неолітична революція, початок переходу до патріархату,формування археологічної культури
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

неолітична революція, початок переходу до патріархату,формування археологічної культури 

 1. Вкажіть особливості розвитку Київської Русі наприкін. Х – сер. ХІ ст.

216.запровадження християнства, еарбування перших руських монет, будівництво софіївського собору

 

 1. 189 .Які причини зумовили фактичний розгром дисидентського руху в Україні на поч. 1980-х рр.

 

 1. 1)дисиденти не сформулювали виразної політичної програми,питання, які вони порушували, не були проблемами щоденного життя, що хвилюють більшість населення. 2)На дисидентів ополчилися всі потужні сили радянської системи й особливо всемогутній КДБ.

 

219.У який період кам’яного віку люди винайшли лук зі стрілами? мезоліт

220.Одним із наслідків Люблінської унії є: 1) втрата державності для Укр.

 1. 2) утв Речі Посполитої
 2. Який стан українського суспільства сформувався в результаті колонізації Дикого Поля -КОЗАКИ
 3. У 1654 р. склався союз між Московською державою і Військом Запорозьким, який був спрямований: на збереження самостійності Укр. Гетьманської держ.
 4. Яку мету переслідували діячі «Руської трійці», створюючи «Русалку Дністрову»? Я випробував свої сили руською мовою, оскільки це моя рідна мова, яка значно відрізняється від мови церковної і великоруської (московської), і хотів заложити наріжний камінь для її дальшого розвитку і тим самим зарадити нестачі руської літератури. У час написання статей моїм головним наміром було сприяння розвитку руської мови і літератури цією мовою…
 5. Створили «Русалку Дністрову» на противагу консервативній політичній течії — москвофільству, в основі якого лежала культурна і політична переорієнтація частини української інтелігенції, особливо духовенства, на Російську імперію

 

 1. Якою була мета діяльності Української Центральної Ради? Автономія Укр.
 2. Політика коренізації була проголошена: 1923 р.
 3. Підбиваючи підсумки «Шахтинської справи», на липневому (1928 р.) пленумі ЦК ВКП(б) Й.Сталін висунув тезу, яка стала визначальною для його подальшої політики. Її суть полягала в такому:

 

 1. .(перекладеш на українську) Вредительство буржуазной интеллигенции есть одна из самых опасных форм сопротивления против развивающегося социализма.

 

 1. Яку назву мала операція по депортації українського населення Закерзоння до західних районів Польщі з метою знищення збройного опору УПА в регіоні, організована польською владою? Вісла
 2. Коліївщина – повстання, що було кульмінаційною точкою руху гайдамацького
 3. Уряд УНР називався __________ . 200. Уряд УНР В Україні називався Народним Секретаріатом, а потім «Тимчасовий Робітничо-Селянський Уряд України». В 1919, його перейменовано на «Раду Народних Комісарів України»
 4. Народним Секретаріатом, а потім «Тимчасовий Робітничо-Селянський Уряд України». В 1919, його перейменовано на «Раду Народних Комісарів України»

 

 1. Офіційна назва держави П.Скоропадського _ Укр. держава
 2. Виборні органи місцевого самоврядування , що створювалися у під російській Україні після 1864 р., називалися земства
 3. Мовою ділових документів Литовської держави в ХІV – ХV ст. була ________ мова. Руська мова
 4. Із наведених суджень про причини політичного роздроблення Київської Русі виберіть правильні:
 5. Учасники гуртка „Руська трійця”: М.Шишкевич, Я.Головацький, І.Вагилевич.
 6. Основні заборонні положення Емського указу Олександра ІІ:
 7. Указ забороняв ввозити на територію Російської Імперії з-за кордону літературу написану українською мовою. Тексти для нот, театральні вистави, публічні читання.

 

 1. Які характерні риси були притаманні становищу населення українських земель у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.?

 

 1. 207. всі українські землі, що входили до складу Росії, були розділені на 9 губерній. Вся адміністративно-виконавча влада в них здійснювалася губернаторами, яких призначав цар за поданням міністра внутрішніх справ.Перестали вживати назву „Україна”. Лівобережжя називали Малоросією, Правобережжя – Південно-Західним краєм, а Південну Україну – Новоросією. На початку ХІХ ст. населення українських земель у складі Росії не перевищувало 7,5 млн. чол., з них майже 5,5 млн. були кріпаками.

