Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" - пiдприємство з повним металургiйним циклом. Вищим органом управлiння ВАТ "МК "Азовсталь" є Загальнi збори акцiонерiв, наглядовим органом є Наглядова рада Товариства, контролюючим органом є Ревiзор. Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор ВАТ "МК "Азовсталь". На пiдприємствi розробленi нормативнi документи, що регламентують тiсну взаємодiю усiх пiдроздiлiв та служб, їх дiяльнiсть, чiтко визначенi функцiї, права, обов'язки, вiдповiдальнiсть кожного пiдроздiлу, а також окремих виконавцiв з урахуванням специфiчних особливостей їх посади, це положення про вiддiли, служби пiдприємства, посадовi iнструкцiї, накази, правила внутрiшнього розкладу. Органiзацiйна структура ВАТ "МК "Азовсталь" складається зi служб: Головного iнженера; Директора по персоналу i адмiнiстрацiї; Фiнансового директора; Директора по збуту; Комерцiйного директора; Директора за якiстю-начальника ВТК; Директора по безпецi; Директора по капiтальному будiвництву i iнвестицiям; Технiчного директора; Директора по виробництву; Директора по транспорту та логiстики; Директора по коксохiмiчному виробництву; Директора по ремонтам. Перелiк структурних пiдроздiлiв ВАТ "МК "Азовталь" станом на 31.12.2009 року: Назва структурного пiдроздiлу (Скорочена назва). - цех агломерацiї (Агломерацiя); - доменний цех (Доменний); - цех мартенiвський (Мартенiвський); - цех конвертерний (Конвертерний); - цех обтискний (Обтискний); - вiддiлення ливарного цеху з виплавляння i обробки металу (ВЛЦ (ВОМ)); - цех рейкобалковий (РБЦ); - цех товстолистовий (ТЛЦ); - цех рейкових скрiплень (ЦРС); - центральна лабораторiя технiчних випробувань (ЦЛТВ); - цех ремонту електричного обладнання (ЦРЕО); - цех ливарний (Ливарний); - цех водопостачання (Водопостачання); - пароелектроповiтродувна станцiя (ПЕПС); - теплоелектроцентраль (ТЕЦ); - цех газовий (Газовий); - цех мереж i пiдстанцiй (ЦМiП); - цех теплосиловий (Теплосиловий); - цех кисневий (Кисневий); - цех ремонту металургiйних печей (ЦРМП); - цех ремонтно-механiчний-2 (РМЦ-2); - цех КВП i автоматики (КВПiА); - цех ремонту металургiйного обладнання i споруд (ЦРМОiС); - цех енергоремонтний (ЕнРЦ); - вапно-випалювальний цех (ВВЦ); - цех ремонту металургiйного обладнання-2 (ЦРМО-2); - центральна електротехнiчна лабораторiя (ЦЕТЛ); - цех електроремонтний (ЕлРЦ); - цех експлуатацiї УЗТ (ЗЦ-1 (експл.)); - управлiння залiзничного транспорту (УЗТ); - вантажна служба УЗТ ; - служба пiдiймально-транспортного обладнання УЗТ (ЗЦ-4 (ПТО)); - цех поточного утримування i ремонту колiї i ПТО УЗТ (ЗЦ-4 (колiя)); - цех експлуатацiї i ремонту локомотивiв УЗТ (ЗЦ-2 (локом.)); - цех експлуатацiї i ремонту вагонiв УЗТ (ЗЦ-3 (вагон.)); - цех автоматики, телемеханiки i експлуатацiї УЗТ (ЗЦ-5 (зв'язок)); - цех морських перевезень (ЦМП); - цех навантажувально-розвантажувальний УЗТ (ЗЦ-6 (навантаж.)); - цех утилiзацiї залiзовмiсних шламiв конвертерного цеху (ЦУЗШ); - вiддiл технологiчної диспетчеризацiї (ВТД); - цех технологiчних ваговимiрювальних систем (ЦТВС); - цех метрологiї (Метрологiя); - центральна хiмiчна лабораторiя (ЦХЛ); - цех автоматизованого неруйнiвного контролю (ЦАНК); - цех механiчних випробувань (ЦМВ); - цех механозбиральний (МЗЦ); - вiддiл технiчного контролю (ВТК); - вiддiл якостi; - управлiння капiтального будiвництва (УКБ); - управлiння головного механiка (УГМ); - вiддiл планування i бюджетування ремонтiв (ВПiБР); - управлiння iнфраструктурних систем (УIС); - управлiння корпоративних iнформацiйних систем (УКIС); - управлiння автоматизацiї (УА); - управлiння головного енергетика (УГЕ); - санаторiй-профiлакторiй; - цех прокатних валкiв (ЦПВ); - ремонтно-господарський вiддiл (РГВ); - управлiння безрейкового транспорту (УБТ); - служба свердловибухових робiт (ССР); - лабораторiя захисту повiтряного i водного басейнiв (ЛЗПВБ); - вiддiл проектно-конструкторських розробок (ВПКР); - газорятiвна станцiя (ГРС); - управлiння складського господарства (УСГ); - служба безпеки (СБ); - вуглепiдготовчий цех; - коксовий цех; - цех уловлювання; - цех сiркоочищення; - котельний цех; - електроцех; - ремонтно-механiчний цех КХВ; - лабораторiя КХВ; - цех переробки металургiйних шлакiв (ЦПМШ); - господарський цех; - виробничо-технiчний вiддiл КХВ (ВТВ КХВ); - ремонтно-механiчне управлiння (РМУ); - штаб цивiльної оборони i протипожежної безпеки (Штаб ЦО i ПБ); - головна бухгалтерiя; - вiддiл ремонтiв; - виробничий вiддiл (ВВ); - юридичний вiддiл; - головнi спецiалiсти; - музей; - вiддiл розвитку корпоративних вiдносин; - спецiальний вiддiл; - вiддiл продажiв (ВП); - вiддiл оптимiзацiї