ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сутність прибутку. Різновиди прибутку.Прибуток-це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства.

Залежно від формування та розподілу виокремлюють кілька видів прибутку. Насамперед розрізняють загальний прибуток і прибуток після оподаткування. Загальний прибуток-це весь прибуток підприємства,одержаний від усіх видів діяльності, до його оподаткування та розподілу. Такий прибуток інакше називають балансовим. Прибуток після оподаткування, тобто прибуток, що реально поступає в розпорядження підприємства, має назву чистий прибуток.

У зарубіжній економічній теорії та підприємництві загальновживаними є поняття валового, маржинального та операційного прибутку.

Валовий прибуток -це різниця між виручкою та виробничими витратами (собівартість продукції, визначена калькулюванням за неповними витратами). Це поняття включає власний прибуток і так звані невиробничі (адміністративні,комерційні) витрати.

Операційний прибуток,що його часто називають чистим прибутком,дорівнює валовому прибутку за мінусом виробничих витрат.

Маржинальний прибуток характеризує обсяг виручки від продажу продукції за мінусом змінних витрат. Він включає власне прибуток і постійні витрати. Отже, такий прибуток за величиною збігатиметься з валовим прибутком, коли калькулювання здійснюватиметься лише за змінними витратами.

 

Джерела одержання прибутку та його обчислення.

Прибуток підприємства формується за рахунок таких джерел: а) продаж (реалізація) продукції (послуг) ; б) продаж іншого майна ; в) позареалізаційні операції.

Прибуток від продажу продукції(виконання робіт, надання послуг) є основним складником загального прибутку. Це прибуток від операційної діяльності , яка відображає місію і профіль підприємства. Він обчислюється як різниця між виручкою від продажу продукції (без урахування податку на додану вартість і акцизного збору) та її повною собівартістю.

У разі калькулювання за неповними витратами ту частину витрат, що її не включено в собівартість продукції, відносять на певний період і за обчислення прибутку ( ) відраховують від виручки, тобто

 

Де - виручка від продажу продукції; – собівартість проданої (реалізованої) продукції за неповними витратами; – витрати, що їх не включено в собівартість продукції, а віднесено на певний період.

Це так званий метод прямого обчислення прибутку, який вважають головним.

Прибуток від продажу майнавключає прибуток від продажу основних фондів (матеріальних активів), нематеріальних активів, цінних паперів інших підприємств тощо. Його розраховують як різницю між ціною продажу та балансовою (залишковою) вартістю об’єкта, який продається, з урахуванням витрат на продаж (демонтаж,транспортування, оплата агентських послуг).

Прибуток від позареалізаційних операцій – це прибуток від пайової участі в спільних підприємствах, здавання майна в оренду (лізинг), дивіденди на цінні папери, дохід від володіння борговими зобов’язаннями, роялті, надходження від економічних санкцій тощо.

Прибуток є об’єктом оподаткування.

Згідно із законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (1997р.) оподатковуваний прибуток ( ) обчислюється за формулою:

,

де - валовий дохід за певний період; - валові витрати за той самий період; АВ – сума амортизаційних відрахувань від балансової вартості основних фондів і нематеріальних активів.

Основною складовою валового доходує виручка від продажу продукції. У нього включають також прибуток від продажу майна і від позареалізаційних операцій. Валові витрати– це передусім витрати на реалізовану продукцію, а також витрати від продажу майна (перевищення балансової вартості об’єктів над виручку від їхнього продажу ). Амортизаційні відрахування виокремлено із загальної суми витрат, оскільки нарахування таких контролюється фіскальними органами в особливому порядку.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.003 с.)