Тема 7. Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузіШляхи підвищення прибутковості та рентабельності підприємств. Аналіз результатів діяльності

План

1. Резерви збільшення прибутку.

2. Зміст, завдання та об’єкти аналізу фінансових результатів.

3. Аналіз чистого прибутку.

4. Аналіз валового прибутку від реалізації послуг.

 

Список використаних джерел:

1. Костюк, В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства [Текст]: навч. посібник / В.О Костюк. – Х: ХДАМГ, 2002, стор. 124-146.

2. Тарасенко, Н.В. Економічний аналіз. Практикум [Текст]: навч. посібник / Н.В. Трасенко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2006, стор. 190-205.

3. Циглик, І.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства [Текст]: навч. посібник / І.І. Циглик, С.О. Кропельницька, О.І. Мозіль. – Центр навчальної літератури, 2004, стор. 86-99.

 

Основні терміни і поняття: прибуток, чистий прибуток, валовий прибуток, рентабельність послуг, рентабельність підприємства.

Методичні рекомендації

Необхідно:

1. розкрити зміст та значення показників прибутку;

2. визначити завдання аналізу прибутку та джерела інформації;

3. охарактеризувати структурно-логічну схему формування прибутку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

4. оцінити виконання плану та динаміку валового та чистого прибутку;

5. провести аналітичне дослідження впливу факторів на відхилення за прибутком;

6. виявити резерви збільшення прибутку;

7. дати оцінку показникам рентабельності;

8. підготувати висновки та пропозиції за результатами аналізу.

 

За результатами вивчення нового матеріалу необхідно: скласти конспект за пропонованим планом, розв’язати задачі 7.2, 7.3 зі збірника і дати відповіді на питання для самоконтролю знань.

 

Питання для самоконтролю знань:

1.За якими показниками проводять оцінку інтенсивності та ефективності діяльності підприємства?

2.Складові резервів збільшення прибутку.

3.Що передбачає аналіз рентабельності?

4.Основні завдання і порядок аналізу прибутку.

5.Чому прибуток називають найвагомішим джерелом централізованих ресурсів держави?

6.Які показники прибутку використовують при аналізі господарської діяльності підприємства?

7.Які основні чинники впливають на величину прибутку від реалізації послуг (продукції)?

 

Після вивчення матеріалу студент повинен знати: резерви зростання прибутку, прийоми економічного аналізу (2-3), що застосовують в аналізі фінансових результатів діяльності підприємства.

Після вивчення матеріалу студент повинен вміти:застосовувати метод порівняння, індексний метод та інші в аналізі чистого прибутку і валового прибутку.

 

 

Характеристика економічної безпеки підприємства. Форми реструктуризації

План

1. Сутність економічної безпеки.

2. Підприємство – основна структурна ланка об’єктно-суб’єктного складу економічної безпеки держави.

3. Фінансове оздоровлення підприємств (реструктуризація і санація).

 

Список використаних джерел:

1. Бойчик, І.М. Економіка підприємства [Текст]: навч. посібник / І.М. Бойчик, М.С. Харів, М.І. Хопчан. – К : Каравела, 2000, стор. 236-248.

Основні терміни і поняття:стан економіки, економічна безпека, продуктивні сили, світові господарські зв’язки, економічна безпека держави, реструктуризація, санація, фінансове оздоровлення підприємства, використання корпоративних ресурсів, фактори реструктуризації.

Методичні рекомендації

Сутність економічної безпеки

Під економічною безпекою розуміється такий стан економіки, за якого гідно задовольняються суспільні потреби при ефективному використанні продуктивних сил, навколишнього середовища і світових господарських зв’язків. Для такої економіки характерні: суверенітет держави над природними ресурсами і економічним потенціалом; системна сталість і збалансованість; гарантованість всіх форм власності і свободи підприємництва; стійкість і протистояння впливу внутрішніх і зовнішніх загроз; здатність до технологічного оновлення і розширеного відтворення на інтенсивній основі.

Розрізняють такі рівні економічної безпеки: міжнародна (глобальна і регіональна), національна, локальна (регіональна або галузева) і приватна (підприємств, організацій, фірм і особистості).