виробництва (ВОВ); - юридичне управлiння (ЮУ); - управлiння корпоративних комунiкацiй (УКК); - управлiння мотивацiї персоналу (УМП); - управлiння планування персоналу (УПП); - управлiння розвитку персоналу (УРП); - планово - бюджетне управлiння (ПБУ); - вiддiл планування i контролю витрат (ВПiКВ); - вiддiл розвитку корпоративної культури (ВРКК); - представництво; - технiчне управлiння (ТУ); - вiддiл звiтностi i бюджетування (ВЗiБ); - вiддiл управлiння справами адмiнiстрацiї (ВУСА); - управлiння охорони працi i промислової безпеки (УОПi ПБ); - планово-аналiтичний вiддiл (ПАВ); - група з трудових спорiв (ГзТС); - вiддiл з колдоговiрної роботи; Змiни в органiзацiйнiй структурi ВАТ "МК "Азовсталь" за 2009 рiк: Скасованi в органiзацiйнiй структурi комбiнату такi посади: - Заст. директора з фiнансiв (наказ 1тр вiд 09.01.2009). - Заст. директора з економiки (наказ 1тр вiд 09.01.2009). - Заст. директора iз закупiвель (наказ 33тр вiд 09.02.2009). - Заст. директора - головний казначей (р. 225 вiд 15.06.2009). - Заст. директора - фiнансовий контролер (р. 225 вiд 15.06.2009). Введенi до органiзацiйної структури комбiнату такi посади: - Головний казначей (наказ 1тр вiд 09.01.2009). - Фiнансовий контролер (наказ 1тр вiд 09.01.2009). - Заст. директора - начальник управлiння закупiвель (наказ 33тр вiд 09.02.2009). - Головний спецiалiст зi сталеплавильного виробництва (наказ № 85тр вiд 12.05.2009). - Фiнансовий контролер - заст. фiнансового директора (р. 225 вiд 15.06.2009). - Головний казначей - заст. фiнансового директора (р. 225 вiд 15.06.2009). Скасованi в органiзацiйнiй структурi комбiнату такi пiдроздiли: - Фiнансовий вiддiл (наказ 1тр вiд 09.01.2009). - Планово-економiчне управлiння (наказ 1тр вiд 09.01.2009). - Вiддiл аналiзу виконання бюджету (наказ 1тр вiд 09.01.2009). - Вiддiл зведеного бюджету (наказ 1тр вiд 09.01.2009). - Фiнансовий вiддiл (наказ 1тр вiд 09.01.2009). - Управлiння бухгалтерського облiку i звiтностi (наказ 1тр вiд 09.01.2009). - Вiддiл транспорту (наказ 20тр вiд 30.01.2009). - Документарно-аналiтичний вiддiл (наказ 20тр вiд 30.01.2009). - Господарське управлiння (наказ 21тр вiд 30.01.2009). - Вiддiл номенклатурно-довiдкової iнформацiї (наказ 33тр вiд 09.02.2009). - Вiддiл оптимiзацiї закупiвель (наказ 33тр вiд 09.02.2009). - Управлiння МТЗiО (наказ 33тр вiд 09.02.2009). - Вiддiл вогнетривiв i енергоресурсiв (наказ 33тр вiд 09.02.2009). - Вiддiл брухту, феросплавiв, вугiлля та коксу (наказ 33тр вiд 09.02.2009). - Вiддiл закупiвлi сировини (наказ 33тр вiд 09.02.2009). - Вiддiл митного оформлення (наказ 33тр вiд 09.02.2009). - Управлiння громадського харчування (наказ 90тр вiд 27.05.2009). - Цех технологiчної диспетчеризацiї (наказ 89тр вiд 27.05.2009). - Ремонтно-господарське управлiння (наказ 91тр вiд 27.05.2009). - Виробничий вiддiл КХВ (наказ № 100тр вiд 19.06.2009), - Технiчний вiддiл КХВ (наказ № 100тр вiд 19.06.2009). - Конструкторське бюро КХВ (наказ № 128тр вiд 03.08.2009). - Ковальсько-пресовий цех (наказ № 142тр вiд 30.09.2009). Введенi до органiзацiйної структури комбiнату такi пiдроздiли: - Управлiння оперативного аналiзу (наказ 1тр вiд 09.01.2009). - Вiддiл корпоративної звiтностi i статистики (наказ 1тр вiд 09.01.2009). - Вiддiл iнвестицiйного аналiзу (наказ 1тр вiд 09.01.2009). - Вiддiл бюджетного контролю (наказ 1тр вiд 09.01.2009). - Головна бухгалтерiя (наказ 1тр вiд 09.01.2009). - Вiддiл з колдоговiрної роботи (наказ 18тр вiд 29.01.2009). - Господарський цех (наказ 21тр от 30.01.2009). - Вiддiл з кошторисно-договiрної роботи (наказ 24тр вiд 05.02.2009). - Вiддiл оптимiзацiї закупiвель i НДI (наказ 33тр вiд 09.02.2009). - Управлiння закупiвель (наказ 33тр вiд 09.02.2009). - Офiс з управлiння проектами (наказ № 85тр вiд 12.05.2009). - Ремонтно-господарський вiддiл (наказ 91тр вiд 27.05.2009). - Вiддiл технологiчної диспетчеризацiї (наказ 89тр вiд 27.05.2009). - Виробничо-технiчний вiддiл КХВ (наказ № 100тр вiд 19.06.2009). - Ремонтно-механiчне управлiння (наказ № 142тр вiд 30.09.2009). Змiнено адмiнiстративне пiдпорядкування таких пiдроздiлiв: пiдпорядковано технiчному директору: Вiддiл проектно-конструкторських розробок (наказ № 128тр вiд 03.08.2009) Пiдпорядкованi начальнику ремонтно-механiчного управлiння такi пiдроздiли (наказ № 142тр вiд 30.09.2009): - Механозбиральний цех; - ЦРМО-2; - РМЦ-2; - Ливарний цех; - РМЦ КХВ. Основнi виробничi потужностi ВАТ "МК "Азовсталь" включають коксохiмiчне виробництво, цех агломерацiї, доменний, конвертерний, мартенiвський, обтискний, рейкобалочний, товстолистовий цехи i цех рейкових скрiплень з кулепрокатним вiддiленням, ремонтно-механiчнi, енергетичнi, транспортнi