ТОП 10:

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність креативності та розвиток творчого потенціалу креативної особистості06-08-44

Методичні рекомендації

до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання ІНДЗ з дисципліни „Креативний менеджмент”

студентами спеціальностей 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060102 „Менеджмент інноваційної діяльності”, 803060103 „Менеджмент природоохоронної діяльності”, 8.18010011 «Інтелектуальна власність» та напряму підготовки 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”

 

 

Затверджено на засіданні методичної комісії за галуззю знань 0306 „Менеджмент і адміністрування”

Протокол № від

 

Затверджено на засіданні методичної комісії за напрямом підготовки 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”

Протокол № від

 

Затверджено на засіданні методичної комісії за спеціальністю 8.15010002 „Державна служба”

Протокол № від

 

 

Рівне 2014


 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання ІНДЗ з дисципліни „Креативний менеджмент” студентами спеціальностей 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060102 „Менеджмент інноваційної діяльності”, 803060103 „Менеджмент природоохоронної діяльності”, 8.18010011 „Інтелектуальна власність” та напряму підготовки 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”/ Окорський В.П., Мандзюк О.М., Рівне: НУВГП, 2013. – 31 с.

 

 

Упорядники: Окорський В.П., к.т.н. доцент кафедри менеджменту,

Мандзюк О.М., асистент кафедри менеджменту

 

Відповідальний за випуск: Кожушко Л.Ф., д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту.

ЗМІСТ

 

  Вступ………………………………………………………….
Вказівки до виконання і оформлення звіту про самостійну роботу та індивідуальне науково – дослідне завдання  
Тематичний план дисципліни.……………………………..
Перелік завдань до самостійної роботи…………………..
Завдання та вихідні дані до проведення практичних занять…………………………………………………………  
Теми щодо підготовки рефератів……………………………..
Перелік тем для індивідуального науково-дослідного завдання……………………………………………………….  
Рекомендована література…………………………………...
  Додатки……………………………………………………….

 

 

© Окорський В.П., Мандзюк О.М., 2014

© НУВГП, 2013

 

 


ВСТУП

 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання ІНДЗ з дисципліни „Креативний менеджмент” студентами спеціальностей 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060102 „Менеджмент інноваційної діяльності”, 803060103 „Менеджмент природоохоронної діяльності”, 8.18010011 „Інтелектуальна власність” та напряму підготовки 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність” є частиною методичного забезпечення навчального процесу за галузями знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” напрямів підготовки 8.18010011 „Інтелектуальна власність” та 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”. Зміст навчальної програми передбачає лекції, практичні заняття, самостійну роботу та виконання ІНДЗ. Формою підсумкового контролю передбачається складання студентами екзамену.

У зв’язку із впровадженням у навчальний процес кредитно-модульної технології його організації, навчальна програма передбачає використання європейської кредитно-трансфертної системи контролю (ECTS) знань студентів.

Метою дисципліни є формування інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення інноваційних задач, набуття знань та навиків в області розвитку креативного середовища і створення креативної організації.

Завданнями дисципліни є:

– опанування комплексом знань з креативного менеджменту на основі теоретичних положень дисципліни;

– вироблення умінь вибору нових форм та методів здійснення управління на підприємствах та організаціях, спираючись на концепцію креативного менеджменту: креативна особистість, креативне середовище, креативна організація.

Предметом навчального дисципліни є вивчення процесу створення нової системи знань, умінь і компетенцій.

Дисципліна„Креативний менеджмент” базується на таких дисциплінах як: філософія, психологія, правознавство, менеджмент, інноваційний менеджмент, самоменеджмент та управління персоналом.

Зміст дисципліни „Креативний менеджмент” доповнює наступні дисципліни: управління проектами, інвестиційний менеджмент, інновації в економічному менеджменті тощо.

 

1. Вказівки до виконання і оформлення звіту про самостійну роботу та індивідуальне науково – дослідне завдання

 

Загальний обсяг роботи визначається з розрахунку 0,15 сторінки на 1 годину самостійної роботи. Звіт про виконану самостійну роботу включає план, вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури та додатки.

Звіт про виконану самостійну роботу оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Шрифт – Times New Roman, 14 кегель. Звіт можна оформити рукописним або друкованим текстом українською мовою.

Захист звіту відбувається у терміни, обумовлені студентом і викладачем спільно під час екзаменаційної сесії у студентів.

