеводи називаються дисахаридами? Наведіть приклади дисахаридів і схарактеризуйте їх значення.

6. Які сполуки є продуктами гідролізу сахарози, лактози, мальтози.

7. Які вуглеводи називаються полісахаридами? Назвіть найважливіші з них. Де вони зустрічаються в природі?

8. Як класифікують полісахариди?

9. Дайте характеристику основних представників гомо- та гетерополісахаридів.

 

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Взаємодія моносахаридів і дисахаридів з купрум (II) гідроксидом

У кілька пробірок (за кількістю наявних вуглеводів) наливають по 1 мл розчину натрій гідроксиду та кілька крапель розчину купрум (ІІ) сульфату до утворення _______________________. Потім у кожну пробірку добавляють відповідно по 1 мл розчинів вуглеводів. Спостерігають за утворенням в усіх пробірках ____________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Завдання 2. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Якісні реакції на крохмаль і глікоген

У дві пробірки наливають по 1 мл розчинів крохмалю та глікогену. У кожну добавляють 1-2 краплі розчину Люголю. У першій пробірці з’являється ________________, у другій – __________________.

Висновок _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

ХІМІЯ ЛІПІДІВ

І. Питання для обговорення

1. Дайте визначення ліпідам.

2. Чи правильним є твердження про те, що жири є нерозчинними?

3. Поясніть функції ліпідів у живих організмах.

4. Поясніть, які сполуки називають гліцеридами, стеридами, восками.

5. Напишіть структурну формулу будь-якого 1,3-дигліцериду. Дайте йому назву.

6. У чому полягає відмінність у будові жирів тваринного та рослинного походження?

7. Схарактеризуйте хімічну будову холестерину та його роль в організмі людини.

8. Які сполуки називають фосфоліпідами? Яка їх біологічна роль?

9. Які сполуки називають гліколіпідами? Яка їх біологічна роль?

10. Порівняйте біологічні функції простих і складних ліпідів.

11. Чому вміст складних ліпідів у організмі завжди залишається практично незмінним?

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Розчинність жирів

У три пробірки налити по кілька крапель олії. Потім у кожну наливають по 1-2 мл таких рідин: у першу – дистильованої води, у другу – розчину натрій хлориду, у третю – етанолу, у четверту – ацетону. Всі пробірки струшують і спостерігають за розчинністю жирів у різних розчинниках. У першій пробірці – ____________, у другій – ____________, у третій – ____________, у четвертій – ____________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Завдання 2. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.007 с.)