Тема 10. Тара та організація тарного господарства у торгівліМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Тара та організація тарного господарства у торгівліПлан лекції

1.Роль упаковки (тари) у процесі обігу товарів. Класифікація тари.

2. Організація тарних операцій у торговельних підприємствах.

3. Обладнання для пакетування і зберігання товарів.

 

Рекомендована література:

Основна: 1, 3, 6,7

Додаткова: 23, 29, 33

 

Міні-лексікон: упаковка, тара, стандартизація, уніфікація, тарооборот, маркування тари, приймання тари, відкриття тари, зберігання тари, повернення тари.

 

Таблиця 27 - Класифікація тари[7, с.196]

Класифікаційна ознака Вид тари
1. Функція у процесі тарообороту - транспортна - споживча - виробнича - тара-обладнання
2. Матеріал виготовлення - дерев’яна - картонна та паперова - полімерна - металева - текстильна - скляна та керамічна - комбінована
3. Призначення - універсальна - спеціальна
4. Кратність використання - разового використання - багаторазового використання (оборотна)
5. Конструкційні особливості - нерозбірна - розбірно-складна - закрита - відкрита - решітчаста
6. Специфічні особливості - ізотермічна - герметична - ізобарична - пило-, газо-, світло-, жиро- і водонепроникаюча
7. Метод виготовлення - клеєна - штампована - лита - зварена -бондарна та ін.

 

Рис. 24. Зразкові схеми розміщення транспортної тари

на піддоні розміром 800x1200 мм (у плані)

 

Запитання для самоконтролю

1. Що розуміється під поняттям «упакування»?

2. Які існують види тари у виробництві, транспортуванні товарів?

3. Функції, що виконують упакування і тара в торгово – технологічному процесі.

4. Виділити вимоги, що пред'являються до тари.

5. Вказати ознаки, по яких відбувається класифікація тари.

6. У чому складається відмінність транспортної тари від споживчої?

7. Що таке тара – устаткування?

8. Що являє собою універсальна тара? У чому її відмінність від спеціалізованої?

9. На які види підрозділяють тару в залежності від матеріалу виготовлення?

10. Що таке стандартизація тари?

11. У чому полягає уніфікація тари?

12. Який показник є найбільш важливим для різних видів тари?

Тема 11. Організація перевезення товарів і транспортно-експедиційних операцій у торгівлі

План лекції

1. Сучасні форми товаропостачання торговельних підприємств.

2. Технологічні аспекти організації процесу товаропостачання.

3. Транспортні засоби та їх вибір для забезпечення транспортно-експедиційних операцій.

 

Рекомендована література:

Основна: 3, 6, 10, 16, 17

Додаткова: 33, 35, 37, 42, 43

 

Міні-лексікон: товаропостачання, вантаж, вантажопідйомність, транспорт, транспортно-експедиторська діяльність, навантажувально-розвантажувальні роботи, тариф, міжнародні правила Інкотермс.

 


Рис. 25. Джерела надходження товарних ресурсів у роздрібну торговельну мережу[3]

 

 

Рис. 26. Основні види маршрутів централізованого завезення товарів[3]

 

 


Таблиця 28 - Характеристика роздрібної торговельної мережі, яка обслуговується постачальником ________________[3]

№ п/п Назва підприємства роздрібної торгівлі Дані про підприємство Примітка
Категорія (тип) Місце-знаходження Відстань до постачальника, км Середньо-місячний товарооборот, тис.грн. Вихідний день Години роботи Час обідньої перерви
                 
                 

 

Таблиця 29 - Характеристика маршрутів централізованого завезення товарів від постачальника ____________

№№ маршруту Маршрут Відстань, км Довжина маршруту, км Середня швидкість руху, км/год Час на Кількість заїздів Час виконання одного рейсу, хв. Маса товарів, кг Частота завезення товарів, раз/міс. Примітка
Завантаження і розвантаження, хв. заїзд в проміжні пункти, хв.
                       
                       

 

Таблиця 30 - Групування маршрутів централізованого завезення товарів

Номери маршрутів у групі Час прибуття автомобіля під завантаження Час виїзду зі складу Номер маршруту Час обороту автомобіля на маршруті Час прибуття автомобіля під завантаження Час виїзду зі складу Номер маршруту Час обороту автомобіля на маршруті Час закінчення роботи
                   
                   

 


Запитання для самоконтролю

1. Яки види транспорту можуть застосовуватися для перевезень торговельних вантажів?

2. Які найбільш розповсюджені типи транспортних засобів використовуються під час залізничних та автомобільних перевезень торговельних вантажів?

3. Охарактеризуйте чинний порядок організації залізничних перевезень торговельних вантажів.

4. Охарактеризуйте чинний порядок організації автомобільних перевезень торговельних вантажів.

5. Способи доставки товарів.

6. Переваги централізованої доставки товарів.

7. Методика розрахунку інтервалу, частоти та розміру партій завезення товарів, обсягу вантажу і потреб у автомобілях при лінійному і кільцевому маршрутах.

