ТОП 10:

Приклад вибору апаратів захистуВибираємо автоматичний вимикач для крана рудногрейферного:


І н а


601,4 А


(Номінальний струм , розрахований при


 

виборі кабелю)

І н р 1,25 601,4 751,8 А

Вибираємо автоматичний вимикач типу АВМ-10Н

І н а 1000 А І н р 1000 А

Вибираємо автоматичний вимикач для кранів баштових:


І н а


186,3 А


 

І н р 1,25 186,3 232,9 А

Вибираємо автоматичний вимикач типу А3720Б

І н а 200 А І н р 250 А

Вибір числа и потужності силовых трансформаторів.

 

Вибір типа, числа и потужності силових трансформаторів, схем їх живлення обумовлений величиной і характером электричного навантаження, умовами зовнішнього середовища , охолодження, надійністю електропостачання , вимогами пожежної і електробезпеки.

Для споживачів І і ІІ категорії кількість трансформаторів, встановлених на підстанції, повинна бути не менше двох і потужність кожного трансформатора повинна обиратися с таким розрахунком,


щоб при виході з строю одного трансформатора , той який залишився

в роботі міг нести все навантаження споживачів, при цьому споживачі третьої категорії можуть на час ліквідації аварії бути вимкненими .

Для цього номінальна потужність кожного трансформатора приймається рівною 60-75 % от загального розрахункового

навантаження цеха на 0,4 кВ, щоб при виході із строю одного трансформатора, той який залишився у роботі трансформатор на час

ліквідації аварії повинен бути завантажений не більше , як на 140 % в продовж 5 діб на час використання максимуму навантажень не більш

6 годин за добу (ПУЕ).

Найбільш прийнятний варіант вибирається на основі техніко-

економічного обґрунтування..

Згідно розрахункового навантаження на шинах 0,4 кВ - Sср, Sм,

намічаються до встановлення два силових трансформатора.

Визначається коефіцієнт заповнення графіка:

Scp


К з.г.

S


.

макс


По величині Кз.г і tмакс=4-6 год визначаємо коефіцієнт допустимих на-

вантажень Кн [1] стор 222 мал.5.48


 

Визначимо номінальну потужність трансформаторів


 

S S макс н k


н

Перевіряється потужність одного трансформатора в аварійному ре- жимі при відключенні другого трансформатора і необхідності забез- печити електропостачання споживачів І і ІІ категорії

Виписуємо паспортні данні трансформаторів з каталогу

Sн,Pк.з,Pх.х,uк.з,Iх.х .

Далі будується картограма навантажень підприємства для активної

потужності, визначається місце розташування трансформаторної під-

станції , для цього виписуються активні номінальні потужності спо- живачів, визначається масштаб і радіуси кіл, які нанесуться на діаг- раму [2] стор.235-238 (електроприймачі розмістити на картограмі сту- дентам самостійно)

Приклад розрахунку і вибору трансформаторівВстановимо на трансформаторній підстанції два трансформатори враховуючи, що є споживачі I та II категорії.

Визначимо коефіцієнт заповнення графіка за формулою:


 

k
S
сер

з г

Smax


де Sсер


- сумарна середня потужність електроприймачів обох


силових пунктів, кВ.А;


Smax


- сумарна максимальна потужність електроприймачів


обох силових пунктів, кВ.А

Визначаємо сумарну максимальну потужність електроприймачів

обох силових пунктів за формулою:


Smax

(24)


Smax СП 1 Smax СП 2


де Smax СП 1


- сумарна максимальна потужність електроприймачів


СП1, кВ.А;

Smax СП 2

СП2, кВ.А


 

 

- сумарна максимальна потужність електроприймачів


Smax


739,8 703,4 1443,2 кВ А


Визначаємо сумарну середню потужність електроприймачів обох силових пунктів за формулою:

Sсер Sсер СП 1 Sсер СП 2


де Sсер СП 1


- сумарна середня потужність електроприймачів СП1,


кВ.А;

Sсер СП 2

кВ.А


 

 

- сумарна середня потужність електроприймачів СП2,


Sсер 630,7 562,2 1192,9 кВ А

 

 


