З) дата народження і дата написання автобіографії.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З) дата народження і дата написання автобіографії.Т Е С Т И

ДО КУРСУ

“ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА”

 

ТЕСТ 1

1. Основними ознаками літературної мови є такі:

а) унормованість;

б) наявність усної і писемної форм існування;

г) поліфункціональність;

ґ) наддіалектна форма існування;

2. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації – це:

в) мовні норми;

 

3. Сукупність норм літературної мови, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів, – це:

а) норми наголошення та інтонування слів;

б) акцентуаційні норми;

в) орфоепічні норми.

 

4. Принципами української орфографії є такі:

а) орфоепічний;

б) фонетичний;

в) синтаксичний;

г) морфологічний;

ґ) соціолінгвістичний;

д) історичний;

е) лексичний;

є) смисловий.

 

5. Мовний стиль – це:

а) різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах;

б) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;

в) властивий художникові слова чи іншому носієві мови стиль, який стає об’єктом дослідження лінгвістів.

 

 

1 -а), б), г), ґ); 2 -в); 3 -в); 4 -б), г), д), є); 5 -б); 6 -б); 7 -б), г), д); 8 -б); 9 -в),

 

6. Обговорення, відстоювання та пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку – мета мовлення:

а) розмовного стилю;

б) публіцистичного стилю;

в) художнього стилю;

г) офіційно-ділового стилю.

 

7. Мовними особливостями офіційно-ділового стилю є:

а) використання суспільно-політичної, емоційно забарвленої лексики;

б) використання канцелярської лексики;

в) широке застосування слів у переносному значенні;

г) гранично точний виклад;

ґ) переважання складних речень;

д) широке вживання готових словесних формул.

 

8. Документ – це:

а) друкована стандартна форма ділового папера з реквізитами, що містять постійну інформацію;

б) основний вид ділового мовлення, що фіксує і передає інформацію, підтверджує її достовірність, об’єктивність;

в) сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.

 

9. За походженням виділяють такі види документів:

а) вхідні;

б) вихідні;

в) службові;

г) особисті;

ґ) стандартні;

д) індивідуальні.

 

10. За місцем виникнення виділяють такі види документів:

а) внутрішні;

б) зовнішні;

в) вхідні;

г) вихідні;

ґ) стандартні;

д) індивідуальні.

 

11. Повна копія відправленого з підприємства, установи, організації документа – це:

а) витяг;

б) копія;

в) оригінал;

г) виписка;

ґ) відпуск.

 

12. За призначенням виділяють такі види документів:

а) для службового користування;

б) щодо особового складу;

в) для загального користування;

г) організаційні;

ґ) довідково-інформаційні;

д) організаційно-розпорядчі;

е) розпорядчі;

є) обліково-фінансові;

ж) довідкові;

З) господарсько-договірні.

 

13. Документи, що створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності – це:

а) індивідуальні документи;

б) особисті документи;

в) службові документи;

г) власні документи.

 

13 -б); 14 -в) ; 15 -в); 16 -б); 17 -в); 18 -б); 19 -б); 20 -б), в), ґ), д); 21 -б); 22 -б); 23 -в); 24 -а); 25 -а); 26 -б); 27 -в); 28 -а), г), ґ), е); 29 -б), г), ґ); 30 -в); 31 -б); 32 -в), г), ґ), є), ж), з); 33 -в); 34 -в), г); 35 -в); 36 -б); 37 -а), в), ґ), д); 38 -а); 39 -а), б), в), ґ), е); 40 -б).

 

14. Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок – це:

а) бланк;

б) формуляр-зразок;

в) штамп.

 

15. На бланках дату підписання документа ставлять:

а) під текстом зліва;

б) у правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком;

в) у лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці.

 

16. Гриф узгодження – це:

а) внутрішнє узгодження документа;

б) зовнішнє узгодження документа;

в) узгодження документа з підрозділами та службовими особами установи.

 

17. Віза – це:

а) зовнішнє узгодження документа;

б) узгодження документа з підвідомчими та непідвідомчими організаціями;

в) внутрішнє узгодження документа.

