ТОП 10:

Тематика практичних та лабораторних занять1.Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного виробництва.

2.Функції страхування.

3.Особливості фінансових відносин і сфері страхування.

4.Класифікація галузей, видів і форм страхування.

5.Форми страхування.

Основні поняття і терміни:

страхування, страховики, страхувальники, страховий ризик, страховий випадок, страхова сума, відшкодування, страховий платіж, тариф, види страхування, ринок страхових послуг, страхові брокери, напрямки вдосконалення.

Контрольні запитання та завдання:

1. Які існують форми створення страхових фондів?

2. Що таке страхування?

3. Чим характеризується самострахування?

4. Що таке страховий ринок та хто його суб’єкти?

5. За якими ознаками здійснюється класифікація страхування?

6. У чому полягають особливості функціонування страхових компаній?

7. Якими чинниками забезпечується фінансова надійність страховика?

8. Охарактеризуйте особливості страхування життя.

 

 


Тема 7. Фінансовий ринок

Сутність фінансового ринку, його функції та роль в мобіліза­ції та розподілі фінансових ресурсів. Структура фінансового ринку. Суб'єкти фінансового ринку. Інструменти фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків. Грошовий ринок. Ринок ка­піталів. Первинні і вторинні фінансові ринки. Характеристика валютного ринку. Особливості функціонування кредитного ринку. Призначення та роль ринку цінних паперів [ 8,9,13,19].

Тематика практичних та лабораторних занять

1.Сутність фінансового ринку, його функції та роль в мобіліза­ції та розподілі фінансових ресурсів.

2.Структура фінансового ринку.

3.Суб'єкти фінансового ринку. Інструменти фінансового ринку.

4.Класифікація фінансових ринків.

5.Грошовий ринок. Ринок ка­піталів.

6.Первинні і вторинні фінансові ринки.

7.Характеристика валютного ринку.

8.Особливості функціонування кредитного ринку.

9.Призначення та роль ринку цінних паперів.

Основні поняття і терміни:

фінансовий ринок, ринок грошей і капіталів, кредитний ринок, ринок цінних паперів, грошові потоки, фондова біржа, фінансові посередники, валюта, валютний ринок, комерційний кредит, банківський кредит, ринок позикового капіталу, облігації, акції, казначейський вексель, депозит, сертифікат, інвестиційний сертифікат, інвестор, фінансовий посередник.

Контрольні запитання та завдання:

1. Дайте визначення фінансового ринку.

2. Які функції виконує фінансовий ринок?

3. Дайте визначення та класифікуйте суб'єктів і об'єктів фінансового ринку.

4. Що являє собою ринок грошей?

5. Що входить до ринку капіталів?

6. Охарактеризуйте роль держави та державного регулювання на фінансовому ринку.

7. Дайте характеристику та класифікуйте основні інструменти фінансового ринку.

8. Як функціонує кредитний ринок?

9. Як функціонує ринок цінних паперів?

10. У чому полягає структуризація фінансового ринку? За якими критеріями вона здійснюється?

11. Які інститути входять до складу інфраструктури фінансового ринку? Охарактеризуйте їхню діяльність.

12. Які інструменти обертаються на фондовому ринку? Дайте характеристику та класифікуйте їх.

 

 


Тема 8.Фінанси суб'єктів господарювання

Методи організації фінансової діяльності суб'єктів господа­рювання. Особливості фінансів установ соціальної сфери. Кошторис до­ходів і видатків бюджетної установи. Фінанси некомерційних установ і організацій. Фінансові відносини підприємств. Фінансова діяльність підприємства, її механізм. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування [ 1,5,16,18].

Тематика практичних та лабораторних занять

1.Методи організації фінансової діяльності суб'єктів господа­рювання.

2.Особливості фінансів установ соціальної сфери.

3.Кошторис до­ходів і видатків бюджетної установи.

4.Фінанси некомерційних установ і організацій.

5.Фінансові відносини підприємств.

6.Фінансова діяльність підприємства, її механізм.

7.Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування.