Перед виконанням самостійної роботи кожному студенту необхідно опрацювати навчальний матеріал у такій послідовності: ознайомитись з тематичним планом дисципліни, підібрати і вивчити рекомендовану літературу, виконати завдання відповідно до варіанту. Кожний студент виконує самостійну роботу по одному із 30 варіантів. Варіант визначається за порядковим номером студента у списку журналу академічної групи (див. додаток А).

Самостійна робота виконується в терміни, що визначені індивідуальним графіком студента.

На початку роботи повинен бути вказаний номер варіанта.

Так, наприклад, студент, порядковий номер якого у списку журналу академічної групи – 7, повинен звернутися до додатку А і виконати номери завдань: 7, 37, 67, 97, 127 і задачу 4.2.2

Завдання повинні бути виконані згідно рекомендованих літературних джерел, достатніми за оформленням та з наведенням прикладів, схем, таблиць тощо.

Оформлення звіту про виконану самостійну роботу повинно відповідати вимогам, зазначеним вище.


2. Тематичний план дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність креативності та розвиток творчого потенціалу креативної особистості

Тема 1. Сутність креативності в бізнесі

Природа креативності. Креативний менеджмент як наука і вид діяльності. Інвестиційна теорія креативності. Управління креативністю. Місце креативного менеджменту у системі підготовки менеджерів.

Тема 2. Місце мислення в дослідницькій та управлінській діяльності

Процес і природа людського мислення. Характеристика видів мислення. Принцип єдиного інтелекту та професійне мислення. Проблемна ситуація і задача. Інтелектуальні властивості особистості. Творчість та інтелект – складові елементи креативності. Психологія мислення і дослідження в галузі штучного інтелекту. Види мислення: креативне; системне і стратегічне; трансформаційне; конвергентне і дивергентне; ассимилятивне; аккомодативне. Еволюція і революція. Самоорганізація.

Тема 3. Мислення і творчий потенціал особистості

Поняття про творчість. Оцінка творчого потенціалу. Особистість і творчість. Характеристика творчого потенціалу. Індивідуальний творчий потенціал. Інтуїція – рушійна сила бізнесу. Інсайт як центральна ланка вирішення проблем. Евристичні прийоми активізації творчого мислення. Функціонально-вартісний аналіз. Метод мозкового штурму.

Тема 4. Латеральне мислення і свідома творчість у бізнесі

Поняття латерального мислення. Пошук і генерування нових ідей. Методи активізації пошуку і вирішення творчих задач в організації. Метод нового покоління: „Еврика! Відповідь на стимули”. Десять заповідей для того, хто хоче перетворити мрію в реальність. Технології „менеджмент ідей” на фірмі. Ефективне мислення дослідника.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Формування креативної організації

Тема 5. Формування креативного середовища в організації

Суть креативності на підприємстві. Креативна освіта: зміст, особливості та основні відмінні ознаки. Зовнішні бар’єри проявлення креативності в організації. Розвиток системи креативного менеджменту в організації. Принципи формування системи креативного менеджменту. Адаптація і планування. Структура і творчість, ієрархії і мережі.

Задачі 4.1.1

Автотранспортне підприємство

Задачі 4.1.2

ПАТ «Рівнеазот»

Задачі 4.1.3

ПАТ «Агроресурс»

Задачі 4.1.4

ТзОВ «РЗВА-ЕЛЕКТРИК»

Задачі 4.1.5

ПАТ«Рівненська фабрика нетканих матеріалів»

Задачі 4.3.1 – 4.3.5

 

Мета. Стимулювати розвиток і активізацію творчого мислення, шляхом формування проблемних ситуацій з використанням слів-стимуляторів.

Теоретичні рекомендації. Процес вирішення проблем заключається у визначенні необхідних змін. Першопричиною цього процесу являється зміна проблемної ситуації, переведення її з одного стану до іншого. Тобто необхідно закрити прогалину між тим, що є і тим, що має бути. Цей прийом базується на принципі спонукання до дії. Для цього використовуються стимулюючі слова і вирази, які можуть активізувати ідеї закладені у підсвідомості. Кожна людина використовує свої «паролі», щоб входити до цього сховища інформації.

