Між Міністерством промислової політики України,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Між Міністерством промислової політики України,Г А Л У З Е В А У Г О Д А

НА 2008-2009 РОКИ

Між Міністерством промислової політики України,

Фондом державного майна України,

Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців

Підприємств машинобудівної та металообробної галузей

«Металіндустрія - Україна» та профспілками

Автомобільного та сільськогосподарського машинобудування,

Машинобудівників та приладобудівників,

Космічного та загального машинобудування,

Радіоелектроніки та машинобудування, лісових галузей,

Машинобудування та металообробки,

Суднобудування, оборонної промисловості,

Енергетики та електротехнічної промисловості,

Атомної енергетики і промисловості України,

Що об’єдналися для ведення колективних переговорів

М. Київ 2008

ЗмісТ розділів УГОДИ

    Сторінка
1. Сторони, що укладають УГОДУ, та їх повноваження - 4
2. Загальні положення - 4
3. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі - 6
4. Зайнятість - 8
5. Оплата праці - 10
6. Нормування праці - 14
7. Режим праці та відпочинку - 14
8. Охорона праці - 16
9. Соціальні гарантії - 19
10. Робота з молоддю - 21
11. Гарантії діяльності профспілок -22
12. Контроль за виконанням УГОДИ - 25
13. Критерії оцінки виконання положень УГОДИ -26
14. Відповідальність сторін за виконання УГОДИ - 26
15. Заключні положення - 26

ЗМІСТ ДОДАТКІВ ДО УГОДИ

    Сторінка
1. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок робітників першого розряду з нормальними умовами праці виробничих об‘єднань і підприємств машинобудування до законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати     - 28
2. Мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців ПІДПРИЄМСТВ машинобудування до посадового окладу техніка     - 29  
3. Мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установ і організацій машинобудування до посадового окладу техніка   - 32  
4. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів працівників загальних (наскрізних) професій машинобудування до тарифної ставки робітника першого розряду третьої сітки       - 34
5. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних окладів робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах у машинобудуванні, до тарифної ставки робітника першого розряду третьої сітки       - 35
6. Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об‘єднань, підприємств і організацій     - 36
7. Орієнтовний перелік професій і посад працівників підприємств та організацій з ненормованим робочим днем     - 38
8. Рекомендації щодо порядку регулювання фондів оплати праці, умов їх зростання та встановлення міжпосадових співвідношень в оплаті праці     - 39
9. Особливості гарантій в оплаті праці для працівників деревообробної промисловості   - 41  
10. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок робітників першого розряду з нормальними умовами праці підприємств деревообробної промисловості до законодавчо встановлено розміру мінімальної заробітної плати     - 42
11. Мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців ПІДПРИЄМСТВ деревообробної промисловості до посадового окладу техніка       - 43
12. Мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установ і організацій деревообробної промисловості до посадового окладу техніка     - 45
13. Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів працівників загальних (наскрізних) професій деревообробної промисловості до тарифної ставки робітника першого розряду четвертої сітки       - 47
14.   Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних окладів робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах у деревообробній промисловості, до тарифної ставки робітника першого розряду четвертої сітки       - 48

1. СТОРОНИ, ЩО УКЛАДАЮТЬ УГОДУ, ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

 

1.1. Галузева угода укладена між:

Міністерством промислової політики України, Фондом державного майна України Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств машинобудівної та металообробної галузей «Металіндустрія-Україна» (далі - ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА) - з однієї сторони;

профспілками, що об‘єднались для ведення колективних переговорів, а саме: автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, машинобудівників та приладобудівників, космічного та загального машинобудування, радіоелектроніки та машинобудування, лісових галузей, машинобудування та металообробки, суднобудування, оборонної промисловості, енергетики та електротехнічної промисловості, атомної енергетики та промисловості (далі – ПРОФСПІЛКИ) - з другої сторони. Далі – СТОРОНИ.