 

18. Змінний реквізит, який містить інформацію про подальшу роботу з документом – це:

а) гриф погодження;

б) резолюція;

в) підтвердження;

г) гриф затвердження.

19. Сукупність послідовно об’єднаних змістом і побудованих за правилами мовної системи речень – це:

а) документ;

б) текст документа;

в) назва виду документа;

г) абзац.

 

 

20. Від першої особи пишуться такі документи:

а) протокол;

б) заява;

в) автобіографія;

г) довідка;

ґ) доповідні та пояснювальні записки;

д) накази;

е) характеристика.

 

21. Документи щодо особового складу – це:

а) документи, у яких фіксуються угоди між сторонами про встановлення ділових відносин, пов’язаних із господарською діяльністю, і які регулюють ці відносини;

б) документи, пов’язані з процесом зарахування особи на роботу, визначенням і забезпеченням її прав та обов’язків, що регламентуються законодавством України, звільненням працівника;

в) угоди між особами, що наймаються на роботу, та керівниками підприємств (установ, організацій), за якими працівники зобов’язуються виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а керівник підприємства або уповноважений ним орган зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

 

22. Заява – це:

а) документ, у якому особа (установа) висловлює свої думки щодо методів поліпшення діяльності державних органів, громадських установ, організацій;

б) документ, адресований установі чи вповноваженій особі, в якому викладається певне прохання з його коротким обґрунтуванням;

в) документ, у якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення.

23. Особиста заява оформляється:

а) від руки на бланку установи;

б) машинописом на бланку установи;

в) від руки в одному примірнику;

г) від руки у двох примірниках.

 

24. У складній заяві зазначається:

а) перелік документів, які додаються до заяви з метою підтвердження правомірності висловленого у ній прохання;

б) гриф обмеженого доступу до документа;

в) відмітка про засвідчення копій.

 

25. Характеристика – це:

а) документ, у якому в офіційній формі викладено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи;

б) документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає;

в) документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні, професійні відомості про особу.

 

26. За походженням характеристика – це:

а) стандартний документ;

б) офіційний документ;

в) особистий документ.

 

 

27. Відомості про особу, якій видається характеристика, викладаються:

а) у хронологічній послідовності;

б) у будь-якій послідовності;

в) у послідовності, що зумовлюється ступенем важливості тієї чи іншої інформації.

 

28. У тексті резюме зазначають такі відомості:

а) мета складання документа;

б) розмір заробітної плати;

в) моральні якості особи;

г) досвід роботи;

ґ) освіта;

д) перебування за кордоном;

е) знання мов;

є) наявність водійських прав.

 

29. Враховуючи те, що у фірмах, агенціях, установах зазвичай здійснюється комп’ютерне вивчення резюме, слід дотримуватися таких правил:

а) намагатися вживати якомога більше дієслів, прислівників і прикметників;

б) намагатися не вживати особові займенники;

в) обов’язково надсилати фотокартку;

г) для кожного конкретного конкурсу складати окреме резюме;

ґ) надавати перевагу іменниками, що є назвами посад, професійним термінам.

 

30. Автобіографія – це:

а) документ, що фіксує відомості про трудову діяльність робітників, службовців;

б) обов’язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіографічні відомості, оформлені шляхом фіксації їх у таблицях;

в) обов’язків документ особової справи, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.

 

31. Інформація про факти, події викладається в автобіографії:

а) у послідовності, що зумовлюється ступенем важливості певної інформації для особи, якій видається цей документ;

б) у хронологічній послідовності;

в) у послідовності, що зумовлюється ступенем важливості тієї чи іншої інформації.

 

 

32. У тексті автобіографії зазначаються:

а) ініціали та прізвище особи;

б) рік народження;

в) прізвище, ім'я, по батькові;

г) місце народження;

ґ) відомості про навчання;

д) відомості про членів родини, які перебували за кордоном;

е) відомості про моральні якості особи;

є) відомості про трудову діяльність;

ж) короткі відомості про склад сім’ї;

ТЕСТ 2

 

1. Поширений вид документації, один із способів обміну інформацією, основний засіб встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями тощо

а) договір;

б) заява;

в) службовий лист.

