SWOT-матриця для оцінки внутрішнього й зовнішнього середовища комунального підприємства «Міський будинок культури»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

SWOT-матриця для оцінки внутрішнього й зовнішнього середовища комунального підприємства «Міський будинок культури»Внутрішнє середовище організації Зовнішнє середовище організації
Сильні сторони Можливості
   
Слабкі сторони Загрози
   

2. Чи доцільна реалізація інвестиційного проекту «Культура Петриківського розпису» за умов, якщо дисконтована ставка дорівнює 15%, а податок на прибуток - 19 %? Вихідні дані наведені в табл 2.

Таблиця 2

Показник
Інвестиції, тис. грн. -850 -800 -400      
Прибуток, тис. грн.    
Амортизаційні відрахування, тис. грн.    

 

3. Використовуючи дані таблиці, розрахуйте чистий приведений дохід та термін окупності інвестицій.

4. Вам, як директорові комунального підприємства «Міський будинок культури», необхідно розрахувати коефіцієнт інноваційного ризику й вибрати найменш ризикове вкладення капіталу та обґрунтувати свій вибір. Вихідні дані наведені у табл. 3.

Таблиця 3

Вибір оптимального варіанта вкладення капіталу в інновацію

Показники Перший варіант Другий варіант Третій варіант
Можливий збиток, тис. грн.
Період часу, витраченого на інновацію, міс.
Капітал, тис. грн.
Коефіцієнт інноваційного ризику      

2. Комплексне ситуаційне завдання.

Вихідні дані

Ви провідний спеціаліст відділу маркетингу державного підприємства «Об’єднання спиртової промисловості області», до складу якого входить 10 спиртових та горілчаних заводів області.

Структура кінцевої ціни 1 пляшки горілки місткістю 0,5 л, що випускається державним підприємством «Козлівський спиртовий завод», характеризується такими показниками (табл. 6).

На підприємстві «Козлівський спиртовий завод» відсутній відділ маркетингу, економістом-плановиком працює людина, що не має відповідної фахової підготовки. Директор та заступник директора державного підприємства «Козлівський спиртовий завод» мають технічну освіту.

Завдання

1. Розрахуйте рентабельність виробництва одиниці горілчаної продукції, що випускається ДП «Козлівський спиртозавод».

Результати розрахунків занесіть у відповідні графи таблиці 1.

Таблиця 1

Структура кінцевої ціни 1 пляшки горілки

Місткістю 0,5 л для 1 дал, грн.

№ п/п Стаття витрат Сума, грн.
Сировина 7,74
Допоміжні матеріали на технологічні цілі 15,15
Паливо і енергія на технологічні цілі 0,41
Основна та додаткова зарплата 4,57
Відрахування на соцстрах 1,76
Витрати на утримання і експлуатацію устаткування 2,56
Загальновиробничі витрати 0,63
Інші виробничі витрати 0,6
Адміністративні витрати 1,27
Позавиробничі витрати 0,9
Повна собівартість  
Прибуток 0,0
Ціна з акцизом  
Ціна з акцизом і ПДВ  
Ціна 1 пляшки з акцизом і ПДВ  
Відпускна ціна 1 пляшки з акцизом і ПДВ 10,5
Сальдо  
Рентабельність, %  

 

1 дал = 10 л. Акциз для 1 дал горілчаних виробів становить 170 грн. Ставка ПДВ – 20 %.

2. Підготуйте аналітичну записку на ім’я директора ДП «Об’єднання спиртової промисловості області» «Оцінка окремих фінансових показників товарної продукції Козлівського спиртового заводу» з урахуванням стану управлінської підсистеми підприємства.

3. ДП «Козлівський спиртозавод» аналізує доцільність придбання нового устаткування цеху. Вартість устаткування становить 10 тис. грн., строк експлуатації - 5 років, зношування на устаткування нараховується за методом прямолінійної амортизації (20 % річних). Виторг від реалізації продукції за роками планується у такий спосіб: 1 рік - 3800 тис. грн., 2 рік - 4500 тис. грн., 3 рік - 4200 тис. грн., 4 рік - 5000 тис. грн., 5 рік - 4000 тис. грн. Поточні витрати за роками оцінюються: 2400 тис. грн. за перший рік проекту з наступним щорічним зростанням на 3,5 %. Ставка податку на прибуток складає 20 %. Норма прибутковості інвестицій – 15 %.

При оцінці ефективності реалізації проекту треба розрахувати такі показники: чистий приведений ефект, строк окупності, дисконтований строк окупності, індекс рентабельності.