 

1 .2. Повноваження СТОРІН:

- ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА мають відповідні повноваження для ведення переговорів, укладення галузевої угоди (далі - УГОДИ) та реалізації її норм на підприємствах, в організаціях, господарських товариствах, в т.ч. компаніях , холдингах та концернах галузі (далі –ПІДПРИЄМСТВА), які перебувають у сфері дії СТОРІН, що підписали УГОДУ;

- ПРОФСПІЛКИ виступають від імені найманих працівників ПІДПРИЄМСТВ і мають відповідні повноваження на ведення переговорів, укладання УГОДИ та реалізацію її норм на ПІДПРИЄМСТВАХ.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. УГОДА укладається з метою посилення соціального захисту працівників ПІДПРИЄМСТВ, які перебувають у сфері дії СТОРІН, що підписали УГОДУ, і включає їхзобов’язання, які спрямовані на створення умов для підвищення ефективності роботи ПІДПРИЄМСТВ, реалізаціюна цій основі професійних, соціально-трудових і економічних гарантій найманих працівників.

 

2.2. УГОДА встановлює умови організації, оплати та охорони праці, пільги та соціальні гарантії, як мінімальні для працівників ПІДПРИЄМСТВ, гарантії діяльності профспілкових організацій і не обмежує ПІДПРИЄМСТВА, відповідно до своїх повноважень , за рахунок власних коштів встановлювати у колективних договорах додаткові, порівняно з УГОДОЮ та законодавством, гарантії, трудові та соціально-побутові пільги.

 

2.3. З питань, що враховують особливості та специфіку окремих підгалузей, СТОРОНИ можуть додавати окремі додатки до УГОДИ.

 

2.4. Термін дії УГОДИ:

 

2.4.1. УГОДА укладається на 2008 та 2009 роки, набуває чинності з 01 січня 2008 року і діє до укладення нової УГОДИ.

 

2.4.2. Жодна із СТОРІН, які уклали цю УГОДУ, не може протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань, порушити узгоджені положення і норми.

 

2.4.3. СТОРОНИ вступають в переговори з питань укладення нової УГОДИ не пізніше, ніж за два місяці до закінчення календарного року.

 

2.4.4. МІНПРОМПОЛІТИКИ у триденний термін з дня підписання УГОДИ СТОРОНАМИ надає її на повідомну реєстрацію до Мінпраці України.

 

ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА і ПРОФСПІЛКИ у двотижневий термін з дня реєстрації УГОДИ надсилають її, відповідно, керівникам ПІДПРИЄМСТВ і профспілковим комітетам.

 

2.4.5 Керівники ПІДПРИЄМСТВ і профспілкові комітети (профспілкові представники) протягом двох тижнів з дня отримання УГОДИ ( незалежно від якої СТОРОНИ отримано) і в такий же термін з дня підписання колективного договору своїми наказами або іншими розпорядчими документами доводять їх зміст до відома всіх працівників ПІДПРИЄМСТВ.

 

2.4.6. ПІДПРИЄМСТВА укладають колективні договори, або вносять зміни та доповнення до них до 1 березня відповідного року, не допускаючи погіршення умов, норм і положень порівняно з законодавством та Галузевою угодою.

 

2.4.7. СТОРОНИ сприяють ПІДПРИЄМСТВАМ у проведенні колективних переговорів, своєчасному укладенні колективних договорів або внесенні до них змін і доповнень. З цією метою представники СТОРІН можуть брати участь у переговорах та укладенні колективних договорів на ПІДПРИЄМСТВАХ.

У випадках неукладання колективних договорів або невнесення до них змін і доповнень на окремих ПІДПРИЄМСТВАХ у встановлені УГОДОЮ терміни СТОРОНИ відповідно до своїх повноважень вживаютьнеобхідні заходи,зокрема:

- надсилають на ПІДПРИЄМСТВА письмові попередження;

- направляють своїх представників;

-притягають до відповідальності осіб, винних у цьому.