 

 

2. За кількістю адресатів розрізняють службові листи:

а) звичайні та колективні;

б) такі, що потребують відповіді, і такі, що не потребують відповіді;

в) звичайні, циркулярні та колективні.

 

3. За функціональними ознаками службові листи поділяють на:

а) звичайні, циркулярні й колективні;

б) такі, що потребують відповіді, й такі, що не потребують відповіді;

в) секретні й несекретні.

 

 

Ключ до тесту 2

4. Службовий лист містить такі реквізити:

а) печатка, гриф затвердження, місце укладання чи видання;

б) гриф узгодження, візи;

в) Державний герб, емблема організації, зображення державних нагород, код організації, індекс підприємства зв’язку.

 

5. На бланках дату листа ставлять:

а) ліворуч угорі на спеціально відведеному для цього місці;

б) праворуч угорі на спеціально відведеному для цього місці;

в) унизу під текстом на спеціально відведеному для цього місці.

6. Для здійснення розрахунково-грошових операцій на бланках листів необхідно розмістити:

а) печатку підприємства, організації, установи тощо;

б) номер розрахункового рахунка у відділенні банку;

в) гриф затвердження, гриф узгодження з вищими установами.

 

7. Якщо лист адресовано установі, поштову адресу вказують:

а) після назви установи, структурного підрозділу й прізвища службової особи;

б) перед назвою установи, структурного підрозділу й прізвища службової особи;

в) після реквізита підпис.

 

8. На конверті повторюють адресу отримувача листа, починаючи:

а) «Кому», а потім указують «Куди»;

б) «Куди», а потім зазначають «Кому»;

в) у будь-якій послідовності.

 

9. Підписує службовий лист переважно:

а) особа, яка його підготувала;

б) особа, відповідальна за його виконання;

в) керівник установи, його заступник чи керівник структурного підрозділу.

 

10. Починати листа необхідно з:

а) викладення аргументованих вимог адресанта;

б) ввічливої форми звертання;

в) опису фактів та подій.

 

 

11. Текст листа складається з:

а) двох частин: доведення та пропозицій;

б) трьох частин: висновки, доведення, пропозиції;

в) двох частин: опису фактів або подій, висновків та пропозицій.

 

12. Постскриптум можливий лише за умови:

а) якщо необхідно зазначити підставу, що спричинила появу цього документа;

б) якщо необхідно зазначити додатки до листа;

в) якщо після написання листа сталася подія, про яку адресант неодмінно має повідомити адресата.

 

13. Службові листа оформляють:

а) на аркуші паперу формату А5;

б) на аркуші паперу формату А3;

в) на аркуші паперу формату А4 та А3.

 

14. Для зручності з обох боків сторінки залишають поля:

а) ліве - 20 мм, праве - 10 мм, верхнє - 15 мм, нижнє - 20 мм;

б) ліве - 25 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 15 мм;

в) ліве - 30 мм, праве - не менше 8 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 16-19 мм.

15.Типовий абзац має частини:

а) вступ, основна частина, висновки;

б) зачин, фраза, коментарі;

в) основна частина, висновки та пропозиції.

 

16. Правила ввічливості вимагають відповісти на одержаний лист протягом:

а) 7-10 днів;

б) 6-7 днів;

в) 8 днів.

 

17. Службовий лист, у якому йдеться про зміну адреси чи назви установи (фірми, організації), відкриття філії, початок виробництва тощо, називають:

а) лист-підтвердження;

б) лист-попередження;

в) лист-повідомлення.

18. Службовий лист, яким запевняють оплату певних послуг, виконаної роботи, наданої житлової площі, якісне виконання роботи, називають:

а) лист-підтвердження;

б) гарантійний лист;

в) лист-повідомлення.

 

19. Різновидом комерційного листа, що містить прохання надати докладну інформацію про певні товари, послуги або уточнити вже наявну, попередню інформацію про фірму, банк тощо, є:

а) лист-запит;

б) лист-прохання;

в) лист-пропозиція.

 

20. У якому листі обов’язково вказуємо підставу для його складання, назву товару (його марку, якість, модель тощо), умови й термін постачання, умови оплати)?

