Текст аудиторського висновку 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Текст аудиторського висновкуАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК за результатами проведення аудиту фiнансової звiтностi ВАТ "МК "Азовсталь" за 2009 рiк. Висновок незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi ВАТ "МК "Азовсталь" за 2009 рiк. Аудиторський висновок призначається для акцiонерiв та керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. У вiдповiдностi з договором № 03-01 вiд 01.03.2010 року мiж ВАТ "МК "Азовсталь" та аудиторською компанiєю "Укрвостокаудит", аудитором Сочинською Г.В. проведено незалежну аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ВАТ "МК "Азовсталь". Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Назва аудиторської фiрми ТОВ Аудиторська фiрма "Укрвостокаудит" Iдентифiкацiйний код юридичної особи 19348835 Юридична адреса 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 74, оф. 214 Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю Свiдоцтво № 1 266 120 0000 000870 вiд 19.05.1999 р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть Свiдоцтво № 0025 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р. термiн дiї: до 15.12.2010 р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ Свiдоцтво серiї А №000464, видане Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 13.07.2004 р., термiн дiї: до 23.12.2012 р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв Свiдоцтво серiї АА №000082, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 02.01.2005 р., термiн дiї: до 23.12.2012 р. Номер, дата видачi сертифiката аудитора Сертифiкат серiї А № 000039,виданий Аудиторською палатою України 23.12.1993 р.термiн дiї: до 31.10.20012 р. Мiсцезнаходження: 83017, м. Донецьк, б-р Шевченка, 31, 5-й поверх Телефон 38 (0622) 97-13-01, 38 (062) 333-38-83, 38 (050) 470-70-72 До складу фiнансової звiтностi Пiдприємства входить Баланс станом на 31.12.2009 р. (ф.1), Звiт про фiнансовi результати за 2009 р. (ф.2), Звiт про рух грошових коштiв за 2009 р. (ф.3), Звiт про власний капiтал за 2009 р. (ф.4) та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2009р. (ф.5). Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансового звiту у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi несе управлiнський персонал. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки стосовно цього фiнансового звiту на основi результатiв аудиторської перевiрки. Аудитор здiйснив перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", № 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти". Цi стандарти зобов'язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосування принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Розмiр суттєвостi обумовлювався при складаннi договору на проведення аудиту i встановлювався за базовими показниками перевiряємого балансу згiдно розрахунку аудиторiв. У зв'язку з тим, що згiдно з умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитор не несе вiдповiдальностi за аудит податкового облiку Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi об'рунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з П(С)БО, дiючими на Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi. На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006р. № 1528. В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перевiряємому перiодi, протягом звiтного фiнансового року, Пiдприємством були допущенi окремi порушення в частинi органiзацiї бухгалтерського облiку, якi мають обмежений вплив на стан справ в цiлому та не перекручують загальної картини фiнансового стану пiдприємства. Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, за винятком згаданих нижче обмежень, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим на Українi. На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть Пiдприємства складена на основi дiйсних облiкових даних i в цiлому об'єктивно вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31.12.2009р. за результатами операцiй за перiод з 01.01.2009 р. по 31.12.2009 р. ВАТ "МК "Азовсталь" має долю у статутному капiталi ТОВ "Фiрма "Марiта" у розмiрi 99,97%. Консолiдована звiтнiсть ВАТ "МК "Азовсталь" станом на 31.12.2009 р. не була складена внаслiдок того, що ВАТ "МК "Азовсталь" не здiйснює рiшучого впливу на фiнансову, господарчу та комерцiйну полiтику пiдприємств ТОВ "Фiрма "Марiта". Згiдно зi ст. 18 П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" фiнансова звiтнiсть ТОВ "Фiрма "Марiта", наведена в iнформацiйному порядку, може не вiдповiдати принципам прозоростi (звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi i потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, якi можуть впливати на прийняття рiшень) тому, використовуючи принцип обачливостi, пiдприємство утрималось вiд складання консолiдованої звiтностi за 2009 рiк, розкрив iстотнi моменти, якi впливають на фiнансовi результати дiяльностi ВАТ "МК "Азовсталь". Ст. 16 П(С)БО №12 дозволяє вiдображати данi iнвестицiйнi придбання в стр. 040 Форми №1 "Баланс" в складi фiнансових iнвестицiй. Висловлення думки, щодо розкриття iнформацiї по видам активiв: "Стосовно розкриття iнформацiї про основнi засоби аудитор висловлює думку, що протягом 2009 року облiк основних засобiв на Пiдприємствi вiдповiдав вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Залишкова вартiсть основних засобiв, яка наведена у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає облiковим даним. "Стосовно розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи аудитор висловлює думку, що у бухгалтерському облiку нематерiальних активiв порушень вимог П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи" у 2009 роцi не встановлено. Вартiсть, по якiй нематерiальнi активи вiдображаються в бухгалтерському облiку вiрно вiдображена у фiнансовiй звiтностi. "По статтi "Незавершене будiвництво" протягом 2009 року пiдприємство у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби" вiдображало суму капiтальних iнвестицiй, вкладених у незавершене будiвництво i вартiсть придбаних основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв. Данi про вартiсть капiтальних iнвестицiй, якi вiдображенi у звiтностi, вiдповiдають облiковим даним. "Вибiрковою перевiркою аналiтичного облiку запасiв аудитор не отримав свiдоцтв, щодо невiдповiдностi облiку запасiв вимогам П(С)БО 9 "Запаси". "Довгострокова та поточна дебiторська заборгованiсть вiдповiдають облiковим даним. Стосовно розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть аудитор висловлює думку, що облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi вiдбувається вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". У зв'язку з тим, що перевiрка заборгованостi на дату балансу проведена не з усiма дебiторами, аудитор з обмеженням може зробити висновок про реальнiсть сум дебiторської заборгованостi. "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї представленi iнвестицiями, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств та iншими фiнансовими iнвестицiями. Даннi про вартiсть фiнансових iнвестицiй, якi вiдображенi у звiтностi, вiдповiдають облiковим даним i вимогам П(С)БО12 "Фiнансовi iнвестицiї". Висловлення думки, щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання: "Довгостроковi та поточнi зобов'язання вiдповiдають облiковим даним. Аудитор не отримав свiдоцтв щодо недостовiрностi вiдображення зобов'язань у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi. Тому стосовно розкриття iнформацiї щодо облiку зобов'язань аудитор висловлює думку, що пiдприємство здiйснювало облiк зобов'язань у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання". Висловлення думки, щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал: "Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2009р. представлено статутним капiталом, iншим додатковим капiталом, резервним капiталом та фiнансовим результатом, який iснує у виглядi нерозподiленого прибутку. Стосовно розкриття iнформацiї про власний капiтал можна зробити такi висновки: * статутний капiтал на дату балансу вiдповiдає статутним вимогам. Вся сума статутного капiталу є сплаченою, що пiдтверджується даними бухгалтерського облiку. Змiн протягом року не вiдбувалось; * iнший додатковий капiтал протягом 2009 року збiльшився на 4 758 371 