та iншi допомiжнi пiдроздiли. Коксохiмiчне виробництво: Коксохiмiчне виробництво комбiнату є одним з найбiльших в Українi з виробництва коксу i хiмiчної продукцiї на основi технологiї термiчної переробки вугiлля. Пiчний фонд пiдприємства складається з семи коксових батарей, чотири з яких знаходяться в експлуатацiї понад 50 рокiв, i є найстарiшими коксовими батареями в Українi. Структурно до складу виробництва входять такi основнi цехи: вуглепiдготовчий цех; коксовий цех; цех уловлювання; цех знесiрчення. Цех агломерацiї: Для часткового забезпечення доменного виробництва залiзорудною сировиною на комбiнатi "Азовсталь" виробляється агломерат iз залiзної руди i концентрату з додаванням залiзовмiсних вiдходiв металургiйного виробництва, що утворюються на комбiнатi. Виробництво агломерату здiйснюється в цеху агломерацiї на двох однотипних агломашинах. У цеху є: вiддiлення приймальних бункерiв; коксоподрiбнювальне вiддiлення з 2-ма чотиривалковими дробарками; вiддiлення дроблення вапняку з 2-ма молотковими дробарками; корпус грохочення вапняку; дозувальне вiддiлення; вузол повороту; вiддiлення ексгаустерiв з двома ексгаустерами продуктивнiстю по 7500 куб.м./хв. Цех агломерацiї може забезпечити до 20-25% потреби доменного цеху в залiзоруднiй сировинi залежно вiд планованих об'ємiв виробництва чавуну. Доменний цех: Виробництво чавуну на комбiнатi здiйснюється доменним цехом у складi п'яти доменних печей, доменна пiч №1 в вереснi 2008 року виведена з експлуатацiї. Конвертерний цех: До складу конвертерного цеху входять два конвертери i чотири машини безперервного лиття заготовок криволiнiйного типу для виробництва слябiв. У 2005 роцi розпочата комплексна реконструкцiя конвертерного цеху. За перiод 2005-2008рр. виконано реконструкцiю двох МБЛЗ, завершенi будiвельно-монтажнi роботи i введенi в дослiдно-промислову експлуатацiю установки позапiчної обробки сталi "кiвш-пiч" (двi установки) i установка ковшового вакуумування сталi, а також МБЛЗ№6 Мартенiвський цех: У складi 11 мартенiвських печей з хитним робочим простором мiсткiстю 440т кожна, з метою збереження навколишнього середовища можуть одноразово працювати тiльки 7 печей. Мартенiвськi печi регулярно пiдлягають плановим холодним ремонтам iз повною замiною футерування головного склепiння, та частковою замiною футерування головок, робочого простору, шлаковикiв i регенераторiв. В даний час металоконструкцiї МП №1,№12 демонтованi. В 2009р. в експлуатацiї знаходились печi №№3, 6,8-11. У мартенiвському цеху виплавляються киплячi, напiвспокiйнi, спокiйнi, низьколегованi i рейковi марки сталi. Обтискний цех: Виробляє блюми, призначенi для подальшої переробки в рейкобалочному цеху i вiддiленнi крупного сорту рейкобалочного цеху, а також заготовку для особистих потреб комбiнату. Прокатка зливкiв здiйснюється на реверсивнiй клiтi дуо iз станиною закритого типу з дiаметром валкiв 1200мм, довжиною бочки 2600мм Товстолистовий цех (стан 3600): Стан має три клiтi: -дуо реверсивна з вертикальними валками 900/800x1400мм; - чорнова реверсивна клiть "кварто" з валками 1130/1050х3600мм; - чистова реверсивна клiть "кварто" з валками 1030/950х3600мм. Виробляє з неперервнолитих слябiв листи i плити з вуглецевих, низьколегованих, легованих конструкцiйних марок сталi таких розмiрiв: - товщина листiв вiд 6 до 50,8 мм; - товщина плит вiд 50,8 до 300 мм; - ширина листiв вiд 1500 до 3200мм; - довжина листiв вiд 6 до 24м; - довжина плит до 12м. Рейкобалочний цех: Рейкобалковий стан 1000/800 складається з двох лiнiй: у першiй - обтискна двовалкова реверсивна клiть 1000, друга - 3-и клiтьовий стан 800 (двi клiтi трiо i одна дуо). Виробництво сортового i фасонного прокату з блюмiв перерiзом (340 ?200х 500 ?280) мм, що поставляються з обтискного цеху. Цех виробляє: рейки рiзних типорозмiрiв для магiстральних залiзниць, балки двотавровi звичайного i спецiального призначення, швелери, заготовку квадратну, штабу для пiдкладок до рейок. Вiддiлення крупного сорту рейкобалочного цеху: Головна лiнiя стану - обтискна дуо реверсивна клiть 800 i лiнiйний 3-клiтьовий стан 650 (двi клiтi трiо i чистова дуо). Виробляє сортовий i фасонний прокат з блюмiв перерiзом (280? 190 х245? 