а) лист-пропозиція;

б) лист-прохання;

в) лист-запит.

 

21. Письмовою пропозицією про постачання товару, яку робить продавець покупцеві, є:

а) лист-пропозиція;

б) оферта;

в) лист-прохання.

 

22. Службовий лист, що додається до основного документа (накладної, рахунка-фактури, каталогу, проспекту, прейскуранта, креслень, буклетів, зразків нових товарів) та інформаційно супроводжує його, називають:

а) гарантійний лист;

б) лист-підтвердження;

в) супровідний лист.

23. Службовий лист, у якому йдеться про наближення чи закінчення терміну виконання певних завдань, зобов’язань, проведення заходів, називають:

а) лист-повідомлення;

б) лист-нагадування;

в) лист-вимога.

 

24. Своє невдоволення з приводу порушення умов укладеної угоди, наприклад порушення погоджених термінів постачання товару, невідповідності останнього запропонованим зразкам, незадовільного дизайну чи упакування ви можете висловити у:

а) рекламаційному листі;

б) листі-попередженні;

в) листі-нагадуванні.

 

25. Якщо ви хочете пояснити причини певних порушень або переконливо довести безпідставність скарги стосовно до вас, ви можете скласти:

а) лист-вимогу;

б) лист-відповідь на претензію;

в) лист-пояснення.

 

26. У випадку, якщо ви маєте змогу заручитися підтримкою авторитетної у тій чи інший галузі діяльності особи для участі у конкурсі на заміщення відповідальної посади, здобуття гранту чи стипендії, ви можете звернутися за:

а) лист-запит;

б) рекомендаційним листом;

в) листом-характеристикою.

 

27. У рекомендаційних листах обов’язково необхідно вказати:

а) з якого часу знайомі рекомендований і особа, яка дає рекомендацію, рівень професійної майстерності рекомендованого тощо;

б) повідомити призначення, тобто куди направляється лист;

в) особисті уподобання рекомендованого.

28. На відміну від характеристики рекомендаційний лист:

а) містить підпис відповідальної особи й гербову печатку організації, яка його видала;

б) викладається від третьої особи і складається у двох примірниках;

в) не обов’язково подається з місця роботи; формулюється висновок про рекомендованого.

 

29. У випадку, якщо ви бажаєте висловити вдячність адресатові за надану допомогу, послугу, підтримку, надіслане запрошення тощо, ви складаєте:

а) лист-вдячність;

б) лист-звернення;

в) лист-подяку.

 

30. Якщо ж ви маєте перепросити за невчасне виконання замовлення, спізнення на зустріч, бухгалтерські помилки, порушення умов договору тощо, ви пишите:

а) лист-перепрошення;

б) лист-вибачення;

в) лист-увагу.

31. З нагоди відзначення певних подій - свята, дня народження, ювілею, одруження, обрання на почесну посаду, успішного завершення справи - ви надсилаєте:

а) лист-поздоровлення;

б) лист-увага;

в) лист-вітання.

 

32. Якщо ж ви просите адресата взяти участь у певному заході, ви складаєте:

а) лист-пропозицію;

б) лист-звернення;

в) лист-запрошення.

33. Пропозицію взяти участь у суто ділових заходах (з’їздах, конференціях, форумах, симпозіумах, презентаціях) ви, здебільшого, оформляєте:

а) на художньо оформлених, оздоблених бланках;

б) на фірмових бланках;

в) на будь-якому аркуші паперу.

 

34. Різновид службового листа, у якому викладено запрошення взяти участь у якійсь нараді, конференції, зборах, є:

а) лист-запрошення;

б) лист-пропозиція;

в) повідомлення про захід.

 

35. Документ, який адресується конкретній особі і містить пропозиції взяти участь в події чи заході та оформляється на окремих бланках із цупкого паперу або картону, називається:

а) лист-запрошення;

б) оголошення про майбутню подію;

в) запрошення.

 

36. Потрібна інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб, яка за стилем викладу часто наближається до реклами, складає поняття:

а) оголошення;

б) прес-реліз;

в) повідомлення про захід.