Зміст вправи заключається в написанні фрази «Я зроблю це…» з наступним продовженням думки. При цьому можуть використовуватися любі асоціації, навіть самі неймовірні, які не були до сих пір ні об’єктами, ні суб’єктами реалій нашого життя. В цьому випадку створені словосполучення використовуються як стимулятори змін, які можуть бути використані в процесі вирішення задачі. Проблеми при помилковому формулюванню фрази також піддаються творчому вирішенню. Вирішення цієї вправи дозволить виявити розбіжності між бажаним та дійсним, реальним та фантастичним при значно менших затратах часу та сил.

Порядок виконання завдання

1. Спочатку швидко переглянути усі слова-стимулятори, наведені в таблиці без прив’язки їх до будь-якої проблеми, що вже зародилась або існує у вашій голові.

2. Використовуючи словосполучення «Я зроблю це…», намагайтесь сформулювати однією фразою ідею, задачу або проблему, використовуючи послідовно ключові слова-стимулятори із таблиці.

3. Інші ідеї або проблеми, які виникають у процесі роботи необхідно записувати, утримуючись від їх негайного оцінювання.

4. Необхідно сформулювати якнайбільше проблемних питань або згенерувати ідеї.

Задача 4.3.1

Таблиця 4.2

Приблизний перелік слів-стимуляторів

№ з/п Назви слів-стимуляторів
1. Неочікуваним Важким
2. Відповідним Неміцним
3. Повторюваним Щільним
4. Уникаючим Товстим
5. Концентрованим Повчальним
6. Комплексним Слизьким
7. Витратним М’яким
8. Привабливим Ламким
9. Ностальгічним Повільним
10. Вдячним Абстрактним

Задача 4.3.2

Таблиця 4.3

Приблизний перелік слів-стимуляторів

№ з/п Назви слів-стимуляторів
1. Автономним Пересічним
2. Щиросердним Багатозначним
3. Вигнутим Песимістичним
4. Банальним Нестійким
5. Видимим Прозорим
6. Мерзенним Благотворним
7. Величним Глибоким
8. Квітучим Незвичайним
9. Ексклюзивним Життєрадісним
10. Ласкавим Захисним

Задача 4.3.3

Таблиця 4.4

Приблизний перелік слів-стимуляторів

№ з/п Назви слів-стимуляторів
1. Легким Слабким
2. Грубим Тонким
3. Неявним Гнучким
4. Зручним Похилим
5. Таємним Умовним
6. Зростаючим Залежним
7. Овальним Довготривалим
8. Кип’ячим Простим
9. Абсолютним Тугим
10. Явним Щирим

Задача 4.3.4

Таблиця 4.5

Приблизний перелік слів-стимуляторів

№ з/п Назви слів-стимуляторів
1. Невидимим Пористим
2. Пересувним Артистичним
3. Яскравим Розбірним
4. Вагомим Твердим
5. Досконалим Безперспективним
6. Постійним Малодерним
7. Державним Енциклопедичним
8. Забавним Рекордним
9. Прямим Багаторазовим
10. Ємним Поважним

Задача 4.3.5

Таблиця 4.6

Приблизний перелік слів-стимуляторів

№ з/п Назви слів-стимуляторів
1. Потужним Натягнутим
2. Романтичним Симпатичним
3. Трудомістким Швидким
4. Улюбленим Фантастичним
5. Вибагливим Дисциплінованим
6. Відповідним Неміцним
7. Концентрованим Повчальним
8. Витратним М’яким
9. Автономним Пересічним
10. Банальним Нестійким

Задача 4.4.1

Підібрати подарунок на день народження подруги (другу) за допомогою постановки запитань з різних точок зору:

· Наполеон: «Яким подарунком я зміг би здивувати мою подругу та весь світ?»

· Клоун: «Яким подарунком я зміг би розсмішити її?»

· Кочівник: «Який подарунок маленький, легкий і спрощує життя?»

