ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ.Облік розрахунків по страхуванню ведеться на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням. Цей рахунок балансовий, пасивний, призначений для обліку джерел засобів. По кредиту рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, по дебету - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві. Порядок справляння та використання зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством. Рах. 65 "Розрахунки за страх." має субрахунки.

На субрахунку 651 ведеться облік розрахунків з ПФ Укр. за збором на обов'язкове державне пенсійне страхування. Для суб'єктів підприємницької діяльності, підприємств і організацій усіх форм власності, в тому числі бюджетних, а також для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності встановлена ставка нарахування збору до ПФ в розмірі 33,2 % від фонду оплати праці. Утримання до ПФ становлять 2% від суми заробітної плати. Внески до ПФ сплачуються одночасно з отриманням коштів в установах банку на оплату праці. На субрахунку 652 ведеться облік розрахунків з ФСС Укр. за збором на обов'язкове соціальне страхування.Загальна сума збору на обов'язкове соціальне страхування для суб’єктів підприємницької діяльності складає 1,5 % від об'єкта оподаткування. З сум нарахованої заробітної плати працівника ставка утримань становить 0,5% якщо сума заробітної плати нижча прожиткового мінімуму, та 1% якщо сума заробітної плати вища прожиткового мінімуму. На субрахунку 653 ведеться облік розрахунків за збором на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття. Ставка нарахування збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття становить 1,3 % для суб’єктів підприємницької діяльності, ставка утримань становить 0,6%. До цих витрат не відносяться витрати на оплату виконаних робіт (послуг) згідно з цивільно-правовими договорами, виплату доходів у вигляді дивідендів, відсотків, тощо, а також інші витрати, які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій. На субрахунку 654 "За індивідуальним страхуванням" ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями по індивідуальному страхуванню персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та по обов'язковому страхуванню, що встановлюється законодавством. На субрахунку 655 ведеться облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям. Субрахунок 656 «Розрахунки із соціального страхування від нещасних випадків на виробництві». Розмір цього збору коливається від 0,8 % до 13 % від фонду оплати праці залежно від класу професійного ризику виробництва.

Аналітичний облік операцій за субрахунками здійснюється окремо за кожним видом страхування.

1.Здійснено відрахування від заробітної плати працівників: - внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: 23,91,92,93-651; -внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності(ТВП): 23,91,92,93-652; -внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: 23,91,92,93-653; -внески на загальнообов’язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві: 23,91,92,93-656;

2.Здійснено утримання з нарахованої заробітної плати: -внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страх.: 661-651; -внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з ТВП: 661-652; -внески на загальнообов’язкове державне СС на ВБ: 661-653; -нараховано допомогу у зв’язку з ТВП: 652-661;

3.Погашено заборг. перед: -ПФ: 651-311; -ФСС з ТВП: 652-311; -ФСС ВБ: 653-311; -ФСС від нещасних випадків на виробництві: 656-311;

 

ОБЛІК ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ.

Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" призначено дляузагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів", відносяться витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

За дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом - їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.

Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" кореспондує: за дебетом з кредитом рахунків: -11"Інші необоротні матеріальні активи"; -13"Знос необоротних активів"; -20"Виробничі запаси"; -22"Малоцінні та швидкозношувані предмети"; -30"Каса"; -31"Рахунки в банках"; -37"Розрахунки з різними дебіторами"; -47"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"; -63"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"; -64"Розрахунки за податками й платежами"; -65"Розрахунки за страхуванням"; -66"Розрахунки з оплати праці"; -68"Розрахунки за іншими операціями".

 

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.

Майно підприємства складається із різних матеріальних, нематеріальних та фінансових ресурсів — носіїв прав власності окремих суб’єктів.

Здійснюючи підприємницьку діяльність, підприємства неминуче використовують залучені кошти, утворюючи борги. Боргові зобов’язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо активів підприємства (А = З + К) і мають вищий пріоритет порівняно з вимогами власників.

Тому власний капітал — це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань (К = А – З). ВК є основою для початку і продовження господарської діяльності, та одним із найістотніших показників, оскіль­ки виконує функції: -довгострокового фінансування, -відповідальності і захисту прав кредиторів, -кредитоспроможності, -самостійності, -розподілу доходів і активів.

Власний капітал утворюється двома шляхами:1)внесенням власниками підприємства;2)накопичуванням суми доходу, що залишається на підприємстві.

За формами власний капітал поділяється на:—інвестований;—нерозподілений прибуток.

За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на:—статутний капітал;—додатковий (нереєстрований) капітал, який складається з:а)додатково вкладеного капіталу,б)резервного капіталу,в)нерозподіленого прибутку.

З переходом на національні положення (стандарти) бухгалтерсь­кого обліку у відповідному стандарті 2 «Баланс» визначено, що власний капітал включає такі основні складові:—статутний капітал;—пайовий капітал;—додатковий вкладений капітал;—інший додатковий капітал;—резервний капітал;—нерозподілений прибуток (непокриті збитки).

 

ОБЛІК СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.

40 “Статутний капітал” – призначений для обліку внесків учасників підприємства, величина яких зафіксована в статі підприємства. Сальдо буде показувати суму статутного капіталу, зазначену в засновницьких документах. Збільшення або зменшення статутного капіталу проводиться відповідно до чинного законодавства з обов’язковим відображенням змін в установчих документах.

Аналітичний облік статутного капіталу залежить від виду підприємства. Аналітичний облік акцій ведуть у книзі реєстрацій акцій: -на пред’явника за їх загальною вартістю; -іменні за кожним учасником;

Облік акцій ведеться також за їх кількістю (для нарахування дивідендів).

Внесками засновників (учасників) до СК можуть бути: основні засоби, ТМЦ, нематеріальні активи, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також інші майнові права (в т.ч. на інтелектуальну власність), грошові кошти, у т.ч. в іноземній валюті., МНМА, ЦП тощо (ст.13 ЗУ 1).

Будь-які основні засоби, нематеріальні активи, запаси (ТМЦ), які придбані в обмін на корпоративні права, підприємство-емітент зараховує на баланс за первісною вартістю. Відповідно до ПСБО 7,8,9 первинною вартістю основних засобів, нематеріальних активів, запасів (ТМЦ), внесених до статутного капіталу, визнають узгоджену засновниками справедливу вартість. Факт внесення вкладу підтверджується відповідними документами: виписками банку, актами приймання-передачі, ТТН, коносаментом тощо.

АТ має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або додаткового випуску акцій. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається після його повної сплати. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається. Збільшення СК АТ може відбуватися за рахунок: 1.збільшення номінальної вартості акцій; 2.додатковий випуск акцій; 3.за рахунок індексації (до оцінка О.З., нематеріальних активів); 4.при реінвестуванні прибутку; 5.за рахунок резервного капіталу; 6.обмін облігацій на акції.

Зменшення СК АТ допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

АТ має право за рішенням загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом: 1.зменшення номінальної вартості акцій; 2.купівлі товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом купівлі та погашення частини акцій допускається, якщо така можливість передбачена у статуті товариства.

Крім зазначених шляхів зміни статутного капіталу, АТ може здійснювати деномінацію акцій власної емісії.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.009 с.)