 

2.5. Порядок доповнення чи зміни змісту УГОДИ.

2.5.1. До закінчення терміну дії УГОДА може бути анульована або змінена тільки за взаємною домовленістю СТОРІН.

 

2.5.2. У разі необхідності доповнення чи зміни УГОДИ зацікавлена СТОРОНА вносить у встановленому законодавством порядку відповідне подання про поновлення переговорів.

 

2.5.3. Пропозиції однієї із СТОРІН щодо внесення доповнень чи змін до умов УГОДИ, а також дострокового призупинення дії УГОДИ є обов’язковими для розгляду другою стороною.

Ці пропозиції розглядаються спільно СТОРОНАМИ і рішення щодо них приймаються ними у 10-ти денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

 

2.6. Сфера дії положень УГОДИ:

Мінпромполітики України відповідно до Положення про міністерство, затвердженного постановою КМУ від 2.11.2006 р. №1538 забезпечує проведення у промисловому секторі економіки України єдиної соціальної, науково-технічної, інвестиційної та природоохоронної політики.

 

2.6.1. УГОДА поширюється на всіх працівників, прийнятих на умовах найму на ПІДПРИЄМСТВА (незалежно від форми трудового договору), а також на працівників профспілкових органів, які працюють на виборних та штатних посадах у профспілкових організаціях, що входять у ПРОФСПІЛКИ.

 

2.6.2. Положення , норми і умови УГОДИ діють, як мінімальні гарантії, безпосередньо і є обов’язковими для застосування в колективних договорах на всіх ПІДПРИЄМСТВАХ, незалежно від форми власності, які за класифікацією видів економічної діяльності відносятьсядо відповідної галузі.

 

2.6.3. Договори та угоди (у тому числі при зміні власника), укладені колективно або індивідуально (у тому числі при найманні на роботу), вважаються недійсними, якщо вони погіршують становище працівників у порівнянні з законодавством та цією УГОДОЮ.

 

2.6.4. Укладені колективні договори та зміни до них після реєстрації в місцевих органах виконавчої влади в місячний термін підлягають повідомній реєстрації в МІНПРОМПОЛІТИКИ (в департаментах, управлінняхпо підпорядкуванню) і в центральних виборних органах ПРОФСПІЛОК.

Колективні договори заснованих в ході реструктуризації нових ПІДПРИЄМСТВ підлягають також повідомній реєстрації в управліннях господарських структур (компанії, концерни, холдинги тощо), яким вони підпорядковані, та відповідних профспілкових комітетах.

2.6.5. При вирішенні питань, що стосуються соціально-трудових гарантій найманих працівників, збори акціонерів та органи управління господарських товариств керуються умовами, положеннями та нормами УГОДИ.

 

2.7. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА забезпечують перегляд або відміну своїх нормативно-правових актів, що суперечать Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

 

2.8. СТОРОНИ вживатимуть заходищодо усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення - прагнутимуть до розв`язання ситуації без зупинки виробництва.

Представники СТОРІН братимуть участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на ПІДПРИЄМСТВАХ за ініціативою учасників трудового конфлікту.

 

СТВОРЕННЯ УМОВ

ЗАЙНЯТІСТЬ

 

4.1. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА:

4.1.1. Здійснюють свої функції відповідно до Закону України "Про зайнятість населення".

 

4.1.2. Здійснюють аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів ПІДПРИЄМСТВ, підсумки якого розглядаються разом з центральними виборними органами ПРОФСПІЛОК одночасно з підсумками виконання УГОДИ.

 

4.1.3. Не допускають на ПІДПРИЄМСТВАХ звільнень працюючих за ініціативою роботодавця більше 4відсотків чисельності працівників протягом календарного року.

Якщо на ПІДПРИЄМСТВІ виникає обґрунтована необхідність скоротити більше 4 відсотків працівників, рішення про це приймається роботодавцем спільно з профспілковим комітетом після погодження з ПРЕДСТАВНИКОМ ВЛАСНИКА і центральним виборним органом відповідної ПРОФСПІЛКИ.

