ТОП 10:

В цій програмі порівняно з першою використано декілька нових речей 

1. – оголошені дві змінні двох різних типів: radius – цілого типу (int) і length – з плаваючою крапкою (float), що містить дробову частину

 

2. – використана функція scanf() для вводу з клавіатури значення радіуса кола. Перший аргумент функції scanf() вказує, що буде вводитись ціле десяткове число (%d). Другий аргумент - ім’я змінної, якій буде присвоєно введене значення. Символ & (амперсанд, ampersand) перед іменем змінної необхідний для правильної роботи функції scanf(). Більш детально це буде розглядатися пізніше.

 

У наступному рядку цілі числа 2 і radius множаться на число з плаваючою крапкою.

Для виводу – використовується функція printf().

В першій програмі вона містила 2 аргументи, а тут вона містить 4 аргументи. Специфікатор формату %f використовується для друку значення змінної length типу float.

В цьому прикладі довжина кола обчислюється тільки для цілих значень радіуса. Можна змінити цю програму так, щоб вона обчислювала її для будь-яких значень і, крім того, ще площу круга.

#include <stdio.h>

/*Приклад 3.

Обчислення довжини кола і площі круга.*/

Main()

{

float radius, area, length;

printf(“Введіть значення радіуса:\n”);

scanf(“%f”, &radius);

length=3. 1415*2*radius;

area=3. 1415*radius*radius;

printf(“Радіус = %f, довжина кола = %f, площа круга = %f\n”,

radius, length, area);

}

В цій програмі тип змінної radius змінений на float, відповідно замінені специфікатори формату вводу та виводу змінної radius у функціях printf() i scanf().

Приклад програми

Скласти програму обчислення значення х за формулою:

Текст програми(Pascal).

program lab1;
const
a=1.75; b=4.03;
c=1.05; d=3.14;
var x:real;
begin
x:=(exp(a/sqrt(2))*cos(sqrt(b/2)+d/b))/sqrt(2*d*c);
writeln ('результат виконання');
writeln ('варіант, виконав студент прізвище');
write ('при заданих а=', а:4:2, 'b=',b:4:2);
writeln (‘с=’,с:4:2, ' d=',b:4:2);
writeln ('одержали результат:х=',х);
writeln ('форматний вивід: х=',х:10:5);
end.

Текст програми(C).

 

#include <stdio.h>

#include <math.h>

/*Лінійна програма*/

Main()

{

float a,b,c,x;

printf(“Введіть a,b,c,d \n”);

scanf(“%f%f%f%f”,&a,&b,&c,&d);

x:=(exp(a/sqrt(2))*cos(sqrt(b/2)+d/b))/sqrt(2*d*c);

printf(“Результат виконання\n”);

printf(“варіант, виконав студент прізвище \n”);

printf(“при заданих а=%4.2f, b=%4.2f, \n”,a,b);

printf(“c=%4.2f,d=%4.2f, \n”,c,d);

printf(“Oдержали pезультат \n, x=%4.2f”,x);

}

Завдання

1 1. Визначити φ-кут (в градусах)між положенням годиникової стрілки на початку доби і її положенням в h-годин, x-хвилин і s-секунд(0 h 11; 0 x; i s 59).

2. y:=arccos (log ); для х=4

2 1. Нехай k–ціле число від 1 до 365. Визначити значення цілої змінної n 1 або 2, …, або 7 в залежності від дня тижня на який припадає заданий k-й день невисокосного року, в якому 1 січня – понеділок.

2. y=x ; для x= ;

3 1. Визначити кут j (в градусах) між положенням годинникової стрілки на початку і доби h-годин x-хвилин і s-секунд.

2. y=1+x+ + + x=2.5

4 1. Визначити цілу першу цифру із дробової частини цілого дійсного числа.

2. y=e +ln(1+e)log tg 2

5 1. Bизначити скільки хвилин пройшло до k-ї секунди доби.

2.g= ;

6 1. Визначити третю від кінця цифру в запису додатнього цілого числа.

2. y= ;

7 1. Обчислити периметр і площу 17-кутника, вписаного в коло заданого радіусу.

2.y=x ;

8 1.Обчисліть дробову частину середньогеометричного трьох заданих додатніх чисел.

2.y=log +cos x ; для x=5;

9 1.Для заданого значення визначим корінь рівняння, що належить проміжку (П;2П)

ln(ctgx-1)= ;

2.y=2 +x ; для x=5

10 1.Поміняти місцями значення змінних x, y, z таким чином, щоб x отримало значення y, y-z, а z – попереднє значення змінної х.

2. y= + ; a=-10, b=-8 ; для x=15;

11 1.Ввести чотиризначне число. Вивести цифри в стовпчик у зворотньому порядку.