 

Таблиця 2

Розрахунок вихідних показників для оцінки ефективності інвестиційного проекту

Показники Значення показників, тис. грн.
1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік
Інвестиції          
Обсяг реалізації          
Поточні витрати          
Амортизаційні відрахування          
Оподатковуваний прибуток          
Чистий прибуток          
Чисті грошові надходження          

 

 


2. Комплексне ситуаційне завдання.

 

Вихідні дані

Витрати на збирання сміття комунальними підприємствами А, Б та В міста характеризується низкою показників (табл. 1).

Таблиця 1

Витрати на збирання сміття, тис. грн.

Вид витрат Підприємство А Підприємство Б Підприємство В
Утримання адміністративного органу
Амортизація обладнання
Пальне
Технічне обслуговування обладнання
Оплата праці робітників
Захоронення сміття
Кількість зібраного сміття в день, т

Завдання

1. Необхідно:

- провести порівняльний аналіз затрат по збору сміття трьома підприємствами;

- визначити, в якому підприємстві надання послуги зі збору сміття є найбільш дешевим;

- обґрунтувати, які показники необхідно врахувати додаткові, щоб оцінити загальну ефективність збирання сміття підприємством.

2. Визначити індекс рентабельності інноваційного проекту з автоматизації процесу зберігання та утилізації сміття та термін окупності інвестицій, виходячи з таких даних: обсяг інвестицій в інвестиційний проект становить 1200 тис. грн. (на перший рік 1000 тис. грн.. на другий 200 тис. грн. ) Грошові потоки, починаючи з другого року реалізації проекту, становитимуть 200 тис. грн., у наступні роки - відповідно 800, 1000, 1000, 1100 тис. грн. Дисконтна ставка – 5 %

3. Комунальне підприємство планує через три роки придбати п’ять нових машин для вивозу сміття. Відповідно до експертних оцінок, майбутня вартість машин становитиме
890 тис. грн. Визначити, яку суму коштів необхідно розмістити на депозитний рахунок банку, щоб через три роки одержати достатню суму, якщо ставка за депозитними рахунками - 19 % із щомісячними нарахуваннями відсотків, 20 % - із щоквартальними нарахуваннями відсотків або 25 % з нарахуваннями складних відсотків один раз на рік. Зробіть висновки.

 


2. Комплексне ситуаційне завдання.

 

Вихідні дані

П’ять з семи комунальних житлово-експлуатаційних контор муніципального утворення знаходяться на грані банкрутства. Це позначається і на якості надання населенню комунальних послуг.

Завдання

1. Використовуючи процедуру антикризового управління організацією та його спеціальні механізми, запропонуйте шляхи оздоровлення підприємств житлово-комунального господарства.

2. Вам пропонується інвестувати на вибір два інноваційні проекти, спрямовані на покращення якості комунальних послуг. При цьому варто врахувати, що:

- перша інвестиція припускає втрату 1 млн. грн. з імовірністю 0,5,

- друга - утрату 2 млн. грн. з імовірністю 0,3.

Яке рішення пов’язане з меншим ризиком? Відповідь пояснити.

3. Для покращення якості комунальних послуг ЖЕК планує через три роки придбати п’ять нових машин для вивозу сміття. Відповідно до експертних оцінок, майбутня вартість машин становитиме 1000 тис. грн. Визначити, яку суму коштів необхідно розмістити на депозитний рахунок банку, щоб через три роки одержати достатню суму, якщо ставка за депозитними рахунками - 20 % із щомісячними нарахуваннями відсотків, 23 % - із щоквартальними нарахуваннями відсотків або 26 % - з нарахуваннями складних відсотків один раз на рік. Зробіть висновки.

 


2. Комплексне ситуаційне завдання.

 

Вихідні дані

Монастиринська районна державна адміністрація для забезпечення своїх підрозділів нормативно-правовою базою передплачує низку періодичних офіційних видань (табл. 1).

 

Таблиця 1

Передплата офіційних видань Монастириською районною державною адміністрацією
в 2008 році

№ з/п Найменування Кількість примірників, одиниць Періодичність виходу за рік, раз Річна вартість передплати одного примірника, грн.
«Відомості Верховної Ради України» 207,12
«Офіційний вісник України» 996,48
«Бюлетень законодавства і юридичної практики України» 140,64
«Законодавство України. Науково-практичні коментарі» 311,88
«Зібрання законодавства України» 693,84

 

Голова районної державної адміністрації пропонує відмовитися від передплати офіційних видань, забезпечивши підключення всіх підрозділів РДА до мережі Інтернет з використанням послуг Інтерент-провайдера «Бітгернет». Вартість виділення Інтерент-лінії відповідної потужності та підключення до мережі 30 комп’ютерів РДА 17 000 грн. (одноразова оплата). Вартість обслуговування сервера – 400 грн. в місяць. Оплата за безлімітне підключення сервера до мережі Інтернет 300 грн. в місяць.

