ТОП 10:

Акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 оформляєтьсяАкт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 оформляється

А)

Акт про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1 оформляється

Акт про нещасний випадок невиробничого характеру за формою НПВ оформляється

Г) ш..сти..

Акт за формою Н-1 разом з матеріалами розслідування підлягає зберіганню на підприємстві, працівником якого є (був) потерпілий

В)про….

Адміністративна відповідальність накладається на посадових осіб у вигляді

Б)

Амплітуда це

Модуль максимального зміщення тіла від положення рівноваги

Актинометр працює за принципом

Термоелектричного ефекту

Адміністративно-громадський контроль здійснюють

На три рівня

Абсолютна вологість повітря вимірюється в

Абсолютна вологість повітря визначається за формулою:

Атмосферний тиск визначають

Ртутним барометром, металічним барометром – анероїдом

Б

Біологічна дія іонізуючого випромінювання на організм людини поділяється на

Ад…у і ….му

Безперервне вимірювання і реєстрація атмосферного тиску проводиться

барографами

В

Відповідно з "Нормами радіаційної безпеки України" персонал, тобто особи, що безпосередньо працюють з джерелами випромінювання але за умовами проживання або розташування робочих місць можуть попадати під вплив іонізуючого випромінювання відносяться до категорії

Б

Вимірювання інтенсивності теплового випромінювання у виробничих умовах проводять

Актинометрами

Відповідно з "Нормами радіаційної безпеки України" населення краю, області, республіки, країни відносяться до категорії

А) А

Вібрація за способом передачі на тіло людини поділяється на

В) загальна і локальна…

Всі методи та засоби захисту від вібрації поділяються на

Відомчий контроль за станом ОП здійснюють:

Вищі органи керівництва

В яких одиницях вимірюється звуковий тиск

Па

В яких одиницях вимірюється частота

Гц

В яких одиницях вимірюється рівень звукового тиску

дБ

В яких одиницях вимірюється рівень звуку

дБ(А)

Вентиляція за способом переміщення повітря класифікується на

Природну, механічну, змішану

Вентиляція за напрямком потоку повітря класифікується на

Припливна, витяжна або комбінована

Вентиляція за місцем дії класифікується на

В) місцева загально обмінна,комбінована

Вентиляційна установка, яка за допомогою приладів автоматичного регулювання підтримує в приміщенні задані параметри повітряного середовища називається

кондеціонером

Витрату повітря, необхідну для створення нормальних умов роботи, коли не відомі види та кількість шкідливих речовин, що виділяються, можна визначити за формулою

Витрата повітря для видалення вологи (по фактору надлишок вологи'') визначається по формулі

Витрата повітря для видалення надлишку тепла визначається за формулою

Витрата повітря для видалення шкідливих речовин (по фактору .гази, пари, пил'') визначається по формулі

Виробниче освітлення поділяється на

Природне, штучне і суміщене

Відношення природної освітленості, що створюється в деякій точці заданої площини всередині приміщення світлом неба (безпосереднім чи відбитим), до одночасного значення зовнішньої горизонтальної освітленості, що створюється світлом повністю відкритого небосхилу, називається

Коефіцієнтом природної освітленості

Вимірювання показників мікроклімату повинно проводитись

На початку, середині і в кінці холодного і теплого періодів року, не менше три рази на місяць

Визначити абсолютну вологість, коли відомо, що температура волого повітря становить 25 °С, парціальний тиск водяної пари у повітрі становить 2305 Па.

Вентилятор вибирають в залежності від

Необхідної витрати повітря і тиску повітря

Вкладиші зменшують шум на

5-20дБ

Вібродемпфування це зменшення рівня вібрації об'єкта, що захищається, шляхом перетворення енергії механічних коливань даної коливальної системи в теплову енергію

Г

Груповою вважається травма, що має ознаки:

Одночасність, одна причина,кількість потерпілих,від двох і більше

Доповніть твердження

Охорона праці - цесистемаправових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально- профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Доповніть твердження

В основу принципу нормування покладенадиференціальна оптимальних та допустимих метеорологічних умов в залежності від

Доповніть твердження

Поріг чутливості - цемінімальне значення звукового тиску, при якому сприймається звук.

Доповніть твердження

Вібрацією називаютьсямеханічні коливання пружних тіл або коливальні рухи механічних систем, що являють собою процес

Доповніть твердження

Лампи розжарювання відносяться до джерел світла, в яких свічення виникає шляхом нагріваннявольфрамової ниткирозжарення до високих температур.

Джерела походження шуму

Механічне, аеродинамічне, гідромеханічне, повітряне, електромагнітне

Доповніть твердження

Волосяні гігрометри засновані на здатності знежиреного людського волосся змінювати свою довжину в залежності від змінивідносної вологостіповітря

Доповніть твердження

Доповніть твердження

Газорозрядні лампи -- це прилади, в яких випромінювання оптичного діапазону спектру відбувається в результатіелектричного розряду в

Доповніть твердження

Кут між горизонталлю і лінією, яка з'єднує нитку розжарення (поверхню лампи) з протилежним краєм відбивача називаєтьсязахисним кутомсвітильника.