 

k з г


1192,90,9

1443,2


За величиною


kз г


та часу максимуму навантаження


tmax 5 годин знаходимо коефіцієнт допустимого навантаження:

1,04

Визначаємо номінальну потужність двох трансформаторів за формулою:


S Smax

н k


 

(26)


н

де S max


 

- сумарна максимальна потужність електроприймачів


обох силових пунктів, кВ.А;

k н - коефіцієнт припустимого навантаження


 


1443,2

1,04


 

1387,7 кВ А


Приймаємо до встановлення два трансформатора потужністю по

1600 кВ·А

Перевіряємо встановлену потужність трансформаторів в аварійному режимі при відключенні одного трансформатора і необхідності забезпечити електропостачання споживачів I та II категорії у період максимуму з допустимим навантаженням 140 %. Приймаємо, що споживачів I та II категорії 100%:

1,4 1 Smax

1,4 1600 1 1443,2

2240 1443,2

Вибираємо два різних види трансформаторів: сухий та масляний. Записуємо їх паспортні дані:

 

Таблиця 26 Паспортні дані трансформаторів

 

  Сухий Масляний
Тип ТС3-1600/10 ТМ-1600/10
Sн тр 1600 кВ·А 1600 кВ·А
ВН 6 кВ 6 кВ
НН 0,4 кВ 0,4 кВ
ΔРхх 4,2 кВт 3,3 кВт
ΔРкз 16 кВт 16,5 кВт
Іхх 1,5 % 1,3 %
Uкз 5,5 % 5,5 %
Вартість 81,45 тис. грн. 41,5 тис. грн.

 

Техніко економічний розрахунок


Знаходимо приведені втрати потужності у масляному та сухому трансформаторах за формулою:


/ І хх 2


U кз


Р п


РххК п 100 SнтрК затрРкзК п100 Sнтр


(28)


де п 2

Рхх


- число трансформаторів, шт.;

- втрати холостого ходу, кВт;


К п - коефіцієнт утрати потужності енергосистеми, вибираємо

з меж [0,05 - 0,07];


I хх


- струм холостого ходу, %;


Sн тр

К затр


- номінальна потужність трансформатора, кВ·А;

 

- коефіцієнт завантаження трансформатора в


номінальному режимі при максимумі;


Ркз


- втрати короткого замикання, кВт;


U кз


- напруга короткого замикання, %


 

К затр


Smax

2 S


 

де S max


н тр

- сумарна максимальна потужність електроприймачів


обох силових пунктів, кВ.А;


Sн тр


- номінальна потужність трансформатора, кВ.А


 

К затр


1443,2

2 1600


 

0,5


 

Таблиця 27 Приведені втрати потужності

 

Р/ 24,2 0,05 1,5 0,52 16 0,05 5,5 21 кВ 1600 1600 100 100 т Сухий транформ атор
  Р / 23,3 0,05 1,31600 0,52 ,5 0,05 5,51600 19,1 кВт 100 16 100   Масляний трансфор матор

Визначаємо річні втрати електроенергії у трансформаторах за формулою:

/


W р Р


Т д


де Р/


- втрати потужності в трансформаторі, кВт;


Т д 8760 - дійсне число годин роботи трансформатора у рік

 

 

Таблиця 28 Річні втрати електроенергії у трансформаторах

 

Сухий Масляний
W р 21 8760 168000 кВт год W р 19,1 8760 152800 кВт год

 

Визначимо капітальні витрати та вартість втраченої електроенергії за формулою:


Сп Wр С0 10


(31)


 

 


де


- річні втрати електроенергії у трансформаторі,


кВт.годину;

С0 0,3


 

 

- вартість одного кВт енергії, грн./кВт.годину


 

Таблиця 29 Капітальні витрати та вартість втраченої електроенергії

 

 

п п

 

Сухий Масляний
С 168000 0,3 10 3 50,4 тис. грн. С 152800 0,3 10 3 45,8 тис. грн.

 

Визначаємо номінальні витрати за формулою:

К К 0 п


де К 0


- вартість трансформатора, тис. грн.;


п 2


- число трансформаторів, шт.