2. y= ; k=8 для х=-2.5;

12 1. Бригада із шести робітників може виконати завдання за одну змінну (8год). Скільки потрібно робітників, щоб це завдання виконали за k год?

 

2. y= ; для x=2Пk, k=

13 1.Вивести тризначне число. Вивести його цифру у стовпчик.

2. y=log 2+arcsin(log ) a=4; для x=6.5;

14 1.Ціни на два види товарів зросли на p відсотків. Вивести старі та нові ціни.

2. y=x lg ; a=2; для x=1.5

15 1.Банк гарантує річний прибуток у розмірі p відсотків від суми вкладу. Для заданої початкової суми обчислити розмір вкладу на кінець першого і другого року.

2. y=log ; a=3, b=2; для x=1.5

16 1. Знайти добуток цифр заданого чотирьохзначного числа.

2. y=3 ; для x=0.5;

17 1. Визначити периметр і площу прямокутного трикутника по довжині двох катетів.

2. y=x - ; a=2 для x=1.8

18 1. Визначити довжину кола, площу круга, об’єм кулі одного і того ж заданого радіусу.

2. y= (x +ax+b) ; a=4; b=1 для ч=-0.5

19 1. Вичислити дробову частину середньогеометричного із трьох заданих чисел.

2. y=2 -a2 a=8; для x=2.5;

20 1. Визначити остачу виразу:

a=8; для х=3

2. ; c=10; для x=15.4;

21 1. Визначити остачу виразу:

 

a=6, b=12 для x=7;

2. для x=1.5;

22 1. a=2; для x=-7.2;

2. b=6.4 для a=7.5

23 1. a=1; b=2; для x=6.01;

2. для x=-2;

24 1. для x=0.5

2. a=4 для x=7.5;

 

25 1. для x=4;

2. a=4; для x=7.5;

26 1. c=8;для a=5;

 

2. для x=3.8;

 

1. r=8.2 для m=2.8 ;

2. для x=4.5

 

1. b=4; для a=1.2 ;

2. ; x=3 рад;

 

29 1. Визначити остачу виразу:

a=7;b=14 для x=3;

2. для x=3.8рад.

 

30. СП для обчислення периметра та площі квадрата та прямокутника. Дані та результати вважати дійсними числами. Результати вивести трьома різними варіантами, змінюючи формат виводу (з плаваючою десятковою крапкою, з фіксованою десятковою крапкою, округлене значення результатів).

31. СП для обчислення остачі від ділення двох цілих чисел, цілочисельного ділення двох цілих чисел.

32. СП для обчислення площі трикутника за основою та висотою.

33. СП для обчислення площі трикутника та за формулою Герона.

34. СП для обчислення гіпотенузи прямокутного трикутника за його катетами.

35. СП для обчислення довжини кола та площі круга за його радіусом.

36. СП для обчислення середнього арифметичного та середнього геометричного трьох чисел.

37. СП для обчислення суми, що її поверне вам банк після місяця вкладу, якщо відомо місячний процент.

38. СП для обчислення суми, що її поверне вам банк після 2-х, 4-х місяців вкладу, якщо відомо місячний процент.

Обчислити вираз за приведеною формулою. Значення змінних A, B, C, D задати самостійно.

   
  x=(2a-b2/(d(sinc-4.5)) x=((1-a)cea)/((1-b)cosd) x=(2.3+ab2)/(04+ce3) x=(acosa(1+b3))/(1-d2)) x=(-2.25(a+2bc))/(b-d1/2) x=a/(1+b/(c+ln(d+a))) x=2asin(b/2)+dc1/2 x=(cosa+sinb)/(lnc+lnd)1/2 x=(a-|b/c|/2.75sin2d) x=(acos2b+1)1/2lnc/d x=(|a-b|2c2)/(1-d2) x=arctg(4a/(b2c)-1)1/2 x=e((sina+sinb)/(c+d) x=a2+|sinb/(c-d)1/2|) x=(1-a)/(1+a)+ |(b-2d)|/c2  

 

 

Контрольні запитання.

1. Які типи величин використовуються у мові програмування Паскаль?

2. Вказати діапазон значень величин цілого та дійсного типу?

3. Які імена змінних допустимі в програмі?

4. Як задати тип змінної у програмі?

5. Вказати імена стандартних функцій для обчислення х, sin x, cos x, ln x, |x|.

6. Вказати пріоритети виконання операцій при обчисленні арифметичного виразу.

7. Як організувати виведення значень, супроводжуючи їх коментарями? Як організувати пропуск одного, двох рядків при виведенні?

 


Лабораторна робота № 3

Процеси розгалуження.

 

Мета: Оволодіння практичними навиками розробки і програмування обчислювальних процесів розгалуженої структури, навиками відлагодження та тестування програм.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.009 с.)