Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рікМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рікНе дивлячись на складне фiнансово-економiчне положення в умовах фiнансової кризи на комбiнатi продовжувалася реалiзацiя заходiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi виробництва, вдосконалення дiючих технологiй i устаткування, впровадження нових технологiчних процесiв. Роботи проводилися як власними силами, так i в рамках реалiзацiї iнвестицiйної програми розвитку комбiнату, плану виконання науково-дослiдних робiт. В умовах рiзкого зниження виробництва наприкiнцi 2008- початку 2009рр., фахiвцями комбiнату докладалися значнi зусилля для скорочення непродуктивних витрат. Було здiйснено переведення доменних печей на безгазову технологiю, розробленi i упровадженi технологiчнi рекомендацiї з ефективного застосування вiдходiв металургiйного виробництва: конвертерного шлаку при виробництвi чавуну i мартенiвської сталi, коксового горiшка замiсть скiпового коксу при виробництвi чавуну. У основному передiлi без збитку для ведення технологiчних процесiв був використаний чималий об'єм нелiквiдних матерiалiв, зокрема вогнетривких. У поточному роцi продовжувалися роботи з освоєння технологiчних процесiв при виробництвi конвертерної сталi i безперервнолитих слябiв на знов введеному сучасному устаткуваннi з позапiчної обробки сталi (установки "кiвш-пiч" i кiвшовий вакууматор, МБЛЗ №6): освоєно виробництво безперервнолитих слябiв товщиною 220, 250 i 270 мм шириною вiд 1350 до 2050 мм, продовжувалося освоєння технологiї позапiчної обробки сталi на установках "кiвш-пiч" iз застосуванням нових методiв обробки ( вдування флюїдизованого вапна, вдування у струменi аргону силiкокальцiю марки СК30 на установках фiрми "Штайн"), освоєна технологiя вакуумування сталi на двопозицiйнiй установцi ковшового вакуумування, освоєна технологiя виробництва штрипсових сталей за маршрутом "конвертер-(УКП)-УКВ-МБЛЗ", почалося освоєння технологiї виробництва особливонизьковуглецевих марок сталi (IF-сталi). Протягом року тривало впровадження ранiше розроблених технiчних рiшень, у т.ч. пiдтверджених патентами України: - на обертовiй печi № 4 був змонтований i введений у експлуатацiю охолоджувач вапна з вдосконаленою повiтророздiльною насадкою (патент № 39340) - фактичний економiчний ефект у 2009р. - 3.3тис.$, очiкуваний економiчний ефект у 2010р. - 109.0 тис.$ - впровадження вдосконаленої системи опалювання мартенiвських печей ( заявки на винаходи U2009 12686, U2009 12707) - очiкуваний економiчний ефект 192.83тис.$ - впровадження технологiї застосування сухих вогнетривких мас для футеровки промiжних ковшiв МБЛЗ №6 - фактичний економiчний ефект у 2009р. 369.03тис.$ - впровадження сучасної високоефективної теплоiзоляцiї теплових мереж комбiнату - фактичний економiчний ефект у 2009р. 1.77 млн.дол. Протягом звiтного 2009 року витрати Товариства на проведення науково-дослiдних робiт iз залученням стороннiх науково-дослiдних органiзацiй склали 689,63 тис.грн.

 

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає ВАТ "МК "Азовсталь" або його посадовi особи наведена нижче за формою: № з/п// Дата вiдкриття провадження у справi// Вiдповiдач// Позивач// Розмiр позовних вимог// Змiст позовних вимог// Назва суду, в якому розглядається справа// Поточний стан розгляду справи. 1) //29.12.08р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ПП Торговий дiм "Галпiдшипник"//101 897,86 грн. - основний борг.//Неоплата продукцiї за договором № 4600032751/601 вiд 12.03.2008р.//Справа знаходиться у провадженнi ВГСУ//Судами першої i апеляцiйної iнстанцiй Позивачевi вiдмовлено у задоволеннi позовних вимог. Позивачем подана касацiйна скарга; 2) //28.01.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "Алекс Восток"//2781,32 - основний борг, 58,40 грн. (iнфляцiя) 7,54 грн. (3% рiчних) 458,00 грн. (пеня)//Неоплата виконаних робiт за договором № 5/38ТО вiд 05.01.07 р. на техобслуговування i ремонт автомобiлiв//Справа знаходиться у провадженнi ВГСУ//Судами першої i апеляцiйної iнстанцiй позов задоволений. Вiдповiдачем подана касацiйна скарга; 3) //29.01.09р. //ВАТ "МК "Азовсталь"//ДП "Приднiпровська залiзниця"//148 619,70 грн. - основний борг, 17091,27 грн. (неустойка)//Неоплата виконаних ремонтних робiт за договорами №№ Пр/В-08879/НЮдч/142ск вiд 29.03.08р. № Пр/В-081234/НЮдч/197ск вiд 13.05.08р.//Справа знаходиться у провадженнi ВГСУ//Судами першої i апеляцiйної iнстанцiй позов задоволений. Вiдповiдачем подана касацiйна скарга; 4) //20.02.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "Укрнiхром" //26671,68 грн. - основний борг, 1706,99 грн. (iнфляцiя), 298,14 грн. - 3 % рiчних// Неоплата продукцiї за договором № 06-350/263 вiд 13.08.2008 р.