Назвіть інші можливі точки зору:

ü Президента

ü Альберта Ейнштейна

ü Консультанта

ü Учениці

ü Викладача

ü Водія

ü Ректора

ü Будівельника

ü Оригінальні ідеї…

 

Задача 4.4.2

Назвіть інші можливі точки зору:

ü Оригінальні ідеї…

ü Папи Римського

ü Вчителя

ü Біла Гейтса

ü Зігмунда Фрейда

ü Секретаря

ü Домогосподарки

ü Декана

ü Оригінальні ідеї…

Задача 4.4.3

Назвіть інші можливі точки зору:

ü Музиканта

ü Судді

ü Дитини

ü Актриси

ü Студента

ü Вчителя

ü Декана

ü Водія

ü Оригінальні ідеї…

Задача 4.4.4

Назвіть інші можливі точки зору:

ü Інопланетянина

ü Журналіста

ü Професора

ü Клієнта

ü Декана

ü Учня

ü Викладача

ü Домогосподарки

ü Оригінальні ідеї…

 

Задача 4.4.5

Назвіть інші можливі точки зору:

ü Президента

ü Консультанта

ü Студента

ü Викладача

ü Декана

ü Будівельника

ü Водія

ü Альберта Ейнштейна

ü Оригінальні ідеї…

Задачі 4.5.1 –4.5.5

Використовуючи вплив лідерства на креативний потенціал на рис.4.2. – 4.6. необхідно:

1) дати характеристику окремій ситуації, у якій ви хотіли б бути найбільші впливовим;

2) визначити сильні сторони свого характеру, які відповідають головним джерелам влади та позначити їх в таблицях на рис. 4.2 –4.6 (колонка 2);

3) вказати основні джерела влади зацікавлених у цьому осіб;

4) встановити ефективний спосіб владного впливу, який може збільшити його вагу в конкретній ситуації, задаючи собі питання: «Які мої сильні сторони вони цінують більш за все?»

Необхідно враховувати, що людина, яка володіє креативним мисленням і відповідною поведінкою, може контролювати будь-які ситуації. Слід відмітити, що не всі види владного впливу є однаково ефективними: наприклад, харизма може дратувати інших людей і ставати небезпечною, якщо вона використовується для впливу на людину, яка займає відповідну керівну посаду в організації;

5) розробити стратегію для реалізації задуманого;

6) зробити прогноз про те, як можна використовувати різні джерела влади в інших складних ситуаціях.

 

Задача 4.5.1

Джерело влади Ваші основні джерела Зацікавлена особа А Зацікавлена особа B
Положення      
Ресурси        

 

Рис. 4.2. Таблиця взаємодії різних видів влади

 

Задача 4.5.2

Джерело влади Ваші основні джерела Зацікавлена особа А Зацікавлена особа B
Зв’язки      
Компетентність      

 

Рис. 4.3. Таблиця взаємодії різних видів влади

Задача 4.5.3

Джерело влади Ваші основні джерела Зацікавлена особа А Зацікавлена особа B
Харизма      
Інформація      

 

Рис.4.4. Таблиця взаємодії різних видів влади

Задача 4.5.4

Джерело влади Ваші основні джерела Зацікавлена особа А Зацікавлена особа B
Ресурси      
Компетентність      

 

Рис.4.5. Таблиця взаємодії різних видів влади

Задача 4.5.5

Джерело влади Ваші основні джерела Зацікавлена особа А Зацікавлена особа B
Положення        
Інформація      

 

Рис.4.6. Таблиця взаємодії різних видів влади

Задачі 4.6.1 – 4.6.5

Використовуючи систему координат, наведену на рис. 4.7, необхідно виконати наступні дії:

1. Визначитись, яке значення має для вас кожен з елементів моделі (рис. 4.7) і пояснити чому.

Ø позитив;

Ø ігривість;

Ø пристрасть;

Ø настійливість.

2. На осях відмітити вашу думку стосовно кожного з елементів та сполучити відмічені точки лініями;

3. Створивши віртуальну організацію необхідно на рис. 1 відмітити її сильні та слабкі сторони;

4. Проаналізувати головні відмінності між дійсним станом та бажаною ситуацією. Запропонувати заходи з покращення ситуації та зменшення різниці між фактичним станом і бажаним положенням вашої організації.

Рис.4.7. Самооцінка за моделлю чотирьох Р

Задача 4.6.1

Рекламне агентство

Задача 4.6.2

Фармацевтична фірма

Задача 4.6.3

Промислове підприємство

Задача 4.6.4

Фірма з промислового обслуговування

Задача 4.6.5

Харчова промисловість

Рекомендована література

Базова література

1. Ванюрихин Г.И. Креативный менеджмент // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – N 2.

2. Окорський В.П., Валюх А.М. Креативний менеджмент. Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 211 с.

3. Роменець В. А. Психологія творчості. – К: Либідь. 2007.