 

37. За змістом оголошення поділяються на:

а) повідомлення про майбутню подію та потребу в послугах або можливість їх надання;

б) повідомлення-анонс та повідомлення-резюме;

в) повідомлення про майбутню подію та повідомлення-запрошення.

 

38. Якщо ви бажаєте передати різноманітну інформацію до установ, організацій, фірм за допомогою телекомунікативного зв’язку та принтера, ви скористаєтесь таким документом, як:

а) телефонограма;

б) факс;

в) телеграма.

39. Ви вирішили повідомити засоби масової інформації про важливу для вас подію. Це можна зробити, оформивши документ:

а) лист-повідомлення;

б) лист-звернення;

в) прес-реліз.

 

40. За функціональним призначенням і терміном подання відносно події ці документи поділяються на такі види:

а) звичайні, колективні;

б) анонс, запрошення, інформація та резюме;

в) особисті та офіційні.

 

41. Документ, який є короткою, стислою характеристикою змісту книги, статті, рукопису тощо, називають:

а) рецензією;

б) анотацією;

в) висновком.

 

42. Документ, який є критичним відгуком на художній, науковий або інший твір, що містить зауваження, пропозиції тощо і метою якого є рекомендація твору до друку або захисту, є:

а) анотація;

б) рецензія;

в) висновки.

 

43. Висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про наукові роботи, вистави, фільми, представлені на розгляд чи до захисту називають:

а) відгуком;

б) анотацією;

в) рецензією.

 

44. Документ, у якому уповноважені особи, комісія або установа викладають свої зауваження, оцінки, рішення та їх аргументи щодо окремого питання або іншого документа і який передається до вищих органів для розгляду і затвердження, називають:

а) рецензією;

б) відгуком;

в) висновками.

45. Науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті, який є результатом мисленнєвого процесу, в якому поєднуються аналіз, структурування, формулювання та висловлення думок, є:

а) рефератом;

б) конспектом;

в) статтею.

 

46. Самостійний розділ, параграф, пункт в юридичному документі, описі, словнику тощо називають:

а) рефератом;

б) статтею;

в) конспектом.

 

47. Документ, який є письмовим викладом наукової статті, монографії, результатів наукового дослідження, змісту книги, є:

а) монографією;

б) статтею;

в) рефератом.

 

48. Доповідь на будь-яку тему, написана на основі критичного огляду літератури та інших джерел, складає поняття:

а) стаття;

б) реферат;

в) промова.

 

49. Документ, який є письмовим викладом власних результатів наукового дослідження і який грунтується на критичному огляді бібліографічних джерел, називається:

а) науковою роботою (курсовою, дипломною);

б) статтею;

в) реферат.

 

50. Стислий писаний виклад змісту першоджерела (лекції, виступу, промови, книги, статті тощо) є:

а) стаття;

б) тези;

в) конспект.

 

51. Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді, які подають у вигляді цитат з першоджерела або формулюють власними словами складають поняття:

а) конспект;

б) тези;

в) доповідь.

52. Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою є:

а) візиткою;

б) адресою;

в) повідомленням.

53. У випадку, коли ви хочете терміново повідомити адресату певну інформацію телефоном, вам буде у нагоді:

а) телеграма;

б) факс;

в) телефонограма.

 

54. Якщо ж ви хочете негайно втрутитися в певну справу, терміново інформувати когось про щось і оформити це на спеціальних бланках у двох примірниках, ви оформите:

а) факс;

б) телеграму;

в) лист-розпорядження.

 

55. Телеграми поділяються на:

а) звичайні, термінові, урядові;

б) термінові і нетермінові;

в) звичайні, циркулярні.

 

56. Якщо ви повідомляєте керівника установи, організації про певний факт, подію, виконання окремих завдань, службових доручень, оформляєте:

а) доповідну записку;

б) пояснювальну записку;

в) звіт.

 

57. Доповідні записки поділяються на:

а) особисті та офіційні;

б) рукописні та друковані;

в) внутрішні та зовнішні.

 

58. Коли ж ви маєте намір пояснити ситуацію, що склалася,факти, дії, вчинки (найчастіше порушення дисципліни, невиконання роботи) і робити це на вимогу керівника, складаєте:

а) доповідну записку;

б) пояснювальну записку;

в) звіт.

