ТОП 10:

Теми щодо підготовки рефератів1. Походження розумових дій та операцій.

2. Принцип єдиного інтелекту і становлення мислення професіонала.

3. Особистісна зумовленість мислення.

4. Проблема мисленнєвих стратегій.

5. Критичність мислення та його продуктивність.

6. Експертні системи в сучасній науці та техніці.

7. «Компютерна метафора» та її роль у розумінні механізмів інтелекту людини.

8. Формування інтелектуальної активності особистості.

9. Розкрити зміст та навести приклади практичного застосування конвергентного і дивергентного мислення.

10. Використовуючи модель чотирьох P, розробити приклади графічної побудови креативної організації сучасного типу.

11. Здійснити критичний аналіз бар’єрів прояву креативності в організаціях сфери торгівлі, виробництва та обслуговування

12. Дати характеристику стратегіям та принципам формування системи креативного менеджменту.

13. Розкрити суть напрямів розвитку системи креативного менеджменту на підприємствах сучасного типу.

14. Який існує зв'язок між організаційно-управлінською структурою і креативністю? Обґрунтувати

15. Запроектувати організацію, що навчається, та розробити критерії її діяльності.

16. На прикладі конкретної організації визначити місце і роль креативного менеджменту в системі управління підприємством.

17. Креативність в організації: погляд американського менеджменту.

18. Розробити власну концепцію адаптаційно-інноваційної моделі розвитку творчих здібностей, використавши модель, запропоновану професором Майклом Кіртом.

19. Розкрити поняття креативного менеджменту як науки і виду людської діяльності.

20. Обґрунтуйте необхідність впровадження креативного менеджменту на сучасному етапі економічного розвитку.

21. Розкрити зв’язок між творчістю і креативністю.

22. Розкрити зміст інсайту як центральної ланки вирішення проблем.

23. Інтуїтивний метод прогнозування: особливості та відмінності від інших методів.

24. Навести приклади впливу інтелекту на креативність та розкрити суть.

25. Особливості створення і діяльності віртуальних організацій.

26. Створення клімату, в якому креативність є способом життя.

27. Роль та місце лідера у креативній організації.

28. Творчість і гармонійний розвиток менеджера.

29. Розкрити суть тренінгу та коучингу, як нових технологій навчання.

30. Які аспекти мотивування творчості Ви знаєте?

31. Охарактеризуйте методи мотивації персоналу: економічні, цільові, проектування робіт.

32. Дослідити тему: «Креативність в організації – шлях розвитку».

33. Запроектувати організацію, що навчається, та розробити критерії її діяльності.

34. Креативний лідер – це менеджер сучасного типу.

35. Необхідність конфліктів в організації: за і проти.

36. Інтуїція як рушійна сила бізнесу.

37. Зміст чинників, що визначають якість і ефективність креативних управлінських рішень.

38. Інсайт як центральна ланка вирішення проблем.

39. Розкрити суть ефективного лідерства та його роль в сучасному бізнес-середовищі.

Перелік тем для індивідуального науково-дослідного завдання

1. Управління інноваційними командами. Інновації і управління знаннями.

2. Управління креативним потенціалом компанії та його значення в ринковій економіці.

3. Латеральне мислення і свідома творчість у бізнесі.

4. Характеристика технологій «менеджмент ідей» на підприємстві.

5. Креативні ролі в професійній діяльності менеджера.

6. Основні параметри креативності та чинники впливу на підвищення креативності.

7. Характеристика зовнішніх і внутрішніх бар’єрів при формуванні креативного середовища в організації.

8. Стратегії розвитку творчого потенціалу в організаціях.

9. Розробити шляхи залучення та розвитку творчих особистостей в організації.

10. Розробити модель віртуальної організації з можливістю її практичної реалізації в сучасних умовах.

11. Як зміни впливають на розвиток креативності в організації?

12. Дослідити вплив віку та статі на креативний потенціал особистості.

13. Чим відрізняється діяльність керівника організації від творчої роботи креативного менеджера?

14. Якими методами можливо здійснити креативну революції в компанії?

15. Інтелект і креативність: взаємозв’язок та відмінності.

16. Формування творчої активності менеджера – шлях до створення креативної організації.

17. Розвиток креативності: креативність і навчання.

18. Роль креативної освіти для розвитку інноваційної особистості.

19. Розвиток креативного потенціалу у майбутніх менеджерів організацій.