8. Особливості організації перевезення товарів водним і авіаційним транспортом.

9. Транспортно-експедиторське обслуговування підприємств торгівлі.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Національний стандарт України. Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та виз­начення понять. ДСТУ 4303:2004. К. Держапоспоживстандарт України, 2005.

2. Господарський Кодекс України. - К., Істина, 2003. - 203 с. 318

3. Апопій В.В., Міщук І.П,, Ребицький В.М та ін. Організація торгівлі: Підруч­ник; 2-ге вид., перероб. та доп./ за редакцією В.В.Апопія. - Київ: Центр на­вчальної літератури, 2005. - 616с.

4. Бланк И.А. Торговый менеджмент: Учебный курс. - К.: Эльга, 2004. - 488 с.

5. Бланк И.А. Управление торговым предприятием. — М., 1998. - 525 с.

6. Голошубова Н.О. Організація торгівлі. - К., Книга, 2004. - 560 с.

7. Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л., Вахович І.М. Організація та технологія торгівлі: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир'я, 2005. – 324 с.

8. Егоров В.Ф. Организация торговли. - М.: Питер, 2004. - 344 с.

9. Книга директора магазина. 2-е издание, улучшенное и дополненное / Под ред. С.В. Сысоевой – СПБ.: Питер, 2006. – 368с.

10. Снегирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям. – СПб.: Питер, 2007. – 416с.

11. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України // Збірник систематизованого законодавства, №11/1 (478). - 2002, - 18 бер.

12. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України // Все про бухгалтерський облік, №7 (310), (спецвипуск 21). - 1999. - 25 січ.

13. Кодекс законів про працю України. - К., 2004. - 119с.

14. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України із змінами та до­повненнями від 27.04.2004. - К, 13с.

15. Про рекламу: Закон України // Урядовий кур'єр. - 2004. - 24 вер.

16. Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України // Голос України. -2004.-30 лип.

17. Закон України „Про транспорт" від 10 листопада 1994 року № 232/94 - ВР.

18. Про охорону праці: Закон України // Урядовий кур'єр. - 2002. - 18 груд.

19. Балабанова И.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. - М., 1991. - 205 с.

20. Виноградова С.Н. Коммерческая деятельность. - Мн., 1998. - 365 с.

21. Виноградова С.Н. Организация и технология торговли. - Мн., 1998. - 335 с.

22. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера. - К.: Кондор, 2002. -516с.

23. Вирабов С.А. Складское и тарное хозяйство. - К., 1989. - 268 с.

24. Герасимчук З.В., Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини. - Луцьк: Надстир'я, 2001.-328с.

25. Голошубова Н.О. Збірник ситуаційних задач і тестів з проблем організації торгівлі. - К. КНТЕУ- 2003. - 185 с.

26. Даненбург В. и др. Основы оптовой торговли. - Спб., 1993.

27. ДашковЛ.П., Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. - М.: ВИНИТИ, 2000. - 238 с.

28. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли. — М.:ВИНИТИ, 1999.-305с.

29. Демичев Г.М. Складское и тарное хозяйство: Учебник. - М., 1990. - 227 с.

30. Економічна енциклопедія. - К., 2002. — Т.1,2,3.

31. Економіка підприємства / За редакцією А.А.Фастовець. - К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2000. — 572 с.

32. Замковский Д.Я. Оптовая торговля непродовольственными товарами. - М.,1998.

33. Ковалев В. П. Транспортно-складское хозяйство: Справ, пособие. - Мн., 1994

34. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли. - Спб., 1999.

35. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підручник. - К, 1999. - 800 с.

36. Организация оптовой торговли: Учеб. пособие / Под ред. А.Г. Роминой. - Мн., 1998.

37. Организация торговли продовольственными товарами: Учебник для торговых вузов / Под. ред. П.Г. Гончарова. - М., 1989.

38. Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование торговых пред-приятий. - М.: ВИНИТИ, 1999. - 263 с.

39. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли. - М.: ВИНИТИ, 2001. -282с.

40. Платонов В.Н. Организация розничной торговли. - Минск: БГЗУ, 1996. - 236 с.

41. Платонов В.Н. Организация торговли: Учебное пособие. - Минск: БГЗУ, 2002. - 282 с.

42. Пятницький В., Осика С. Світова організація торгівлі. - Київ: К.І.С., 2004. -509с.

43. РумянцеваА.П., БашинськаА.1., Корнилова І.М., Коваленко Ю.О. Міжна­родна торгівля. — К.: Центр навчальної літератури, 2004

44. Фесок В.А., Гончаренко Н.І., Кириченко М.Р. Товаропостачання торговельних підприємств: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 159 с.

 

Сайти мережі Інтернет:

 

www.retailclub.ru;

www.merchandaiser.narod.ru

www.merchandasing.cv.ua

www.marketingist.ru;

www.promocenter.spb.ru.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.011 с.)