 

59. Документ, у якому обгрунтовуються мета його створення, структура, зміст, термін дії, функціональне призначення, актуальність і новизна і який є вступною частиною іншого документа (плану, програми, проекту тощо), називається:

а) доповідною запискою;

б) передмовою;

в) пояснювальною запискою.

 

60. Документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств, називається:

а) акт;

б) довідка;

в) протокол.

 

61. Довідка може бути:

а) секретним і несекретним;

б) стандартним та індивідуальним;

в) особистим й службовим.

62. Документ, який визначає точний перелік запланованих до виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, тимчасові координати керівників та конкретних виконавців, є:

а) звіт;

б) наказ;

в) план.

 

63. За терміном виконання плани поділяються на:

а) перспективні, річні, піврічні, квартальні, місячні тощо;

б) тижневі і щоденні;

в) найближчі та перспективні.

 

64. За структурою плани поділяють на:

а) нескладні і складні;

б) прості та складні;

в) односкладові та двоскладові.

 

65. Основний зміст планів викладається у формі:

а) тексту;

б) таблиці;

в) тексту або таблиці.

 

66. Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу є:

а) доповідна записка;

б) пояснювальна записка;

в) звіт.

 

67. Звіти поділяють на:

а) прості та складні;

б) статистичні (цифрові) й текстові;

в) особисті та офіційні.

 

68. Одним з найпоширеніших документів колегіальних органів, у якому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, усі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення є:

а) виступ;

б) доповідь;

в) протокол.

69. За обсягом фіксованих даних протоколи поділяються на:

а) прості та складні;

б) статистичні (цифрові) та текстові;

в) стислі, повні та стенографічні.

 

70. У випадку, коли вам необхідно відтворити частину протоколу, потрібну для вирішення окремого питання, ви складаєте:

а) витяг з протоколу;

б) короткий протокол;

в) стислий протокол.

 

71. Документ, який фіксує рішення, постанову і вміщується у кінці протоколу або його пишуть окремо й додають до нього, є:

а) витяг з протоколу;

б) список доданих документів;

в) резолюція.

 

ТЕСТ 3

 

1. Письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин, називається...

а) контрактом, б) дорученням, в) договором.

 

2. Договір підряду – це договір...

а) за яким одна сторона бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов’язується дотримуватися встановлених договором правил зберігання, обліку, відвантаження, а інша сторона зобов’язується створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам;

б) за яким підприємець-підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт підприємству-замовнику;

в) що закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників створення асоціацій.

 

3. Документ, за яким організація-постачальник зобов’язується в певні терміни передати організації-покупцеві у власність певну продукцію, а організація-покупець зобов’язується оплатити продукцію за встановленими цінами, називається ...

а) договором постачання; б) накладною; в) договором про спільну діяльність

4. Договори щодо створення нових форм господарювання – це договори...

а) що укладаються між двома і більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підприємства;

б) які спрямовані на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних банків, орендних підприємств;

в) що укладаються між особою, що наймається на роботу, та керівником установи, організації або уповноваженим ним органом.

 

 

Ключ до тесту 3 1 -

 

5. Договір про матеріальну відповідальність – це договір...

а) за яким підприємець-підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт підприємству-замовнику;

б) що закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників створення асоціацій;

в) за яким одна сторона бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов’язується дотримуватися встановлених договором правил зберігання, обліку, відвантаження, а інша сторона зобов’язується створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам.

 

6. Договір вважають укладеним, коли...

а) підпис особи, що склала цей документ, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом;

б) сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово;

в) документ затвердила вища інстанція або відповідальний керівник установи чи організації.

 

7. Контракт – це ...

а) правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності;

б) документ, яким регламентуються виробничі стосунки між установою і позаштатним працівником;

в) документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами.

 

8. Сторонами в контракті є ...

а) приватні особи й організації та організації;

б) підприємство в особі керівника та працівник;

в) організація-замовник та виконавець.

 

9. Контракт укладають...