 

4.1.4. Проводять роботу щодо подальшого удосконалення галузевої мережі навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, зміцнення їх матеріально-технічної бази відповідно до структурних змін та перспектив розвитку галузі.

 

4.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ:

 

4.2.1. Узгоджувати з профспілковими комітетами рішення про зміни в організації виробництва і праці, у тому числі реорганізації або перепрофілювання ПІДПРИЄМСТВА, скорочення чисельності працівників не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з їх економічним обґрунтуванням, а також з наміченими заходами щодо забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників.

Тримісячний період роботодавець і профком використовують для проведення переговорів, обміну інформацією та іншої роботи, що направлена на зменшення рівня скорочення працівників, виконання заходів щодо забезпечення зайнятості.

 

4.2.2.Вживати заходи щодо забезпечення повної продуктивної зайнятості. З цією метою на ПІДПРИЄМСТВАХ з неповною зайнятістю збільшити чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості протягом року не менш ніж на 7 відсотків

 

4.2.3. Не застосовувати на ПІДПРИЄМСТВАХ контрактну форму трудового договору, крім випадків, передбачених законами України.

 

4.2.4. Не допускати звільнення працівників без забезпечення їм погашення боргів із виплати заробітної плати.

 

4.2.5. Здійснювати обов'язкове працевлаштування випускників професійних училищ, технікумів та вузів, що навчалися за заявками і направленнями ПІДПРИЄМСТВА.

 

4.2.6. Рішення про умови використання на ПІДПРИЄМСТВАХ іноземної робочої сили приймати тільки за узгодженням з профспілковим комітетом.

Рішення щодо використання на ПІДПРИЄМСТВАХ працівників інших підприємств України приймати після забезпечення повної продуктивної зайнятості працівників відповідних професій на ПІДПРИЄМСТВІ та погодження умов їх праці і оплати з профспілковим комітетом.

 

4.2.7. Здійснювати заходи щодо залучення молоді на ПІДПРИЄМСТВА, її навчання та підвищення кваліфікації.

 

4.2.8. При звільненні працівників одночасно з проведенням розрахунків по заробітній платі видавати на їх запит безкоштовно довідки, необхідні для призначення пенсій.

 

4.3. СТОРОНИ домовилися:

4.3.1. У випадках прихованого безробіття (роботи на умовах неповного робочого часу і т.п.) зберігати за працівниками ПІДПРИЄМСТВ права, пільги та гарантії, передбачені колективними договорами.

 

4.3.2. Передбачати у колективних договорах ПІДПРИЄМСТВ заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць.

 

4.3.3. При проведенні реорганізації, реструктуризації, або у разі порушення питань про ліквідацію ПІДПРИЄМСТВА, роботодавець не пізніше як за три місяці інформує профспілковий комітет за його запитом про ці дії.

Виборні профспілкові органи вносять пропозиції відповідним органам та керівникам ПІДПРИЄМСТВ про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов‘язаних з вивільненням працівників, які є обов’язковими для розгляду.

 

4.3.4. Не допускати звільнень працівників за скороченням чисельності на ПІДПРИЄМСТВАХ, що приватизуються, та протягом 6 місяців після завершення приватизації, за винятком умов, передбачених чинним законодавством України (ст. 26 Закону України "Про приватизацію державного майна").

 

4.3.5. Працівникам, попередженим у встановленому порядку про звільнення на підставі п.1. ст.40 КЗпП, протягом останнього місяця перед звільненням надавати на їх прохання для пошуку нового місця роботи вільний час на умовах, встановлених колективним договором, але не менш ніж 8 годин на тиждень з оплатою згідно тарифної ставки (посадового окладу).

 

4.3.6. Визначати у колективних договорах обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва та вимог законодавства у цій сфері.

