Мов-ва змістова лінія шкільної програми:зміст та форми реалізації.

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мов-ва змістова лінія шкільної програми:зміст та форми реалізації.Стантартизована мовна освіта передбачає 4змістових лінії-мов-ву,мовну,соціокультурну і діяльнісну(стратегічну).Кожна з цих ліній забезпечує систему знань,умінь і навичок,що сприяють формуванню мовної особистості учня.

Мов-ва змістова лінія спрямована на розвиток і вдосвоналення умінь і навичок в усіх видах мов-ої діяльності:аудіювання,читання,говоріння і письма,тобто мов-их умінь і навичок. Мов-ва ЗЛ визнача Зміст роботи над формуванням в учнів умінь сприймати, відтворювати і створювати усні і писемні висловлювання різних жанрів,типів і стилів мов-ня й покликана формувати мов-ві уміння і навички,необхідні школярам як у період начання,так і в процесі майбутньої професійної діяльності,у повсякденному житті.Програмою передбачається практичне ознайомлення учнів з усіма видами мов-ої діяльності(аудіювання-глобальним,детальним,критичним;читанням-ознайомлювальним, вивчальним,вибірковим;говорінням у діалогічній і монологічній формах;письмом у всіх його жанрах,типах,стилях).

Комунікативна ЗЛ містить відомості про мов-ня(мовленнєвознавчі поняття-спілкування,ситуація спілкування,текст,монолог і діалог,типи,стилі і жанри мов-ня тощо)та перелік основних видів роботи (перекази,твори,газетні жанри,ділові папери, ін.)

Комунікативна ЗЛ зорієнтована на формування навичок звязного мов-ня і має на меті:збагачення мов-ня з погляду лексичної і граматичної будови;засвоєння норм і якостей літ-ої мови;розширення культурного кругозору учнів і формування їх особистісних рис;інтелектуальний розвиток;формування їх громадянськості та ін.У ньому виявляється тісний звязов комунікативноїЗЛпрограми з іншими її лініями.Зміст мов-ої ЗЛ будується за принципом структурної систематичності,що передбачає зростання складності і поглиблення мовленнєвознавчих понять та формування умінь у всіх видах мов-ої діяльності.

Зазначені ЗЛ формують комунікативну компетенцію,що відповідно включає комунікативну мов-ву,мовну,соціокультурну та діяльнісну(стратегічну).

 

МовнаЗЛшкільної програми:зміст та форми реалізації.

Стантартизована мовна освіта передбачає 4змістових лінії-мов-ву,мовну,соціокультурну і діяльнісну(стратегічну).Кожна з цих ліній забезпечує систему знань,умінь і навичок,що сприяють формуванню мовної особистості учня.

МовнаЗЛ забазпечує засвоєння знань про мовну систему як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок.Лінгвістична(мовна)ЗЛ-це шкільний курс мовної теорії(лінгвістики),базові знання мовної системи,без яких неможливе досконале володіння мовою,у ній подано основні лінгв.поняття,вимога до засвоєння граматичних,орфоепічних і правописних норм літ-ої мови.Ця ЗЛ включає деякі питання загального мовознавства,присвячені сусп.ролі мови,її функціям,розвитку,місцю у.м.серед словянських мов у світі.

У програмі передбачено вивчення лінгвістичних понять,фактів,закономірностей,що забезпечують необхідний для учнів обсяг знань з у.м.Він є основою для формування наукових уявлень про систему у.м.та її структуру.К програмі окремою рубрикою виділено питання культури мов-ня,що сприяє розумінню й засвоєнню норм літ-ої мови.Мовна змістова лінія подається за лінійним принципом і містить відомості про мовну систему,засвлєння яких повинно здійснюватися за принципом внутрішньо-предметних звязків.

Зазначена ЗЛформує комунікативну компетенцію,що відповідно включає комунікативну мов-ву,мовну,соціокультурну та діяльнісну(стратегічну).

 

Соціокультурна і діяльнісна змістова лінії програми:зміст та форми її реалізації.

Стантартизована мовна освіта передбачає 4змістових лінії-мов-ву,мовну,соціокультурну і діяльнісну(стратегічну).Кожна з цих ліній забезпечує систему знань,умінь і навичок,що сприяють формуванню мовної особистості учня.

СоціокультурнаЗЛорієнтована на засвоєння культурних і дух.цінностей свого та інших народів,а також норм,що регулюють стосунки між людьми різних вікових категорій,статей,націй і сприяють естетичному та морально-етичному вихованню особистості.