Завдання

1. Порівняйте річну вартість забезпечення підключення комп’ютерів РДА до мережі Інтернет з вартістю передплати офіційних видань.

2. Яку стратегію змін в інформаційному забезпеченні районної державної адміністрації повинен обрати голова.

3. Чи виникне, на вашу думку, опір змінам в організації. Які його чинники?

4. Запропонуйте систему можливих методів подолання опору змінам.

5. Визначте альтернативні варіанти вирішення проблеми інформацій забезпечення районної державної адміністрації.

 


2. Комплексне ситуаційне завдання.

 

Вихідні дані

Ви керівник відділу кадрів Тернопільської районної державної адміністрації.

З ініціативи голови адміністрації проведено соціометричне дослідження з метою вивчення стану соціально-психологічного клімату в колективі. Середньооблікова чисельність штатних працівників за досліджуваний період складає 110 осіб. В опитуванні взяли участь 90 % персоналу адміністрації. Загальна кількість позитивних оцінок становить 51, загальна кількість негативних оцінок – 44, всі інші респонденти висловили байдуже ставлення до членів колективу.

Завдання

1. Розрахуйте показники соціально-психологічного клімату колективу: рівень згуртованості; середній соціометричний статус членів колективу; рівень комфортності: коефіцієнт симпатій; коефіцієнт антипатій; коефіцієнт байдужості.

2. Підготуйте аналітичну записку на ім'я голови Тернопільської районної держаної адміністрації «Про стан соціально-психологічного клімату в колективі», враховуючи, що більшому значенню кожного показника, обчисленого в п.1, відповідає вищий рівень соціально-психологічного клімату. В аналітичній записці запропонуйте напрямки покращення соціально-психологічного клімату в колективі адміністрації.

Методичні рекомендації

Показники стану соціально-психологічного клімату в колективі обчислюються за наступними формулами:

рівень згуртованості: Рз = (∑n - ∑н)/ п(п-1);

середній соціометричний статус членів колективу: Сс = (∑n - ∑н)/(п-1);

рівень комфортності: КК = (Рз + Сс)/2;

коефіцієнт симпатій: Кс = ∑п/п(п-1);

• коефіцієнт антипатій: Ка = ∑н/ п(п-1) ;

коефіцієнт байдужості: Кб = ∑0/п(п-1),

де: ∑п – загальна кількість позитивних оцінок, ∑н – загальна кількість негативних оцінок,
∑0 – загальна кількість байдужих оцінок, n – чисельність опитаних.

3. Місячний оклад спеціаліста апарату РДА - 2550 грн. при тривалості робочого дня 8,2 год. За графіком ним має бути відпрацьовано 22 дні, один з яких святковий, що не співпадає з вихідним, а фактично йому був наданий листок непрацездатності на 4 дні, один з яких передсвятковий. З фонду матеріального заохочення даному працівнику нарахована премія в розмірі 20 % фактичного заробітку. Обчислити місячну заробітну плату спеціаліста апарату РДА.


2. Комплексне ситуаційне завдання.

 

Вихідні дані

Ви староста студентської групи ДРІДУ НАДУ.

ВНЗ є лідером у підготовці економістів на ринку освітніх послуг України. Це сучасний, динамічний, інноваційний вищий навчальний заклад, відкритий для міжнародного співробітництва. Місія навчального закладу – підготовка елітних кадрів нової формації, конкурентоспроможних на світовому ринку праці. Гарантом успіхів інституту на освітній та науковій ниві є професорсько-викладацький склад. У ДРІДУ НАДУ працюють відомі вчені, котрі брали участь у розробці багатьох стратегічно важливих державних документів, законів, рішень.

Завдання

1. Визначте і проаналізуйте тип організаційної культури вищого навчального закладу, в якому ви навчаєтесь. Результати подайте у формі аналітичної записки на ім'я декана факультету.

2. Визначте позитивні та негативні сторони організаційної культури інституту.

3. Обміркуйте, чи мають при сильній організаційній культурі всі співробітники інституту бути схожими один на одного.

Методичні рекомендації

Для аналізу організаційної культури використайте питальник, який наведено в таблиці 1.

Проранжуйте відповіді за 5-бальною шкалою: 1 бал отримує твердження, з яким ви не згодні; 5 балів отримує твердження, з яким ви повністю згодні.

Підрахуйте загальну кількість балів та визначте тип організаційної культури університету, врахувавши, що якщо одержано: 52 бали та більше – у ВНЗ діє сильна організаційна культура; 26-51 бал – ВНЗ характеризується помірною організаційною культурою; менше ніж 25 балів – організаційна культура закладу є слабкою та не сприяє адаптації до змін зовнішнього середовища й не відповідає потребам персоналу та студентів.


 

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.012 с.)