320), що поставляються з обтискного цеху. Вiддiлення виробляє: балки двотавровi, швелери, кутики рiвнополичнi та нерiвнополичнi, профiлi для крiплення гiрських виробок, рейки залiзничнi вузької колiї, заготовку квадратну, прокат фасонний для боковин риштакiв скребкових конвеєрiв, штабу для пiдкладок до залiзничних рейок широкої колiї, заготовку круглу, штабу для накладок двоголових до рейок, профiль коритний для призабiйних стоякiв тертя. Цех рейкових скрiплень: До складу цеху входять двi лiнiї виробництва накладок з маслоохолоджувальними установками, шiсть лiнiй виробництва пiдкладок, два кулепрокатних стани СПШ80(620) i СПШ-125(1040). Призначений для виробництва накладок i пiдкладок залiзничних рейок i куль молольних дiаметром 40, 60, 80, 100 i 120 мм. Електросталеплавильне виробництво у вiддiленнi виплавки i обробки металу: Електросталеплавильне виробництво призначене для виробництва легованих сталей способом електрошлакової переплавки, для використання у замовленнях з високими вимогами до матерiалiв (сталi спецiального призначення). Виплавляються сортовi i листовi зливки масою до 20 т. Цех оснащений 200-т термiчними печами з подом, що викочується, якi дозволяють проводити термiчну обробку зливкiв. Iз зливкiв електрошлакової переплавки виробляють сортовий i листовий прокат в умовах комбiнату "Азовсталь". Об'єми виробництва за даною технологiєю мiнiмальнi зважаючи на вiдсутнiсть замовлень. В основному у вiддiленнi здiйснюється зачистка безперервно литих слябiв конвертерного виробництва, призначених для подальшого виробництва товстого листа. Допомiжнi виробництва i служби комбiнату: Для забезпечення безперебiйного виробництва металопродукцiї на комбiнатi є допомiжнi виробництва i служби, що включають: - копрове вiддiлення мартенiвського цеху" - переробка габаритного брухту, що утворюється на комбiнатi i надходить вiд стороннiх органiзацiй; - ЦПМШ - прийом i переробка шлакiв доменного, мартенiвського i конвертерного виробництва; - вапняно-випалювальний цех - виробництво металургiйного i конвертерного вапна для аглодоменного i сталеплавильного виробництва, у складi 4-х обертових i 4-х шахтних вапняно-випалювальних печей; - цехи управлiння головного енергетика - виробництво i забезпечення основних цехiв комбiнату енергоресурсами, ремонт енергетичного обладнання; - цехи управлiння головного механiка - виробництво запасних частин, ремонт металургiйного , пiд'ємно-транспортного та iн. механiчного обладнання; - цехи управлiння залiзничного транспорту, цех морських перевозок i управлiння безрейкового транспорту - транспортне забезпечення виробництва Крiм того, комбiнат утримує мережу об'єктiв невиробничого призначення, метою iснування якої задоволення потреб трудового колективу пiдприємства. До складу соцiальної сфери входять: *лiкувально - оздорочi об'єкти: санаторiй-профiлакторiй "Азовсталець", профiлакторiй "Голуба хвиля", дитячий оздоровчий центр "Орленок" (м.Марiуполь), дитячий оздоровчий центр "Пiвнiчний" та iншi; *мережа спортивних споруд: спортивний комплекс "Азовсталь", водна станцiя, власний яхт-клуб; *заклади культури: палац культури "Азовсталь", палац культури "Маркохiм"; *житлово-комунальна сфера: гуртожиток, котельнi та iнш. У 1995 роцi комбiнат вiдкрив своє представництво у м.Києвi з метою представлення iнтересiв ВАТ "МК "Азовсталь" в органах державної влади у зв'язку iз розширенням комерцiйної i фiнансової дiяльностi на терiторiї України. Представництво знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Костьольна, 8-14. З метою захисту iнтересiв пiдприємства в процесi приватизацiї, надання правового захисту вiд неузгодженостей законодавства України, полiпшення податкового законодавства та iнiцiювання змiн до чинного законодавства, ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" увiйшов до складу об'єднань пiдприємтств: -Українська асоцiаця сталеплавiльникiв; -Українська асоцiацiя пiдприємств чорної металургiї; -Асоцiацiя "Срандарт-СЕПРО"; -Українська асоцiацiя виробникiв технiчних газiв "УА-СIГМА"; -Асоцiацiя пiдприємств власникiв вiдомчого транспорту "Укрвiдтранс"; -Українська асоцiацiя якостi. -Об'єднання пiдприємств "Металургпром"; -Всеукраїнський громадський благодiйний фонд "Лiга приватизованих пiдприємств", -Донецька торговельно-промислова палата; -Українська спiлка промисловцiв та пiдприємцiв (УСПП); -Українське товариство неруйнiвного контролю та технiчної дiагностики. -ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ КОНСОРЦIУМ "Iнвестицiйно-металургiйний Союз" Українськая асоцiацiя сталеплавильникiв була створена 23.07.1998р. Сприяння розвитку, органiзацiї i виконанню робiт по пiдвищенню технiко-економiчного рiвня сталеплавильного i сумiжних з ним виробництв шляхом органiзацiї i виконання робiт по вдосконаленню дiючих i розробцi нових технологiй, модернiзацiя агрегатiв i устаткування, полiпшення екологiчної обстановки iз залученням нацiональних i зарубiжних фiнансових, технiчних i iнтелектуальних ресурсiв. ВАТ "МК "Азовсталь" є членом Асоцiацiї з 1998 року. Юридична адреса: Україна, 83017, м.