Доповніть твердження

Рівень звуку який за 8-годиннип робочий день (робочу зміну) змінюється в часі не більше, ніж на5дБ при вимірюванні на часовій характеристиці "повільно" шумоміру згідно з державним стандартом ГОСТ 17187-81 називається постійним шумом

Доповніть твердження

Рівень звуку який за 8-годиннип робочий день (робочу зміну) змінюється у часі більше, ніж на5дБпри

вимірюванні за часовою характеристикою "повільно" шумоміру згідно з державним стандартом ГОСТ 17187-81 називається непостійним шумом

Доповніть твердження

Максимальна вологість 4мах- це максимальна (насичена) кількість водяної пари у повітрі приданійтемпературі.

Доповніть твердження

Максимальна вологість для кожної температури єпостійноювеличиною:

Доповніть твердження

Відповідно з "Нормами радіаційної безпеки України" обмежена частина населення, тобто особи, то не працюють безпосередньо з джерелами випромінювання, але за умовами проживання або розташування робочих місць можуть, попадати під вплив іонізуючого випромінювання відносяться до категорії

Доповніть твердження

Для штучного освітлення використовують освітлювальні установки таких видів:

Ближньої дії,і дальньої дії

Залежність середньоквадратичних значень синусоїдальних складових шуму (або відповідних їм рівнів в дБ) від частоти називається

Частотним спектром

Закінчіть твердження

Поперечний розріз посередині, площина якого перпендикулярна до площини скління світлових отворів (при бічному світленні) або до повздовжньої осі прольоту приміщення, називається

Характерним розрізом приміщення

Закінчіть твердження

Закінчіть твердження

Закінчіть твердження

Закінчіть твердження

Закінчіть твердження

Закінчіть твердження

Закінчіть твердження

Коливальна швидкість це

Максимальне значення швидкості точки, що коливається

Коливальне прискорення це

Максимальне значення прискорення точки, що коливається,

Концентрація, яка при щоденній роботі (крім вихідним) протягом 8 год (не більше 40 год на тиждень) не призводить до захворювань або відхилень у здоров'ї і не матиме впливу на майбутнє покоління називається

гранично допустимою концентрацією

Метод де одночасно з аналізом нещасних випадків, які відносяться до даного об'єкту вивчення, детально вивчаються технологічні процеси, трудовий процес, робоче місце, стан і конструктивні недоліки обладнання. освітленість робочого ісця, класифікація робіт і інші фактори, а також дає можливість виявляти небезпечні та шкідливі фактори, які можуть призвести до нещасних випадків називається

Монграфічним

Метод, що заключається у вивченні причин нещасних випадків по місцю їх виникнення, а саме характеризується тим. що на плані великого підприємства умовними знаками ставлять відмітки, які означають число і вид нещасних випадків, після цього наочно видно робочі місця, дільниці з підвищеною небезпекою, тобто ті робочі місця вимагають особливої уваги, а саме ретельного обслідування і проведення профілактичних заходів називається

Топографічним

Несправність виробничого обладнання, інструменту і засобів захисту; конструктивні недоліки обладнання: зношеністьустаткування; недосконалість технологічних процесів; незадовільний технічний стан: виробничих об'єктів, будинків, споруд.території: засобів виробництва; транспортних засобів відносяться до

Навушники зменшують шум на

Б) 10-40 дБ

О

Освітленість всередині приміщень визначається в точках розміщених на лінії перетину вертикальної площини характерного розрізу і умовно прийнятої горизонтальної поверхні (умовної робочої поверхні), розташованої на висоті

0,8 метрів від підлоги

Періоди року поділяються на

Холодний і теплий

Перша цифра другого трицифрового числа в позначенні нормативного коду ДНАОП означає:

Б) Вид державного нормативного акту про ОП

Періоди року поділяються на

Б)Холодний і теплий

Період це

Мінімальний інтервал часу, через який відбувається повторення руху тіла

Період року визначається за

Середньодобовою температурою зовнішнього середовища

Речовина, що контактуючи з організмом людини, може викликати захворювання чи відхилення у стані здоров'я як під час впливу речовини, так і в подальший період життя теперішнього і наступних поколінь називається

Шкідливою речовиною

Створення і автоматичне підтримання в приміщеннях, незалежно від зовнішніх умов постійних чи змінних, по певній програмі температури, відносної вологості, чистоти і швидкості руху повітря, які є сприятливі для людей чи нормального протікання технологічного процесу називається

Д) Кондиціювання повітря

Світловий прилад, що складається з джерела світла (лампи) та освітлювальної арматури, називається ... .

світильником

Система організаційних заходів та засобів, спрямованих на захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля, статичної та атмосферної електрики називається

Стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвиток пожежі та впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей називається

Г) пожежною безпекою

Скільки категорій осіб, що опромінюються іонізуючим випромінюванням, встановлено ''Нормами радіаційної безпеки України"

Г) 3

Співвідношення між інтенсивністю звуку l та звуковим тиском Р має вигляд:

С-швидкість звуку,р-звуковий тиск,l-інтенсивність звуку, -густина середовища в якому поширюється звук

Т

Фон характеризується

В)коефіцієнтом відбиття

Х

Хто фінансує службу з ОП?

Д)Роботодавець

Частота це

Кількість коливань, що відбувається за одиницю часу

Ш

Шум класифікується за

Характером спектру,часовими характеристиками

Що називається октавою?

Я

Якісні показники освітлення

Рівномірність розподілу світлового потоку, фон, контраст об’єкта розпізнавання з фоном

Акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 оформляється

А)Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.012 с.)