 

4.4. ПРОФСПІЛКИ зобов’язуються:

4.4.1. Здійснювати контроль за виконанням на ПІДПРИЄМСТВАХ законодавчих і нормативних актів з питань праці і зайнятості.

При необхідності відстоювати права трудящих у державних органах і судах.

 

4.4.2. Надавати членам ПРОФСПІЛОК безкоштовну правову допомогу, консультації з чинного законодавства.

ОПЛАТА ПРАЦІ

5.1. СТОРОНИ домовилися:

5.1.1. Установити на підприємствах мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок робітників першого розряду з нормальними умовами праці до законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати згідно з Додатком №1.

Особливості гарантій в оплаті праці для працівників деревообробної промисловості визначені в додатках №№ 9-14 до УГОДИ.

На окремих підприємствах, які з об’єктивних причин допускають оплату праці нижче від норм, визначених цією угодою , але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці та норм УГОДИ, що діяли раніше , може застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців.

Зберігати співвідношення між законодавчо встановленою мінімальною заробітною платою та мінімальною тарифною ставкою робітника першого розряду третьої сітки не менш як 1 до 1,25.

У разі встановлення Генеральною угодою норм з оплати праці вищих, ніж в галузевій угоді, застосовувати норми Генеральної угоди.

 

5.1.2. Установити мінімальний посадовий оклад техніка без категорії на рівні місячної тарифної ставки робітника третього розряду третьої сітки відповідних галузей.

 

5.1.3. Установити мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців ПІДПРИЄМСТВ до посадового окладу техніка згідно з Додатком № 2 до УГОДИ.

 

5.1.4. Установити мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів і фахівців науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установ і організацій до посадового окладу техніка згідно з Додатком № 3 до УГОДИ.

 

5.1.5. Установити мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів працівників за загальними (наскрізними) професіями до тарифної ставки робітника першого розряду третьої сітки згідно з Додатком № 4 до УГОДИ.

 

5.1.6. Установити мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних окладів робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах, до тарифної ставки робітника першого розряду третьої сітки згідно з Додатком № 5 до УГОДИ.

 

5.1.7. Відповідно до законодавства ПІДПРИЄМСТВА самостійно розробляють форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та УГОДОЮ і встановлюють їх у колективних договорах.

При встановленні тарифних ставок (посадових окладів), доплат і надбавок, премій і винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, враховувати Закони України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" та "Про прожитковий мінімум" щодо забезпечення рівня заробітної плати, не нижче визначеного законодавством розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, а також забезпечувати зростання фонду оплати праці на ПІДПРИЄМСТВАХ відповідно до росту обсягів виробництва (в порівняльних цінах) та темпів зростання продуктивності праці.

Норми колективного договору щодо рівня оплати праці не повинні бути нижчими від раніше прийнятих на ПІДПРИЄМСТВІ.

 

5.1.8. Для працівників ПІДПРИЄМСТВ, що виконують роботи, не властиві основній діяльності галузі (підгалузі), умови оплати праці встановлюються у колективних договорах, з дотриманням норм і гарантій, передбачених галузевими Угодами тих галузей, до яких ці роботи відносяться за характером виробництв. У випадку, коли умови оплати праці інших галузей нижчі від норм цієї УГОДИ - застосовуються мінімальні гарантії цієї УГОДИ.

 

5.1.9. Підприємства одночасно із введенням нових тарифних ставок і посадових окладів здійснюють заходи щодо :

  • упорядкування діючих норм і нормативів та систем матеріального заохочення ;
  • досягнення 70 відсоткової долі тарифної частини в заробітній платі;
  • збільшення частки витрат на оплату праці у валових витратах на виробництво.

Для забезпечення підвищення заробітної плати працівникам у яких вона нижче прожиткового мінімуму, передбачають у колективних договорах випереджаюче зростання тарифної ставки робітника І розряду відносно темпів зростання середньої заробітної плати.

