ТОП 10:

Тема 9. Мотивування творчостіЗначення людського фактора в управлінні організацією. Творчий підхід керівника до мотивації працівників. Мотивування творчого вирішення проблем, генерування та реалізації нових ідей. Творчість як потужний засіб мотивування.


3. Перелік завдань до самостійної роботи

 

1. Розкрити суть терміну «креативність» та навести основні визначення креативності, розкрити зміст цих визначень та виконати їх порівняння.

2. Яка природа креативності? Навести пояснення та приклади.

3. Основні властивості дивергентного мислення, наведені Дж. Гілфордом.

4. Пояснити зміст поняття «креативний менеджмент» з позиції системного, функціонального, ситуаційного, поведінкового, адміністративного підходів.

5. Дати загальну характеристику мислення.

6. У чому виявляється істотна відмінність абстрактного пізнання дійсності від чуттєвого? Навести характеристику мисленнєвих операцій.

7. Охарактеризувати головні операції мислення. Що є кінцевим продуктом мисленнєвого пізнання дійсності?

8. За якими ознаками класифікують види мислення? Дати пояснення.

9. Розкрити зміст інвестиційної теорії креативності.

10. У чому полягає відмінність понять від уявлень як форм пізнання дійсності? Як співвідносяться між собою проблемна ситуація та завдання?

11. Що розуміється під широтою, глибиною та імпульсивністю мислення? Яку роль в діяльності менеджера відіграє швидкість перебігу мисленнєвих процесів?

12. Що таке рефлексивна позиція щодо задачі, яка розв’язується? Навести характеристику «методу маленьких чоловічків».

13. Інтелектуальні властивості особистості.

14. Дати характеристику факторів, що формують творчу активність менеджера.

15. Розкрити зміст, особливості та відмінності між конвергентним та дивергентним мисленням.

16. Дати характеристику та розкрити зміст поняття «штучний інтелект».

17. Як впливає вік на творчу продуктивність особистості? Навести порівняльний аналіз.

18. Дати характеристику основним ознакам особистості.

19. Дати характеристику основним теоріям творчості.

20. Душа і творчі здібності, розкрити суть і зміст.

21. Будова і функції механізму творчості.

22. Розкрити зміст основних продуктів творчості.

23. Дати характеристику творчій особистості.

24. Зміст і характеристика творчого потенціалу.

25. Розкрити зміст взаємозв’язку понять «особистість» і «творчість».

26. Характеристика індивідуальних здібностей та індивідуальної творчості.

27. Розкрити зміст індивідуального творчого потенціалу.

28. Дати пояснення до співвідношення між інтуїцією і логікою.

29. Зміст і характеристика етапів творчого процесу.

30. Творча продуктивність і вік в осіб чоловічої та жіночої статі.

31. Навести характеристику типів мислення менеджера.

32. Творчість та інтелект – складові елементи креативності.

33. Взаємозв’язок між творчістю і латеральним мисленням.

34. Навести порівняльну характеристику логічного і латерального мислення.

35. Дати характеристику процесу генерування та оцінювання ідей.

36. Навести основні критерії, яким повинні відповідати ідеї.

37. Розкрити суть і дати характеристику геніальній ідеї.

38. Розкрити зміст методу мозкового штурму: переваги та недоліки.

39. Характеристика методу евристичного прогнозування.

40. Навести характеристику теорії вирішення дослідницьких задач.

41. Розкрити суть креативного підходу до прийняття рішення.

42. Метод нового покоління: «Еврика! Відповідь на стимули».

43. Навести порівняльну характеристику стимулів.

44. Десять заповідей для того, хто хоче перетворити мрію в реальність. Навести свої бачення.

45. Сутність моделей інтелекту.

46. Розкрити суть методу чотирьох Р на прикладі конкретної організації.

47. Дати характеристику бар’єрів, що перешкоджають творчому мисленню. Які Ви знаєте шляхи подолання бар’єрів прояву креативності?

48. Яким чином Ви можете заручитись підтримкою різних людей (адаптаторів й інноваторів), яка дозволить Вам приймати більш обґрунтовані та перспективні рішення? Свою відповідь обґрунтуйте. Обґрунтуйте, чому Ваша організація схильна наймати на роботу людей, які дивляться на речі не так, як всі.