тис. грн. (дооцiнка основних засобiв - 4 781 726 тис. грн., уцiнка основних засобiв - (249 320 тис. грн.), дооцiнка незавершеного будiвництва - 46 260 тис. грн., уцiнка незавершеного будiвництва - (830 тис. грн.), дооцiнка фiнансових iнвестицiй - 313 737 тис. грн., iншi змiни - (133 202 тис. грн.)) i станом на 31.12.2009 р. становить 5 813 540 тис. грн. Змiни по цiй статтi, якi вiдбулися протягом року, вiдповiдають вимогам П(С)БО та дiючому законодавству; * резервний капiтал в 2009 роцi не змiнювався. Станом на 31.12.2009 р. резервний капiтал складає 26,3% вiд суми статутного капiталу. * фiнансовий результат формувався Товариством у 2009 роцi у вiдповiдностi з дiючим законодавством. Результат по статтi балансу "Нерозподiлений прибуток (непокритi збитки)" за 2009 рiк визначено з урахуванням отриманих протягом звiтного перiоду доходiв, понесених витрат i вiдповiдає облiковим даним. За результатами звичайної дiяльностi за 2009 рiк було отримано збиток. На кiнець звiтного перiоду Товариство має нерозподiлений прибуток який складає 52,3% всього власного капiталу. Висловлення думки, щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства: "Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 14 975 996 тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 1 051 000 тис.грн. Неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає, тобто скоригована вартiсть статутного капiталу також складає 1 051 000 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок": Протягом звiтного перiоду вiдбулися подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан, якi були оприлюдненi згiдно з вимогами чинного законодавства: 16 сiчня 2009 року - Iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; 06 лютого 2009 року - Iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; Iнших подiй, визначених частиною першою ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", якi б мали вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента i призвели б до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, у ходi проведення аудиторської перевiрки виявлено не було. Аналiз показникiв фiнансового стану Пiдприємства Для розрахунку ключових показникiв фiнансового стану ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" використовується iнформацiя з форм бухгалтерської звiтностi № 1 "Баланс" станом на 31.12.2009 р. та №2 "Звiт про фiнансовi результати" за 2009 р. № з\п// Показники// Формула розрахунку показника фiнансового стану акцiонерного товариства та пiдприємства-емiтента облiгацiй// Орiєнтовне позитивне значення показника// Показники ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" на 31.12.08 р.//Показники ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" на 31.12.09 р. 1// Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi// К1=(Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + короткостроковi фiнансовi вкладення) / короткостроковi зобов'язання// 0,25-0,5 // 0,07 // 0,002. 2 // Коефiцiєнт Загальної Лiквiдностi (покриття)// К2=( Грошовi кошти+Грошовi еквiваленти+Дебiтори (непростроченi та реальнi)+Запаси)/короткострокова заборгованiсть// 1,0-2,0 // 1,77 // 1,62. 3 // Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї)// К3=Власнi кошти/Вартiсть майна (пiдсумок активу балансу)// 0,25-0,5// 0,52// 0,49. 4// Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)// К4=(Короткострокова кредиторська заборгованiсть +Довгострокова кредиторська заборгованiсть)/Власний капiтал// 0,5-1,0// 0,92//1,05. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно за рахунок грошових коштiв та короткострокових вкладень. На звiтну дату вiн дорiвнює 0,002 при нормативному значеннi - не менше 0,25. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його зобов'язань. На 31.12.2009 р. його значення становить 1,62 при нормативних показниках 1,0-2,0. Зменшення значення даного показника протягом звiтного року може розглядатися як позитивне явище. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в дiяльнiсть пiдприємства. На кiнець звiтного перiоду коефiцiєнт фiнансової стiйкостi капiталу на пiдприємствi дорiвнював нормi (не менше 0,25) i склав 0,49. На практицi встановлено, що загальна сума заборгованостi не повинна перевищувати суму власних джерел фiнансування, тобто загальна сума капiталу повинна бути хоча б наполовину сформована за рахунок власних коштiв. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв, показує яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi кошти, а яка капiталiзована. Аналiз показав, що коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" на 31.12.2009 р. дорiвнює 1,05 при нормативних значеннях 0,5-1,0. Проведений аналiз фiнансового стану пiдприємства дозволяє зробити висновок, що ВАТ "Металургiйний комбiнат" Азовсталь" в змозi погасити свої короткостроковi зобов'язання за рахунок своїх оборотних та монетарних активiв, є платоспроможнiм, прибутковим, має якiсну структуру активiв, власного капiталу та зобов'язань. е). АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ В ЦIЛОМУ Аудитори провели аудиторську перевiрку фiнансової та бухгалтерської звiтностi ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" станом на 31.12.2009 року. (Ф.№1 "Баланс" станом на 31.12.2009 р., Ф.№2 "Звiт про фiнансовi результати" за 2009 р., Ф. №3 "Звiт про рух грошових коштiв" за 2009 р., Ф.№4 "Звiт про власний капiтал" за 2009 р., Ф.№5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2009 р."). Вiдповiдальнiсть за наданi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал товариства. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. Аудитори провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту України. Цi стандарти зобов'язують аудиторiв планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйсненних управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує об'рунтовану пiдставу для висловлення думки аудитора. Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО. Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку. До подiй, визначених частиною першою ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", якi б мали вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента i призвели б до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, вiднесенi змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення безумовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" за 2009 рiк фiнансовiй звiтностi, складенiй Товариством. Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2009 р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України. "01" квiтня 2010 р. м. Донецьк Генеральний директор ТОВ "АФ "Укрвостокаудит" сертифiкат серiї А № 000039, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 61 вiд 18.12.1997 року, дiю сертифiкату продовжено рiшенням Аудиторської палати України до 23.12.2012 р. Г.В.Сочинська

 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Агломерат; Чавун передiльний i ливарний; Сталь (вуглецева, низьколегована i легована, низькокремениста; звичайної якостi, конструкцiйна, для котлiв i посудин, що працюють пiд тиском; стiйка до корозiйного розтрiскування; для мосто- i суднобудування, для прокату пiдвищеної мiцностi, для труб, покращеної зварюваностi i холодостiйкостi, для армування залiзобетонних конструкцiй, для виготовлення емальованої хiмiчної апаратури); Заготовка для подальшого передiлу: - квадратна гарячекатана iз зливкiв мартенiвської сталi завдовжки 6000-12000 мм шириною 100--200 мм i завтовшки 100-200 мм; - прямокутна безперервнолита (сляби) довжиною 5-12 метрiв, шириною 1250-2100 мм i завтовшки 220-270 мм; Товстолистовий прокат з вуглецевих, низьколегованих i легованих марок сталi, завтовшки 6-200 мм (зокрема: лист - 6-50,8 мм, плита - 50,8-200 мм), шириною 1500-3200 мм i завдовжки 6000-24400 мм рiзного призначення: для суднобудування, важкого, енергетичного i спецiального машинобудування, мостобудування, для котлiв i посудин, що працюють пiд тиском, для виготовлення труб великого дiаметру магiстральних газо- i нафтопроводiв, глибоководних споруд, iн.; Сортовий i фасонний прокат - кутики, балки i швелери рiзних типорозмiрiв, штаба, заготовка кругла i квадратна, а також спецiальнi профiлi; Рейки магiстральнi залiзничнi термообробленi широкої, нормальної i вузької колiї типiв Р50, Р65, С49, ОР50, ОР65, UIC60; Рейковi