//Справа знаходиться у провадженнi ВГСУ//Судами першої i апеляцiйної iнстанцiй Позивачевi вiдмовлено у задоволеннi позовних вимог. Позивачем подана касацiйна скарга; 5) //18.03.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"// ДП "Доненерго" ЗАТ ВТП "Доненергоремонт"// 1045506,00 грн. - осн. борг, 830408, 62 грн. - пеня//Неоплата виконаних ремонтних робiт за договором № 65 вiд 20.12.07 р.//Господарський суд Донецької областi//Справа у провадженнi суду першої iнстанцiї; 6) //18.03.09р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ДП "Доненерго" ЗАТ ВТП "Доненергоремонт"//579528 грн. - основ. борг,2898,64 грн. - пеня,//Неоплата виконаних ремонтних робiт за договором № 4600031841/502 вiд 10.01.08 р.//Господарський суд Донецької областi//Справа у провадженнi суду першої iнстанцiї; 7) //18.03.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ДП "Доненерго" ЗАТ ВТП "Доненергоремонт"//97978,80 грн. - основн. борг, 68095,26 грн. - пеня//Неоплата виконаних ремонтних робiт за договором № 17д/08/412/03 вiд 17.06.08 р.//Господарський суд Донецької областi//Справа у провадженнi суду першої iнстанцiї; 8) //13.03.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "АИС АЗЧ Маркет"//6508,69 грн. (у т.ч. 5931,72 - осн. борг, 77,52 грн. - 3% рiчних, 499,45 грн. - iнфляцiйнi)//Неоплата продукцiї за договором № 07/338 вiд 04.08.08 р.//Господарський суд Донецької областi//Справа у провадженнi суду першої iнстанцiї; 9) //06.04.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ВАТ "Мелiтопольський завод холод. обладнання "Рефма"//105 892,83 грн.(у т.ч.: осн. борг - 105 366,00 грн., пеня - 526,83 грн.)//Неоплата продукцiї за договором № 4600032730/375 вiд 11.03.08 р.//Вищий Господарський суд України//Позов задоволений частково. Донецьким апеляцiйним господарським судом рiшення суду першої iнстанцiї скасовано, стягнено з комбiнату 105 892,83 грн. Азовсталь подана касацiйна скарга; 10) //03.04.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс"//421 615,59 грн.(у т.ч.: осн. борг - 254390,46 грн. пеня - 21682,43 грн., 3% рiч. - 17584,30 грн., iнфл. - 21682,43 грн.)//Неоплата отриманої за договором № 617/06-038 вiд 29.10.03 р. продукцiї.//Вищий Господарський суд України//Першою iнстанцiєю у задоволеннi позову вiдмовлено. Апеляцiйною iнстанцiєю рiшення скасовано частково. Сторонами поданi касацiйнi скарги до ВГСУ.; 11) //16.04.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ДП "Донецька залiзниця"//35 656,49 грн. //збiр за маневрову роботу; збiр за телеграфне сполучення ; плата за користування вагонами ; збiр за зберiгання вантажу//Донецький апеляцiйний господарський суд//Судом першої iнстанцiї позов задоволений. Вiдповiдачем подана апеляцiйна скарга; 12) //06.05.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "Яхонт ЛТД"//12 302.51 грн. (у т.ч.: 11029,68 грн. - основний борг; 1091,93 грн. - iнфляцiя; 180,90 грн. - 3% рiчних//Неоплата отриманої за договором № 020-211 вiд 08.07.08 р.//Вищий господарський суд//Судами першої i апеляцiйної iнстанцiй Позивачевi вiдмовлено у задоволеннi позовних вимог. Позивачем подана касацiйна скарга; 13) //15.05.09р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "Електрозапчастина"//58566,65 грн. - основний борг//Неоплата отриманої за договором № 4600034097/502 вiд 08.07.08р.//Господарський суд Донецької областi//Справа у провадженнi суду першої iнстанцiї; 14) //15.05.09//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "Iнженерно-виробниче пiдприємство "IНТЕРТЕХ"//495000,00 грн.//Стягнення заборгованостi за договором № 4600031937/502 вiд 15.01.2008р.i примушування прийняти продукцiю//Вищий Господарський суд України//Позов задоволений частково. Донецьким апеляцiйним господарським судом рiшення залишено в силi. Вiдповiдачем подана касацiйна скарга; 15) //15.05.09//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "Iнженерно-виробниче пiдприємство "IНТЕРТЕХ"//457005,84 грн.//Стягнення заборгованостi за договором № 4600031937/502 вiд 15.01.2008р. i примушування прийняти продукцiю//Вищий Господарський суд України//Позов задоволений частково. Донецьким апеляцiйним господарським судом рiшення залишено в силi. Комбiнатом подана касацiйна скарга.; 16) //25.05.09//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "Азовтеплоiзоляцiя"//6 538,94 грн.//Неоплата отриманої за договором № 06-У-172 вiд 01.12.2006р.//Вищий Господарський суд України//Судами першої i апеляцiйної iнстанцiй позов задоволений повнiстю. Комбiнатом подана касацiйна скарга.; 17) //19.06.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "Компресорс Iнтернешнл"//153 874,00 грн.//Неоплата отриманої за договором № 0031541/402/514-07/СI вiд 24.12.08 р.//Господарський суд Донецької областi//Справа у провадженнi суду першої iнстанцiї; 18) //13.07.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//УкрДIАП//286 108,56 грн.(у т.ч.: осн. борг - 215580,00 грн.; iнфл. - 30 861,84 грн.;штраф - 39666,72 грн.)