Донецьк, пров. Вятський, 2а. Українська асоцiацiя пiдприємств чорної металургiї була заснована 09.08.98р. Мета створення - розробка та органiзацiя перспективних програм щодо розвитку галузi, врегулювання взаємовiдносин мiж пiдприємствами галузi, всебiчне вивчення та практичне вирiшення питань пошука та наповнення зовнiшних ринкiв продукцiєю вiтчизняного виробництва, сприяння технiчному прогресу, розширення дiючих та освоєння нових ринкiв збуту продукцiї чорної металургiї. Пiдвищення ефективностi виробництва, розширення внутрiшнiх i зовнiшнiх ринкiв збуту продукцiї, органiзацiя участi вiтчизняних виробникiв в мiжнародних тендерах, органiзацiя i проведення виставок, семiнарiв, конференцiй, нацiлених на рекламу продукцiї i науково-технiчних досягнень, координацiя дiй виробникiв на зовнiшнiх ринках i т.п. ВАТ "МК "Азовсталь" є членом Асоцiацiї з 1998 року. Юридична адреса: Україна, 252601 м.Київ, пров. Музейний,10. Асоцiацiя зi стандартизацiї, сертифiкацiї та метрологiї гiрничо-металургiйного комплексу України "Стандарт-СЕПРО". Асоцiацiя заснована 27.12.2000р. з метою координацiї дiяльностi в галузi стандартизацiї, сертифiкацiї та метрологiї продукцiї, що виробляється та споживаєтьсяна пiдприємствах та органiзацiях ГМК України, а також формування галузевої системи стандартизацiї та метрологiї. Iнформацiйне обслуговування виробникiв i споживачiв металопродукцiї в питаннях стандартизацiї i метрологiї; правовий захист законних прав i iнтересiв членiв Асоцiацiї. ВАТ "МК "Азовсталь" є членом Асоцiацiї з 2001 року. Юридична адреса: Україна, 49000, м.Днiпропетровськ, площа Ленина 1, офiс 214. Українська асоцiацiя виробникiв технiчних газiв "УА-СIГМА". Заснована 29 червня 2000 року. Напрями дiяльностi Асоцiацiї: Iнформацiйний i кадровий супровiд пiдприємств, що використовують технiчнi гази. Навчання, перепiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї IТР в областi криогенної i компресорної технiки; видання науково-технiчного i виробничого журналу,;проведення мiжнародних семiнарiв по проблемах ВРУ. Науково-технiчне забезпечення пiдприємств, що проводять або використовують продукти роздiлення повiтря i iншi технiчнi гази: розробка сучасних систем для виробництва технiчних газiв; пiдготовка пропозицiй по реконструкцiї або модернiзацiї дiючих ВРУ; створення програмних продуктiв. ВАТ "МК "Азовсталь" є членом Асоцiацiї з 2004 року. Юридична адреса: Україна, 65026, м. Одеса, Приморський р-н, вул.Дворянска, 1/3. Асоцiацiя пiдприємств власникiв вiдомчого транспорту "Укрвiдтранс". Заснована 16 грудня 2003 року. Головною метою дiяльностi Асоцiацiї є: Координацiя та консолiдацiя зусиль членiв Асоцiацiї для вирiшення проблем професiйної дiяльностi вiдомчого транспорту, що являють спiльний iнтерес, без права втручання в їх виробничу i комерцiйну дiяльнiсть та прийняття управлiнських рiшень. ВАТ "МК "Азовсталь" є членом Асоцiацiї з 2003 року. Юридична адреса: Україна,49000, м. Днiпропетровськ, пл. Ленiна, 1 Українська асоцiацiя якостi. Заснована у 1989 роцi. Головною метою дiяльностi Асоцiацiї формування громадської думки i полiтики у сферi якостi. ВАТ "МК "Азовсталь" є членом Асоцiацiї з 1996 року. Юридична адреса: Україна, 03680, м.Київ, пр.Академiка Глушкова, 40 Об'єднання пiдприємств "Металургпром". Виробничо-господарське об'єднання "Металургпром", створене 18.01.95 року. На засiданнi Ради директорiв Об'єднання (протокол № 32 вiд 23.05.06р.) була прийнята нова редакцiя Уставу Об'єднання. З 23.06.06р. Виробничо-господарське об'єднання "Металургпром" перейменовано в Об'єднання пiдприємств "Металургпром". Мета дiяльностi - представництво та захист iнтересiв пiдприємств-учасникiв, створення найбiльш сприятливих умов господарювання, узгодження iнтересiв учасникiв у ринкових умовах. Задоволення поточних потреб народного господарства в металопродукцiї на основi рацiонального використовування виробничих потужностей учасникiв об'єднання; оптимальне розмiщення на пiдприємствах державного замовлення, контракту i мiжвiдомчих ухвал i координацiя їх виконання; сприяння в рiшеннi питань iнвестицiйної i науково-технiчної дiяльностi по створенню нових високоефективних технологiй i т.п. ВАТ "МК "Азовсталь" є членом Об'єднання з 2000 року. Юридична адреса: Україна, 49000, м.