 

 1. Які явища соціально-економічного розвитку українських земель були притаманні періоду Першої світової війни:
 2. Етногенез – це … Етногенез(грец. єтнос - плем'я, народ і генез) - процесс утворення етнічної спільності, походження народів на базі різних етнічних компонентів.
 3. Як називали давніх слов’ян у писемних джерелах І-ІІ ст.? венеди
 4. Що передувало подіям, описаним в уривку джерела? Вийшов Володимир із священиками цесарициними і корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли – ті до шиї, а другій - до грудей. Діти ж не відходили од берега, а інші немовлят держали. Дорослі бродили у воді, а священики стоячи молитви творили… хрещення Русі
 5. У ХVІ-ХVІІІ ст. Північна Буковина входила до складу: Австрії
 6. Віленське перемир’я – це угода про припинення воєнних дій: між Росією та Польщею
 7. Перша Малоросійська колегія була скасована царським урядом, тому що… у зв'язку з загостренням російсько-турецьких відносин царський уряд
 8. Який документ регламентував діяльність Кирило-Мефодіївського братства? «Статуті Слов'янського братства св. Кирила і Мефодія» або "Книга буття українського народу"
 9. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України віддавали перевагу: співпраці з нациською Німеччиною.
 10. Згідно з III Універсалом Центральної Ради поміщицьке землеволодіння: скасовувалося
 11. Дефіцит в УРСР у 1970-1980-ті рр. існував: товарний
 12. Міднокам’яний вік - це. енеоліт
 13. Угода, укладена у 1686 р. між Річчю Посполитою і Московською державою носила назву Вічний мир
 14. Син козака, брат фаворита імператриці Єлизавети, у 18 років – президент імператорської Академії наук, граф, російський генерал-фельдмаршал, останній наказний гетьман України ... Кирило Розумовський
 15. Трагедія України, що була визнана на законодавчому рівні геноцидом українського народу – це Голодомор 1932 -1933
 16. Берестейська унія була укладена у __1596____ році.
 17. Які з наведених тверджень характеризують діяльність князя Данила Галицького
 18. Які твердження характеризують внутрішню політику гетьмана П.Скоропадського:
 19. Які з наведених положень були складовими політики десталінізації (1953-1964 рр.)
 20. Язичницька релігія у слов’ян передбачала віру: в багатьох богів
 21. Для боротьби з якою загрозою папський посол обіцяв «поміч» князеві Данилу Галицькому?
 22. Яка умова містилася як у Зборівському (1649 р.), так і Білоцерківському (1651 р.) мирних договорах?
 23. Коли було підписано договір, уривок з якого наведено? 1) Визнаючи право України на незалежне державне існування… Річ Посполита Польська визнає Директорію незалежної української Народної Республіки на чолі з Головним Отаманом п. Симоном Петлюрою за Верховну владу УНР.
 24. 2) Кордон між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою встановлюється слідуючий: на північ від річки Дністер уздовж річки Збруч, а далі вздовж бувшого кордону між Австро-Угорщиною та Росією…
 25. Президентом Карпатської України був: Волошин
 26. У 1939-1940 рр. до складу УРСР увійшли українські землі, що перебували у складі:
 27. Політика колективізації в УРСР у 1930-ті рр. призвела: ліквідувала ринкове господарство на селі
 28. Кого комуністична влада називала «українськими буржуазними націоналістами»?
 29. тих, хто виступав за розвиток національної культури, мови, збереження звичаїв, історичних традицій рідного народу
 30. Бойові дії на території України в 1941 р. призвели:
 31. Український дисидентський рух 60-х - початку 80-х рр. це:рух,учасники яого виступали за реалізацію прав людини
 32. Останній кошовий отаман Запорозької Січі – це ______ Калнишевський
 33. Український археолог. Жив і працював у Києві. Відкрив і дослідив пам’ятки трипільської культури. Вивчав археологічні знахідки Київської Русі. Досліджував скіфські городища – це ________ Хвойка
 34. Селянський син з Коломийщини, очолював загін у 30-50 осіб, що нападав на панські маєтки, купців і лихварів. Добуте майно роздавав людям. За легендою, загинув від срібної кулі, пущеної рукою зрадника –це _______ Довбуш
 35. Групи населення, які відрізняються своїм політичним статусом (правами й привілеями, які фіксують відповідні юридичні документи) – це ___________ .партія
 36. Другий поділ Речі Посполитої: включення Правобережної України до Російської імперії, відбувся у __________ 30 вересня 1773
 37. Уряд гетьмана П.Скоропадського досяг найбільших успіхів у:культура
 38. Які з перерахованих заходів були здійснені радянським керівництвом у сільському господарстві у 1953-1964 рр.цілинна епопея, кукурудзяна компанія розвиток аграрного сектора реорганізація мтс
 39. Хто входив до керівництва Центральної Ради: грушевський, Винниченко,Єфремов
 40. Вкажіть риси, притаманні розвитку народного господарства УРСР упродовж др. пол. 1970-1980-х рр.криза в економіці,утворення опозиції
 41. Серед Голів ВРУ декілька разів обиралися на посаду:мороз, Литвин
 42. В епоху неолітичної революції…від привласнюючого до відтворюючого типу господарства,
 43. Із якими кочовими племенами вели боротьбу анти в VІ – на початку VІІ ст.?авари
 44. Які терміни слід використовувати для характеристики розвитку міського життя на Русі?
 45. Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом Ольгердовичем…1431
 46. Який документ регламентував відносини між реєстровими козаками і владою Речі Посполитої в роки «золотого спокою»?
 47. Які українські землі увійшли до складу Османської імперії в роки Руїни?Причорноморські,приазовські степи,крим
 48. Яка суспільна верства відігравала провідну роль у поширенні української національної ідеї у Східній Галичині та на Закарпатті?народовський рух
 49. Яка суспільна верства відігравала провідну роль у поширенні української національної ідеї у Східній Галичині та на Закарпатті?народ.рух
 50. Яка трагедія України була визнана на законодавчому рівні геноцидом українського народу?
 51. Про якого діяча йдеться в уривку джерела?голодомор
 52. Український дисидент, громадський і державний діяч. У 1958 р. заснував Українську робітничо-селянську спілку. Заарештований в 1961 р. за антирадянську діяльність і до 1976 р. перебував мордовських таборах. У 1990-1992 рр. – голова Української республіканської партії, автор тексту Акта проголошення незалежності України.левко лукяненко
 53. На чолі Запорозької Січі стояв __________ .кошовий отаман
 54. Політика «пацифікації» щодо українського населення здійснювалася у _________ державі .польща
 55. Органи самоврядування на східноукраїнських землях, які створювалися відповідно до Міського положення 1870 р., називалися _________ .земства
 56. Україна увійшла до СРСР у ______ році.1922
 57. Багатогалузеве феодальне господарство, що ґрунтувалося на праці селян-кріпаків, називали фільварок________ .
 58. Ознаками кризи первісного родоплемінного ладу і початку державної консолідації у східних слов’ян було (виберіть неправильну відповідь):
 59. Засновниками Кирило-Мефодіївського товариства були:білозерський,Костомаров,куліш
 60. Причини поразки козацько-селянських повстань кін. ХVІ – перш. пол. ХVІІ ст. були:стихійність,неозброєність,неорганізованість