//Неоплата отриманої за договором № 41-60/04-04/1304 вiд 01.10.04 р.//Господарський суд Донецької областi //Справа у провадженнi суду першої iнстанцiї; 19) //09.07.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "Чистий мир-К"//6 375,54 грн.(у т.ч.: осн. борг - 5448,00 грн.; iнфл. - 785,15 грн., 3% рiчних - 142,39 грн.)//Неоплата отриманої за договором № 020/230 вiд 25.07.08 р.//Вищий Господарський суд України//Судом першої i апеляцiйної iнстанцiй позовнi вимоги задоволенi у повному об'ємi. Комбiнатом подана касацiйна скарга; 20) //20.07.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//АТВТ "Компанiя Алекс"//16 103,05 грн.(у т.ч.: осн. борг - 11745,48 грн.; iнфл. - 4357,57 грн.)//Неоплата виконаних робiт за договором № 0499 вiд 20.07.04 р.; № 5 вiд 05.01.05 р., № 6 вiд 01.01.06 р., № 69ТО вiд 16.01.07 р.//Господарський суд Донецької областi//Справа у провадженнi суду першої iнстанцiї; 21) //24.07.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "Комплект"//32 602,90 грн.(у т.ч.: осн. борг - 30 600,00 грн.; iнфл. - 771,11 грн., 3% рiчних - 246,49 грн., штраф за корист. чужими коштами - 985,30 грн.)//Договiр № 06/312-82 вiд 16.03.09 р.//Вищий Господарський суд України//Комбiнатом оскаржується ухвала суду першої iнстанцiї про поновлення провадження у справi; 22) //28.08.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//УкрДНТЦ "Енергосталь"//84 600,00 грн.//Неоплата виконаних робiт за договорами № 27251М вiд 13.11.2007р. № 27252М вiд 13.11.2007 р.№ 27253М вiд 13.11.2007 р.№ 27254М вiд 14.11.2007 р.№ 27255М вiд 14.11.2007 р. № 27244М/303/014Д вiд 05.11.2007 р.;№ 27266М/301/014Д вiд 26.11.2007 р.//Господарський суд Донецької областi//Справа у провадженнi суду першої iнстанцiї; 23) //28.08.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "Оргприм Твердосплав"//12 557,10 грн. (у т.ч.: осн. борг з урахуванням iнфл. - 10 404,00 грн.; 3 % - 242,63 грн.; пеня - 1910,47 грн.).//Неоплата продукцiї, отриманої за договором № 06-412/246 вiд 04.08.08 р.//Вищий Господарський суд України//Судом першої iнстанцiї позовнi вимоги задоволенi частково, апеляцiйною iнстанцiєю рiшення залишено в силi. Комбiнатом подана касацiйна скарга; 24) //10.09.09р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв"//400 078,14грн. (у т.ч.: осн. борг -255 194,9 грн. iнфл. - 125270, 00 грн.; 3 % - 19612,90 грн.).//Неоплата продукцiї, отриманої за договором №11-08/64 вiд 12.12.07р.//Вищий Господарський суд України//Судом першої iнстанцiї позовнi вимоги задоволенi повнiстю, апеляцiйною iнстанцiєю рiшення залишено в силi. Комбiнатом подана касацiйна скарга.; 25) //10.09.09р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв"//17623,04грн. (у т.ч.: осн. борг - 15056,56грн; пеня - 1740,78грн, iнфляцiя - 595,52 грн. 3% - 230,18грн.//Неоплата продукцiї, отриманої за договором №11-09/41 вiд 26.12.08р.//Господарський суд Донецької областi//Судом першої iнстанцiї справу призупинено.; 26) //25.09.09 р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "Лан-автодизель"//433 264,87 грн.(у т.ч.: осн. борг - 311 832,78 грн.; пеня - 71 382,93 грн., iнфл. - 41 473,76 грн.3% - 8 575,40 грн.)//Неоплата продукцiї, отриманої за договором № 4600032103/503 вiд 23.01.08 р.//Господарський суд Донецької областi//У провадженнi суду першої iнстанцiї; 27) //08.10.09р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//Фiрма "Магiстраль+"//107 254,24грн.(у т.ч.: осн. борг-92036,88 грн., iнфляц. - 12 839,13 грн., 3% - 2378,25 грн.//Неоплата продукцiї, отриманої за договором №251то вiд 03.07.08р.//Господарський суд Донецької областi//Справа у провадженнi суду першої iнстанцiї; 28) //30.10.09р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//Комунальне пiдприємство "Артемiвськмiськелектроктроавтотранс"//70 151,16 грн.//Неналежне виконання угоди № 0163/13/09 вiд 30.01.09р.//Господарський суд Донецької областi//У провадженнi суду першої iнстанцiї; 29) //05.11.09р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "Iнженерно-виробниче пiдприємство"Iнтертех"//88 955,00грн. (у т.ч.: 13998,68 грн. 3% рiчних, 74956,32 грн. iнфляц.) //Неоплата продукцiї, отриманої за договором № 020-158д вiд 22.05.08р.//Донецький апеляцiйний господарський суд//Рiшенням суду першої iнстанцiї позов задоволений у повному об'ємi, комбiнатом подана апеляцiйна скарга; 30) //05.11.09р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "Приднiпровський експериментально-механiчний завод" //64 497,00 грн.(у т.ч. 28 972,83 грн. - пеня, 5474,01 грн. - 3% рiчних, 30 050,16 грн. - iнфляц.)//Неоплата продукцiї, отриманої за договором № 4600031329/402 вiд 12.12.07р.//Донецький апеляцiйний господарський суд//Рiшенням суду першої iнстанцiї позов задоволений частково, комбiнатом подана апеляцiйна скарга; 31) //05.11.09р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ "Приднiпровський експериментально-механiчний завод" //10 402,69 грн. (у т.