Львівський обласний відділ охорони здоров’я
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Львівський обласний відділ охорони здоров’яА Б В
Лише перше слово пишеться з великої букви у назвах автономних областей та округів, а також країв, областей, районів Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах установ місцевого значення Перше слово і всі власні імена пишуться з великої літери у назвах підприємств, установ, культурних та освітніх закладів

 

VII. Правопис складних іменників

Кіловат-година

А Б В
Складні іменники, що означають протилежні за змістом поняття Складні іменники, що означають професію, спеціальність, вчений ступінь, державну посаду Складні іменники, що означають складні одиниці виміру

 

Профспілка

А Б В
Складні іменники, утворені з двох чи кількох основ без сполучних голосних, якщо перша частина – дієслівна частина у формі 2 особи однини наказового способу Складні іменники, перша частина яких виражена словами ПІВ–, НАПІВ–, ПОЛУ– Усі складноскорочені слова

 

Чар-зілля

А Б В
Складні іменники, утворені з двох іменників без сполучних голосних на позначення казкових персонажів Складні іменники, що означають іншомовні назви проміжних сторін світу Складні іменники – субстантивовані словосполучення, що означають переважно назви рослин

 

VIII. Правопис відмінкових закінчень

Іменників II відміни у родовому відмінку

Процесу

А Б В
Закінчення –У/-Ю мають назви явищ природи Закінчення –У/-Ю мають назви почуттів, процесів, станів, властивостей, ознак, загальних і абстрактних понять Закінчення –У/-Ю мають збірні поняття, назви установ

 

Мотора

А Б В
Закінчення –А/-Я мають усі іменники середнього роду Закінчення –А/-Я мають назви істот, уособлених предметів, явищ Закінчення –А/-Я мають назви чітко окреслених предметів, зокрема будівель та їх частин

 

Миру

А Б В
Закінчення –У/-Ю мають назви ігор і танців Закінчення –У/-Ю мають односкладові іменники Закінчення –У/-Ю мають географічні назви, в яких наголос не падає на закінчення

 

IX. Правопис складних прикметників

М’ясо-молочний

А Б В
Складні прикметники, утворені від складних іменників, які пишуться через дефіс Складні прикметники, перша складова частина яких не має прикметникового суфікса, але за змістом однорідна з другою частиною і приєднується за допомогою сполучних звуків О, Е Складні прикметники, якщо вони означають назви проміжних сторін світу

 

Зовнішньополітичний

А Б В
Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом Складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгодженого з ним прикметника Складні прикметники, утворені від сполучення іменника з дієсловом

 

Жовто-блакитний

А Б В
Складні прикметники, між частинами яких всатновлюється сурядний зв’язок Складні прикметники, що означають різні кольори або відтінки кольорів, якість з додатковим відтінком Складні прикметники, в яких повторюються ті самі або споріднені слова для підсилення значення

X. Правопис прислівників

Де-не-де

А Б В
Прислівники пишуться через дефіс, якщо в них повторюються основи Прислівники пишуться через дефіс, якщо в них повторювані основи розділені прйменниками, що перейшли у префікси, та частками Прислівники пишуться через дефіс, якщо вони утворені від прикметників і займенників за допомогою префікса ПО- і суфіксів –И, –ОМУ

 

Раз у раз

А Б В
Прислівники пишуться окремо, якщо вони утворені від іменника з прийменниками БЕЗ, В, ДО, З, НА, ПІД, ПО Прислівники пишуться окремо, якщо в них повторюються основи, розділені прийменниками Прислівники пишуться окремо, якщо вони утворені поєднанням іменника в називному відмінку з іменником в орудному відмінку

 

Деколи

А Б В
Разом пишуться прислівники, утворені від іменника, прикметника, числівника, займенника, прислівника у поєднанні з прийменником Разом пишуться прислівники, утворені з кількох основ Разом пишуться прислівники, утворені сполученням часток АБИ, АНІ, ДЕ, ЩО, ЧИ, ЯК з будь-якою частиною мови

 