20. Сутність креативного менеджменту і його роль та місце в системі управління організацією.

21. Місце, роль та значення коучингу в розвиткові креативної організації.

22. Креативність як загальна здібність до творчості: сучасні підходи.

23. Дослідити історичні аспекти зародження та розвитку поняття «креативний менеджмент».

24. Формування креативного менеджера через правильний вибір професії.

25. Характеристика креативної особистості: психофізичні особливості.

26. Особливості мотивації креативних особистостей.

27. Креативність як умова професіоналізму та особистісного зростання фахівця.

28. Сутність трансферного потенціалу розвитку систем креативного менеджменту.

29. Спільні риси і відмінності між культурами звичайної та креативної організації.

30. Особливості управління інформацією і креативністю на сучасному етапі.

31. Креативність економічної свідомості.

32. Креативний менеджмент: синергетичний підхід.

33. Інноваційна теорія креативності: за та проти.

Рекомендована література

Базова література

1. Ванюрихин Г.И. Креативный менеджмент // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – N 2.

2. Окорський В.П., Валюх А.М. Креативний менеджмент. Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 211 с.

3. Роменець В. А. Психологія творчості. – К: Либідь. 2007.

4. Туник Е. Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса. – СПб.: Иматон, 2004.

Допоміжна література

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М.: Академия, 2004. – 320с.

2. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Ростов: 2003.

3. Ванюрихин Г.И. Творчество в менеджменте // Вестник Международного Университета. Серия „Менеджмент”. – М.: 2006. – Вып. 3.

4. Викентьев И.Л. Функциональный подход при решении творческих и бизнес-задач. – Консалтинговая фирма ТРИЗ-шанс, 2003.

5. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления. – М.: Прогресс, 2006.

6. Гиргинов Г. Наука и творчество. – М.: Прогресс, 2005. С. 63-120.

7. Гнатко М. М. Батьківська сім’я як чинник впливу на процес формування актуальної креативності // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН. – 2007.

8. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2005.

9. Дружинин В. Н., Хазратова Н. В. Экспериментальное исследование формирующего влияния микросреды на креативность // Психологический журнал. –2004.– № 4.

10. Ирина В. Г., Новиков А. А. В мире научной интуиции: интуиция и разум. – М., 2006.

11. Кирсанов К. Креативный и эвристический менеджмент. // Российский экономический журнал. – 1995. – С. 11.

12. Клепіков О. І. Кучерявий І. Т. Основи творчості особи. – К.: Вища школа, 2005.

13. Креативний менеджмент. Навч. посібник / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. – Львів: Вид.-во Львівської політехніки, 2010. – 124 с.

14. Креативность и ее связь с интеллектом // warrax.croco.net.

15. Критерии оценки идеи // www.superidea.ru/tm/ps/ocenka.htm.

16. Кульчицька О. І. Складові біографії творця // Обдарована дитина – 2004. – № 3. – С.27-32.

17. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб., 2003.

18. Михайлов А.Г., Романов Ю.В., Обитатели миража. PR специального назначения. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2007.

19. Дзялошинский И.Можно ли научиться быть творцом? // Российский журналист в посттоталитарную эпоху. некоторые особенности личности и профессиональной деятельности – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dzyalosh.ru/01-comm/books/russ-jornal/6-5.html

20. Петрова Н.П. Творческие решения в бизнесе. – СПб: Речь, 2004.

21. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н.Ю. Хрящевой. – СПб.: Речь, Институт тренинга, 2005. – С. 175.

22. Свидрук І.І. Креативний менеджмент. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.

23. Степанов С. О натурах творческих // Школьный психолог 2001 №46 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://psy.1september.ru/article.php?ID=200104612

 


ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Вихідні дані для виконання самостійної роботи з дисципліни «Креативний менеджмент» студентами денної та заочної форм навчання

Варіант Номер теоретичних запитань і задач
1-ше 2-ге 3-є 4-те Задача Реферат НДР
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5

ДОДАТОК Б

Зразок оформлення титульної сторінки індивідуальної роботи

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права

Кафедра менеджменту

 

Індивідуальна робота №_________________

 

З дисципліни ___________________шифр_____________________

Студента (тки)____________________________________________

Курсу___________групи_______

спеціальності(напряму підготовки)_________________

__________________________ форми навчання

__________________________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові студента)

 

 

оцінка___________________________

перевірив викладач_____________________________________

 

Рівне - рікПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.007 с.)