ч. 5 078,79 грн. - пеня, 634,85 грн. - 3% рiчних, 4 689,05 грн. - iнфляц.)//Неоплата продукцiї, отриманої за договором № 4600031329/402 вiд 12.12.07р.//Донецький апеляцiйний господарський суд//Рiшенням суду першої iнстанцiї позов задоволений частково, комбiнатом подана апеляцiйна скарга; 32) //10.09.09р.//Мараховський В.Н., Горбуля В.М., Бiлоус П.А., Масляк А.Д., Мiщенко Т.А.//ВАТ "МК "Азовсталь"//227 305,12 грн.//Вiдшкодування збитку//Орджонiкiдзевський районний суд м. Марiуполя//Рiшенням Орджонiкiдзевського районного суду справу направлено на дослiдування. Стадiя ДС.; 33) //19.01.07//ДПI у м. Марiуполi//ВАТ "МК "Азовсталь"//739 745,65 грн.//Вiдшкодування вiдсоткiв по ПДВ з Держбюджету сiчень 05, сума вiдсоткiв (квiтень 05, сума вiдсоткiв) //Вищий Адмiнiстративний суд України//Позов задоволений повнiстю. Апеляцiйною iнстанцiєю рiшення залишено чинним. ДПI подана кас. скарга до ВАСУ. Ухвалою ВАСУ кас. скарга ДПI задоволена у повному обсязi, постанова суду першої iнстанцiї i ухвала апеляцiйної iнстанцiї скасованi, по справi прийнято нове рiшення, яким у задоволенi вимог ВАТ "МК "Азовсталь" вiдмовлено у повному обсязi. ВАТ "МК "Азовсталь" подана касацiйна скарга до ВСУ. Постановою ВСУ вiд 02.12.2008 року постанова ВАСУ, постанова суду першої iнстанцiї i ухвала апеляцiйної iнстанцiї скасованi, справу направлено на новий розгляд до суду першої iнстанцiї. Суд першої iнстанцiї вiдмовив у позовi, апеляцiйною iнстанцiєю постанова залишена в силi. МК Азовсталь подана касацiйна скарга, як прийнята до провадження ВАСУ; 34) //09.05.07//ДПI у м. Марiуполi//ВАТ "МК "Азовсталь"//508 582,61 грн.//Вiдшкодування вiдсоткiв по ПДВ з Держбюджету сiчень 05, сума вiдсоткiв (квiтень 05, сума вiдсоткiв)//Вищий Адмiнiстративний суд України//Позов задоволений повнiстю, з урахуванням уточнених позовних вимог. Апеляцiйною iнстанцiєю рiшення залишене в силi. ДПI подана касацiйна скарга до ВАСУ. Рiшенням ВАСУ кас. скарга ДПI задоволена у повному об'ємi, постанова суду першої iнстанцiї i ухвала апеляцiйної iнстанцiї скасованi, у справi прийнято нове рiшення, яким у задоволенi вимог ВАТ "МК "Азовсталь" вiдмовлено у повному об'ємi. ВАТ "МК "Азовсталь" подана касацiйна скарга до ВСУ. Постановою ВСУ вiд 02.12.2008 року постанова ВАСУ, постанова суду першої iнстанцiї i ухвала апеляцiйної iнстанцiї скасованi, справа направлена на новий розгляд до суду першої iнстанцiї. Рiшенням вiд 22.04.09р. позов задоволений, апеляцiйною iнстанцiєю рiшення змiнено, позов задоволений частково в сумi 476 тис. грн. у рештi вiдмовлено. МК Азовсталь подана касацiйна скарга, прийнята до провадження ВАСУ 35) //02.03.07//ДПI у м. Марiуполi//ВАТ "МК "Азовсталь"//821 361,09 грн.//Визнання недiйсними податкових повiдомлень-рiшень про донарахування збору за забруднення ОПС i штрафу 2005р.//Вищий адмiнiстративний суд України//Рiшенням суду першої iнстанцiї позов задоволений повнiстю. ДПI у м. Марiуполi подана апеляцiйна скарга. Постановою апеляцiї рiшення суду першої iнстанцiї залишено в силi. ДПI подана кас. скарга, прийнята ВАСУ до провадження.; 36) //19.01.07//ДПI у м. Марiуполi//ВАТ "МК "Азовсталь"//702 097,88 грн.//Стягнення ПДВ по декларацiї за червень 2006р. //Вищий адмiнiстративний суд України//Рiшенням госп. суду позов задоволений повнiстю. Апеляцiйна скарга ДПI залишена без задоволення. По iнформацiї ДПI подана касацiйна скарга до ВАСУ. Iнформацiї про порушення касацiйного провадження з ВАСУ не надходило. На адресу ВАСУ комбiнатом направлено вiдмову вiд позову. Результат про її розгляд вiдсутнiй. 37) //21.03.07//ДПI у м. Марiуполi//ВАТ "МК "Азовсталь"//2 943 444,00 грн.//Стягнення ПДВ по декларацiї за серпень 2006р.//Вищий адмiнiстративний суд України//Постановою госп. суду Донецької областi 24.11.05р.задоволений позов Азовсталi, стягнена бюджетна заборгованiсть з ПДВ i сума вiдсоткiв. Постанову залишено в силi рiшенням апеляцiйної iнстанцiї 28.02.06р. i ВАСУ вiд 24.01.07р. ДПI подана кас. скарга до ВАСУ i заява про перегляд рiшень за новими вiдкритими обставинами до суду першої iнстанцiї. Рiшенням першої i апеляцiйної iнстанцiї в задоволенi заяви ДПI вiдмовлено ДПI подана касацiйна скарга, прийнята ВАСУ до провадження. МК Азовсталь вiдкликав позов. Iнформацiя про рух справи у ВАСУ вiдсутня.; 38) //30.08.07//ДПI у м. Марiуполi//ВАТ "МК "Азовсталь"//775 514,79 грн.//Стягнення ПДВ по декларацiї за вересень 2006р.//Вищий адмiнiстративний суд України//Постановою госп. суду Донецької областi вiд 18.12.07р. позов задоволено повнiстю. ДПI подана апеляцiйна скарга. Постанову залишено в силi. За iнформацiєю ДПI подана касацiйна скарга до ВАСУ. У ВАСУ порушено касацiйне провадження. МК Азовсталь вiдкликано позов. Iнформацiя про рух справи у ВАСУ вiдсутня.; 39) //17.11.08//Держiнспекцiя з енергозбереження//ВАТ "МК "Азовсталь"//34 984 337,00 грн.