49. Які процеси і прийоми допоможуть уникнути квапливого прийняття важливого рішення у випадку, коли існує альтернатива? Обґрунтуйте.

50. Визначити місце креативного менеджменту в системі управління підприємством.

51. Дати характеристику складовим елементам системи креативного менеджменту в організації.

52. Розкрити суть взаємодії складових елементів системи креативного менеджменту.

53. Розкрити суть концепції креативної організації у вигляді трубопроводу. Навести свої коментарі.

54. Визначити основні принципи формування систем креативного менеджменту та розкрити їхній зміст.

55. Розкрити суть зовнішніх бар’єрів прояву креативності в організації. Якими методами і способами можна зруйнувати бар’єри креативності в організації?

56. Навести порівняльну характеристику адаптаційно-інноваційної моделі організації.

57. Навести системно-стратегічний погляд на креативну організацію.

58. Дати характеристику елементам креативної організації.

59. Визначити переваги і недоліки чіткого обумовлення посадових обов’язків.

60. Характеристика бюрократичної організації.

61. Дати характеристику структурам, що активізують креативність.

62. Дати характеристику венчурних груп та навести приклади.

63. Системи, які активізують креативність в організації та їх характеристика.

64. Що таке креативна культура? Розкрити суть культури креативної організації.

65. Характеристики гнучкого лідерства та його вплив на креативний потенціал.

66. Навести порівняльну характеристику різних видів інтелекту.

67. Роль людських ресурсів як двигуна процесу створення креативного клімату в організації.

68. Дати характеристику інструментам розвитку креативності.

69. Як залучити творчих людей в організацію? Навести своє бачення.

70. Розкрити зміст психологічної системи «керівник-підлеглий».

71. Що спільного і відмінного між «соціальними сподіваннями» та «соціальними очікуваннями» для менеджера і для підлеглого?

72. Експресивність у спілкуванні – головна якість менеджера.

73. Яка роль «лідера процесу» і «менеджера концепцій» у розвитку творчого потенціалу в організації?

74. Дати коротку характеристику типовим реакціям людей на зміни в організації.

75. Які дії повинен виконати креативний лідер при розробці стратегії змін? Обґрунтуйте.

76. Що означає впровадження змін для креативного лідера? Обґрунтуйте.

77. Розкрийте двоїсту природу управлінського рішення.

78. Розкрити етапи творчого процесу розробки управлінських рішень.

79. Яка роль гіпотези у процесі творчості? З якої сфери власного життя Вам доводилося висувати гіпотезу?

80. Назвіть властивості досвіду. Яку роль він відіграє у креативному менеджменті?

81. З якими труднощами в процесі прийняття рішень стикається менеджер?

82. З яких етапів складається оптимальний варіант процесу підготовки раціональних креативних управлінських рішень? Навести їх характеристику

83. Характеристика факторів, що впливають на процес прийняття креативних управлінських рішень.

84. Навести особливості прийняття інтуїтивних управлінських рішень.

85. Назвати відомі моделі пошуку та прийняття креативних управлінських рішень.

86. Дати характеристику основних форм розробки та ухвалення управлінських рішень в креативних організаціях.

87. Яким чином здійснюється оцінка результатів пошуку управлінських рішень?

88. Назвіть, які протиріччя ускладнюють розробку ефективної системи мотивації. Які методи допомагають їх усунути?

89. Яку роль в активізації творчого мислення відіграє демократичний стиль управління?

90. Розкрийте суть феномену «спіраль знань».

91. Обґрунтуйте думку, що змістовність роботи, належність і актуальність мотивують до творчості.

92. Що відноситься до головних завдань теорії креативного менеджменту?

93. Особливостями кадрової політики на сучасному етапі являються?

94. Інтуїтивні управлінські рішення.

95. Навести модель процесу вироблення креативних управлінських рішень. Пояснення.

96. Характеристика основних форм розробки та ухвалення управлінських рішень в креативних організаціях.

97. Дати характеристику етапів дискретно-безперервного творчого процесу розробки креативних управлінських рішень.

98. Переваги та недоліки творчої діяльності особи та роботи в командах.

99. Дати характеристику сфер діяльності, в яких креативність є ключовим фактором успіху.

100. Розкрити зміст якостей ефективного керівника за версією KmbS.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.184 (0.014 с.)