Семінар № 8. Новітня культурно-історична епоха.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар № 8. Новітня культурно-історична епоха.1. Модернізм як культурний феномен. Філософське підґрунтя модернізму. Основні риси модернізму.

2. Декаданс.

3. Напрями і течії модернізму.

4.Література, кіно та театр модернізму.

5. Архітектура модернізму.

6. Музичне мистецтво модернізму.

 

Ключові терміни, поняття, словосполучення:модернізм, декаданс, експресіонізм, фонізм, кубізм, футуризм, абстракціонізм, дадаїзм, сюрреалізм, театр абсурду, еклектика, модерн, функціоналізм, авангардизм, джаз, «конкретна музика».

Теми рефератів

1.Стильові напрями модернізму.

2.Театр абсурду.

3.Василь Кандинський – засновник абстракціонізму.

4.Сюрреалізм Сальвадора Далі.

5.Архітектура модерну.

 

Завдання для самостійної роботи.

1. Покажіть відповідність між художниками-модерністами та їхніми творами:

а)Василь Кандинський 1) «Герніка»

б) Казимир Малевич 2) «Чорний акомпанемент»

в) Пабло Пікассо 3) Передчуття громадянської війни»

г) Сальвадор Далі 4) «Чорний квадрат»

 

2. Позначте напрями модерністського мистецтва:

1) дадаїзм; 5) рококо;

2) натуралізм; 6) абстракціонізм;

3) сюрреалізм; 7) постімпресіонізм;

4) кубізм; 8) імпресіонізм.

Тема «Історія культури доби постмодернізму»

Визначена для самостійного опрацювання.

Головні тенденції сучасної культури народів світу: універсалізація й мультикультурність. Масова культура. Молодіжна субкультура.

Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

1. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997. – 356 с.

2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника – Львів, 2005.

3. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 416 с.

4. Бичко А. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992. – 386 с.

Додаткові рекомендовані джерела

5. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол, О. Оніщенко. – К., 2001.

6. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.

Орієнтовні питання для підсумкового контролю

1. Предмет та завдання навчальної дисципліни «Історія світової культури».

2. Первісна історико-культурна епоха.

3. Культура в умовах родоплемінного ладу: міф, епос, культурна традиція.

4. Особливості культури ранньокласового суспільства.

5. Стародавній Схід як культурно-історична епоха.

6. Культури Стародавнього Єгипту.

7. Особливості розвитоку культури Месопотамії.

8. Культура Шумеру.

9. Культура Вавилонії, Фінікії.

10. Хеттсько-хурітська культура.

11. .Культура Палестини.

12. .Особливості та типові риси культури Стародавньої Індії.

13. Веди, брахманізм, філософські школи.

14. Буддизм та його вплив на культуру Індії.

15. Індуїстська архітектура.

16. Історична своєрідність культури Стародавнього Китаю.

17. Конфуціанство, даосизм.

18. Літературна традиція Китаю.

19. Мистецько-культурні пам’ятки.

20. Етапи становлення та розвитку культури Стародавнього Ірану.

21. Зороастризм: культурно-релігійні особливості та літературні пам’ятки.

22. Формування та особливості культурного розвитку Давньої Америки.

23. Вірування, релігійні уявлення та культурні традиції автентичних індіанських племен майя.

24. Вірування, релігійні уявлення та культурні традиції автентичних індіанських племен Довколокарибської та Андської областей.

25. Європейська античність як культурно-історична епоха.

26. Філософсько-світоглядні засади розвитку культури та мистецтва античного світу.

27. Особливості давньогрецького театру.

28. Світогляд, культурно-естетичний ідеал, філософія, Стародавньої Греції.

29. Найвагоміші мистецькі здобутки Стародавньої Греції в архітектурі та скульптурі.

30. Особливості формування та розвитку культури Стародавнього Риму.

31. Суспільні, політичні та естетичні ідеали Стародавнього Риму.

32. Найвищі мистецькі досягнення республіканського Риму: архітектура, література, скульптура.

33. Культура імператорського Риму. Архітектура та мистецтво.

34. Найвищі мистецькі досягнення в літературі Стародавнього Риму.

35. Середньовіччя як історико-культурний тип.

36. Християнство та його роль у культурних процесах Європи Середніх віків.ё

37. Аксіологічні домінанти, геоцентризм.

38. Класичний героїчний епос Середньовіччя.

39. Готичне мистецтво Середніх віків.

40. Середньовічна філософія.

41. Особливості розвитку мистецтва Середньовічної Європи: архітектура, монументальна пластика.

42. Міська література і театр Середньовіччя.

43. Поезія вагантів.

44. Особливості культури Візантії.

45. Історія культури середньовічного арабського Сходу.

46. Іслам – одна із світових релігій.

47. Особливості мусульманської архітектури.

48. Ісламська поезія.

49. Ренесанс як культурно-історична епоха.

50. Історія італійського ренесансу.

51. Гуманістичний ідеал, антропоцентризм, універсалізм – основні риси Відродження.

52. Відродження – епоха «титанів». Головні тенденції історії культури Північного Відродження.

53. Розвиток освіти і науки епохи Відродження.

54. Архітектура Відродження.

55. Скульптура та живопис Відррдження.

56. Реформація в культурі Європи.

57. Новий час як культурно-історична епоха.

58. Художньо-мистецькі напрями ХVІІ століття. Загальна характеристика.

59. Бароко в літературі.

60. Бароко в архітектурі.

61. Музика бароко.

62. Регіональні особливості розвитку європейської культури доби Просвітництва.

63. Філософія Просвітництва.

64. Особливості англійського та французького Просвітництва.

65. Суспільно-політичні та естетичні ідеали епохи Просвітництва.

66. Мистецькі здобутки Просвітництва.

67. Музика класицизму.

68. Література класицизму.

69. Архітектура європейського класицизму.

70. Історичні корені та естетичні засади класицизму.

71. Сентименталізм як стильовий напрям європейської культури.

72. Історія культури ХІХ століття: напрями, тенденції, особливості.

73. Класицизм в архітектурі ХІХ ст.

74. Імпресіонізм як культурний напрям.

75. Постімпресіоністи в європейському живописі.

76. Музична культура реалізму ХІХ ст..

77. Естетичні засади романтизму.

78. Європейська література романтизму.

79. Архітектура та мистецтво романтизму.

80. Доля реалізму в культурі ст.

81. Мистецьке надбання, новаторство, творчі пошуки реалізму ХІХст.

82. Новітня культурно-історична епоха. Загальна характеристика.

83. Модернізм як культурний феномен.

84. Музичне мистецтво модернізму.

85. Архітектура модернізму.

86. Театр і кіно модернізму.

87. Напрями і течії в мистецтві модернізмі.

88. Історія культури доби постмодернізму.

89. Головні тенденції сучасної культури народів світу: універсалізація й мультикультурність.

90. Масова культура та її особливості.

 

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

№ прим. Куди передано (підрозділ) Дата видачі П.І.Б. отримувача Підпис отримувача Примітки
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор. Прізвище ім'я по-батькові Підпис ознайомленої особи Дата ознайом-лення Примітки
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо адекватності
         
         
         
         
         
         
         
         

(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни № листа (сторінки) Підпис особи, яка внесла зміну Дата внесення зміни Дата введення зміни
Зміненого Заміненого Нового Анульо- ваного
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН

  Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник        
Узгоджено        
Узгоджено        
Узгоджено        

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.009 с.)