скрiплення - пiдкладки для дерев'яних i бетонних шпал, костильного i роздiльного скрiплень, накладки для рейок Р50, UIC60 i Р65; Кулi молольнi дiаметром вiд 40 до 120 мм; Продукцiя з металургiйних шлакiв - шлак доменний гранульований, шлак подрiбнюваний доменний для дорожнього будiвництва i ГТС фракцiєю 0-400 мм, сумiш щебенево-пiщана фракцiєю 0-40 мм, пiсок, шлак зварювальний, щебiнь зi шлаку конвертерного фракцiєю 0-120 мм, порошок абразивний, щебiнь для виробництва мiнвати, щебiнь фракцiєю 0-60 мм, шлак конвертерний, ламань вогнетривiв (магнезiйних, шамотних, мулiтокорундових), iн.; Продукцiя коксохiмiчного виробництва - кокс доменний - 25 мм, коксовий горiх, коксовий дрiбняк, коксовий газ, сульфат амонiю, бензол сирий, смола кам'яновугiльна, сiрка газова (технiчна), розчин вiдпрацьований сiркооочистки, iн.; Побiчна продукцiя цехiв комбiнату - рiдкий аргон, рiдкий азот, рiдкий кисень, криптоно-ксенонва i неоно-гелiєва сумiшi, iн. Основнi види споживчої сировини та матерiалiв для потреб комбiнату - кокс, аглоруда, агломерат, залiзорудний концентрат, обкатишi, вогнетривкi матерiали, феросплави, залiзо-стальний брухт, природний та доменний гази, електрична енергiя та мазут. Виробництво комбiнатом основних видiв продукцiї в 2008-2009 р. склало: Показники// Один. вим.// звiт 2008р.// звiт 2009р.// 2009 до 2008р.(+,- //вiдс.) Коксохiмiчне виробництво Виробництво шихти(суха вага)2735915 т.; 2518255 т.;-217660 т.;92,0%; Кокс валовий 6% вологостi 2187654 т.; 2023909 т.;-163745 т.;92,5%; Кокс валовий сухий 2056395 т.; 1902475 т.;-153920 т.;92,5%; у тому числi: кокс доменний 1877690 т.; 1738904 т.;-138786 т.;92,6%; коксовий горiшок 71618 т.; 62416 т.; -9202 т.; 87,2%; коксовий дрiбняк 107087 т.; 101155 т; -5932 т.; 94,5%; Вихiд коксу доменного сухого 91 %; 91% %; Смола кам'яновугiльна безводна 103999 т.; 95729 т.; -8270 т.; 92,0%; Сульфат амонiю у приведенiй вазi (вмiст азоту 20,5%) 32799 т.; 29928 т.; -2871 т.; 91,2%; Бензол сирий, вiдг.(до 180С) 30623 т.; 27262 т.; -3361 т.; 89,0%; у т.ч. бензол сирий БС 28875 т.; 25700 т.; -3175 т.; 89,0%; бензол сирий БС-2 1748 т.; 1563 т.; -185 т.; 89,4%; Сiрка технiчна 5848 т.; 4432 т.; -1416 т.; 75,8%; Розчин вiдпрац. сiркоочистки 17993 т.; 9524 т.; -8469 т.; 52,9%; Металургiйне виробництво Агломерат 1946524 т.; 1768438 т.; -178086 т.; 90,9%; Чавун 4610694 т.; 4017704 т.; -592990 т.; 87,1%; Сталь, всього (здавання) 5522941 т.; 4639595 т.; -883346 т.; 84,0%; з неї: *мартенiвська, 1438123 т.; 819548 т.; -618575 т.; 57,0%; *конвертерна, 4083259 т.;3819019 т.; -264240 т.; 93,5%; *електрошлакового переплаву, 291 т.; 140 т.; -151 т.; 48,1%; *електросталь рiдка 1268 т.; 888 т.; -380 т.; 70,0%; Прокат, всього, 5057978 т.;4287910 т.; -770068 т.; 84,8%; з нього вироблено в цехах: *обтискний 1275*)т.; 891 т.; -515 т.; 71,2%; *) включено 310 тонн блюмов вiдвантажених iз стану "800" *рейкобалковий 1237450 т.; 72163 т.; -515817 т.; 58,3%; *у т.ч. стан "800", 709818 т.; 429133 т.; -280685 т.; 60,5%; *стан "650", 527632 т.; 292500 т.; -235132 т.; 55,4%; *товстолистовому 1267680 т.; 1295399 т.; 27719 т.; 102,2%; *конвертерному (литi товарнi сляби) 2551573 т.; 2269987 т.; -281586 т.; 89,0%; З загального об'єму прокату: - блюми 1275 т.; 891 т.; -384 т.; -%; -литi товарнi сляби 2551573 т.; 2269987 т.; -281586 т.; 89,0%; -квадратна заготовка 534678 т.; 144831 т.; -389847 т.; 27,1%; -рейки залiзн. широкої колiї 152886 т.; 173935 т.; 21049 т.;113,8%; -рейки залiзн. вузької колiї 5202 т.; 1486 т.; -3716 т.; 28,6%; -балки i швелери 349076 т.; 238187 т.; -110889 т.; 68,2%; - крупносортна сталь, включаючи штабу для рейкових скрiплень i кульову заготовку 189269 т.; 157076 т.; -32193 т.; 83,0%; - сортова конструкцiйна сталь 6339 т.; 6119 т.; -220 т.; 96,5%; - прокат листовий, всього 1267680 т.; 1295399 т.; 27719 т.;102,2%; з листового прокату: * штрипси листовi 696914 т.; 814150 т.; 117236 т.; 116,8%; * товстолистовий прокат 570766 т.; 481248 т.; -89518 т.; 84,3%; Прокат термооброблений 390183 т.; 289996 т.; -100187 т.; 74,3%; з термообробленого прокату: *рейки залiзничнi широкої колiї 104612 т.; 132520 т.; 27908 т.; 126,7%; *листовий прокат 285571 