Основні поняття і терміни:

фінанси господарських суб'єктів, кошторис, грошові фонди, фінансові ресурси, матеріальні ресурси.

Контрольні запитання та завдання:

1. Які функції має економічна категорія фінанси господарських суб'єктів?

2. Що таке грошові фонди?

3.Які види поступлень бюджетних установ за платні послуги і роботи є найбільш розповсюдженими ?
Тема 9. Міжнародні фінанси

Суть та функції міжнародних фінансів. Міжнародне фінансове право. Фінанси міжнародних організацій. Міжнародні фінансові ін­ституції. Сфери міжнародних фінансових відносин. Поняття та види валютних систем. Світовий (міжнародний) фінансовий ринок: суть, структура. Вивіз капіталу та іноземні інвестиції. Оподатку­вання в системі міжнародних відносин. Міжнародні розрахунки. Баланси міжнародних розрахунків [ 14,17,18].

Тематика практичних та лабораторних занять

1.Суть та функції міжнародних фінансів.

2.Міжнародне фінансове право.

3.Фінанси міжнародних організацій.

4.Міжнародні фінансові ін­ституції.

5.Сфери міжнародних фінансових відносин.

6.Поняття та види валютних систем.

7.Світовий (міжнародний) фінансовий ринок: суть, структура.

8.Вивіз капіталу та іноземні інвестиції.

9.Оподатку­вання в системі міжнародних відносин.

10. Міжнародні розрахунки.

Основні поняття і терміни:

міжнародні фінансові інститути, міжнародні фінанси, міжнародні розрахунки, валютний курс, Міжбанківська валютна біржа, Організація Об’єднаних націй, Європейський союз, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк.

Контрольні запитання та завдання:

1. Як розвивалися міжнародні фінансові відносини на території сучасної України?

2. Назвіть основні різновиди сучасних фінансових операцій.

3. За якими напрямами здійснюється рух грошових потоків у світовому господарстві?

4. У чому полягає соціально-економічна роль міжнародних фінансів?

5. Які грошові відносини утворюють систему міжнародних фінансів?

6. Дайте класифікацію та характеристику суб'єктів міжнародних фінансових відносин.

7. Які функції виконують міжнародні фінанси? Дайте їх характеристику.

8. Які напрями міжнародної фінансової політики ви знаєте?

9. Які методи та інструменти включають довгострокова та поточна міжнародна фінансова політика?

10. Охарактеризуйте методи валютної політики.

11. На що спрямована податкова та кредитна політика держави?

12. Розкрийте механізм дисконтної політики. На що вона впливає?

13. Що таке валютна інтервенція? Для чого вона застосовується?

14. Що передбачає політика валютних обмежень?

15. Що таке девальвація та ревальвація валюти?

16. З якою метою здійснюється диверсифікація валютних резервів? Як її досягають?


Тема 10. Фінансовий менеджмент

Поняття управління державними фінансами. Об’єкт та суб’єкт управління. Функції управління фінансами. Прогнозування як провідна функція фінансового менеджменту. Фінансове регулювання як елемент управління для підтримки оптимальної структури виробництва і розподілу. Автоматизовані системи управління (АСУ) [ 4,5,10,11].

Тематика практичних та лабораторних занять

1.Поняття управління державними фінансами.

2.Об’єкт та суб’єкт управління.

3.Функції управління фінансами.

4.Прогнозування як провідна функція фінансового менеджменту.

5.Фінансове регулювання як елемент управління для підтримки оптимальної структури виробництва і розподілу.

6.Автоматизовані системи управління (АСУ).

Основні поняття і терміни:

фінансовий менеджмент, функції фінансового менеджменту, інформаційне забезпечення, організаційне забезпечення, фінансовий контроль

Контрольні запитання та завдання:

1. Перелічіть основні принципи фінансового менеджменту?

2. Які функції фінансового менеджменту?

3. Що являє собою механізм фінансового менеджменту?

4. Які існують підходи до функціонального поділу центрів керування?

5. Що таке інформаційна система?Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.008 с.)