XI. Правопис службових частин мови

Немовби

А Б В
Разом пишуться складні сполучники, утворені від інших частин мови Разом пишуться частки АБИ, ДЕ, ЧИ, ЩО,ЯК, –СЬ у складі будь-якої частини мови Разом пишуться складні прийменники, утворені сполученням прийменника(-ів) із будь-якою частиною мови

 

Хоч би

А Б В
Окремо пишеться частка БИ(Б), яка творить форму умовного способу дієслів Окремо пишуться сполучники з частками БИ(Б), ЖЕ(Ж) Окремо пишеться частка ЖЕ(Ж), яка відіграє підсилювально-видільну роль

 

Хто б то

А Б В
Частка ТО пишеться окремо у сполученнях ЩО ТО ЗА, ЩО ТО, які виконують функцію підсилювальних Частка пишеться окремо, якщо між часткою і словом, до якого вона приєднується, стоїть інша частка Частка пишеться окремо, якщо між нею і займенником стоїть прийменник

 

XII. Правопис НЕ, НІ з різними частинами мови

Недолік

А Б В
НЕ пишеться разом у складі префікса недо–, який означає дію, стан або якість, що виявляються в процесах, ознаках і предметах унеповній мірі НЕ пишеться разом з іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками, якщо вони у сполученні з НЕ означають одне поняття НЕ пишеться разом з усіма частинами мови, якщо слово без НЕ не вживається

 

Не читаючи

А Б В
НЕ пишеться окремо з іменниками, прикметниками, прислівниками, дієприкметниками, якщо до слова є протиставлення НЕ пишеться окремо з дієсловами, дієприслівниками, займенниками, числівниками, службовими частинами мови НЕ пишеться окремо з дієприкметниками, якщо вони мають пояснювальні слова

 

Ні се ні те

А Б В
НІ пишеться окремо, якщо воно виступає повторювальним сполучником НІ пишеться окремо, якщо вживається для заперечення наявності предмета чи ознаки НІ пишеться окремо у стійких словосполученнях

ТЕСТ 5

№1

Поставити пропущені розділові знаки

Лист-вітання – це різновид листа в якому поздоровляємо колег, ділових партнерів чи інших осіб з нагоди певної події свята, дня народження, ювілею, одруження, обрання на почесну посаду, успішного завершення справи тощо (підр.).

а) пропущено кому після слова листа; кому перед словом тощо.

б) пропущено кому після слова листа; кому після слова події, кому перед словом тощо.

в) пропущено кому після слова листа; двокрапку після слова події, кому перед словом тощо.

г) пропущено кому після слова листа; двокрапку після слова події.

 

№2

Поставити пропущені розділові знаки

Читач певно пам”ятає, що бесіда як форма спілкування складається зі вступної, основної й завершальної частин (підр.).

а) потрібна кома перед як;

б) слова як форма спілкування з обох сторін виділяються комами;

в) слово певно з обох сторін виділяється комами;

г) слово певно з обох сторін виділяється комами, слова як форма спілкування з обох сторін виділяється комами.

 

№3

Поставити пропущені розділові знаки

Крім повного протоколу є ще коротка форма витяг з протоколу (підр.).

а) потрібна двокрапка після слова форма;

б) потрібно тире після слова форма;

в) потрібна кома після слова протоколу, двокрапка після слова форма;

г) потрібна кома після слова протоколу, тире після слова форма.

 

№4

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Мовна неграмотність, невміння написати елементарний текст, перекласти його з української мови на російську і навпаки чомусь перестали сприйматись як пляма на службовому мундирі (В.Русанівський).

а) помилок немає;

б) є 1 помилка, слово навпаки потрібно виділити з обох боків комами;

в) є 2 помилки, слово навпаки потрібно виділити з обох боків комами; перед словом як потрібна кома;

г) є 1 помилка, перед словом як потрібна кома.

№5

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Мова – це доля нашого народу і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її (О.Гончар).

а) помилок немає;

б) є 1 помилка, потрібна кома після слова народу;

в) є 2 помилки, потрібна кома після слова народу; не потрібна кома перед словом як;

г) є 1 помилка, потрібна двокрапка після слова народу.

№6

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.007 с.)