ТОП 10:

Гігієнічна оцінка вібрації що діє на людину у виробничих умовах здійснюється за допомогою таких методівЧастотного аналізу її параметри дози вібрації

Гранично допустима концентрація шкідливих речовин в повітрі вимірюється в

мг/м3

Д

Доповніть твердження

Охорона праці - цесистемаправових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально- профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які маютьвідповідну підготовку, на підприємстві з кількістю працюючих

Дисциплінарна відповідальність накладається на посадових осіб у вигляді

Дисциплінарна відповідальність за порушення вимог щодо ОП регулюється

Кодексом закону про працю

Дисциплінарне стягнення за порушення вимог щодо ОП не може бути накладене

Доповніть твердження

В основу принципу нормування покладенадиференціальна оптимальних та допустимих метеорологічних умов в залежності від

Категорії робіт по важкості та періоду року

Доповніть твердження

Поріг чутливості - цемінімальне значення звукового тиску, при якому сприймається звук.

Доповніть твердження

Вібрацією називаютьсямеханічні коливання пружних тіл або коливальні рухи механічних систем, що являють собою процес

Розповсюдження механічних коливань в твердому тілі.

Доповніть твердження

Лампи розжарювання відносяться до джерел світла, в яких свічення виникає шляхом нагріваннявольфрамової ниткирозжарення до високих температур.

Джерела походження шуму

Механічне, аеродинамічне, гідромеханічне, повітряне, електромагнітне

Доповніть твердження

Волосяні гігрометри засновані на здатності знежиреного людського волосся змінювати свою довжину в залежності від змінивідносної вологостіповітря

Доповніть твердження

В основі визначення коефіцієнта природного освітлення покладено

Розмір об’єкта розпізновання

Доповніть твердження

Газорозрядні лампи -- це прилади, в яких випромінювання оптичного діапазону спектру відбувається в результатіелектричного розряду в

Атмосфері інертних газів, парів металу чи їх сумішей

Доповніть твердження

Кут між горизонталлю і лінією, яка з'єднує нитку розжарення (поверхню лампи) з протилежним краєм відбивача називаєтьсязахисним кутомсвітильника.

Доповніть твердження

Рівень звуку який за 8-годиннип робочий день (робочу зміну) змінюється в часі не більше, ніж на5дБ при вимірюванні на часовій характеристиці "повільно" шумоміру згідно з державним стандартом ГОСТ 17187-81 називається постійним шумом

Доповніть твердження

Рівень звуку який за 8-годиннип робочий день (робочу зміну) змінюється у часі більше, ніж на5дБпри

вимірюванні за часовою характеристикою "повільно" шумоміру згідно з державним стандартом ГОСТ 17187-81 називається непостійним шумом

До основних факторів електричного характеру, які впливають на наслідки ураження людини електричним струмом належать

Сила струму,напруга,рід і частота струму, електричний опір тіла людини

До основних факторів неелектричного характеру, які впливають на наслідки ураження людини електричним струмом належать

Індивідуальні властивості людини,тривалість дії струму,шлях струму у тілі людини, стан навколишнього середовища

Для виникнення і розвитку процесу горіння необхідна наявність складових

Горючої речовини окислювача,і джерела запалювання

Джерела іонізуючого випромінювання поділяються на

Природні,штучні

Дози іонізуючих випромінювань поділяються на

Поглинуту,еквівалентну,експозиційну

Доповніть твердження

Максимальна вологість 4мах- це максимальна (насичена) кількість водяної пари у повітрі приданійтемпературі.

Доповніть твердження

Максимальна вологість для кожної температури єпостійноювеличиною:

Доповніть твердження

Відповідно з "Нормами радіаційної безпеки України" обмежена частина населення, тобто особи, то не працюють безпосередньо з джерелами випромінювання, але за умовами проживання або розташування робочих місць можуть, попадати під вплив іонізуючого випромінювання відносяться до категорії

До первинних засобів гасіння пожеж відносяться

Вогнегасник,пожежний інвентар,пожежний інструмент

До основних засобів гасіння пожежі належать

Вогнегасні речовини пожежна техніка, первинні засоби гасіння пожежі

До вогнегасних речовин для гасіння пожежі належать

Для еталонної частоти 1000 Гц з пороговим звуковим тиском Ро =2-10~?Па рівень звукового тиску для порогу, чутливості становить

L=0 дБ

Державний міжгалузевий нормативний акт з охорони праці позначається

ДНАОП

Друге трицифрове число нормативного коду ДНАОП вказує на

Немає правильної відповіді

Державне управління охороною праці здійснюють:

Кабінет міністрів України спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за ОП

Для визначення різнонаправлених потоків повітря використовують

Кататермометр

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють:

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади,з нагляду за охороною праці,спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки, спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки, спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці

Для прямого визначення відносної вологості служить

гігрометри

Доповніть твердження

Для штучного освітлення використовують освітлювальні установки таких видів:

Ближньої дії,і дальньої дії

Для розрахунку загального рівномірного освітлення горизонтальних поверхонь використовується

Метод світлового потоку

Для наближених розрахунків освітлення поверхонь і економічної доцільності використовується

Метод питомої потужності

Е

Ефективність віброізоляції визначається коефіцієнтом

Передачі

Електричний струм, проходячи через тіло людини, зумовлює

термічну, електролітичну і біологічну дію

Екзотермічна реакція окислення речовини, що супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум'я і (або) випромінюванням світла називається

Горінням

З

Закон України ..Про ОП" передбачає наступні види відповідальності за порушення вимог щодо ОП:

Дисциплінарне,адміністративне,матеріальне,кримінальне

За якими показниками визначаються норми мікроклімату?

Період року і категорії робіт по важкості

За страховою ознакою (по зв'язку з виробництвом) травми поділяються на

Виробничі побутові

Згідно ГОСТ 12.0.003--74 небезпечні та шкідливі виробничі фактори за природою дії поділяються на 4 групі:

Фізичні, хімічні, біологічні, психофізичні

Скількох розділів складається дисципліна ООП

4 розділи

Залежно від сфери дії державні нормативно-правові акти з охорони праці (ДНАОП) поділяються на:

галузеві і міжгалузеві

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на

Вступний,первинний,повторний,позаплановий,цільовий.

За порушення законодавчих та нормативних актів про ОП, які є обов'язковими для виконання та створення перешкод у
діяльності та невиконання розпоряджень посадових осіб органів держ. нагляду працівники притягаються до

адміністративного

Згідно трудового законодавства залежно від форми вини розрізняють два види матеріальної відповідальності

Повна,неповна

Значення звукового тиску (в межах Ртач= 2'102 Па), при перевищенні якого можуть виникати болі та пошкодження в слуховому апараті (аналізаторі) називається

Порогом больового відчуття

За еталонну частоту при нормуванні рівнів шуму прийнята частота:

1000 Гц

За характером спектру шум класифікується на

Широкосмугові і тональні

За часовими характеристиками шум поділяється на

Постійний і непостійний

Залежність середньоквадратичних значень синусоїдальних складових шуму (або відповідних їм рівнів в дБ) від частоти називається

Частотним спектромПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.007 с.)