//Скасування постанови про застосування економiчних санкцiй за перевитрату ПЕР у 2007р.//Вищий адмiнiстративний суд України//20.05.2009р. Донецьким окружним адмiнiстративним судом винесено постанову про задоволення позовних вимог комбiнату. Iнспекцiєю подана апеляцiйна скарга. Апеляцiйною iнстанцiєю постанова суду першої iнстанцiї залишена в силi. Iнспекцiєю подана касацiйна скарга до ВАСУ.; 40) //18.02.09//КУ ГСК "Азовець"//ВАТ "МК "Азовсталь"//258 960,00 грн.//Стягнення заборгованостi за теплоенергiю//Господарський суд Донецької областi//У провадженнi суду першої iнстанцiї. Провадження у справi призупинено у зв'язку з призначенням експертизи; 41) //03.03.09//Тер. Управлiння Держ. iнспекцiї з енергозберiгання у Дон. обл.//ВАТ "МК "Азовсталь"//354 189,25 грн.//Скасування Акту про застосування економiчних санкцiй за перевитрату ПЕР у ТЕЦ//Вищий адмiнiстративний суд України//Позов задоволено. Рiшення залишено в силi апеляцiйною iнстанцiєю. Вiрогiдне подання касацiйної скарги Iнспекцiєю до ВАСУ. Iнформацiя вiд ВАСУ вiдсутня.; 42) //24.04.09//ТОВ "Фрам" ВАТ "МК "Азовсталь"//1 798 104,00 грн. неустойка за прострочення виконання робiт//Господарський суд Донецької областi//У провадженнi суду першої iнстанцiї; 43) //17.07.09//ПП "Промтехiндустрiя"//ВАТ "МК "Азовсталь"//209 500,00 грн.//стягнення передоплати //Господарський суд Донецької областi//У провадженнi суду першої iнстанцiї; 44) //06.10.09//ANVIN INTERNATIONAL LLC//ВАТ "МК "Азовсталь"//2 077 726,96 доларiв США//стягнення передоплати i неустойки//МКАС при ТПП України//У провадженнi МКАС при ТПП України; 45) //06.07.09//ТОВ "Аргон-Трейд"//ВАТ "МК "Азовсталь"//1 084 884,11 руб. РФ//стягнення заборгованостi за поставлений товар//МКАС при ТПП України//Позов у провадженнi МКАС при ТПП України.; 46) //04.12.09//Arinstein Industrie & Handelsprojeekte//ВАТ "МК "Азовсталь"//27 188,70 євро//стягнення неустойки за прострочення поставки//МКАС при ТПП України//Позов у провадженнi МКАС при ТПП України.; 47) //17.10.08//ВАТ "МК "Азовсталь"//Держiнспекцiя з енергозбереження в Дон. обл.//1 650 304,55 грн.//Стягнення економiчної санкцiї за перевитрату ПЕР у ВВЦ//Вищий адмiнiстративний суд України//Рiшенням суду першої i апеляцiйної iнстанцiй у позовi вiдмовлено. Держiнспекцiєю подана касацiйна скарга до ВАСУ.; 48) //15.06.09//ВАТ "МК "Азовсталь"//ДП "Укргазкомплект"//4 726 233,72 грн. //Поновлення права на втрачений вексель i визнання векселя недiйсним//Верховний суд України Рiшенням суду першої iнстанцiї позов задоволено. Вiдповiдачем подана апеляцiйна скарга. Ухвалою апеляцiйної iнстанцiї вiд 04.12.09 року у задоволенi скарги вiдмовлено, рiшення залишено в силi. Вiдповiдачем подана касацiйна скарга до ВСУ; 49) //02.10.08//ВАТ "МК "Азовсталь" //Прокурор м. Марiуполя в iнтересах УПФУ в Орджонiкiдзевському районi//416 206,31 грн. //Стягнення компенсацiї за виплату i доставку пенсiй за Списками 1,2//Вищий адмiнiстративний суд України//Порушено Донецьким окружним адмiнiстративним судом. Рiшенням суду позов задоволено, рiшення залишено в силi апеляцiйною iнстанцiєю. МК Азовсталь подана касацiйна скарга. 50) //20.07.08//ВАТ "МК "Азовсталь" //Прокурор м. Марiуполя в iнтересах УПФУ в Орджонiкiдзевському районi//667 000,62 грн. //Стягнення компенсацiї за виплату i доставку пенсiй за Списками 1,2//Вищий адмiнiстративний суд України//Порушено Донецьким окружним адмiнiстративним судом. Сума стягнена з Азовсталi. Рiшення залишено в силi апеляцiйною iнстанцiєю, МК Азовсталь подана касацiйна скарга; 51) //29.02.09//ВАТ "МК "Азовсталь"//Донецьке обл. вiддiлення Фонду соц. захисту iнвалiдiв//16 168 107,60 грн.//Стягнення штрафу за не створення робочих мiсць для iнвалiдiв у 2008р.//Вищий адмiнiстративний суд України//Судом першої iнстанцiї у задоволенi позову вiдмовлено. Фондом подана апеляцiйна скарга. Ухвалою апеляцiї рiшення суду першої iнстанцiї залишено в силi. Фондом подана касацiйна скарга до ВАСУ; 52) //21.10.08//ВАТ "МК "Азовсталь"//ПП "Ельба -Iнвест"//1 265 825,04 грн.//Стягнення заборгованостi за наданi послуги услуги з охорони об'єктiв комбiнату//Вищий Господарський суд України//Рiшенням суду позов задоволений частково в сумi 1 121 296,04 грн., МК Азовсталь подана апеляцiйна скарга. Апеляцiйною iнстанцiєю рiшення змiнено: стягнено з комбiнату 677 171,04грн. ПП "Ельба -Iнвест" подана касацiйна скарга до ВГСУ; 53) //-//ВАТ "МК "Азовсталь"//Державна iнспекцiя з енергозбереження м. Київ//34 984 337,00 грн.