Днiпропетровськ, площа Ленiна, 1. Всеукраїнський громадський благодiйний фонд "Лiга приватизованих пiдприємств", заснований 31.10.94 року з метою надання допомоги, спрямованої на розвиток пiдприємств, якi перебувають у стадiї приватизацiї або вже приватизувались. ВАТ "МК "Азовсталь" є членом Лiги з 1994 року. Юридична адреса: Україна, 01010, вул. Онищенка, 4. Донецька торгово-промислова палата була заснована 04.04.95р. Головними видами дiяльностi є посередницькi послуги, реклама, виставки, зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть та маркетинговi консультацiї. ВАТ "МК "Азовсталь" є членом Донецької торгово-промислової палата та торгово-промислової палати України з 1998 року. Юридична адреса: 83000, м.Донецьк, пр.Дзержинського, 12. Українська спiлка промисловцiв i пiдприємцiв (УСПП) - громадська органiзацiя, заснована 26.04.96 року з метою консолiдацiї зусиль та координацiї дiяльностi, спрямованої на здiйснення радикальної економiчної реформи. ВАТ "МК "Азовсталь" є членом Асоцiацiї з 1996 року. Юридична адреса фiлiалу у Донецькiй областi: Україна,83105, м.Донецьк, б-р Пушкiна, 23-340. Українське товариство неруйнiвного контролю та технiчної дiагностики створене у 1990 роцi з метою консолiдацiї зусиль учених i виробничникiв, що працюють в галузi неруйнiвного контролю,обмiну iнформацiєю про тенденцiї розвитку неруйнiвного контролю та технiчної дiагностики, а також комплексного пiдвищення якостi та надiйностi промислової продукцiї та об'єктiв. Обмiн iнформацiєю, комплексне пiдвищення якостi i надiйностi промислової продукцiї i об'єктiв. ВАТ "МК "Азовсталь" є колективним членом Товариства з 2001 року. Юридична адреса: 03680, м.Київ-150, МСП, вул.Боженка, 11. ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ КОНСОРЦIУМ "Iнвестицiйно-металургiйний Союз" створен 27.04.2004 року. Головною метою Консорцiуму є iнвестування промислового i банкiвського капiталу у корпоративнi права та виробничу дiяльнiсть промислових пiдприємств металургiйної i гiрничо-металургiйної галузi та отримання прибутку вiд цiєї дiяльностi. Також iнвестування промислового i банкiвського капiталу в iншi галузi промислового виробництва, а також в такi об'єкти iнвестицiйної дiяльностi як будь-яке майно, цiннi папери, корпоративнi права, цiльовi грошовi вклади, науково-технiчна продукцiя, iнтелектуальнi цiнностi, iншi об'єкти власностi, майновi права. ВАТ "МК "Азовсталь" є учасником консорциуму з 2004 року. Юридична адреса: 01033, м.Київ, вул.Панькiвська, 11 ВАТ "МК "Азовсталь" виступив засновником (учасником) декiлькох суб'єктiв господарювання: ТОВ "АСМ торгiвельно-консультацiйне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю" (ранiше ТОВ ASM Gmbh. (Нiмеччина), засноване 24.04.92 року. ВАТ "МК "Азовсталь" є засновником Товариства. Основним видом дiяльностi є торгiвля металургiйною продукцiєю та iншими товарами, рiзнi iмпортнi та експортнi угоди. Змiна назви була затверджена зборами учасникiв Товариства. Юридична адреса: Нiмеччина, 50968, м.Кьольн, вул. Гольтштайнштрассе, 22. СП "Азовлiтас" - акцiонерне товариство закритого типу, засноване 18.12.92 року. ВАТ "МК "Азовсталь" є засновником Товариства. Головна мета створення пiдприємства - представлення iнтересiв ВАТ "МК "Азовсталь" у прибалтiйському регiонi з метою реалiзацiї продукцiї у країнах Балтiї. Юридична адреса: Литва, 3000, м.Каунас, вул.Донелайчiо, 62. ТОВ "Промсiдер С.р.л.", зареєстроване 16.01.92р. ВАТ "МК "Азовсталь" є засновником Товариства. Предмет дiяльностi товариства - купiвля i продаж продукцiї чорної та кольорової металургiї, їх вiдвантаження та перевезення рiзними видами транспортних засобiв, виробництво та переробка, пакувуання та складування. Юридична адреса: Iталiя, м.Рим, вул.Бенедетто Кроче, 68. ТОВ "Телерадiокомунiкацiйна компанiя "Сигма", зареєстроване 29.05.91 року. Дiяльнiсть товариства спрямована на реалiзацiю свободи слова, прав громадян на отримання повної вирогiдної iнформацiї, на вiдкрите та вiльне обговорення громадських питань. ВАТ "МК "Азовсталь" є учасником Товариства з 1998 року. Юридична адреса: Україна, м. Марiуполь, пр.Будiвельникiв, 52. ТОВ "Телерадiокомунiкацiйна компанiя "Сiгма ТВ", зареєстроване 02.08.2002 року. Дiяльнiсть товариства спрямована на реалiзацiю свободи слова, прав громадян на отримання повної вирогiдної iнформацiї, на вiдкрите та вiльне обговорення громадських питань. ВАТ "МК "Азовсталь" є учасником Товариства з 2008 року. Юридична адреса: Україна, м. Марiуполь, пр. Будiвельникiв, 52. ВАТ "Страхова компанiя "Орадон" засноване 27.09.94р. Мета дiяльностi - надання послуг зi страхового захисту здоров'я та життя населення, майнових iнтересiв фiзичних та юридичних осiб, а також фiнансової дiяльностi у межах, встановлених чинним законодавством України. ВАТ "МК "Азовсталь" є акцiонером Товариства з 1996 року. Юридична адреса: Україна, м.