ТОП 10:

Робота з двовимірними масивамиЗавдання 2. Написати програму згідно умови задачі відповідно до номера варіанта.

 

1. Дано матрицю А розміром 4´5. Визначити кількість елементів в кожному рядку матриці А, модуль яких дорівнює порядковому номеру елемента в рядку. На друк вивести кількість таких елементів для кожного рядка.

2. Дано матриці А.і В розміром 6´6 кожна. Знайти елемент матриці С як півсуму відповідних елементів матриць А.і В.

3. Знайти елементи в кожному стовпці матриці С розміром 7´7, які більші числа А і менші числа С. визначити кількість таких елементів. Числа А=-2 і С=3,5 ввести з клавіатури.

4. Обчислити

Аргумент змінюється від початкового значення 5,2 до кінцевого значення 8,3 з кроком 0,75. Вектор В складається з 8 елементів (додатні дійсні числа).

5. Дано матрицю Е розміром 4´6. Сформувати матрицю Q, значення елементів кожного стовпця якої обчислюється як різниця значень відповідних елементів двох суміжних стовпців матриці Е.

6. Дано матрицю С розміром 6´5. Поділити елементи кожного стовпця на останній елемент стовпця. Перетворену матрицю надрукувати.

7. Дано матрицю А розміром 6´7. Для кожного рядка матриці обчислити суму елементів, значення яких перевищує задане число С. С=18,6.

8. Дано матрицю А розміром 6´6. Замінити в матриці елементи головної діагоналі нулями.

9. Дано матрицю С розміром n´n. Знайти і надрукувати індекси тих елементів матриці С, для яких , а також підрахувати кількість таких елементів.

10. Дано матрицю А розміром 8´2. Поділити кожен елемент стовпця на елемент цього стовпця, який знаходиться на головній діагоналі, якщо цей елемент не дорівнює нулю.

11. Масив С дійсних чисел має 5 рядків і 11 стовпців. Присвоїти значення найменшого елемента масиву змінній М1, номер рядка, де знаходиться цей елемент, - змінній Т, номер стовпця – змінній А.

 

12. Дано двовимірний масив Т розміром 6´7. Знайти та надрукувати максимальний і мінімальний елементи кожного стовпця.

 

13. Для кожного рядка заданої матриці А розміром 8´5 знайти та надрукувати номери стовпців, які містять ненульові елементи, та їх кількість.

 

14. Дано матрицю В розміром 5´6. Поділити елементи кожного рядка на елемент, який знаходиться в третьому стовпці цього рядка.

 

 

15. Дано квадратну матрицю А 6-го порядку. Знайти суму елементів матриці, які розміщені в рядках з від’ємним елементом на головній діагоналі. Обчислити кількість таких рядків.

16. Сформувати з матриці А[10,10] матрицю B[10,10] за такими правилами:

а) елементи матриць приймають значення тільки 0 або 1;

б)сусідамим елемента рахувати всі елементи, що розміщені поряд з ним по горизонталі, діагоналі, вертикалі;

в) якщо сума S значень сусідів елемента менша 2 або >3 ,то =0;

г) якщо S дорівнює Z, то ;

д) якщо S дорівнює 3, то ;

17. Для вступу в університет абітурієнти здають 4 екзамени. До наступного екзамену не допускаються абітурієнти, що здали екзамен на "2". Вивести кінцеву таблицю оцінок для кожного абітурієнта, в якій вказати середній бал лише для абітурієнтів, що не отримали "2"; вказати абітурієнтів, що не допущені до екзамену.

18. Скласти таблицю результатів першості по футболу для 10 команд. задана рахунок як кількість забитих і пропущених очків для кожної гри. скласти результуючу таблицю очків(програш-0; нічия-1; виграш-2). визначити суму очків для кожної команди і відповідно розподіл команди по місцям. якщо сума очків для двох команд одинакова, то порівняти різницю забитих і пропущених очків.

19. Відомо, що в Івано-Франківську найтеплішим є дні з 15 червня по 15 липня. для провелення фестивалю були вибрані 7 днів підряд, найбільш теплих і без опадів за останні 10 років. скласти програма для виконання даної задачі.

області 10 районів. відомо розмір (га) площ що засіяні вівсом і врожай зібраний з них (центнерах). Визначити:

а) середню врожайність (остача від ділення врожаю на площу) по кожному районі;

б) середня врожайність в загальному по області;

в) вказати назви районів, в яких врожайність менша за середню.

20. В області 10 районів. відомо розмір (га) площ що засіяні пшеницею і середню врожайність (ц/га) по кожному району. Визначити :

а) кількість пшениці зібрану по області

б)середню врожайність по області;

в)вказати назви районів, в яких врожайність пшениці найбільша.

21. Визначити, чи являється задана цілочисельна квадратна матриця 9-го порядку магічним квадратом (суми елементів по всіх рядках і стовпцях). задану матрицю вивести в натуральному вигляді.