т.; 157476 т.;-128095 т.; 55,1%; Рейковi скрiплення 19032 т.; 12596 т.; -6436 т.; 66,2%; Кулi стальнi помольнi 90898 т.; 109891 т.; 18993 т.; 120,9%; Перспективнiсть виробництва визначається потребами ринку металопродукцiї в межах сортаменту металопродукцiї, вироблюваної комбiнатом. ВАТ "МК "Азовсталь" - монополiст по виробництву залiзничних рейок широкої колiї, рейкових накладок, пiдкладок i клем, а також найбiльший виробник куль сталевих помольних. Також комбiнат зберiг прiоритет в технологiї виробництва заготiвки (штрипсiв) для труб магiстральних газо - i нафтопроводiв великого дiаметру, будучи своєрiдним полiгоном для вiдробiтку нових технологiй i нових марок сталi. ВАТ "МК "Азовсталь" здiйснює планування якостi на довгостроковий основi з урахуванням постiйного її пiдвищення, що у поєднаннi iз оперативними дiями дає пiдприємству можливiсть бути у своєї сферi лiдером в областi якостi. На ВАТ "МК "Азовсталь" дiє Система менеджменту якiстю (СМЯ), розроблена вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту США (API Spec. Q1 8-е видання (лiцензiя №2Y - 0004 та лiцензiя №2Н - 0009), сертифiкована американським Iнститутом Нафти та мiжнародного стандарту ISO 9001: 2008 (ДСТУ ISO 9001-2009, ГОСТ Р ИСО 9001-2008) , Система менеджменту якiстю сертифiкована IНСТИТУТОМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКIСТЮ (QMI -SAI Canada Limited ) Канада - сертифiкат вiдповiдностi №CERT-0024482 вiд 19.11.2007 року. Дата первинної реєстрацiї 12.08.1996 року. Функцiонуюча Система менеджменту якiстю орiєнтована на виконання вимог замовникiв, встановленими стандартами ISO 9001, ДСТУ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, API Spec. Q1 8-е видання, та узгоджується з полiтикою та цiлями комбiнату по забезпеченню випуску продукцiї, вiдповiдної якостi мiжнародного рiвня. Перелiк нової продукцiї, освоєної в 2009 роцi: Перспектива виробництва визначається потребами ринку металопродукцiї у межах сортаменту металопродукцiї, що виробляється комбiнатом. Освоєння нових видiв продукцiї здiйснюється також у залежностi вiд замовлень, прийнятих службами директора зi збуту. План освоєння нових видiв продукцiї не складається. Перелiк нових для комбiнату видiв продукцiї, освоєної на протязi 2009 року: Назва продукцiї, цех-виробник ТЛЦ 1. Прокат листовий для котлiв i посудин, що працюють пiд тиском iз сталi марки 10Х2М товщиною 10-90мм за ГОСТ 5520. 2. Прокат листовий для будiвельних конструкцiй iз сталi марки С245 товщиною 14 мм i С345 товщиною 8-40 мм за ГОСТ 27772. 3. Прокат листовий для посудин, що працюють пiд тиском iз сталi марки P355NL2 товщиною 18-20мм, P460NL1 товщиною 23-63 за EN 10028-3. 4. Прокат листовий зварний з якiсної сталi марки 06Г2Б класу мiцностi 390 товщиною 60 мм за ТУ У 27.1-26416904-150:2005. 5. Листовий прокат для суднобудування за правилами Регiстру судноплавства України (РСУ) iз сталi марки РСУ-А товщиною 6-20 мм, iз сталi марки РСУ-D товщиною 8-11 мм. 6. Прокат штрипсiв iз сталi марки 10Г2ФБЮ товщиною 12-21,5 мм за ТУ 14-1-5493-2004. 7. Прокат штрипсiв з сталi марки 10Г2ФБ-У товщиною 12-22 мм за ТУ 14-1-5508-2005. 8. Прокат штрипсiв iз сталi категорiї мiцностi Х70М PSL2 товщиною 19,1 мм за стандартом ANSI/API Spec5L. 9. Прокат штрипсiв iз сталi категорiї мiцностi Х56 PSL1 товщиною 15,88 мм за стандартом ANSI/API Spec5L. 10. Прокат штрипсiв iз сталi категорiї мiцностi Х60 товщиною 27 мм за ТТ 232-48-2009. РБЦ 1. Квадратна заготовка перерiзом 150х150мм iз сталi марок з високовуглецевих марок сталi 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080 по ASTM А 510М. 2. Квадратна заготовка перерiзом 150х150мм iз сталi марок 60, 75, у тому числi для виготовлення патентованого дроту, за ГОСТ 14959. 3. Квадратна заготовка перерiзом 100х100, 150х150мм iз сталi марки Д32 за ГОСТ 5521. 4. Квадратна заготовка перерiзом 150х150мм iз сталi марок Св-08Г2С, Св-08, Св-08А за ТУ У 27.1-23365425-595:2005, ТУ У 27.1-00190319-1280-2002. 5. Квадратна заготовка перерiзом 150х150мм iз сталi марки М-4 за СТП 232-111-2005. 