Підприємство – основна структурна ланка об'єктно-суб'єктного складу економічної безпеки держави

Об’єктами економічної безпеки є держава, суспільство, сім’я, окремі громадяни і їх об’єднання, підприємства, організації, установи, окремі території, а також елементи самої економічної безпеки (ресурсно-сировинна, енергетична, військово-економічна, науково-технологічна, демографічна, екологічна, інформаційна, зовнішньоекономічна та інші різновиди безпеки).

Виступаючи як головний об’єкт економічної безпеки, держава одночасно є основним її суб’єктом і здійснює свої функції через органи законодавчої, виконавчої і судової влади. До суб’єктивного складу економічної безпеки входять також функціональні і галузеві міністерства і відомства, податкові митні служби, банки, біржі, страхові компанії, постачальники, виробники, продавці, споживачі та інші господарюючі суб’єкти.

У наведеному об’єктно-суб’єктному складі особливе місце належить основній структурній ланці суспільного виробництва – підприємству, під економічною безпекою якого розуміється стан найефективнішого використання корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей для запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам і загрозам, забезпечення стійкого функціонування і створення перспектив росту для виконання своєї підприємницької місії.

Для досягнення необхідного рівня безпеки, який відображає стан використання корпоративних ресурсів за критеріями безпеки, підприємство повинно провести комплекс робіт, що забезпечать максимальну безпеку основних функціональних напрямків його діяльності. Сукупність останніх формує функціональні складові економічної безпеки підприємства. Основними з них є фінансова, кадрова, техніко-технологічна, інноваційна, інформаційна та економічна складові. Кожна складова характеризується власним змістом, набором функціональних критеріїв і способів забезпечення.

Фінансове оздоровлення підприємств ( реструктуризація і санація )

При вивченні матеріалу щодо реструктуризації і санації необхідно чітко визначити:

- сутність і завдання реструктуризації;

- можливі варіанти проведення реструктуризації;

- внутрішні і зовнішні фактори реструктуризації;

- основні показники реструктуризації;

- форми реструктуризації;

- сутність і причини проведення санації.

За результатами вивчення нового матеріалу необхідно: скласти конспект за пропонованим планом і дати усні відповіді на питання для самоконтролю знань.

 

Питання для самоконтролю знань:

1. Визначення поняття «економічна безпека».

2. Рівні економічної безпеки.

3. Об’єкти економічної безпеки.

4. Головний об’єкт економічної безпеки.

5. Функціональні складові економічної безпеки підприємства.

6. Сутність і необхідність реструктуризації підприємства.

7. Наслідки реструктуризації. Оціночні показники результатів реструктуризації.

8. Види реструктуризації, їх характеристика.

9. Розробка і здійснення програми (бізнес-плану) реструктуризації підприємства.

10. Вітчизняний і зарубіжний досвід реструктуризації.

11. Суть механізму санацій.

12. Програма санаційних заходів фінансово-економічного характеру.

 

Після вивчення матеріалу студент повинен знати: сутність поняття «економічна безпека», значення підприємства як основної ланки в цьому процесі, шляхи фінансового оздоровлення підприємств.

 

 

Сутність, причини та ознаки банкрутства. Ліквідація збанкрутілих підприємств

План

1. Поняття банкрутство та причини його виникнення.

2. Процедура визнання боржника банкрутом.

3. Ліквідація збанкрутілих підприємств.

Список використаних джерел:

1. Бойчик, І.М. Економіка підприємства [Текст]: навч. посібник / І.М. Бойчик, М.С. Харів, М.І. Хопчан. – К : Каравела, 2000, стор.254-265;

2. Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст]: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В Погріщук: Центр учбової літератури, 2012, стор. 291-302;

3. Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] / Л.І. Шваб. – К: «Каравела», 2007, стор. 553-564.

Основні терміни і поняття:неплатоспроможність, банкрутство, боржник, кредитор, навмисне, фіктивне банкрутство, розпорядження майном боржника, ліквідація підприємств.

 

Методичні рекомендаціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.009 с.)