ТОП 10:

Тема 25. Управління реалізацією стратегії організації 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Стратегія організації та її складові

1.2. Підходи до розробки стратегії

1.3. Методика дослідження

РОЗДІЛ 2. ФАКТИЧНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. SWOT – аналіз організації

2.3. Аналіз виконання діючої стратегії

РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ

3.1. Підвищення мотивації праці працівників організації

3.2. Перетворення організаційної структури відповідно до вимог стратегії

3.3. Аутсорсинг вторинних видів діяльності

3.4. Реінжинірінг бізнес-процесів

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 


ДОДАТКИ

ДОДАТОК А.

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА

МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни “Менеджмент організацій”

на тему: “Управління підприємництвом на рівні району”

 

Виконав студент

денної форми навчання

магістратури

факультету менеджменту

Сидоренко Василь Іванович

Перевірила:

Пчелянська Г.О.

 

 

Вінниця – 2007


ДОДАТОК Б

Основні показники для оцінки розміру підприємства

  Показники Роки В середньому по району Відхилення, +/- звітного від
      базисного району
Площа с.-г. угідь, га            
в т.ч. площа ріллі            
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн.            
Середньорічна чисельність працюючих, чол.            
Поголів’я, ум.гол.            
Вартість валової продукції в зіставних цінах 2005 (2000) р., тис.грн.            
Товарна продукція сільського господарства в фактичних цінах реалізації, тис.грн.            

 

ДОДАТОК В

Забезпеченість господарства основними та оборотними фондами і ефективність їх використання

  Показники Роки В середньому по району Відхилення, +/- звітного від
      базисного району
Середньорічна вартість основних виробничих та оборотних фондів, тис.грн.            
Фондозабезпеченість, тис.грн. на 100 га с.-г. угідь            
Фондоємність, грн. на 1 грн. виробленої продукції            
Фондовіддача, грн. на 1 грн. на 1 грн. залучених основних і оборотних фондів            
Тривалість обороту, днів            
Коефіцієнт оборотності            
Норма прибутку, %            

 


ДОДАТОК Г

Наявність трудових ресурсів та ефективність їх використання на підприємстві

  Показники Роки В середньому за 3 роки В середньому по району Відхилення, +/- в середньому за 3 роки від району
     
Середньорічна чисельність працівників з розрахунку на 100 га с.-г. угідь, чол.            
З них працівників рослинництва на 100 га ріллі            
працівників тваринництва на 100 голів ум. поголів’я            
Номінальний фонд робочого часу, днів            
Фактичний фонд робочого часу, днів            
Коефіцієнт використання трудових ресурсів            
Фондоозброєність праці, тис.грн. на 1 працівника            
Відпрацьовано людино-днів з розрахунку на 100 га с.-г. угідь            
Вартість валової продукції з розрахунку на 1 люд.-день, грн. на 1 працівника, грн.            
Вартість товарної продукції з розрахунку на 1 люд.-день, грн. на 1 працівника, грн.            
Одержано прибутку з розрахунку на 1 працівника, грн.            

 


ДОДАТОК Д

Склад та структура товарної продукції

  Галузі та види продукції Роки В середньому за 3 роки Місце галузі в ранжиро-ваному ряду
     
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. %
Рослинництво, всього                  
в т.ч.: зернові                  
цукрові буряки                  
картопля                  
соняшник                  
інша продукція                  
Тваринництво, всього                  
в т.ч. приріст ВРХ                  
приріст свиней                  
молоко                  
інша продукція                  
Реалізація іншої продукції                  
Всього по господарстві                  

 

ДОДАТОК Е

Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва в господарстві

Види продукції Вироблено на 100 га ріллі, ц Реалізовано на 100 га с.-г. угідь, ц Повна собівартість одиниці продукції, грн. Реалізаційна ціна, грн. Чистий дохід на одиницю продукції, грн. Рентабельність, % Товарність, %
               
               
               
Всього по господарству              

 


ДОДАТОК Ж

Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської

продукції в господарстві

  Показники Роки В середньому за 3 роки В середньому по району Відхилення, +/- в середньому за 3 роки від району
     