 

5.1.10. Встановити розміри доплат і надбавок до тарифних ставок (окладів), посадових окладів згідно з Додатком № 6 до УГОДИ.

 

5.1.11. У разі необхідності, за погодженням з профспілковими комітетами, застосовувати на ПІДПРИЄМСТВАХ для окремих висококваліфікованих робітників місячні оклади замість тарифних ставок.

 

5.1.12. При узгодженні з замовником цін на продукцію (послуги) у розрахунок ціни беруться тарифні ставки (посадові оклади), що діють на ПІДПРИЄМСТВІ згідно з колективним договором.

 

5.1.13. Час простою не з вини працівника оплачувати з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки (окладу) встановленого працівникові розряду (окладу).

 

5.1.14. Працівникам, попередженим про наступне звільнення відповідно до п.1 ст.40 КЗпП України, при перегляді на ПІДПРИЄМСТВІ форм, систем, розмірів оплати праці підвищувати тарифні ставки (посадові оклади) у порядку, встановленому на ПІДПРИЄМСТВІ.

 

 

5.1.15. Формування, розподіл і використання фонду оплати праці, а також коштів на соціально-культурні заходи і житлове будівництво на ПІДПРИЄМСТВАХ роботодавцям розглядати разом із профспілковими комітетами.

 

5.1.16. При укладенні колективних договорів ПІДПРИЄМСТВА визначають механізм формування фонду оплати праці, виходячи з тарифних умов (діючих ставок, розцінок, окладів), розмірів доплат, надбавок, премій або прирістних нормативів чи планової чисельності персоналу і планової середньої заробітної плати одного працівника, та зростання обсягів виробництва, продуктивності праці та зниження витрат на 1 грн. собівартості продукції (Додаток №8).

 

5.1.17. Зміни форм, систем оплати праці, преміювання, встановлення надбавок та доплат працівникам, а також їх розмірів на ПІДПРИЄМСТВАХ проводити за погодженням із профспілковими комітетами.

 

5.1.18. Забезпечувати на ПІДПРИЄМСТВАХ гласність внутрішніх положень про оплату праці, у тому числі про преміювання, доплати, заохочувальні виплати тощо, як обов’язкові додатки включити їх до колективних договорів.

 

5.1.19. Щомісячно контролювати рівень середньої заробітної плати в галузях (підгалузях) на її відповідність до міжгалузевих співвідношень, з метою прийняття своєчасних заходів у разі погіршення цих співвідношень.

 

5.1.20. Здійснювати контроль своєчасності виплати заробітної плати на ПІДПРИЄМСТВАХ, аналізувати причини затримки виплат і вживати заходи щодо їх усунення.

 

5.1.21. Щоквартально розглядати стан із виплати заробітної плати та у випадках виникнення заборгованості вживати відповідні заходи щодо її ліквідації.

Відповідно до законодавства застосовувати заходи матеріального та дисциплінарного впливу до керівників ПІДПРИЄМСТВ, на яких допущена заборгованість із заробітної плати у розмірі понад один місячний фонд оплати праці.

Вносити подання до відповідних органів про притягнення керівників ПІДПРИЄМСТВ за порушення законодавства з оплати праці до адміністративної та кримінальної відповідальності.

 

5.1.22. З метою виконання ст. 100 Кодексу законів про працю України та ст.ст. 6,7 Закону України „Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці” утворити робочу групу з підготовки проекту переліку робіт із шкідливими і важкими та особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці робітникам підприємств: з виробництва машин та устаткування; електричного, електронного та оптичного устаткування; транспортних засобів та устаткування; з оброблення деревини та виробів з неї; інших виробництв.

Мінпромполітики України протягом 2008 року узагальнити, погодити із центральними органами виконавчої влади та у першому кварталі 2009 року подати на розгляд Кабінету Міністрів проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку робіт із шкідливими і важкими та особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці робітникам підприємств: з виробництва машин та устаткування; електричного, електронного та оптичного устаткування; транспортних засобів та устаткування і з оброблення деревини та виробів з неї; інших виробництв.”

