ТОП 10:

Розв’язування на ЕОМ задач з циклічним обчислювальним процесом. 

Мета: Оволодіння практичними навиками розробки і програмування обчислювальних процесів циклічної структури і навиками відлагодження та тестування програм.

Теоретичні відомості (Pascal).

Для опису циклу використовується базова структура повторення і відповідні оператори циклу. Оператор циклу з передумовою має вигляд:

WHILE логічний вираз DO

BEGIN

оператор 1;

оператор 2;…;

 

END;

Оператор циклу з післяумовою має вигляд:

REPEAT

оператор 1; оператор 2;…;

UNTIL логічний вираз;

Існує оператор циклу з параметром:

FOR параметр циклу:= початкове значення {DOWN}TO кінцеве значення DO

BEGIN

оператор 1; оператор 2;…;

END;

Цикл виконується для кожного значення змінної параметра циклу, від початкового значення до кінцевого включно. Якщо використовувати службове слово ТО, значення параметра циклу збільшується, якщо DOWNTO—зменшується.

 

Теоретичні відомості (“С”)

В мові С існує три види операторів циклів:

For, while, do – while.

Цикл for(для, на протязі)

For (<вираз1> ;<вираз2>;<вираз3>)<оператор>;

<вираз1> -використовується для надання початкового значення керуючій змінній, яка тут використовується.

<вираз2> -для перевірки виконання умови продовження циклу.

<вираз3> -для зміни керуючої змінної.

Будь-який з трьох виразів може бути відсутній, але крапка з комою залишається. Якщо відсутні вирази 1 або 3, то керуюча змінна не використовується. Якщо немає виразу 2, то вважається, що він істинний, цикл не закінчується.

Цикли While і do-While

Оператор while в загальній формі має вигляд

While (<умова>) <оператор>;

Де оператор може бути простим, складеним або порожнім.

Цикл виконується доти, доки умова виконується. Якщо умова не виконується, програма переходить до наступного оператора. Спочатку перевіряється умова, а потім виконується оператор.

В циклі do – while умова перевіряється в кінці. Він має вигляд:

Do {

< послідовність операторів >

}

while (<умова>);

Фігурні дужки не обов’язкові, якщо оператор тільки один.

Приклад програми

Скласти програму обчислення таблиці значень функції

Аргумент х змінюється від початкового значення х=2.6 з постійним кроком 0.15, кількість значень функції n=8.

Програма мовою Pascal

program lab_4_1;

const b=11.83;

Var

x,y:real;

i: integer;

Begin

x:=2.6;

for i:=1 to 8 do

Begin

y:=b*x*x+exp(x-1);

writeln ('x=', x:11:2, ‘y=’, y:11:2)

x:=x+0.15;

End

End.

Програма мовою “С”.

 

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#define b 11.83

void main(void)

{

float x,y,xp=2.6,dx=0.15,xk;

xk=8*dx+xp;

for(x=xp;x<=xk;x+=dx)

{

y=b*x*x+exp(x-1);

printf(“x= %11.2f y= %11.2f \n”,x,y);

}

}

 

Блок-схема алгоритму.

 
 

Варіанти завдань

1. Знайти найменше значення функції і відповідне їй значення аргумента:

Аргумент х змінюється від початкового значення 0.3 з кроком 0.25 до кінцевого значення 3.3 .

2. Вивести на друк тільки від’ємні значення і їх кількість:

Аргумент х змінюється від початкового значення 1.1 з кроком 0.2 до кінцевого 4.1 .

3. Знайти найменше додатнє і найменше від’ємне значення функції і відповідне їм значення аргумента:

Аргумент х змінюється від початкового значення 0.1 з кроком 0.15 до кінцевого значення 3.1 .

4. Обчислити різницю між максимальними і мінімальними значеннями функції:

Аргумент х змінюється від початкового значення 0.1 з кроком 0.32 до кінцевого значення 6.5.

5. Знайти квадрат максимального значення функції

Аргумент х змінюється від початкового значення з кроком 0.25 до кінцевого 4.2.

6. Обчислити всі значення функції і аргумента:

Аргумент змінюється від початкового значення 9.5 з кроком 0.25 до кінцевого 12.75.

7. Обчислити значення функції і вивести на друк окремо від’ємні, а окремо додатні значення функції і відповідні їм значення аргументів:

Аргумент х змінюється від початкового значення 1.2 з кроком 0.15 до кінцевого 4.4.

8. Вивести на друк значення функції, які задовільняють умову і

Аргумент змінюється від початкового значення 1.15 до кінцевого 6.3. кількість значень аргумента .

9. Вивести на друк значення, які задовільняють умову і відповідні значення аргумента. Аргумент х змінюється від 0.42 до 0.86 з кроком 0.04:

10. Обчислити добуток мінімального і максимального значень функції. Кількість значень аргумента . Аргумент змінюється від початкового значення 0.1 з кроком 0.75 (радіан):

11. Вивести на друк значення функції, які лежать в межах , підрахувати їх кількість

,

Аргумент х змінюється від початкового значення 3.4 з кроком 0.11 до кінцевого 6.6.

