ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програмний матеріал вивчення курсу за темамиМета та завдання курсу

Успіх ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави. Вони — невід'ємна частина рин­кових відносин і одночасно важливий інструмент реалі­зації державної політики. За таких умов важливо вияви­ти економічну природу фінансів, їх місце в системі то­варно-грошових відносин, особливості функціонування та способи найбільш повного їх використання для ефек­тивного розвитку суспільного виробництва. Тому ви­вчення засад функціонування фінансів у різних сферах суспільної діяльності є невід'ємним етапом у процесі підготовки високопрофесійних фахівців, здатних дослі­дити економічні процеси, зрозуміти суть і тенденції роз­витку фінансових відносин, розробити напрями фінан­сової стабілізації в державі.

Метою вивчення дисципліни єформування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Завдання курсу «Фінанси» полягає у вивченні сутності, функцій та ролі фінансів у рин­ковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; тео­ретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінан­сів; засад функціонування фінансової системи держави.

Предметом дисципліни складаютьекономічні відносини з приводу формування, роз­поділу і використання централізованих і децентралізованих фон­дів у грошовій формі.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати суть та основні складові фінансової системи Украї­ни, особливості функціонування державних централі­зованих позабюджетних фондів, основні положення бюджетної, кредитної та подат­кової політики держави, фінансовий механізм зовнішньоекономічних від­носин.

Підготовлений студент повинен уміти формувати та розподіляти фонди грошових кош­тів, що залишаються у розпорядженні підпри­ємств, знаходити оптимальні фінансові рішення, спрямо­вані на реалізацію комплексних цільових завдань виробничо-економічного стимулювання високо­продуктивної праці та заохочування підприєм­ницької діяльності.


Програмний матеріал вивчення курсу за темами

 

Тема 1. Предмет фінансової. Фінансові категорії.

Фінанси як наукова дисципліна. Склад, структура та послідо­вність викладання курсу. Специфічні ознаки фінансів. Функції фінансів та механізм їх дії. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями — ціною, грошима, зарплатою, кредитом [ 1,2,3,4,6].

Тематика практичних та лабораторних занять

1.Фінанси як наукова дисципліна.

2. Склад, структура та послідо­вність викладання курсу.

3.Специфічні ознаки фінансів.

4.Функції фінансів та механізм їх дії.

5.Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями — ціною, грошима, зарплатою, кредитом.

Основні поняття і терміни:

фінанси, фінансові ресурси, гроші, фінансові відносини, грошові відносини, фонди грошових коштів.

Контрольні запитання та завдання:

1. Охарактеризуйте передумови виникнення фінансів.

2. Розкрийте соціально-економічну сутність фінансів.

3. Дайте визначення терміна «фінанси».

4. Порівняйте два терміни «гроші» та «фінанси». Чим вони відрізняються?

5. Чи всі грошові відносини є фінансовими?

6. Розкрийте сутність основних функцій фінансів.

 


Тема 2. Генезис і еволюція фінансів

Економічні передумови виникнення та розвитку фінансів. Суть фінансів та їх необхідність в умовах товарно-грошового го­сподарства. Фінанси як економічна, вартісна, розподільча, історична категорія. Теоретичні основи фінансової системи держави: суть, струк­тура, принципи побудови. Передумови виникнення науки «Фінанси».Фінанси як специфічна форма суспільних відносин, підсистема економічного базису. Прості й складні фінансові категорії як форми наукового пізнання [10,11,13,16,17].

Тематика практичних та лабораторних занять

1.Економічні передумови виникнення та розвитку фінансів.

2.Суть фінансів та їх необхідність в умовах товарно-грошового го­сподарства.

3.Фінанси як економічна, вартісна, розподільча, історична категорія.

4.Теоретичні основи фінансової системи держави.

5.Передумови виникнення науки «Фінанси».

6.Фінанси як специфічна форма суспільних відносин.

Основні поняття і терміни:

фінанси, гроші, фінансові відносини, фінансова система, ланки фінансової системи.

Контрольні запитання та завдання:

1. Що виражав термін «фінанси» у древньому світі?

2. Коли і де виник термін «finansia», що він відображав?