//Стягнення економiчної санкцiї за перевитрату ПЕР у 2007р//Донецький окружний адмiнiстративний суд//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 54) //21.11.08//ВАТ "МК "Азовсталь"//IП Торговий Дiм ЕПК- Запорiжжя//859 533,98 грн. //Стягнення заборгованостi за поставлену продукцiю //Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 55) //05.12.08//ВАТ "МК "Азовсталь" //ТОВ ПФК "Прометей"//19 471 045,57 грн. //Стягнення заборгованостi за поставлену продукцiю (металобрухт) //Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 56) //28.01.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //ЗАТ "Калина-ЛТД//1 870 840,95 грн. //Стягнення заборгованостi за поставлену продукцiю з урахуванням iндексу iнфляцiї, пенi//Верховний суд України//Рiшенням суду першої iнстанцiї позов задоволено. Рiшення залишено в силi апеляцiйною iнстанцiєю. Комбiнатом подана касацiйна скарга. Касацiйна скарга не прийнята до розгляду i повернена. МК Азовсталь подана касацiйна скарга на ухвалу ВГСУ до Верховного Суду; 57) //15.06.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //ВАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" //334 260 883,10 //Стягнення заборгованостi за поставлену продукцiю//Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 58) //03.04.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //ТОВ ПФК "Прометей"//29 807 497,17 грн. //Стягнення заборгованостi за поставлену продукцiю//Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 59) //12.10.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //ТОВ "IнтерПАБ"//138 600,00 грн. (осн. борг)//661,68 грн. (штраф. санкцiї) //Стягнення заборгованостi за договором пiдряду за ремонт бульдозера//Вищий господарський суд України//Рiшенням суду першої iнстанцiї позовнi вимоги задоволенi частково. Комбiнатом подана апеляцiйна скарга, яка залишилася без задоволення. Комбiнатом готується касацiйна скарга; 60) //27.07.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //ЗАТ Торговий дiм "Електропостач"//584 329,57 грн. . //Стягнення заборгованостi за поставлену продукцiю//Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 61) //21.07.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //Український Державний НДI азотної i органiчної промисловостi//215 580,00 грн. //Стягнення заборгованостi//Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 62) //02.07.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //ВАТ "ЦГЗК"//208 777 625,03 грн. //Стягнення заборгованостi//Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 63) //10.09.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //ТОВ "Медпромiнвест"//184 800,00 грн. //Стягнення заборгованостi//Господарський суд Донецької областi//Рiшенням першої iнстанцiї позов задоволений частково. Комбiнатом подана апеляцiйна скарга. 64) //19.06.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //ВАТ "Мирнодолинський дослiдно-експериментальний завод"//390 734,33грн. //Стягнення заборгованостi//Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 65) //20.07.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //ДП "Донецька залiзниця" //25 950,00 грн. //Стягнення штрафу за неправильно вказаний в залiзничнiй накладнiй код одержувача вантажу //Вищий господарський суд України//Судом першої iнстанцiї позов задоволений повнiстю. Судом апеляцiйної iнстанцiї рiшення змiнено, позовнi вимоги задоволенi частково Залiзницею подана касацiйна скарга; 66) //20.07.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //ДП "Донецька залiзниця" //25 950,00 грн. //Стягнення штрафу за неправильно вказаний в залiзничнiй накладнiй код одержувача вантажу //Вищий господарський суд України//Судом першої iнстанцiї позов задоволений повнiстю. Судом апеляцiйної iнстанцiї рiшення змiнено, позовнi вимоги задоволенi частково Залiзницею подана касацiйна скарга; 67) //14.10.09//ВАТ "МК "Азовсталь", ДП "Приднiпровська залiзниця",ТОВ "Метiнвест Холдинг"//ВАТ "ЗЗФ"//676,80 грн.//Стягнення вартостi недостачi коксового горiшку//Вищий господарський суд України//Судом першої i апеляцiйної iнстанцiй позов задоволено, з комбiнату стягнена сума недостачi. Комбiнатом подана касацiйна скарга; 68) //14.10.09//ВАТ "МК "Азовсталь", ДП "Приднiпровська залiзниця",ТОВ "Метiнвест Холдинг"//ВАТ "ЗЗФ" //818,10//Стягнення вартостi недостачi коксового горiшку//Вищий господарський суд України//Судом першої i апеляцiйної iнстанцiй позов задоволено, з комбiнату стягнена сума недостачi. Комбiнатом подана касацiйна скарга; 69) //14.10.09//ВАТ "МК "Азовсталь", ДП "Приднiпровська залiзниця",ТОВ "Метiнвест Холдинг" //ВАТ "ЗЗФ" //630,00//Стягнення вартостi недостачi коксового горiшку//Вищий господарський суд України//Судом першої i апеляцiйної iнстанцiй позов задоволено, з комбiнату стягнена сума недостачi. Комбiнатом подана касацiйна скарга; 70) //27.01.09//ВАТ "СКМЗ" //ВАТ "МК "Азовсталь" //1065956,18 грн. //Стягнення неустойки за прострочення виготовлення продукцiї//Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 71) //30.07.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //Волiн Н.А, //5000,00 грн.