ТОП 10:

Тема 1. Предмет фінансової. Фінансові категорії.Фінанси як наукова дисципліна. Склад, структура та послідо­вність викладання курсу. Специфічні ознаки фінансів. Функції фінансів та механізм їх дії. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями — ціною, грошима, зарплатою, кредитом [ 1,2,3,4,6].

Тематика практичних та лабораторних занять

1.Фінанси як наукова дисципліна.

2. Склад, структура та послідо­вність викладання курсу.

3.Специфічні ознаки фінансів.

4.Функції фінансів та механізм їх дії.

5.Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями — ціною, грошима, зарплатою, кредитом.

Основні поняття і терміни:

фінанси, фінансові ресурси, гроші, фінансові відносини, грошові відносини, фонди грошових коштів.

Контрольні запитання та завдання:

1. Охарактеризуйте передумови виникнення фінансів.

2. Розкрийте соціально-економічну сутність фінансів.

3. Дайте визначення терміна «фінанси».

4. Порівняйте два терміни «гроші» та «фінанси». Чим вони відрізняються?

5. Чи всі грошові відносини є фінансовими?

6. Розкрийте сутність основних функцій фінансів.

 


Тема 2. Генезис і еволюція фінансів

Економічні передумови виникнення та розвитку фінансів. Суть фінансів та їх необхідність в умовах товарно-грошового го­сподарства. Фінанси як економічна, вартісна, розподільча, історична категорія. Теоретичні основи фінансової системи держави: суть, струк­тура, принципи побудови. Передумови виникнення науки «Фінанси».Фінанси як специфічна форма суспільних відносин, підсистема економічного базису. Прості й складні фінансові категорії як форми наукового пізнання [10,11,13,16,17].

Тематика практичних та лабораторних занять

1.Економічні передумови виникнення та розвитку фінансів.

2.Суть фінансів та їх необхідність в умовах товарно-грошового го­сподарства.

3.Фінанси як економічна, вартісна, розподільча, історична категорія.

4.Теоретичні основи фінансової системи держави.

5.Передумови виникнення науки «Фінанси».

6.Фінанси як специфічна форма суспільних відносин.

Основні поняття і терміни:

фінанси, гроші, фінансові відносини, фінансова система, ланки фінансової системи.

Контрольні запитання та завдання:

1. Що виражав термін «фінанси» у древньому світі?

2. Коли і де виник термін «finansia», що він відображав?

3. Що виражали фінанси в умовах капіталізму, коли товарно-грошові відносини здобувають всеохоплюючий характер

4. Які передумови виникнення фінансів?

5. Назвіть основних етапи розвитку фінансів?

6. Що представляє собою фінансова система?

7. Які ланки фінансової системи ви знаєте?


Тема 3. Фінансове право і фінансова політика

Правові засади фінансової системи, їх особливості в Україні. Фінансове право. Розвиток фінансового законодавства в Україні. Фінансова політика як важлива сфера діяльності держави. Суть, суб'єкти, призначення фінансової політики. Фактори, які визначають фінансову політику. Складові фінансової політики, їх характеристика. Типи, види фінансової політики [1,2,3,13,16].

Тематика практичних та лабораторних занять

1.Правові засади фінансової системи в Україні.

2.Фінансове право.

3.Фінансова політика держави.

4.Суть, суб'єкти, призначення фінансової політики.

5. Фактори, які визначають фінансову політику.

Основні поняття і терміни:

фінансова політика; фінансова стратегія та тактика; фінансовий механізм і його ланки; фінансове забезпечення; самофінансування, залучення коштів, бюджетування; фінансове регулювання, гранди; фінансові важелі.

Контрольні запитання та завдання:

1. Охарактеризуйте поняття "фінансова політика".

2. На яких принципах базується фінансова політика?

3. Що є основною метою фінансової політики?

4. Які складові фінансової політики? Охарактеризуйте їх.

5. Які елементи включає механізм реалізації фінансової політики?

6. Які критерії оцінки результативності фінансової політики?

7. Розкрийте особливості фінансової політики України на сучасному етапі.