4. Туник Е. Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса. – СПб.: Иматон, 2004.

Допоміжна література

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М.: Академия, 2004. – 320с.

2. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Ростов: 2003.

3. Ванюрихин Г.И. Творчество в менеджменте // Вестник Международного Университета. Серия „Менеджмент”. – М.: 2006. – Вып. 3.

4. Викентьев И.Л. Функциональный подход при решении творческих и бизнес-задач. – Консалтинговая фирма ТРИЗ-шанс, 2003.

5. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления. – М.: Прогресс, 2006.

6. Гиргинов Г. Наука и творчество. – М.: Прогресс, 2005. С. 63-120.

7. Гнатко М. М. Батьківська сім’я як чинник впливу на процес формування актуальної креативності // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН. – 2007.

8. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2005.

9. Дружинин В. Н., Хазратова Н. В. Экспериментальное исследование формирующего влияния микросреды на креативность // Психологический журнал. –2004.– № 4.

10. Ирина В. Г., Новиков А. А. В мире научной интуиции: интуиция и разум. – М., 2006.

11. Кирсанов К. Креативный и эвристический менеджмент. // Российский экономический журнал. – 1995. – С. 11.

12. Клепіков О. І. Кучерявий І. Т. Основи творчості особи. – К.: Вища школа, 2005.

13. Креативний менеджмент. Навч. посібник / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. – Львів: Вид.-во Львівської політехніки, 2010. – 124 с.

14. Креативность и ее связь с интеллектом // warrax.croco.net.

15. Критерии оценки идеи // www.superidea.ru/tm/ps/ocenka.htm.

16. Кульчицька О. І. Складові біографії творця // Обдарована дитина – 2004. – № 3. – С.27-32.

17. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб., 2003.

18. Михайлов А.Г., Романов Ю.В., Обитатели миража. PR специального назначения. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2007.

19. Дзялошинский И.Можно ли научиться быть творцом? // Российский журналист в посттоталитарную эпоху. некоторые особенности личности и профессиональной деятельности – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dzyalosh.ru/01-comm/books/russ-jornal/6-5.html

20. Петрова Н.П. Творческие решения в бизнесе. – СПб: Речь, 2004.

21. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н.Ю. Хрящевой. – СПб.: Речь, Институт тренинга, 2005. – С. 175.

22. Свидрук І.І. Креативний менеджмент. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.

23. Степанов С. О натурах творческих // Школьный психолог 2001 №46 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://psy.1september.ru/article.php?ID=200104612

 


ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Вихідні дані для виконання самостійної роботи з дисципліни «Креативний менеджмент» студентами денної та заочної форм навчання

Варіант Номер теоретичних запитань і задач
1-ше 2-ге 3-є 4-те Задача Реферат НДР
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5

ДОДАТОК Б

Зразок оформлення титульної сторінки індивідуальної роботи

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права

Кафедра менеджменту

 

Індивідуальна робота №_________________

 

З дисципліни ___________________шифр_____________________

Студента (тки)____________________________________________

Курсу___________групи_______

спеціальності(напряму підготовки)_________________

__________________________ форми навчання

__________________________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові студента)

 

 

оцінка___________________________

перевірив викладач_____________________________________

 

Рівне - рік

06-08-44

Методичні рекомендації

до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання ІНДЗ з дисципліни „Креативний менеджмент”

студентами спеціальностей 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060102 „Менеджмент інноваційної діяльності”, 803060103 „Менеджмент природоохоронної діяльності”, 8.18010011 «Інтелектуальна власність» та напряму підготовки 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”

 

 

Затверджено на засіданні методичної комісії за галуззю знань 0306 „Менеджмент і адміністрування”

Протокол № від

 

Затверджено на засіданні методичної комісії за напрямом підготовки 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”

Протокол № від

 

Затверджено на засіданні методичної комісії за спеціальністю 8.15010002 „Державна служба”

Протокол № від

 

 

Рівне 2014


 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання ІНДЗ з дисципліни „Креативний менеджмент” студентами спеціальностей 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060102 „Менеджмент інноваційної діяльності”, 803060103 „Менеджмент природоохоронної діяльності”, 8.18010011 „Інтелектуальна власність” та напряму підготовки 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”/ Окорський В.П., Мандзюк О.М., Рівне: НУВГП, 2013. – 31 с.