Вироблено валової продукції (в співставних цінах 2005 (2000 р.)), грн. в розрахунку на: 100 га сільськогосподарських угідь            
100 грн. основних фондів            
Одержано прибутку (збитку), грн. в розрахунку на: 100 га сільськогосподарських угідь            
100 грн. основних фондів            
Урожайність, ц/га - зернових            
- цукрових буряків            
Продуктивність тварин: - середньорічний надій на 1 корову, кг            
- середньодобовий приріст ВРХ, г            
- середньодобовий приріст свиней, г            
Затрати праці, люд.-год., на виробництво 1ц: - зернових            
- цукрових буряків            
- молока            
-ВРХ            
- свиней            
Витрати кормів, ц к.од. на 1 ц молока            
на 1 ц приросту ВРХ            
на ц приросту свиней            
Прибуток (збиток) тис. грн.            
Рівень рентабельності, %            

 


ДОДАТОК З

Наявність і використання трудових ресурсів в господарстві

  Показники Роки Відхилення, звітного року від базисного
      +; - %
Середньорічна чисельність працівників зайнятих в сільськогосподарському виробництві, чол.          
Прийнято працівників за рік, чол.        
Вибуло працівників за рік, чол.          
Коефіцієнт надходження робочої сили          
Коефіцієнт плинності кадрів          
Коефіцієнт стабільності кадрів          
Затрати праці в розрахунку на 1 працівника , люд-год          
Припадає на 1 працівника зайнятого в сільськогосподарському виробництві - площі сільськогосподарських угідь, га          
-площі ріллі, га          
-поголів’я худоби, ум. голів          

 


ДОДАТОК К

Якісний склад управлінського персоналу

  Показники Керівники і заступники Головні спеціалісти Керівники первин них підрозділів Галузеві спеціалісти
Чисельність управлінського персоналу, чол.        
Віковий склад управлінських працівників: 25-35 р.        
36-45 р.        
46-60 р.        
Стаж роботи по даній посаді, 1-5 р.        
6-10 р.        
11-15 р.        
16-20 р.        
більше 20 років        
Чисельність спеціалістів, чол. в т.ч. – з вищою освітою        
- з середньою спеціальною освітою        
Навчається стипендіатів господарства, чол.        
в т.ч. в вузах        
в технікумах        
Чисельність працівників, які підвищили кваліфікацію (за останніх 5 років), чол.        

 


ДОДАТОК Л

Ефективність роботи апарату управління у господарстві

  Показник Роки Відхилення, +/- звітного року від базисного
     
Виробництво валової продукції в спів ставних цінах 2005 (2000) року, тис. грн.        
Кількість управлінських працівників, чол.        
Питома вага: % - працівників управління в загальній кількості працівників        
- заробітної плати працівників управління в загальному фонді заробітної плати        
- заробітної плати працівників управління в загальних витратах        
Виробництво валової продукції в розрахунку на: - 1 люд. – день, затрачений в управління, грн.        
- 1 грн. заробітної плати працівників управління, грн.        
- 1 грн. витрат на утримання апарату управління, грн.        
- 1 працівника управління, тис. грн.        
Ефективність праці в системі управління        
Економічність праці в системі управління        

 

 

Ефективність праці в системі управління - розраховується як відношення обсягу реалізованої продукції у вартісному виразі до загальної чисельності персоналу в апараті управління.

Економічність праці в системі управління– Розраховується як відношення загальної суми витрат на управління до загальної суми витрат на виробництво продукції.

 


ДОДАТОК М

Вплив оплати праці на її продуктивність

  Показник Роки Відхилення, +/- звітного року від базисного
     
Вартість валової продукції в спів ставних цінах 2005 (2000) року, тис. грн.        
Фонд оплат праці, тис. грн.        
Валовий дохід, тис. грн.        
Середньорічна чисельність працівників, чол.        
Оплата праці середньорічного працівника, грн.        
Вироблено валової продукції на 1 середньорічного працівника, грн.        
Одержаного валового доходу на 1 середньорічного працівника, грн.        

 


ДОДАТОК Н

Аналіз оплати праці в господарстві

  Показник Роки Відхилення, +/- звітного року від базисного
     
Загальна річна оплата праці, всього тис грн.:        
в тому числі:        
- основна заробітна плата        
- додаткова заробітна плата        
- винагорода за результат        
- премія із прибутку        
- матеріальна допомога        
Середньомісячна оплата праці, грн.        
- працівників апарату управління        
- механізаторів        
- працівників рослинництва        
- працівників тваринництва        
Заборгованість по оплаті праці        

 

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.196 (0.009 с.)