6. Квадратна заготовка перерiзом 100х100мм iз сталi марок 35ГС, 25Г2С ЦРС (КПВ) 1. Молольнi кулi дiаметром 40мм iз сталi марок 65, 70д/п, 70, 80, 85 за ГОСТ 14959 i марок 1060, 1065, 1070 i 1080 за ASTM A510M (SAE) 2. Молольнi кулi дiаметром 120 мм iз сталi марки 65, 70д/п, 70, 80 План освоєння нових видiв продукцiї на 2010 рiк вiдсутнiй. Служби комбiнату при необхiдностi забезпечують удосконалення дiючих технологiчних процесiв для виробництва продукцiї з урахуванням усiх вимог замовника. Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв. У звiтному роцi збутова полiтика комбiнату в значнiй мiрi залежала вiд кон'юнктури свiтового ринку металопродукцiї i зниження попиту i цiни на металопрокат через свiтову фiнансову кризу, що почалася в IV кварталi 2008 р. Першим за обсягами поставок у 2009 р. був європейський ринок. Вiдбулося зменшення поставок з 1536,2 тис. т (89 %) у 2008 р. до 985,9 тис. т (57,1 %) у 2009 р. за рахунок зменшення вiдвантаження слябiв на 462,1 тис. т, фасонного прокату на 58,2 тис. т i рейок на 37,4 тис. т. Найбiльш стабiльним був ринок листового прокату. Другим за обсягами поставок у 2009 р. був ринок Азiї (710,9 тис. т або 41,2 %). У 2009 р. постачання слябiв на ринок Азiї збiльшилося на 146 тис. т у порiвняннi з 2008 р. i склали 434,6 тис. т (288,6 тис. т у 2008 р.). Виросли об'єми реалiзацiї рейок на 28,9 тис. т i фасонного прокату на 26,4 тис. т порiвняно з вiдвантаженням у 2008 р. Експортнi поставки до країн Африки скоротилися з 249,3 тис. т до 7 тис. т i склали 0,4 % вiд загального об'єму експорту продукцiї в 2009 р. за рахунок припинення реалiзацiї квадратної заготовки. Частка поставок до Америки зменшилася з 123,6 тис. т до 22,7 тис. т i склала 1,3 % вiд загального експорту продукцiї в 2008 р. У 2008 р. частка поставок до Америки складала 7,2%. Скорочення частки поставок пояснюється зменшенням реалiзацiї листового прокату в даному регiонi на 94,3 тис. т. Товарно-географiчний розподiл експортних поставок ВАТ "МК "Азовсталь" представлений у таблицi: Назва продукцiї// 2008 рiк // 2009 рiк Європа: Лист 444,1 тис.т.; 446,0 тис.т. Вiдсортування 2,4 тис.т.; 7,6 тис.т. Сляби 798,5 тис.т.; 336,4 тис.т. Кв. заготовка 52,7 тис.т.; 53,0 тис.т. Рейки 47,3 тис.т.; 9,9 тис.т. Фасонний прокат 191,2 тис.т.; 133,0 тис.т. Разом: 1536,2 тис.т.; 985,9 тис.т. Пит. вага в об'ємi 89,0%.; 57,1% Назва продукцiї// 2008 рiк // 2009 рiк Азiя: Лист 200,7 тис.т.; 166,3 тис.т. Вiдсортування 12,1 тис.т.; 21,6 тис.т. Сляби 288,6 тис.т.; 434,6 тис.т. Кв. заготовка 76,6 тис.т.; 0,0 тис.т. Рейки 12,8 тис.т.; 41,6 тис.т. Фасонний прокат 20,2 тис.т.; 46,7 тис.т. Разом: 611,1 тис.т.; 710,9 тис.т. Пит. вага в об'ємi 35,4 %; 41,2 % Назва продукцiї// 2008 рiк // 2009 рiк Африка: Лист 66,7 тис.т.; 5,9 тис.т. Вiдсортування 9,1 тис.т.; 1,0 тис.т. Кв. заготовка 165,1 тис.т.; 0,0 тис.т. Рейки 0,1 тис.т.; 0,0 тис.т. Фасонний прокат 8,3 тис.т.; 0,0 тис.т. Разом: 249,3 тис.т.; 7,0 тис.т. Пит. вага в об'ємi 14,4%; 0,4% Назва продукцiї// 2008 рiк // 2009 рiк Америка: Лист 106,6 тис.т.; 12,4 тис.т. Сляби 17,0 тис.т.; 10,4 тис.т. Разом: 123,6 тис.т.; 22,7 тис.т. Пит. вага в об'ємi 7,2%; 1,3% У звiтному перiодi комбiнат вiдвантажував продукцiю до 49 країн свiту. Серед країн, провiдних зi споживання продукцiї комбiнату, необхiдно видiлити: Росiю (480,5 тис. т), Iндонезiю (265,4тис. т), Iталiю (226,5тис. т), Iндiю (164,9тис. т), Пiвденну Корею (90,9тис. т), Польщу (83,9 тис. т). Основний вантажопотiк складали сляби, листовий металопрокат. Об'єм експорту до країн СНД i Росiї склав близько 12,6 %. Найбiльшим попитом на вiтчизняному ринку в звiтному роцi користувалися: листовий прокат, рейки залiзничної широкої колiї, кулi сталевi молольнi. Найбiльшими споживачами сталi в 2009 р. були ТОВ "Метiнвест Холдинг", ТОВ "Метiнвест Євразiя", компанiя "Метiнвест Iнтернешнл С.