22. Задати цілочисельний масив D[8,12]. Визначити кількість "особливих" елементів згідно ознак:

а) він більший від суми інших елементів свого стовпця;

б) в його рядку зліва знаходяться елементи менші від нього, а справа - більші.

Вивести вхідну матрицю в натуральному вигляді. Значення і загальну кількість "особливих" елементів.

23. Задана квадратна матриця. Переставити рядок із заданим номером. Вивести обидві матриці.

24. Матриця, симетрична відносно головної діагоналі, задана верхнім трикутником у вигляді одновимірного масиву по рядкам. відновити початкову квадратну матрицю і вивести її.

25. Задати масив B[n,n]. Сформувати два одновимірних масиви. Перший утворити рядками верхнього трикутника матриці, включаючи елементи головної діагоналі, другий- рядками нижнього трикутника.

26. Задати масив A[n,n] і числа k i l( ). Iз рядка l-го відняти k-й рядок, помножений на . Вивести обидва масиви.

27. Задати масив n*n і k n число. Розділити елементи k-рядка на діагональний елемент, розміщений в цьому рядку. Вивести обидві матриці.

28. Визначити сідловий елемент (одночасно максимальний у рядку і мінімальний у стовпці) масиву c[5,5]

a=0.5

Вивести утворений масив і результат задачі.

29. У таблиці D[3,4] визначити рядок з максимальним елементом і поміняти його з першим рядком, якщо в ньому немає максимального елемента.

a=5

Вивести обидві матриці.

30. Задати матрицю D квадратною і здійснити її транспортування (поміняти стовпці та рядки місцями). Вивести обидві матриці.

31. Від'ємні елементи таблиці А[6,6] замінити нулями. Визначити кількість додатніх елементів.

x=[-П;П];

Двовимірний масив елементів утворити із одновимірного, заданого згідно формули і умови. Вивести масив А[6,6] і результат задачі.

32. Поміняти місцями другий рядок з третім у таблиці В[5, 5]

x=[0;2П]

Вивести обидва масиви. Примітка: Початковий масив елементів утворити із одновимірного, що заданий згідно формули і умови.

33. Обчислити суму матриць C[3, 3], B[3, 3]

;

Вивести утворений і результуючий масиви.

34. Обчислити середгьо-арифметичне матриці D[4, 5]

Вивести створений масив і результат обчислень.

35. Визначити кількість додатніх елементів масиву А[3, 5]

b=4

Вивести створений масив і результат

36. Обчислити добуток елементів, більших 0. 5 у матриці C[4, 5]

с=0. 7

Вивести створений масив і результат обчислення.

37. Обчислити суму значень усіх елементів масиву Д[3, 4]

с=7

Вивести створений масив і результат обчислення.

38. Поміняти перший і останній стовбець матриці А[5, 5]

Вивести обидві матриці.

39. Визначити суму квадратів елементів таблиці D[5, 5]

Вивести масив і значення суми.

 

 

Контрольні запитання.

1. Як оголошується двовимірний масив?

2. Яким способом можна записати значення індексів елементів?

3. Який порядок зміни індексів елементів двовимірних масивів?

4. Які способи введення елементів двовимірного масиву ви знаєте?

5. В чому різниця між перебором елементів двовимірного масиву по рядках і стовпцях?

 


Приклад виконання завдання:

Дано матрицю В розміром 3´4. Обчислити добуток ненульових елементів кожного стовпця матриці. Результат обчислення ввести у вигляді одновимірного масиву.

 

 

Блок-схема алгоритму.

 
 

Програма мовою Pascal

program lab_M;

var i,j: integer;

d: array [1..4] of real;

b: array [1..3, 1..4] of real;

Begin

writeln (¢введіть матрицю¢);

for i:=1 to 3 do

for j:=1 to 4 do

Begin

write (‘b[’,i,‘,’,j,‘]=’);

read (b[i,j])

end;

for j:=1 to 4 dо

Begin

d [j]:=1;

for i:=1 to 3 do

if b [i,j]< >0

then d [j]:=d [j]*b [i,j];

writeln (‘d [’,j,‘]=’,d [j]:12)

End

End.

Програма мовою C

#include <stdio.h>

Main()

{

int i,j;

float d[4],b[3][4];

printf(“Введіть матрицю\n”);

for(i=0;i<3;i++)

for(j=0;j<4;j++)

{

printf(“b[%d,%d]=”,i,j);

scanf(“%f”,&b[i][j]);

}

for(j=0;j<4;j++)

{

d[j]=1;

for(i=0;i<3;i++)

if (b[i][j] !=0) d[j]*=b[i][j];

printf(“d[%d]=%f\n”,j,d[j]);

}

}

 


Лабораторна робота №7Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.30.155 (0.013 с.)