//Стягнення морального збитку//Орджонiкiвдзевський районнiй суд м. Марiуполя//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 72) //13.10.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //ДП "Донецька залiзниця" //33 680,80 грн. //Стягнення витрат у зв'язку з затримкою вагонiв//Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 73) //02.10.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //Марiупольська природоохоронна прокуратура//21 961,76 грн. //Вiдшкодування збитку, заподiяного порушенням природоохоронного законодавства//Донецький апеляцiйний господарський суд//Рiшенням першої iнстанцiї позов задоволений у повному об'ємi. Комбiнатом подана апеляцiйна скарга; 74) //03.12.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //Державна екологiчна iнспекцiя Азовського моря//20 806,30 грн. //Вiдшкодування збитку, заподiяного порушенням природоохоронного законодавства//Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 75) //15.11.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //Державна екологiчна iнспекцiя Азовського моря//30 569,59 грн. //Вiдшкодування збитку, заподiяного порушенням природоохоронного законодавства//Вищий господарський суд України//Рiшенням першої i апеляцiйної iнстанцiй позов задоволений у повному об'ємi. Комбiнатом подана апеляцiйна скарга; 76) //02.10.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //Марiупольська природоохоронна прокуратура//158 624,72 грн. //Вiдшкодування збитку, заподiяного порушенням природоохоронного законодавства//Донецький апеляцiйний господарський суд//Рiшенням першої iнстанцiї позов задоволений у повному об'ємi. Комбiнатом подана апеляцiйна скарга; 77) //02.10.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //Марiупольська природоохоронна прокуратура//23 510,15 грн. //Вiдшкодування збитку, заподiяного порушенням природоохоронного законодавства//Донецький апеляцiйний господарський суд//Рiшенням першої iнстанцiї позов задоволений у повному об'ємi. Комбiнатом подана апеляцiйна скарга; 78) //23.12.08//ВАТ "МК "Азовсталь" //Дегтярьов А.А. 60 270,40 грн. //Вiдновлення на роботi i оплата вимушеного прогулу. //Орджонiкiдзевський районний суд м. Марiуполя//Судом першої i апеляцiйної iнстанцiй позов задоволений. Комбiнатом готується касацiйна скарга; 79) //14.07.08//ВАТ "МК "Азовсталь" //Нестеренко Т.П. //34 591,00 грн. //Вiдновлення на роботi i оплата вимушеного прогулу. //Жовтневий районний суд м. Марiуполя//Судом першої i апеляцiйної iнстанцiй позов задоволений. Комбiнатом готується касацiйна скарга; 80) //04.11.08//ВАТ "МК "Азовсталь" //Ковба В.Н. //-//Вiдселення з санiтарно-захисної зони//Орджонiкiдзевський районний суд м. Марiуполя//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 81) //12.03.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //Марiупольська природоохоронна прокуратура//38 093,19 грн. //Вiдшкодування збитку, завданого порушенням природоохоронного законодавства//Вищий господарський суд України//Судом першої i апеляцiйної iнстанцiй позов задоволений, з комбiнату стягнена сума нестачi. Комбiнатом подана касацiйна скарга; 82) //11.06.09//ВАТ "МК "Азовсталь", ДП "Львiвська залiзниця" //ДП МТЗ "Укрзалiзнпостач" //10 000,32 грн. //Стягнення недостачi//Львiвський апеляцiйний господарський суд Рiшенням першої iнстанцiї у задоволенi позовних вимог по до комбiнату вiдмовлено. ДП "Львiвська залiзниця" подана апеляцiйна скарга; 83) //31.09.09//ТОВ ПФК "Прометей" //ВАТ "МК "Азовсталь" //-//Визнання договору №14898 вiд 16.12.2002р. недiйсним//Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 84) //16.12.09//Marco Internatinal Corporation//ВАТ "МК "Азовсталь" //242685, 24 USD//Стягнення передоплати//МКАС при ТПП України//Справа знаходиться у провадженнi МКАС при ТПП України; 85) //29.11.09//Попов Є.С. //ВАТ "МК "Азовсталь" //3355,97 грн. //Стягнення заборгованостi//Орджонiкiдзевський районний суд м. Марiуполя//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 86) //04.06.09р. //ВАТ "МК "Азовсталь" //ТОВ"Арiста" //208447,15грн- основний борг, 167709,95 грн. (iнфляцiя), 16354,53 грн. (пеня), 21739,56 грн. ,(3% рiчних),2643,11грн//Неоплата продукцiї, отриманої за договором №4600032454/502 вiд 18.02.08р. //Вищий господарський суд України//Першою iнстанцiєю рiшення задоволено повнiстю. Апеляцiйною iнстанцiєю рiшення залишено в силi. Комбiнатом подана касацiйна скарга до ВГСУ; 87) //29.10.09//ТОВ "Анковер буд" //ВАТ "МК "Азовсталь" //57488,58 грн. //Стягнення передоплати//Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 88) //04.11.09 //ДП "Iллiч - Рибак" ВАТ "МК "Азовсталь" //ВАТ "МК "Азовсталь" //52781,16 грн. //Стягнення заборгованостi//Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 89) //21.12.2009//Marco Internatinal Corporation//ВАТ "МК "Азовсталь" //965 744,63 USD//Стягнення передоплати i штрафних санкцiй за поставку неякiсної продукцiї//МКАС при ТПП України//Справа знаходиться у провадженнi МКАС при ТПП України; 90) //17.12.09 р. //ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" //ВАТ "МК "Азовсталь",ДП "Приднiпровська залiзниця" //1 975,68 грн. //Недостача продукцiї//Господарський суд Днiпропетровської областi//У провадженнi суду першої iнстанцiї; 91) //15.07.09 р. //ВАТ "МК "Азовсталь" //ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" //9 993,30 грн. //Недостача продукцiї за договором №4600032454/502 вiд 18.02.08р.