ДіяльніснаЗЛзабезпечує формування загально-навчальних умінь і навичок,опанування стратегій,що прогнозують і визначають мов-ву діяльність,спрямованих на розвязання навчальних завдань і життєвих проблем.ДіяльрніснаЗЛвпливає на розвиток мисленнєвої і мов-ої культури учнів,оволодіння ними базавими мисленнєвими прийомоми і методами порівняння,зіставлення,узагальнення,моделювання тощо,а також усвідомлення структури влісної пізнавальної діяльності.Зміст цієї лінії не виділено окремо,а подано на рівні узагальнених умінь.Реалізується вона через систему вправ і завдань комплексного хар-ру як їх рганічна складова.Шкільна програма орієнтує на творчу діяльність учнів,знайшли відображення у взаємозвязку усіх її змістових ліній.Соціокультурна змістова лінія програми є засобом опанування нац.і загальнолюдськими,культурними і дух.цінностями.Роль діяльнісної змістової лінії виявляється у вдосконаленні низки умінь учнів,найголовнішими з яких є творчі,когнітивні,контрольно-оцінні.

Зазначені Злформують комунікативну компетенцію,що відповідно включає комунікативну мов-ву,мовну,соціокультурну та діяльнісну(стратегічну).

 

Основні етапи вивчення у.м.

Шкільний курс рідної мови єдиний з 1по12кл.Це відображено в Держ.стандарті і чинних програмах для 1-4 і 5-12кл.загальноосвітньої школи.в програмі визначають систему основних знань з мови і умінь користуватися нею в усній і писемній формах,а також послідовності роботи над ними.Навчання у.м.в сер.шк.здійснюється протягом 3етапів:початкового,основного,узагальнюючого(підсумкового).Кожний з них має свої особливості змісту і структури навч.програм,однак усі 3етапи повязані загальними навчальними і виховними цілями,спрямованими на формування мовної особистості.

Початковий етап навчання рідної мови(1-4кл)будується так,щоб відомості з різних лінгвістичних розділів відповідали наук.уявленням про ті чи інші мовні факти.

Із стандартизацією початкової ланки освіти курс у.м. для 1-4кл.значно оновився,у ньому чіткіше передбачено взаємодію двох складових частин мовної освіти школярів та їх мов-го розвитку.

Перевага в змісті початкового курсу надається останній:комунікативне спрямування програми вигідно відрізняє її від попередніх.Мовні знання служать важливим засобом розвитку мислення дитини,що здійснюється в процесі побудови звязних висловлювань,роботи над текстом,його структурою.Це відбито в програмі для 1-4кл.Виділення в програмі початкової школи одиниць мови і мов-ня забезпечує таку єдність,у якій міжрівневі звязки відображають живу природу мови її реалізацію в комунікативних актах,що є кінцевим результатом навчання мови.

На першому етапі діти,застосовуючи елементи лінгвістичної теорії,сприймають її як засіб мов-ої діяльності,а мовні явища розглядають з позицій функціональної доцільності в реченні,тексті,мовленні.

Відповідно до Держ.стандарту поч.загальної освіти галузь «Ураїнська мова»будується за такими трьома змістовими лініями:комун.,лінгв.,лінгвоукраїнознавчою.

Кожна з цих ліній комплексно забезпечує мов-ий розвиток дитини і низку необхідних кожній людині якостей(спільно працювати групами,парами;давати оцінку власній роботі та іншим;висловлювати критичні зауваження щодо висловлювань товаришів).

КомунікативнаЗЛяк основна передбачає розвиток усного і писемного мов-ня учнів,уміння користуватися мовою з метою спілкування,пізнання,впливу.Важливу роль відіграє уміння слухати і розуміти,висловлюватися монологічно,брати участь у діалогах.Ця змістова лінія зорієнтована на сприймання і удосконалення писемного мов-ня(читання вголос і мовчки,письмо).

Лінгвістична(мовна)змістова лінія передбачає засвоєння пропедевтичниї знань про мову,мовні одиниці і явища,уміння виконувати певні види мовного аналізу.За цією необхідно формувати орфоепічні,лексичні,граматичні і правописні уміння і правописні уміння і навички учнів.

ЛінгвоукраїнознавчаЗЛмає на меті розширення уявлень про культуру укр.народу,про її особливості в різними регіонах України.Ця робота органічно поєднується з іншими аспектами навчання й реалізується за допомогою текстів,дібраних з творів фольклору і худ.літ-ри.Реалізація лінгвоукраїнознавчоїЗЛпотребує уваги до тлумачення значень слів і фразеологізмів,прислівїв,приказок,написання творчих робіт з використанням етнографічних елементів змісту.

Зазначені три основні змістові лінії пронизуються діяльнісною лінією,що забезпечує практичні уміння і навички,передбачені шкільною програмою.

На початковому етапі навчання мови виділено такі аспекти роботи: навчання грамоти;мов-ва діяльність;знання про мову,мовні уміння;правопис;графічні навички письма.Техніка письма;культура оформлення письмових робіт.На початковому етапі навчання мови діти знайомляться з текстами різних типів:розповідями,описами,роздумами,їх будовою.