 

 

Упорядники: Окорський В.П., к.т.н. доцент кафедри менеджменту,

Мандзюк О.М., асистент кафедри менеджменту

 

Відповідальний за випуск: Кожушко Л.Ф., д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту.

ЗМІСТ

 

  Вступ………………………………………………………….
Вказівки до виконання і оформлення звіту про самостійну роботу та індивідуальне науково – дослідне завдання  
Тематичний план дисципліни.……………………………..
Перелік завдань до самостійної роботи…………………..
Завдання та вихідні дані до проведення практичних занять…………………………………………………………  
Теми щодо підготовки рефератів……………………………..
Перелік тем для індивідуального науково-дослідного завдання……………………………………………………….  
Рекомендована література…………………………………...
  Додатки……………………………………………………….

 

 

© Окорський В.П., Мандзюк О.М., 2014

© НУВГП, 2013

 

 


ВСТУП

 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання ІНДЗ з дисципліни „Креативний менеджмент” студентами спеціальностей 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060102 „Менеджмент інноваційної діяльності”, 803060103 „Менеджмент природоохоронної діяльності”, 8.18010011 „Інтелектуальна власність” та напряму підготовки 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність” є частиною методичного забезпечення навчального процесу за галузями знань 0306 „Менеджмент і адміністрування” напрямів підготовки 8.18010011 „Інтелектуальна власність” та 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”. Зміст навчальної програми передбачає лекції, практичні заняття, самостійну роботу та виконання ІНДЗ. Формою підсумкового контролю передбачається складання студентами екзамену.

У зв’язку із впровадженням у навчальний процес кредитно-модульної технології його організації, навчальна програма передбачає використання європейської кредитно-трансфертної системи контролю (ECTS) знань студентів.

Метою дисципліни є формування інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення інноваційних задач, набуття знань та навиків в області розвитку креативного середовища і створення креативної організації.

Завданнями дисципліни є:

– опанування комплексом знань з креативного менеджменту на основі теоретичних положень дисципліни;

– вироблення умінь вибору нових форм та методів здійснення управління на підприємствах та організаціях, спираючись на концепцію креативного менеджменту: креативна особистість, креативне середовище, креативна організація.

Предметом навчального дисципліни є вивчення процесу створення нової системи знань, умінь і компетенцій.

Дисципліна„Креативний менеджмент” базується на таких дисциплінах як: філософія, психологія, правознавство, менеджмент, інноваційний менеджмент, самоменеджмент та управління персоналом.

Зміст дисципліни „Креативний менеджмент” доповнює наступні дисципліни: управління проектами, інвестиційний менеджмент, інновації в економічному менеджменті тощо.

 

1. Вказівки до виконання і оформлення звіту про самостійну роботу та індивідуальне науково – дослідне завдання

 

Загальний обсяг роботи визначається з розрахунку 0,15 сторінки на 1 годину самостійної роботи. Звіт про виконану самостійну роботу включає план, вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури та додатки.

Звіт про виконану самостійну роботу оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Шрифт – Times New Roman, 14 кегель. Звіт можна оформити рукописним або друкованим текстом українською мовою.

Захист звіту відбувається у терміни, обумовлені студентом і викладачем спільно під час екзаменаційної сесії у студентів.

Перед виконанням самостійної роботи кожному студенту необхідно опрацювати навчальний матеріал у такій послідовності: ознайомитись з тематичним планом дисципліни, підібрати і вивчити рекомендовану літературу, виконати завдання відповідно до варіанту. Кожний студент виконує самостійну роботу по одному із 30 варіантів. Варіант визначається за порядковим номером студента у списку журналу академічної групи (див. додаток А).

Самостійна робота виконується в терміни, що визначені індивідуальним графіком студента.

На початку роботи повинен бути вказаний номер варіанта.

Так, наприклад, студент, порядковий номер якого у списку журналу академічної групи – 7, повинен звернутися до додатку А і виконати номери завдань: 7, 37, 67, 97, 127 і задачу 4.2.2

Завдання повинні бути виконані згідно рекомендованих літературних джерел, достатніми за оформленням та з наведенням прикладів, схем, таблиць тощо.

Оформлення звіту про виконану самостійну роботу повинно відповідати вимогам, зазначеним вище.


2. Тематичний план дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність креативності та розвиток творчого потенціалу креативної особистостіПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.209 (0.042 с.)