303.265 Військові дії під час Першої світової війни велися на території: Закарпаття, Буковини, Галичини та Волині;

 1. 266 Які характерні риси були притаманні демографічним процесам в українському суспільстві впродовж 1970-1980- х рр.
 2. 267 Узяті під час татарських набігів полонені, яких продавали у неволю РАБИ…
 3. 268 Які зміни в соціально-економічному житті українського суспільства відбулися внаслідок Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.?
 4. 269 Що стало одним із наслідків Валуєвського циркуляру 1863 р.?: заборонялося видання українською мовою педагогічної, церковної, наукової літератури та підручників, крім художніх творів;
 5. 270 У якому році відбулося міжнародне визнання приєднання Буковини до Румунії після Першої світової війни?: 11 вересня 1919 р
 6. 271 Яка подія стала свідченням патріотизму та самовідданості української молоді в боротьбі з агресією радянської Росії проти УНР?
 7. 272 Кого в роки колективізації 1930-х рр. називали куркулями?: заможних селян;
 1. 273 Яке визначення розкриває суть поняття «індустріалізація»? : Процес створення важкої промисловості

 

 1. 274 Яке поняття є зайвим у логічному ланцюжку? Союз визволення України – «Шахтинська справа» - Спілка визволення України – Український національний центр
 2. 275 Остарбайтери – це:Вивезені до Німеччини на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни слов’яни, або просто люди які примусово вивезені на територію іншої держави на роботу.

 

 1. 276 Який зовнішній чинник був вирішальним у здобутті Україною незалежності?
 2. 277 Корпоративні самоврядні організації ремісників однієї чи декількох споріднених спеціальностей це __________ .
 3. 278 Морально-політична опозиція до існуючого державного (політичного) ладу, панівних у суспільстві ідей та цінностей
 4. 279 Соціальна група українців, які мали низку особливостей у побуті та звичаях і були одночасно воїнами, вільними землеробами та промисловиками - це козаки .
 5. 280 Форма земельної відробіткової ренти, що передбачала обов’язкову працю селянина у господарстві землевласника – це:панщина.
 6. 281 Система суспільних відносин у добу феодалізму, за якої землевласник мав право на особу, працю й майно залежних від нього селян – це :Кріпацтво.

 

 1. 282 Головними завданнями національно-демократичної революції в Україні у 1917 р. було: розв’язання питання державного самовизначення України; розв’язання аграрного питання; створення боєздатної національної армії.

 

 1. 283 Якими були причини масового голоду в Україні в 1921-1923 рр.?: посуха й неврожай в 1921, або Червона армія грабувала українські землі

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.008 с.)