Донецьк, вул. 50 рокiв СРСР, 149. ТОВ "Фiрма "Марiта" засноване 14.09.93р. з метою задоволення потреб населення у товарах народного споживання (швейно-трикотажної продукцiї), а саме пошив спецiального одягу та iнше. ВАТ "МК "Азовсталь" є учасником Товариства з 2001 року. Юридична адреса: Україна, 87505, м.Марiуполь, вул.Граверна,1. ЗАТ "Макiївкокс" зареєстровано у державному реєстрi- 27.10.2003р. Предметом дiяльностi товариства є: - здобування, збагачення, переробка та реалiзацiя корисних копалин; - збагачення вугiлля та iнших корисних копалин; - виробництво, придбання i реалiзацiя вугiлля, вугiльних концентратiв i шихти; - виробництво, придбання i реалiзацiя коксу, коксового газу i коксохiмiчної продукцiї; - переробка хiмiчної сировини та iнше. ВАТ "МК "Азовсталь" є акцiонером Товариства з 2005 року. Юридична адреса: Україна, 86106, Донецька область, м.Макiївка, вул.Горького,1 ВАТ "Черкаський домобудiвельний комбiнат" ВАТ "МК "Азовсталь" є акцiонером Товариства з 2005 року. Юридична адреса: Україна, м. Черкаси, пров. Хiмiкiв, 8, У липнi 1999 року, Арбiтражний суд Черкаської областi, порушив справу про банкрутство ВАТ "Черкаський домобудiвний комбiнат". ЗАТ "Будтехсервiс". Галузь господарювання - Оптова торгiвля недержавних органiзацiй. ВАТ "МК "Азовсталь" є акцiонером Товариства з 2005 року. Юридична адреса: Україна, 99038, Ар Крим, м. Севастопiль, вул. Жовтневої Революцiї, 35/33 ТОВ "Волейбольний клуб "Маркохiм". Галузь господарювання - фiзична культура i спортивна дiяльнiсть у сферi спорту. ВАТ "МК "Азовсталь" є учасником Товариства з 2005 року. Юридична адреса: Україна, м.Марiуполь, вул.Апатова, б.136-а, кв.9. На загальних зборах учасникiв Товариства, якi вiдбулися 9 червня 2008р. було прийнято рiшення про лiквiдацiю Товариства у зв'язку з вiдсутнiстю фактичної дiяльностi. ВАТ "Криворiзький Центральний рудоремонтний завод" строверно на пiдставi рiшення ФДМ України у 1995 роцi. Предметом дiяльностi є виконання будiвельних, будiвельно-монтажних, монтажних, ремонтних, пусконалагоджу-вальних, реставрацiйних, вiдновлюваних, дизайнерських, художньо-оформлювальних та iнших робiт. ВАТ "МК "Азовсталь" є акцiонером Товариства з 2006 року. Юридична адреса: Україна, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Заводська, 1. ТОВ "Кєпiтал менеджмент груп" є правонаступником усiх пра та обов'язкiв ТОВ "Фондова брокерська контора "Азов-Акцiя", яке було створено у 1994 роцi., предметом дiяльностi якого є комiсiйна та комерцiйна дiяльнiсть по цiнним паперам. ВАТ "МК "Азовсталь" є учасником Товариства з 2006 року. Юридична адреса: Україна, м. Марiуполь, вул. Єнгельса, 39а. ТОВ "Азовмед" було створено у 1994 роцi. Предметом дiяльностi є органiзацiя сервiсного обслуговування медичної технiки. ВАТ "МК "Азовсталь" є учасником Товариства з 2006 року. Юридична адреса: Україна, м. Марiуполь, пр. Перемоги, 4. ЗАТ "Кедр" було створено у 1994 роцi. Предметом дiяльностi є: заготiвля та реалiзацiя круглого лiсу; розробка, переробка, виробництво, реалiзацiя, доставка продукцiї лiсової промисловостi. ВАТ "МК "Азовсталь" є акцiонером Товариства з 2006 року. Юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 23, оф.635. ТОВ "Асоцiацiя "Екотехна" створено у 1993 роцi. Предметом дiяльностi є ефективна та рацiональна переробка шлакiв та вiдходiв феросплавного виробництва на базi екологiчно чистих енергозберiгаючих технологiй. ВАТ "МК "Азовсталь" є учасником Товариства з 2006 року. Юридична адреса: Україна, м.Запорiжжя, пр. Ленiна, б.158, кв.227.

 

 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Iнформацiя щодо проектiв, реалiзацiя яких велася на комбiнатi в рамках Iнвестицiйної програми в 2009 роцi. У 2009 роцi у зв'язку з обмеженим фiнансуванням реалiзацiя iнвестицiйної програми була призупинена. На комбiнатi проводилося погашення заборгованостей i зобов'язань за контрактами, укладеними в 2008 роцi, а також часткова реалiзацiя iнвестицiйних проектiв: * Завершенi пуско-налагоджувальнi роботи i пiдтвердженi проектнi показники по установцi вакуумування сталi в ККЦ. Фiнансування в цiлому за проектом склало 19 670,5 тис. дол., з них у 2009 р. - 991,1 тис. дол. Вакууматор призначений для пiдвищення службових властивостей i якостi сталi шляхом зниження неметалевих включень (у т.