 

Таблиця 30 Номінальні витрати


 

Сухий Масляний
К 81,45 2 162,9 тис.грн. К 41,50 2 83 тис.грн.

 

Визначаємо амортизаційні відчислення за формулою:


 

Са


Рат К

100


 

де Рат - відсоток амортизаційних відчслень ( 7 7,5 ), %;

К - номінальні втрати, тис. грн.

 

Таблиця 31 Амортизаційні відчислення

 

Сухий Масляний
  С 7 162,9 11,4 тис.грн. а 100 С 7 83 5,81 тис.грн. а 100

 

Визначаємо сумарні річні експлуатаційні витрати за формулою:

С Свтр Са


де Свтр


- вартість втраченої електроенергії, тис. грн..;


Са - амортизаційні відхилення, тис. грн.

 

Таблиця 32 Сумарні річні експлуатаційні витрати

 

Сухий Масляний
С 50,4 11,4 61,8 тис.грн. С 45,8 5,81 51,6 тис.грн.

 

Зробивши техніко-економічні розрахунки, для економії грошових витрат приймаємо до встановлення 2 трансформатори типа ТМ-1600/10.

Знаходимо місце розташування трансформаторної підстанції

Розташовуємо електроприймачі та визначаємо координати їх розміщення на координатній площі Х0 та У0 за формулами:

X X Pn1 X Pn2 X Pn3 X Pn4 X Pn5 X Pn6

0 (35)

Pn


де X - координата по х відповідно центру навантажень;

Рп - паспорта потужність одного електроприймача, кВт;


Рп


- сума потужностей всіх електроприймачів напругою


0,4 кВ, кВт

X(3 250 9 250 21 250) (5 75 16 75) (2 90 8 90 16 90) (2 45 5 45

 

11 45 13 45 14 45 22 45) (9 60 11 60 18 60) (4 55 13 55 14 55 18 55

25037529034566035551501


2255) 17150

 


 

11,3см


 

X 0 11,3см

Y Y Pn1 Y Pn2 Y Pn3 Y Pn4 Y Pn5 Y Pn6

n
0 P (36)

де Y - координата у відповідна центру навантажень;


Рп

Рп

кВ, кВт


- паспорта потужність одного електроприймача, кВт;

 

- сума потужностей всіх електроприймачів напругою 0,4


Y (6 250 10 250 11 250) (5 75 12 75) (2 90 6 90 10 90) (1 45 3 45

 

4 45 6 45 7 45 11 45) (2 60 7 60 9 60) (3 55 4 55 7 55 8 55

250 3 75 2 90 3 45 6 60 3 55 5 150 1

9 55) 10 150 7,5см

 

Y0 7,5 см

Випишемо номінальну потужність та кількість електроспоживачів, та позначимо їх номерами, для побудови графіку

–картограми навантажень

 

Таблиця 33 потужність та кількість електроспоживачів

 

Найменування Рп , кВт n, шт
Крани рудногрейферні
Крани баштові
Вагон – ваги

 

Вентилятори
Вагоноопрокидувач
Компресори
Освітлення

 

Визначаємо радіуси кіл електроприймачів за формулою:


r Pn

m


 

(37)


де Рп - паспортна потужність одного приймача, кВт;

т - масштаб площі кругу, кВт/см2


m P

r 2

m 250

32 3.14


 

 

8,8 кВт/см2


 

(38)


Таблиця 34 Радіуси кіл потужностей електроприймачів

 

    Крани рудногрейферні r Pn 250 3 см 1 m 3,14 8,8
        Крани баштові r Pn 75 1,6 см 2 m 3,14 8,8
        Вагон – ваги r Pn 90 1,8 см 3 m 3,14 8,8
        Вентилятори r Pn 45 1,3 см 4 m 3,14 8,8
        Вагоноопрокидувач r Pn 60 1,5 см 5 m 3,14 8,8

 

        Компресори r Pn 55 1,4 см 6 m 3,14 8,8
        Освітлення r Pn 150 2,3 см 7 m 3,14 8,8

Приймемо масштаб для побудови картограми навантаження (радіусів)

(Приведений малюнок, тільки як приклад такої схеми, розрахунковим данним не відповідає)

 

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.022 с.)