12. Обчислити 20 значень функції і відповідних значень аргумента, а також окремо вивести на друк максимальне значення функції:

Аргумент с змінюється від початкового значення 1.35 до кінцевого 4.35 з постійним кроком.

13. Вивести на друк ті значення функції і їх кількість, які лежать в межах :

Аргумент х змінюється від початкового значення 4.2 до 8.3 з кроком 0.15.

14. Обчислити члени послідовності

,
які задовільняють умову

15. Обчислити таблицю значень функції


для значень х, які змінюються від 0.5 до 8.5 включно з кроком 0.05. При цьому, якщо знаменник менше за абсолютним значенням, то покласти . Коефіцієнти і ввести з клавіатури.

16. Протабулювати функції на проміжку [0:6] з кроком 1.

a) y=cos2x b) y=e c) y=log (x+1)

e) y=sin g) y=2cosx

17. Знайти суму цілих додатних чисел, кратних 5 і менших 100.

18. Знайти суму цілих окремо парних і непарних чисел менших 50.

19. Знайти суму цілих додатних чисел, більших 20, менших 100 і кратних 3.

20. Знайти середнє арифметичне число всіх додатних чисел менших 20.

21. Знайти середнє геометричне всіх цілих чисел менших 10.

22. Для чисел від 1 до 10 обчислити квадратні корені, кубічні корені та корені четвертого степеня. Результати вивести у вигляді таблиці.

23. Дано натуральне число n, дійсне х. Знайти значення функції:

24. Для чисел від 1 до 20 обчислити квадрати та куби. Результати вивести у вигляді таблиці.

25. Вивести таблицю вартості порцій масла масою від 100 до 1000г з кроком 100г. із розрахунку, що 100г масла коштує 1.05 грн.

26. Ввести довідку про ціни товарів N найменувань. Ціни зменшили на p відсотків. Вивести довідку про старі та нові ціни. N вибрати із проміжку [3;5]

27. Учням 1-го класу призначають стакан молока, якщо їх вага менша 30 кг. Визначити, скільки літрів молока необхідно щоденно для одного класу, що складається із n учнів. Вагу кожного учня ввести в циклі.

28. Ввести в циклі прізвища та зріст n студентів групи. Вивести прізвища тих студентів, зріст яких перевищує 170 см.

29. Група із n-студентів здає задану норму по бігу. Вводячи в циклі результат кожного студента, визначити, скільки студентів виконало задану норму по бігу.

30. Визначити середній зріст окремо юнаків і дівчат однієї групи, що складається із n-студентів.

31. Вводячи в циклі по 5 оцінок кожного студента, підрахувати число студентів, що вчаться на добре і відмінно. В групі навчається n-студентів. N=[3;5].

32. В комп’ютер по черзі надходять результати змагань з плавання, в яких бере участь n-спортсменів. Вивести кращий результат після введення результатів чергового спортсмена.

33. Вводячи в циклі по 4 оцінки, отриманих студентами в сесію, визначити число студентів, що мають двійки і середній бал групи по всім екзаменам.

34. Скласти програму, що підраховує кількість відвідувачів в поліклініці лікарів – спеціалістів (ЛОР, окулісти і хірург). В кінці дня ввести звіт. На початку програми ввести дату, що буде використана у звіті.

35. Скласти програму, що визначає суму штрафного часу команд, що беруть участь в хокейному матчі. На екран виводити суму штрафного часу обох команд після кожної зміни. Після закінчення гри видати кінцевий час(штрафний) команд.

36. Скласти програму помічника касира магазину. ЕОМ запитує ціну товару і його кількість, підраховує сумарну вартість куплених товарів, затребує суму грошей від покупця і визначає розмір здачі.

37. На збиранні врожаю картоплі є три бригади. Скласти програму, яка визначає скільки картоплі зібрала кожна бригада (вага нової порції додається до тієї що вже зібрана);вивести поточний результат по трьох бригадам після любих змін і підрахувати загальний результат по кожній бригаді в кінці дня.

38. Приблизно вирахувати інтеграл використовуючи формулу прямокутників при n=100;

; де h= ; x

39. Вирахувати s- суму квадратів всіх цілих чисел, що попадають в інтервал [lnx;e ] , x >1

40. Дано ціле n >1 і дійсні числа x …, . Обчислити:

M= ; ;

41. Дана послідовність дійсних чисел . Обчислити величину:

nx до першого від’ємного числа х.

42. Із точністю Е знайти корінь рівняння

Контрольні запитання.

1. Що таке циклічний процес?

2. Які основні види циклів ви знаєте?

3. Які є види циклів з параметром?

4. При якій умові цикл завершує свою роботу?

5. Як в загальному описується цикл з параметром? Що означають його елементи?

6. Які відмінності циклу з параметром від циклів з передумовою та післяумовою?

7. Які обмеження накладаються на змінні, що беруть участь у циклі з параметром?

8. Яка відмінність ітераційного циклу від циклу з регулярною зміною аргумента?

9. Яка умова закінчення ітераційних обчислень?

10. Як порахувати кількість виконаних ітераційних циклів?


Лабораторна робота № 5,6.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.18 (0.013 с.)