ч. азоту, водню, кисню, сiрки, вуглецю). * Тривали роботи з завершення пуско-налагоджувальних робiт, усунення зауважень i пiдвищення якостi слябiв МБЛЗ-6 у ККЦ. Фiнансування в цiлому за проектом склало 186 424,0 тис. дол., з них у 2009 р. - 2 806,3 тис. дол. МБЛЗ-6 призначена для розливання сталi безперервним методом потужнiстю до 2,5 млн. т. на рiк (залежно вiд перерiзу), з досягненням покращених показникiв якостi поверхнi i макроструктури слябiв. * Введено у дослiдно-промислову експлуатацiю 3-й сталевозний шлях у ККЦ. Фiнансування в цiлому за проектом склало 2 858,4 тис. дол., з них у 2009 р. - 152,1 тис. дол. 3-й сталевозний шлях завдовжки 182 м призначений для транспортування ковшiв самохiдним сталевозом мiж ковшовим i розливним вiддiленнями цеху. * Продовжувалися роботи з замiни вугiльного перевантажувача КХВ. У 2009 р. виготовлено основне обладнання i доставлено на комбiнат. Фiнансування в цiлому за проектом склало 4 714,2 тис. дол., з них у 2009 р. - 2 334,3 тис. дол. Вугiльний перевантажувач призначений для пiдготовки сировини i забезпечення нею коксового цеху. Фактичнi платежi за проектами iнвестицiйної програми комбiнату в 2009 роцi склали 11 777,4 тис. дол. 2010 рiк Станом на 10.02.10 р. бiзнес планом на 2010 р. затверджено фiнансування iнвестицiйних проектiв у розмiрi 39 690,8 тис. дол. за наступними основними напрямками: * Збiльшення об'ємiв виробництва. Продовження реалiзацiї проектiв "Слябової програми", спрямованої на пiдвищення виробництва слябiв ККЦ при зниженнi виробництва низькорентабельної квадратної заготовки з мартенiвської сталi, а також на полiпшення якостi продукцiї i пiдвищення її службових властивостей. Основнi виробничi об'єкти були запущенi в попереднi роки (ДП №2, МБЛЗ-6, Печi-ковшi (1 i 2), Установка вакуумування сталi). У 2010 р. передбачається продовження будiвництва в рамках основних об'єктiв (МБЛЗ-64 443,7 тис. дол., Печi-ковшi (1 i 2) 771,2 тис. дол., Установка вакуумування сталi 1 141,6 тис. дол.), а також об'єктiв, спрямованих на забезпечення стабiльної роботи основного устаткування (Берегова насосна станцiя ТЕЦ 2 427,9 тис. дол., Котел №5 ТЕЦ 500,0 тис. дол., Розширення транспортного обробного вiддiлення ККЦ 1 787,8 тис. дол., Реконструкцiя оборотного циклу ККЦ 1 795,9 тис. дол.) та iн. Завершення проектiв планується у 2011-2012 рр.; * Зниження витрат. Проекти оптимiзацiї виробничих процесiв з метою зниження витрат виробництва (iнвестицiї 2 546,4 тис. дол.), зокрема модернiзацiя повiтронагрiвачiв №11-2бiс i 12 доменного цеху. Завершення проектiв планується в основному в 2010 р.; * Пiдвищення якостi i освоєння нових видiв продукцiї. - "Органiзацiя лабораторiї для проведення випробувань на стiйкiсть металу до сiрководневої корозiї i водневого розтрiскування" (999,3 тис. дол.), яка дозволить проводити випробування на сiрководневу корозiю i водневе розтрiскування металу з метою виходу на новi ринки збуту продукцiї. Завершення проекту планується у 2010 р.; - "Проект будiвництва установки контрольованого охолоджування i правильної машини у ТЛЦ" (11 000 тис .дол.), що дозволить розширити марочний сортамент листової продукцiї, освоїти марки пiдвищеної категорiї мiцностi, знизити виробничi витрати. Завершення проекту планується у 2011-2012 рр. * Проекти вiдповiдностi. Реалiзацiя проектiв, спрямованих на забезпечення безпечних умов працi i дотримання вимог, передбачених законодавством України. - "Оснащення будiвлi пiдстанцiї №2 ЦМiП обладнанням i приладами для захисту вiд потрапляння до неї доменного газу" (346,8 тис. дол.), - "Обладнання пункту зберiгання вибухових речовин системами раннього виявлення надзвичайних ситуацiй" (11,5 тис. дол.), - "Оснащення будiвлi пiдстанцiї АРЗ-10 i АБК ЦМiП системою автоматичної пожежної сигналiзацiї" (9,0 тис. дол.) Завершення проектiв планується у 2010 р. * Проекти пiдтримки. Реалiзацiя проектiв, спрямованих на пiдтримку iснуючих виробничих потужностей. Загальна сума iнвестицiй у проекти пiдтримки передбачається у розмiрi 7 817,8 тис. дол. Серед них можна видiлити: - "Замiна вуглеперевантажувача вiдкритого складу №1" (1 005,2 тис. дол.), - "Реконструкцiя ОРУ-110 кВ головної понижуючої пiдстанцiї" (1 135,2 тис. дол.), - "Будiвництво градирнi №8" (919,6 тис. дол.) Завершення проектiв планується у 2010 - 2011 рр. Всi суми вказанi у тис. дол. без ПДВ. У вiдповiдностi з бiзнес-планом на 2010 рiк планується виробити: Чавуна 4866,1 тис.т.; Сталi 5591,3 тис.т.; Прокату 5531,9 тис.т.

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає ВАТ "МК "Азовсталь" або його посадовi особи наведена нижче за формою: № з/п// Дата вiдкриття провадження у справi// Вiдповiдач// Позивач// Розмiр позовних вимог// Змiст позовних вимог// Назва суду, в якому розглядається справа// Поточний стан розгляду справи. 1) //29.12.08р.//ВАТ "МК "Азовсталь"//ПП Торговий дiм "Галпiдшипник"//101 897,86 грн. - основний борг.//Неоплата продукцiї за договором № 4600032751/601 вiд 12.03.2008р.//Справа знаходиться у провадженнi ВПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 97; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.011 с.)