//Запорiзький апеляцiйний господарський суд//Судом першої iнстанцiї у задоволенi позову вiдмовлено. Комбiнатом подана апеляцiйна скарга; 92) //26.11.08 р. //ВАТ "МК "Азовсталь" //ТОВ НВО "Укрпромзабезпечення" //30 990,31//Стягнення штрафу за поставку неякiсної продукцiї за договором №07/116 вiд 16.02.07р.//Господарський суд Запорiзької областi//У провадженнi суду першої iнстанцiї; 93) //02.07.09 р. //ВАТ "МК "Азовсталь" //ЗАТ "ГЗФ "Краснолучська " //5 072,52 грн. //Недостача продукцiї за договором № 0162/48-15 вiд 29.12.06р. //ВГСУ//Господарським судом Луганської областi позов задоволено повнiстю. Апеляцiйною iнстанцiєю рiшення залишено в силi. Вiдповiдачем подана касацiйна скарга; 94) //28.07.09//ВАТ "МК "Азовсталь" //ЗАТ "ГЗФ "Краснолучська " // 3 312,09 грн. //Недостача продукцiї за договором №06-ОСиТ/167 вiд 28.10.05р.//ВГСУ//Господарським судом Луганської областi у задоволеннi позову вiдмовлено повнiстю. Апеляцiйною iнстанцiєю рiшення залишено в силi. Комбiнатом подана касацiйна скарга.; 95) //13.11.06//ВАТ "МК "Азовсталь" //Ртiщева Є.Б. //5 567,39 грн. //Заборгованiсть за навчання за договором № 138з-04 вiд 30.08.04, № 148з-06 вiд 25.08.06 р.//Позов направлений за пiдсуднiстю до м. Києва//У провадженнi суду першої iнстанцiї; 96) //03.12.09р. //ВАТ "МК "Азовсталь" //Куркурiна А.В. //210000,0грн//Моральний збиток та за адвокатськi послуги//Орджонiкiдзевський районний суд м. Марiуполя//У провадженнi суду першої iнстанцiї; 97) //25.09.09//ВАТ "Агрофiрма "Горизонт"//ВАТ "МК "Азовсталь"//1 138 684,04 грн.//стягнення передоплати i штрафних санкцiй//Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 98) // 28.07.09//ВАТ "МК "Азовсталь"//ЗАТ ЛОУПУ "Укрпрофоздоровниця"//-//розiрвання договору i примушування виконати певнi дiї ( повернути майно)//Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 99) //23.11.06//ДПI у м. Марiуполi//ВАТ "МК "Азовсталь"//5643,00 грн.//скасування податкового повiдомлення -рiшення про донарахування суми штрафних санкцiй (звiт вiдрядних посвiдчень без належного документального оформлення; несвоєчасна здача вiдрядного звiту)//Вищий адмiнiстративний суд України//Постановою господарського суду Донецької областi вiд 15.01.07 року позовнi вимоги задоволенi частково у розмiрi 5 142,00. Ухвалою Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 02.04.07 року позов задоволений у розмiрi 4992 грн. ДПI у м. Марiуполi подала касацiйну скаргу до ВАСУ; 100) //16.02.09//Корпорацiї "Укренергосервiс", ЗАТ з iноземним капiталом "Мiжнародна дiлова спiвпраця", ДП "НАЕК "Енергоатом", ЗАТ "Управлiння будiвництва Рiвненської АЕС", ОП Рiвненська АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом", ОП Хмельницька АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом"//ВАТ "МК "Азовсталь"//25 млн. грн.//про визнання недiйсними:- угоди (акт приймання-передачi векселiв вiд 24.02.99 р.), укладеної мiж ВАТ "МК "Азовсталь" i Корпорацiєю "Укренергосервiс", за якою Корпорацiї "Укренергосервiс" було передано п'ять простих векселiв №№ 66334389242591, 66334389242592, 6334389242593, 66334389242594, 66334389242595 на загальну суму 5 млн. грн., з датою погашення - 24.02.09 р;- простих векселiв №№ 66334389242591, 66334389242592, 66334389242593, 66334389242594, 66334389242595, емiтованих ВАТ "МК "Азовсталь" на адресу Корпорацiї "Укренергосервiс" 24.02.1999 р., номiналом - 5 млн. грн. кожен, на загальну суму 25 млн. грн., з датою погашення - 24.02.09 //Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї; 101) //13.08.07//ВАТ "МК "Азовсталь" //УПФУ в Орджонiкiдзевському районi//1 716 857, 94 грн.//Стягнення заборгованостi за виплату i доставку пiльгових пенсiй за списками 1 i 2//Донецький окружний адмiнiстративний суд//Судами першої та апеляцiйної iнстанцiй позов задоволений повнiстю. МК Азовсталь подана касацiйна скарга. ВАСУ справу направлено до суду першої iнстанцiї; 102) //28.09.09//ВАТ "МК "Азовсталь"//ТОВ"Айдар" //152129,44 грн. //Стягнення заборгованостi за отриману продукцiю//Господарський суд Донецької областi//Справа знаходиться у провадженнi суду першої iнстанцiї

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльностіПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 73; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.014 с.)