 

5.1.23 3абезпечити підвищення рівня середньої заробітної плати по підгалузях не менше ніж на 25 відсотків щороку.

 

5.2. ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАСНИКА доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ (роботодавцям):

5.2.1. Забезпечити через колективні договори на ПІДПРИЄМСТВАХ механізм захисту купівельної спроможності працівників шляхом :

а) індексації оплати праці відповідно до Закону України від 06.02.2003р. № 491-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003р. № 1078 (із змінами та доповненнями, внесеними постановами від 17.05.2006р. №690 і від 11.07.2007р. №913);

б) компенсації втрат, пов’язаних з порушенням термінів виплати заробітної плати відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» та постанов Кабінету Міністрів України від 20.12.97р. № 1427, від 23.04.99р. № 692, від 21.02.2001р. № 159, від 31.03.2003р. №430;

в) періодичного, у зв’язку з інфляцією, підвищення тарифних ставок ( посадових окладів), інших виплат.

 

5.2.2. Здійснювати своєчасно, в терміни, встановлені колективними договорами, виплату поточної заробітної плати працівникам ПІДПРИЄМСТВ, але не рідше двох разів на місяць.

Заробітну плату за першу половину місяця виплачувати пропорційно відпрацьованому часу.

 

5.2.3. У разі затримки виплати заробітної плати надавати профспілковим комітетам , за їх запитом , оперативну інформацію про наявність коштів на рахунках ПІДПРИЄМСТВ, а працівникам , яким затримана виплата – витяг з розрахункової відомості ( особового рахунку) по заробітній платі з даними про дату утворення і розміри заборгованості та розміри нарахованої компенсації за затримку виплати заробітної плати.

 

5.2.4. ПІДПРИЄМСТВАМ здійснювати аналіз заробітної плати за категоріями працівників.

 

5.2.5. Передбачати в колективних договорах ПІДПРИЄМСТВ (у межах фінансових можливостей) виплату винагороди за вислугу років згідно з положенням, розробленим на ПІДПРИЄМСТВІ, із врахуванням нормативних актів для окремих галузей, що діяли до 1991 року.

5.2.6. Не надавати у період до повного погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам позик без погодження з профспілковим комітетом, крім випадків, передбачених колективним договором.

 

5.2.7. У разі простою не з вини працівника переводити його, за згодою, на іншу роботу, при цьому оплату праці здійснювати за виконану роботу, але не нижче встановленого посадового окладу (тарифу).

 

5.2.8. Передбачати в колективних договорах у розділі “Оплата праці” надання працівникам ПІДПРИЄМСТВ, за рахунок коштів ПІДПРИЄМСТВА, матеріальної допомоги та одноразових заохочувальних виплат, пов‘язаних з їх трудовою діяльністю (матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки, при звільненні у зв‘язку з виходом на пенсію, одноразова винагорода до ювілейних та пам’ятних дат, професійних свят тощо).

 

5.3. ПРОФСПІЛКИ зобов’язуються:

5.3.1. Здійснювати контроль за дотриманням на ПІДПРИЄМСТВАХ актів законодавства, нормативних актів з питань оплати праці і відповідних положень УГОДИ.

 

5.3.2. Аналізувати рівень середньої заробітної плати у галузях (підгалузях) і на окремих ПІДПРИЄМСТВАХ, готувати обґрунтовані пропозиції з удосконалення оплати праці.

 

5.3.3. Захищати і відстоювати інтереси працівників галузі з питань оплати праці на всіх рівнях управління.

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

6.1. МІНПРОМПОЛІТИКИ зобов’язується:

6.1.1. Здійснювати аналіз стану нормування праці, забезпечувати розробку, перегляд, доповнення та затвердження галузевих норм праці і інформувати про це ПРОФСПІЛКИ.