8. Розкрийте сутність та механізм реалізації бюджетно-податкової політики.

9. Охарактеризуйте типи та інструменти фіскальної політики.

10.Визначте інструменти грошово-кредитної політики.

11.Розкрийте механізм операцій центрального банку на відкритому ринку цінних паперів.

12.Що являє собою фінансовий механізм і які його складові?

13.Охарактеризуйте фінансові методи та фінансові важелі.

14.Як змінюються методи управління фінансами в умовах переходу до ринку?

15.Через які організаційні структури забезпечується функціонування фінансового механізму?

 


Тема 4. Податки. Податкова система

Суть і функції податків. Економічна природа податків. Податкова система: поняття, основи побудови. Основні етапи становлення податкової системи. Принципи оподаткування. Податкові ставки. Класифікація податків, їх ознаки. Прямі податки. Непрямі по­датки [ 11,12,13,16].

Тематика практичних та лабораторних занять

1.Суть і функції податків.

2.Економічна природа податків.

3.Податкова система.

4.Принципи оподаткування.

5.Податкові ставки.

6.Класифікація податків, їх ознаки.

Основні поняття і терміни:

податок, функції податку, ознаки податку, принципи оподаткування, основні елементи податку, класифікація податків, податкова система та податкова політика, загальнодержавні та місцеві фінанси.

Контрольні запитання та завдання:

1. У чому полягає соціально-економічна сутність податків?

2. Назвіть основні принципи оподаткування.

3. Розкрийте сутність функцій податків.

4. Елементи податків, їх характеристика.

5. Як класифікуються податки?

6. Система оподаткування, її структура та принципи функціонування.

7. Податкова політика держави та основні напрями її реформування в сучасних умовах.

 

 


Тема 5. Бюджет. Бюджетна система

Бюджет як економічна категорія. Місце та значення бюджету в загальній системі фінансових відносин. Функції бюджету. Роль державного бюджету у фінансовому забезпеченні еконо­мічного й соціального розвитку України. Поняття бюджетного устрою й бюджетної системи. Бюджетна класифікація. Бюджетне законодавство.

Поняття бюджетного дефіциту та його сутність. Причини виникнення бюджетного дефіциту та його види. Проблеми скорочення бюджетного дефіциту. Джерела та методи покриття бюджетного дефіциту. Шляхи подолання бюджетного дефіциту [12,13,16].

Тематика практичних та лабораторних занять

1.Бюджет як економічна категорія.

2.Місце та значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.

3.Функції бюджету.

4.Роль державного бюджету у фінансовому забезпеченні еконо­мічного й соціального розвитку України.

5.Поняття бюджетного устрою й бюджетної системи.

6.Бюджетна класифікація. Бюджетне законодавство.

7.Поняття бюджетного дефіциту та його сутність. Причини виникнення бюджетного дефіциту та його види.

8.Проблеми скорочення бюджетного дефіциту.

9.Джерела та методи покриття бюджетного дефіциту. Шляхи подолання бюджетного дефіциту.

Основні поняття і терміни:

бюджет, бюджетна система, бюджетний устрій, бюджетний процес, бюджетний устрій, дефіцит, профіцит, проект бюджету, виконання бюджету.

Контрольні запитання та завдання:

1. Охарактеризуйте бюджет як особливу і специфічну форму фінансових відносин.

2. Дайте визначення бюджету як економічної категорії.

3. Які фактори впливають на величину бюджетного фонду?

4. Які функції виконує державний бюджет?

5. Які особливості існують в законі про Державний бюджет України?

6. Чим визначається бюджетний устрій держави?

7. Дайте визначення поняття «зведений бюджет України»

8. Що являє собою бюджетний процес?

9. Прокоментуйте порядок затвердження бюджету.

10. Що собою являє касове виконання бюджету?


Тема 6. Страхування. Страховий ринок

Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного виробництва. Функції страхування. Особливості фінансових відносин і сфері страхування. Класифікація галузей, видів і форм страхування. Форми страхування[ 6,7,8,16].Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.008 с.)