Тема 5. Трудові ресурси підприємства і оплата праці. Організація праці. робочИЙ часМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Трудові ресурси підприємства і оплата праці. Організація праці. робочИЙ час 

Особливості організації праці на підприємствах галузі, наукова організація праці (НОП)

План

1. Особливості організації праці в готельних підприємствах.

2. Наукова організація праці.

 

Список використаних джерел:

1. Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст]: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В Погріщук: Центр учбової літератури, 2012, стор. 112-116;

2. Кузнецова, Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства [Текст]: / Н.М. Кузнєцова. - К: Федерація профспілок, 1997, стор. 67-69;

3. Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] / Л.І. Шваб. – К: «Каравела», 2007, стор. 77-107.

Основні терміни і поняття:НОП(наукова організація праці), нерівномірність завантаження, сезонність, ефективне використання ресурсів.

Методичні рекомендації

Особливості організації праці в готельних підприємствах

При вивченні матеріалу звернути увагу на:

- обсяг, якість і різноманітність послуг у готельному господарстві та чинники, що їх обслуговують;

- нерівномірність та сезонний характер надання послуг;

- особливості сучасного готельного обслуговування та фактори, що їх зумовлюють.

Праця на будь-якому підприємстві повинна бути організована з наукової точки зору. Науковою є така організація праці, яка ґрунтується на досягненнях науки і техніки, передовому досвіді і дозволяє найкращим чином об’єднати в єдиному процесі виробництва техніку і людей, забезпечити ефективне використання ресурсів та збереження здоров’я працівників. Наукова організація праці (НОП) має вирішувати три завдання:

- економічне – ефективне використання ресурсів, ріст продуктивності праці;

- психофізіологічне – підвищення працездатності людини без шкоди її здоров’ю;

- соціальне – праця повинна бути задоволенням.

Наукова організація праці

Основними напрямками НОП є:

- вдосконалення форм розподілу і кооперування праці;

- вдосконалення нормування праці, її морального і матеріального стимулювання;

- покращення умов праці;

- підготовка і підвищення кваліфікації кадрів;

- зміцнення трудової дисципліни.

При вивченні теми використайте отриманні знання зі спеціальних дисциплін.

За результатами вивчення нового матеріалу необхідно: скласти конспект за пропонованим планом і дати усні відповіді на питання для самоконтролю знань.

Питання для самоконтролю знань:

1. Специфіка товару, що випускає готель.

2. Підтвердьте прикладами те, що попит на готельні послуги має нерівномірний характер.

3. Як забезпечити ефективність використання праці персоналу?

4. Показники якості обслуговування.

5. Якими особистими якостями повинні володіти керівництво й оперативні працівники готелів?

6. Що таке НОП?

7. Дайте визначення науковій організації праці.

8. Завдання, що вирішує НОП.

9. Основні напрямки НОП.

10. Взаємозв’язок НОП і технічного розвитку.

 

Після вивчення матеріалу студент повинен знати: особливості організації праці в готельній галузі, сутність поняття «НОП» та завдання, що вирішує наукова організація праці.

 

 

Законодавча база з питань оплати праці, державна політика, функції зарплати, основна і додаткова зарплата

План

1. Закони України «Про оплату праці» і «Про сумісництво».

2. Державна політика і функції зарплати.

3. Зарплата основна і додаткова. Доплати і надбавки.

 

Список використаних джерел:

1. Бойчик, І.М. Економіка підприємства [Текст]: навч. посібник / І.М. Бойчик, М.С. Харів, М.І. Хопчан. – К : Каравела, 2000, стор. 174-176;

2. Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст]: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В Погріщук: Центр учбової літератури, 2012, стор. 137-139.

 

Основні терміни і поняття: заробітна плата, заробітна плата основна, заробітна плата додаткова, тарифні оклади, відрядні розцінки, доплати, надбавки, компенсаційні виплати.

Методичні рекомендації

Щодо законодавчих актів - необхідно знати їх назви , дату прийняття і основні положення (назви розділів).

Державна політика і функції зарплати чітко визначені в підручнику «Економіка підприємства» автор Бойчик І.М.

Заробітну плату розрізняють основну і додаткову, які знаходяться приблизно у співвідношенні: 70% - основна, 30% - додаткова.

Основна заробітна плата працівника визначається тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками, а також доплатами у розмірах, встановлених чинним законодавством. Їх розмір залежить від результатів роботи самого працівника.

Організація практичної господарської діяльності здійснюється у відповідності із Статутом підприємства. Адміністрація підприємства несе відповідальність за організацію і результати фінансово-господарської діяльності, соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу у відповідності до діючого законодавства.

Розмір додаткової заробітної плати визначається кінцевими результатами діяльності підприємства і виступає у формі прямих винагород, заохочувальних виплат, а також доплат у розмірах, що перевищують встановлені чинним законодавством.

За результатами вивчення нового матеріалу необхідно: скласти конспект за пропонованим планом, вивчити матеріал і дати усні відповіді на питання для самоконтролю знань.

Питання для самоконтролю знань:

1. Державна політика. Функції зарплати.

2. Номінальна і реальна заробітна плата.

3. Основна і додаткова заробітна плата. Структура.

Після вивчення матеріалу студент повинен знати: законодавчу базу з питань оплати праці, визначення «заробітна плата», її склад і структуру, визначення «основна і додаткова зарплата», найменування доплат і надбавок, їх розміри.

Найменування доплат і надбавок Розмір доплат і надбавок
Доплати:  
За сумісництво професій (посад) доплата одному працівнику не обмежується максимальним розміром і встановлюється в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і окладом суміщуваної посади працівників
За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт розмір доплати одному працівнику не обмежується і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників
За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника До 100 відсотків тарифної ставки(окладу, посадового окладу) відсутнього працівника
За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці За роботу у важких, шкідливих умовах праці – 4, 8 і 12 відсотків тарифної ставки (окладу) за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці – 16, 20, 24 відсотки тарифної ставки (окладу)
За інтенсивність праці до 12 відсотків тарифної ставки (окладу)
На період освоєння нових норм трудових затрат підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків, підвищення тарифних ставок до 10 відсотків
За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи) доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб) конкретний розмір доплати визначається галузевими (регіональними) угодами залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру якщо чисельність ланки більше, ніж п’ять осіб, встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадира
За роботу у вечірній час – з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи) 20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час
За роботу в нічний час (з 22.00 до 6.00) 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину за роботи в цей час
Надбавки:  
За високу професійну майстерність диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників: ІІІ розряду – 12 відсотків, IV розряду – 16 відсотків, V розряду – 20 відсотків, VI і вищих розрядів – 24 відсотки тарифної ставки (окладу)
За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів водіям 2-го класу – 10 відсотків, 1-го класу – 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час
За класність машиністам електровозів, електропоїздів, дизель-поїздів до 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований машиністом час
За високі досягнення у праці до 50 відсотків посадового окладу
За виконання особливо важливої роботи на певний термін до 50 відсотків посадового окладу
За знання і примінення в роботі іноземних мов (в залежності від кількості мов) у відсотках до ставки зарплати

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.009 с.)