 

6.1.2. Здійснювати заходи щодо постійного оновлення нормативної бази з праці та професійної класифікації.

 

6.2. СТОРОНИ домовилися:

6.2.1. Запроваджувати знижені норми виробітку:

- для інвалідів, вагітних жінок – на 20 відсотків;

- для молодих робітників, прийнятих на роботу після закінчення загальноосвітньої школи, ПТУ, курсів, звільнення із строкової військової служби, а також тих, хто пройшов навчання безпосередньо на виробництві – за перші 3 місяці – на 40 відсотків, наступні 3 місяці – на 20 відсотків.

 

6.2.2. Не допускати запровадження, перегляду та змін норм праці без впровадження відповідних заходів і погодження з профспілковим комітетом.

 

6.2.3. Доручити керівникам ПІДПРИЄМСТВ спільно з профспілковими комітетами визначати у колективних договорах конкретні зобов’язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників.

 

6.3. ПРОФСПІЛКИ зобов’язуються:

6.3.1. Сприяти впровадженню на ПІДПРИЄМСТВАХ прогресивних норм праці відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці.

 

6.4. Роботодавець забезпечує впровадження технічно обґрунтованих норм для всіх категорій працівників, постійно здійснює моніторинг у сфері нормування праці, забезпечує розробку, перегляд та доповнення галузевих норм праці відповідно до сучасного рівня техніки, технології виробництва, а також узагальнює і поширює передовий досвід з нормування праці. Зміна норм праці проводиться за умов економічного та соціального обґрунтування за погодженням з профспілковим комітетом і повідомленням працівників про їх запровадження не пізніше, ніж за 2 місяці. У колективних договорах визначаються конкретні заходи з поліпшення стану нормування праці.

 

РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ

7.1. СТОРОНИ доручають керівникам ПІДПРИЄМСТВ:

7.1.1. Забезпечувати нормальну тривалість робочого часу – сорок годин на тиждень.

 

7.1.2. Встановлювати тривалість денної роботи (зміни) згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності, затвердженими роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом ПІДПРИЄМСТВА, з урахуванням специфіки виробництва.

При цьому не допускати встановлення робочого часу менш ніж 32 години на тиждень. Граничний термін неповного робочого часу на ПІДПРИЄМСТВІ не повинен перевищувати 3 місяці на рік.

У разі встановлення на ПІДПРИЄМСТВІ режиму роботи з неповним робочим часом:

а) нараховувати страхові внески до Пенсійного фонду України на всіх штатних працівників у розмірі, який не нижче від внеску, розрахованого до мінімальної заробітної плати в країні;

б) не допускати примушення працівників до подання заяв на встановлення для них неповного робочого часу.

 

7.1.3. Забезпечувати надання щорічної оплачуваної основної відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів.

Додаткові оплачувані відпустки надавати:

а) працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці – відповідно до «Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку « (додаток № 1 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року №679);

б) працівникам, зайнятим на роботах з особливим характером праці – відповідно до «Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці» (додаток № 2 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року №679);

в) за ненормований робочий день з урахуванням вимог частини першої статті 10 Закону України «Про відпустки» – відповідно до Списків посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою згідно з Орієнтовним переліком професій і посад працівників підприємств та організацій Мінпромполітики України з ненормованим робочим днем (додаток № 7 до Угоди).

Конкретну тривалість додаткових відпусток встановлювати у колективних чи трудових договорах ПІДПРИЄМСТВ залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці (підпункт “а”) та часу зайнятості працівника у цих умовах.

Додаткові відпустки, пов’язані з навчанням, та творчі відпустки надавати відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів України.

 

7.1.4. Скорочену тривалість робочого тижня встановлювати колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163.

 

7.1.5. Роботу працівників у вихідні та святкові дні погоджувати зПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 69; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.016 с.)