3. Що виражали фінанси в умовах капіталізму, коли товарно-грошові відносини здобувають всеохоплюючий характер

4. Які передумови виникнення фінансів?

5. Назвіть основних етапи розвитку фінансів?

6. Що представляє собою фінансова система?

7. Які ланки фінансової системи ви знаєте?


Тема 3. Фінансове право і фінансова політика

Правові засади фінансової системи, їх особливості в Україні. Фінансове право. Розвиток фінансового законодавства в Україні. Фінансова політика як важлива сфера діяльності держави. Суть, суб'єкти, призначення фінансової політики. Фактори, які визначають фінансову політику. Складові фінансової політики, їх характеристика. Типи, види фінансової політики [1,2,3,13,16].

Тематика практичних та лабораторних занять

1.Правові засади фінансової системи в Україні.

2.Фінансове право.

3.Фінансова політика держави.

4.Суть, суб'єкти, призначення фінансової політики.

5. Фактори, які визначають фінансову політику.

Основні поняття і терміни:

фінансова політика; фінансова стратегія та тактика; фінансовий механізм і його ланки; фінансове забезпечення; самофінансування, залучення коштів, бюджетування; фінансове регулювання, гранди; фінансові важелі.

Контрольні запитання та завдання:

1. Охарактеризуйте поняття "фінансова політика".

2. На яких принципах базується фінансова політика?

3. Що є основною метою фінансової політики?

4. Які складові фінансової політики? Охарактеризуйте їх.

5. Які елементи включає механізм реалізації фінансової політики?

6. Які критерії оцінки результативності фінансової політики?

7. Розкрийте особливості фінансової політики України на сучасному етапі.

8. Розкрийте сутність та механізм реалізації бюджетно-податкової політики.

9. Охарактеризуйте типи та інструменти фіскальної політики.

10.Визначте інструменти грошово-кредитної політики.

11.Розкрийте механізм операцій центрального банку на відкритому ринку цінних паперів.

12.Що являє собою фінансовий механізм і які його складові?

13.Охарактеризуйте фінансові методи та фінансові важелі.

14.Як змінюються методи управління фінансами в умовах переходу до ринку?

15.Через які організаційні структури забезпечується функціонування фінансового механізму?

 


Тема 4. Податки. Податкова система

Суть і функції податків. Економічна природа податків. Податкова система: поняття, основи побудови. Основні етапи становлення податкової системи. Принципи оподаткування. Податкові ставки. Класифікація податків, їх ознаки. Прямі податки. Непрямі по­датки [ 11,12,13,16].

Тематика практичних та лабораторних занять

1.Суть і функції податків.

2.Економічна природа податків.

3.Податкова система.

4.Принципи оподаткування.

5.Податкові ставки.

6.Класифікація податків, їх ознаки.

Основні поняття і терміни:

податок, функції податку, ознаки податку, принципи оподаткування, основні елементи податку, класифікація податків, податкова система та податкова політика, загальнодержавні та місцеві фінанси.

Контрольні запитання та завдання:

1. У чому полягає соціально-економічна сутність податків?

2. Назвіть основні принципи оподаткування.

3. Розкрийте сутність функцій податків.

4. Елементи податків, їх характеристика.

5. Як класифікуються податки?

6. Система оподаткування, її структура та принципи функціонування.

7. Податкова політика держави та основні напрями її реформування в сучасних умовах.

 

 


Тема 7. Фінансовий ринок

Сутність фінансового ринку, його функції та роль в мобіліза­ції та розподілі фінансових ресурсів. Структура фінансового ринку. Суб'єкти фінансового ринку. Інструменти фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків. Грошовий ринок. Ринок ка­піталів. Первинні і вторинні фінансові ринки. Характеристика валютного ринку. Особливості функціонування кредитного ринку. Призначення та роль ринку цінних паперів [ 8,9,13,19].

Рекомендована література

Основна:

1. Базичевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посіб­ник /За заг ред. Базилевича В.Д. - К: Атіка, 2006.-456с.

2. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підруч­ник. — К.: Центр навчальної літератури, 2008.-324с.

3. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 2007.-321с.

4. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2008. — 410с.

5. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях): Навч. посіб­ник. — К. — Центр навчальної літератури, 2007. — 168 с.

6. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія і вітчизняна практика): Навч.посібник. — Тернопіль: Астон, 2008. — 209 с.

7. Леоненко П.М., Юхименко П.П., Ільєнко А.А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник /За заг ред О.Д.Василика. — К.: Центр навчаль­ної літератури, 2008. — 489 с.

8. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посіб. —К.: Каравела, 2006. — 347с.

9. Мендрул ОТ., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами. — К.: КНЕУ, 2008. — 353 с.

10.Общая теория финансов: Учебник /Под.ред. Дрободиной. — М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005.-453с.

11.Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. — 2-е вид.,доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2008. — 278 с.

12.Пасічник ІО. Бюджетна система України та зарубіжних країн:Навч. посібник. —К.: Знання-пресе, 2008.-212с.

13.Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. — К.: Центр навч. літера­тури, 2008.—484с.

14.Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч. — метод, посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2008. — 128 с.

15.Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук ред. С.С. Осадець. — К. КНЕУ, 2008.- 432с.

16.Теория финансов: Учеб. Пособие / Под.ред.Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. Минск: Вьішейшая школа, 2007.-451с.

17.Фінанси: вишкіл студії: Навч. посібник / За ред. Юрія СІ. — Те­рнопіль: «Карт-бланш», 2007.-249с.

18.Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред.проф. А.М.Поддєрьогін. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ,
2009. —689с.

19.Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і
практика: Навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2007. — 616 с.

20.Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — К.: Знання-
Пресе, 2008. — 535 с.

Додаткова:

1. Конституція України. Прийнята на сесії Верховної Ради України 28.06.96. — К.: Преса України, 1997. — 80 с.

2. Бюджетний Кодекс України. Ухвалений Верховною Радою
України 22.03.2001. — К.: Атіка, 2001. — 80 с.

3. Закон України «Про страхування» від 7.03.1996 №85/96-ВР // Ві­домості Верховної Ради України. — 1997. — № 24.

4. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття» від 2.03.2000 №1533-111 // Відомос­ті Верховної Ради України. — 2000. — № 22.

5. Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 №400/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 37.

6. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 № 1105-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №46-47.

7. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витрата­ми, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 №2240-111 // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 14.

8. Закон України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» від 11.09.1996 №315/96-ВР // Відомості Верховної Ради України —1996, № 19.

 

Мета та завдання курсу

Успіх ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави. Вони — невід'ємна частина рин­кових відносин і одночасно важливий інструмент реалі­зації державної політики. За таких умов важливо вияви­ти економічну природу фінансів, їх місце в системі то­варно-грошових відносин, особливості функціонування та способи найбільш повного їх використання для ефек­тивного розвитку суспільного виробництва. Тому ви­вчення засад функціонування фінансів у різних сферах суспільної діяльності є невід'ємним етапом у процесі підготовки високопрофесійних фахівців, здатних дослі­дити економічні процеси, зрозуміти суть і тенденції роз­витку фінансових відносин, розробити напрями фінан­сової стабілізації в державі.

Метою вивчення дисципліни єформування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Завдання курсу «Фінанси» полягає у вивченні сутності, функцій та ролі фінансів у рин­ковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; тео­ретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінан­сів; засад функціонування фінансової системи держави.

Предметом дисципліни складаютьекономічні відносини з приводу формування, роз­поділу і використання централізованих і децентралізованих фон­дів у грошовій формі.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати суть та основні складові фінансової системи Украї­ни, особливості функціонування державних централі­зованих позабюджетних фондів, основні положення бюджетної, кредитної та подат­кової політики держави, фінансовий механізм зовнішньоекономічних від­носин.

Підготовлений студент повинен уміти формувати та розподіляти фонди грошових кош­тів, що залишаються у розпорядженні підпри­ємств, знаходити оптимальні фінансові рішення, спрямо­вані на реалізацію комплексних цільових завдань виробничо-економічного стимулювання високо­продуктивної праці та заохочування підприєм­ницької діяльності.


Програмний матеріал вивчення курсу за темами

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.012 с.)