а) тільки на певний термін;

б) на період виконання певної роботи;

в) на невизначений термін.

 

10. Документ, яким регламентуються виробничі стосунки між установою і позаштатним працівником, називається...

а) контрактом; б) трудовою угодою; в) установчим договором.

 

11. Документ, у якому сторони визначають розмір і характер внесків, називається...

а) актом; б) договором про спільну діяльність; в) трудовою угодою.

 

12. Трудова угода укладається між ...

а) організацією і людиною, яка не працює в цій організації;

б) приватними особами й організацією та організаціями;

в) підприємством в особі керівника та особою, яка наймається на роботу.

 

13. Таблиця це...

а) реєстрація предметів, осіб, документів;

б) документ, який складають у разі приймання-здавання справ, після переобліку, під час проведення випробувань нової техніки, при нещасних випадках, коли здають об’єкти;

в) перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку й за графами.

 

14. Офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб, називається...

а) дорученням; б) актом; в) розпискою.

 

15. Текст акта складається з...

а) двох частин: вступної (вказуються підстави для складання цього документа, перелічуються особи, що брали участь у його складанні, а також особи, що були присутні) та констатуючої (викладається мета й завдання, характер проведеної роботи, перелічуються виявлені факти, даються висновки);

б) вступу (вказуються завдання, які було поставлено перед установою),основної частини (опис та аналіз виконаної роботи) та висновків (пропозиції, зауваження, перспективи на майбутнє;

в) двох частин: вступної (вказується дата проведення, зазначаються прізвища та ініціали всіх присутніх) та основної (поділяється на розділи, що відповідають пунктам порядку денного).

 

16. Перелік – це документ, який...

а) дає право на отримання відправлених вантажів чи матеріальних цінностей;

б) перерахування предметів, осіб, об’єктів на які поширюються певні норми і вимоги.

в) використовується для організації операцій купівлі-продажу.

 

17. Документ, що видається установам, організаціям, підприємствам на підтвердження одержання певних матеріальних цінностей і грошей, називається...

а) накладною; б) відомістю; в) квитанцією.

18. Таблиця має такі реквізити:

а) номер, тематичний заголовок, основну частину (містить графи і рядки);

б) номер; тематичний заголовок; заголовну частину; основну частину, що містить графи; примітки, які виносяться в окрему колонку або за межі документа;

в) назва виду документа; підстава, на основі якоївидано цей документ; кому і від кого видано документ; позначення кожної графи: а) назва предметів, б) сорт, в) розмір, г) одиниця виміру, д) номенклатурний номер; е) кількість, є) вартість, ж) сума вартості; підпис керівника установи й бухгалтера; дата; хто видав та хто одержав; печатка або штамп установи.

19. Документ експертних комісій, що працюють постійно, спеціально уповноважених осіб або представників організацій, що оформлюється комісією, яку створює керівник установи, організації чи підприємства, - це...

а) акт; б) квитанція; в) протокол.

 

20. Доручення – це ...

а) документ, у якому засвідчують той чи інший факт: підтверджують одержання листів, переказів, цінних паперів;

б) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні дії або отримувати матеріальні цінності;

в) документ, який пишуть для підтвердження певних умов, зобов’язань.

 

21. Накладна – це документ...

а) що є різновидом термінового зобов’язання, яке оформляється з метою отримання кредиту за спеціальними позиковими рахунками;

б) що видається установам, організаціям, підприємствам на підтвердження одержання певних матеріальних цінностей і грошей;

в) який дає право на отримання, відправлення вантажів чи матеріальних цінностей.

 

 

22. Накладна містить такі реквізити:

а) назва виду документа; підстава, на основі якої видано цей документ; кому і від кого видано документ; позначення кожної графи: а) назва предметів, б) сорт, в) розмір, г) одиниця виміру, д) номенклатурний номер; е) кількість, є) вартість, ж) сума вартості; підпис керівника установи й бухгалтера; дата; хто видав та хто одержав; печатка або штамп установи;

б) номер, тематичний заголовок, основну частину (містить графи і рядки);

в) номер; тематичний заголовок; заголовну частину; основну частину, що містит

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.085 с.)