Методика складання карти умов праціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика складання карти умов праціНа кожне типове робоче місце складається карта умов праці, в яку заносяться трудові, санітарно-гігієнічні умови і фактори технічної безпеки.

Форма карти встановлена, але для навчальних цілей прий­нятнішою є форма, наведена у табл.2.

Послідовність заповнення карти умов праці:

· За ДСН 3.3.6.042-99 визначається категорія робіт і вста­новлюються оптимальні показники мікроклімату.

· За гігієнічною класифікацією праці та іншими джерелами визначається перелік факторів умов праці на робочому місці, для яких за нормативними документами встановлюють гранично до­пустимий рівень або граничнодопустиму концентрацію (ГДК, ГДР), які заносяться в гр. 15.

· Для кожного з факторів умов праці проводиться за загаль­ноприйнятими методиками інструментальний замір фактичного значення фактора. Для навчальних цілей фактичні значення факторів умов праці беруться з матеріалів попередньо проведеної паспортизації або з літературних джерел.

Визначається коефіцієнт нормо забезпеченості:

Кн = 1± (Ав - Ан) /Ан (25)

де Ав - виміряне значення факторів умов праці;

Ан - нормативне зна­чення фактора.


Гранично­допусти­мий рівень або концен­трація (ГДР, ГДК), Ан              
Оцінка умов праці за гігієнічною класифікацією праці. 3 категорія - шкідливі і небезпечні умови праці     3 ступінь (3 бали)     розра­хункова кіль­кість балів Хфат                
почат­кова кіль­кість балів X              
2 ступінь (2 бали)     розра­хункова кількість балів Хфак                
почат­кова кіль­кість балів X                  
1 ступінь (1 бал)     розра­хункова кількість балів Хфат                
почат­кова кіль­кість балів X              
Коефіцієнт небезпечності     від усіх факто­рів (К)              
від дії факто­ра (Кдф)              
Час дії фактора     у част­ках довго-тривалості зміни, Тдф              
в годи­нах              
  Коефі­цієнт нормо-забезпечення, Ки              
  Фактич­не зна­чення фактора умов праці, Ав              
  Норма-тивне значення фактора норма­тивний доку­мент              
  Фактори умов праці              
                       

 
 


 

 

 


 


 

Знак « + » ставиться для розрахунку за граничнодопустимим значенням нормативного параметру Aн знак «-» - з мінімально допустимим значенням Ан . Результати розрахунків заносяться в гр. 15 табл. 2.

Гранично допустиме значення коефіцієнта нормозабезпечення повинне дорівнювати одиниці. Якщо воно більше за одиницю, то це означає, що діючий фактор умови праці вищий за гранично допустимий рівень і треба вжити заходів для зниження дії цього фактора, тим самим поліпшити умови праці.

Відповідно до технології виконання процесу встановлю­ється тривалість дії кожного фактора і результати заносяться у гр. 5 і 6 табл. 2.

Визначається коефіцієнт небезпеки Кдф від кожного фак­тора умов праці і від усіх діючих факторів К. Результати підрахунків заносяться у гр. 7 і 8 табл. 2. Ці коефіцієнти обчислюються за формулами:

 

Кдф = К ∙ Тдф (26)

де К - сумарний коефіцієнт небезпеки від шкідливих факторів умов праці; Ктт - коефіцієнт травмонебезпеки.

 

(27)

де Т - тривалість дії фактора; п - кількість факторів умов праці.

 

За табл. 2. встановлюється ступінь шкідливості фактора і визначається початкова та розрахункова кількість балів X та Хфак. Розрахункова кількість балів Хфак визначається за формулою:

 

Хфак =Х ∙Тдф (28)

 

Початкова і розрахункова кількість балів заносяться відпо­відно у гр. 9-14 табл.2.

Визначаються фактори технічної небезпеки і результати заносяться у табл.3.

Виявити фактори технічної небезпеки можна методом виби­рання їх з карт контролю механізмів та пристроїв за показника­ми безпеки і контролю техніки.

Визначається коефіцієнт травмонебезпеки:

, (29)

де По - кількість небезпечних факторів; Пф - загальна кількість факторів.

 

Розраховується коефіцієнт небезпеки на робочому місці:


Крм = К + Кт , (30)

 

 

Таблиця 3

Фактори технічної небезпеки

 

Назва небезпечного фактору Метод оцінок Стан небезпечного фактору Заходи щодо ліквідації або зниження впливу фактора технічної небезпеки Термін перевірки стану небезпечного фактору
         
         
         

 

 

Коефіцієнт небезпеки на робочому місці повинен бути мен­шим за одиницю, якщо він більший за одиницю, треба вжити заходів щодо його зниження.

· Визначається сумарна кількість балів за даними табл. 2.

· За даними табл. 4. встановлюється розмір доплат до тарифної ставки або посадового окладу.

Таблиця 4Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.012 с.)