А.". Iнформацiя про основнi ризики i заходи щодо їх зменшення, про розширення ринкiв збуту. Основнi ризики: Циклiчнiсть. Чорна металургiя є циклiчною галуззю. Фiнансовий стан i результати дiяльностi металургiйних компанiй в значнiй мiрi залежать вiд макроекономiчних змiн як української, так i свiтової економiки. ВАТ "МК "Азовсталь" особливо чутливий до змiни попиту на трубопрокатних заводах, заводах з перекочування заготовок, у машинобудуваннi, у суднобудуваннi Конкурентоспроможнiсть. На ринку сталi i металопрокату спостерiгається висока конкуренцiя, вплив на яку здiйснює, зокрема, i тенденцiя до консолiдацiї в металургiйнiй промисловостi. Крiм того, конкуренцiю виробникам сталi складають виробники матерiалiв-замiнникiв, використовуваних замiсть сталi у машинобудуваннi, будiвництвi. Для ВАТ "МК "Азовсталь" значними ризиками є: - зростання конкурентного тиску з боку Китаю; - посилення конкуренцiї з боку виробникiв Росiї, Туреччини, Iндiї на ринках Близького Сходу, Європи, СНД. Головними чинниками конкурентоспроможностi є цiна, якiсть, виконання специфiкацiй замовникiв i графiкiв поставок, а також рiвень доступних фiнансових ресурсiв, технологiчна оснащенiсть, низькi витрати на сировину, мiсцеположення щодо ключових споживачiв i постачальникiв i бiльш зручнi транспортнi маршрути. Ризики, пов'язанi з можливою змiною цiн на продукцiю. Результати дiяльностi ВАТ "МК "Азовсталь" в значнiй мiрi залежать вiд змiни попиту i цiн на металопродукцiю. У зв'язку з тим, що об'єм поставок на експорт складає велику частку в загальному об'ємi поставок, емiтент найбiльш пiдвладний ризику змiни цiн на продукцiю на свiтовому ринку, i iстотне падiння цiн на зовнiшньому ринку може зробити значний вплив як на зниження цiн на внутрiшньому ринку так i на дiяльнiсть емiтента.. Правовi ризики, пов'язанi зi змiною правил митного контролю i мит, змiною валютного регулювання, податкового законодавства, а також торговi санкцiї. Правовi ризики у ВАТ "МК "Азовсталь" можуть виникнути у результатi введення режимiв лiцензування, квотування i регулювання цiн, застосування обмежень державного регулювання як експортних поставок (антидемпiнговi мита, що вводяться державою для захисту внутрiшнього ринку), так i поставок на внутрiшнiй ринок. Проте, емiтент прогнозує правовi ризики як маловiрогiднi i незначнi. Заходи щодо зменшення ризикiв i стратегiя розвитку ринкiв: Мiнiмiзацiя ризикiв досягається за рахунок встановлення довгострокових взаємовигiдних вiдносин iз споживачами продукцiї, монiторингу свiтових ринкiв збуту i переорiєнтацiї об'ємiв збуту на ринки з найбiльш високою прибутковiстю, використання можливостей росту внутрiшнього ринку, посилення конкурентоспроможностi на ринках ПСА, Європи, країнах Близького Сходу, СНД, iнвестицiй, спрямованих на пiдвищення якостi продукцiї i скорочення виробничих витрат, диверсифiкацiї сортаменту. ВАТ "МК "Азовсталь" будує свою дiяльнiсть на чiткiй вiдповiдностi податковому, митному i валютному законодавству, вiдстежує i своєчасно реагує на змiну в них, а також прагне до конструктивного дiалогу з регулюючими органами у питаннях iнтерпретацiї норм законодавства. Перспективнiсть збуту окремих видiв продукцiї. Основними галузями i пiдприємствами, що споживають продукцiю комбiнату є: трубопрокатнi заводи (виробництво труб великого дiаметру для нафто- i газопроводiв), заводи з перекочування заготовок, транспорт (оновлення залiзниць), машинобудiвна, суднобудiвна i вагонобудiвна галузi, будiвництво, гiрничодобувна галузь (використання молольних куль). Вся продукцiя, що виробляється комбiнатом "Азовсталь", має високий попит на освоєних ринках металопродукцiї, а довготривалi партнерськi вiдносини з рядом компанiй, що представляють основнi металлоспоживнi галузi, забезпечують стабiльнiсть об'ємiв споживання продукцiї, i, як результат, перспективнiсть подальшого її виробництва i збуту. Канали збуту i методи продажiв, що використовуються емiтентом. Комбiнат "Азовсталь" входить до Дивiзiону сталi i прокату ТОВ "Метiнвест Холдинг". Холдинг має вертикально-iнтегровану структуру i складається з групи компанiй, що охоплюють повний виробничий цикл, - вiд видобутку залiзної руди i коксiвного вугiлля, їх переробки на власних потужностях до виробництва металопродукцiї високого передiлу i труб. Холдинг має в своєму розпорядженнi власну збутову i сервiсну мережу, яка дозволяє реалiзовувати продукцiю у бiльш нiж 70 країнах свiту. Продаж продукцiї комбiнату здiйснюється: - ринок далекого зарубiжжя - компанiя "Метiнвест Iнтернешнл С.А."; - ринок України - к

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.013 с.)