Відомо,що елементарне ознайомлення зі стилями мов-ня потребує врахування їх функції та мов-ої ситуації.Тому під час опрацювання текстів,конструювання власних висловлювань необхідно розкривати учням особливості спілкування,врахування мети,адресата мов-ня і заг-ої мов-ої ситуації.

Ознайомлення учнів з реченням як основною комунікативною одиницею здійснюється на тлі тексту,що полегшує розуміння цієї мовної одиниці. Важливо щоб діти засвоїли його структурні й семантичні особливості,навчилися визначати граматичну основу,встановлювати смислові звязки між членами речення,розрізняти типи речень за метою висловлювання,інтонаційним оформленням,елементами ускладненої будови(однорідними членами речення,звертання)та складні речення.

Аналізуючи будову слів,добираючи спільнокореневі слова,молодші школярі оволодівають навичками морфемного і морфологічного та елементами словотвірного аналізу.

Як бачимо, початковий етап навчання української мови є тією основою знань, умінь і навичок, без яких неможливе подальше її вивчення. Тому цей курс в усіх тинах шкіл повинен бути зорієнтований на комунікативний аспект, що забезпечує розвиток мовлення.

Програми для середньої загальноосвітньої школи включають пояснювальну записку і власне програми для кожного класу. Пояснювальна записка є своєрідним ключем до програми. У ній визначається основна мета і завдання шкільного курсу мови, коротка характеристика його змісту та визначаються уміння і навички, якими мають оволодіти учні в процесі вивчення мови.

Основною метою навчання мови в середній школі є формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.

Відповідно до поставленої мети формуються завдання мовної освіти, найголовніші з яких є: виховання поваги до рідної (державної) мови та потреби у II вивченні; розвиток духовного світу, світоглядних уявлень учнів, національної самосвідомості та ідентичності, загальнолюдських ціннісних орієнтацій; ознайомлення учнів із мовною системою та її структурою, своєрідністю її одиниць, явищ як основою для формування мовленнєвих умінь і навичок; засвоєння норм літературної мови та якостей мовлення, мовленнєвого етикету, необхідних для повсякденного спілкування; формування комунікативної компетенції, основаної на мовних і мовленнєвих уміннях і навичках.

Основний етап навчання української мови у 5 -9 класах забезпечує засвоєння знань про її структуру, функції, походження і розвиток як базу для формування поглядів на мову та набуття мовних і мовленнєвих умінь і навичок. Саме в цих класах здійснюється активне формування мовної особистості, виховується національно свідомий громадянин України. Основний курс мови забезпечує реалізацію українознавчої та етнопедагогічної роботи. Він містить великі можливості для варіантності програми, що особливо прийнятне ЇЇ нових типах шкіл.

Програми мають декілька варіантів (для шкіл з рідною мовою навчання, російськомовних, шкіл з поглибленим вивченням української мови). Однак ця варіантність виявляється здебільшого в кількісному співвідношенні годин на вивчення тієї чи іншої теми та назвах змістових ліній. Суттєвих відмінностей у змісті цих програм майже нема. Третій, узагальнюючий, етап навчання рідної мови у 10-11(12)кл.спрямований на поглиблення знань з лінгвістики і риторики, підвищення культури мовлення і рівня грамотності старшокласників. На цьому етапі здійснюється повторення і систематизація вивченого раніше, але на вищому теоретичному рівні. Зміст чинної програми орієнтує вчителя на вдосконалення мовних і мовленнєвих умінь і навичок, необхідних для майбутньої мовленнєвої практики випускників середніх шкіл. На цьому етапі навчання мови вчитель може виявляти більшу самостійність у виборі тем, ураховуючи рівень підготовки учнів. У 10-11 класах доцільно впроваджувати різні спецкурси, спрямовані па поглиблення знань учнів та вдосконалення комунікативних умінь і навичок. Програма з української мови для 5-12 класів цілком відповідає вимогам Державного стандарту базової освіти і за змістом, і за структурою. Основні її завдання: виховання свідомого прагнення до вивчення української мови; вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови у різних життєвих ситуаціях; ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок -орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних, формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучений через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому. Зміст програми складається з чотирьох змістових ліній: мовленнєвої, мовної со цю культурно і і діяльнісної, або стратегічної. Навчальний матеріал основної школи розподілено на курси української мови для 5-9 класів, що подається у формі таблиці відповідно до змістових ліній. Факультативні та спеціальні курси сприяють поглибленню й розширенню набутих учнями на уроках у.м.знань,допомагають краще засвоїти матеріал основного курсу,удосконалювати навички аналізу різних форм мови,розширювати лінгвістичну ерудицію школярів,підвищувати рівень мовного чуття і формувати комунікативну компетенцію.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 470; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.006 с.)