Опорний конспект лекцій до курсу 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Опорний конспект лекцій до курсу«Історія української культури».

 

 

Укладачі: кандидат історичних наук, доцент Яременко І.І.

кандидат політичних наук Боярська О.А.

 

Розглянуто, обговорено та рекомендовано до видання кафедрою філософії, соціології та історії, Протокол № ___ від «____»___________ 2011 р.

Розглянуто, обговорено та рекомендовано до видання Гуманітарною секцією НМР ДДАУ, Протокол № ___ від «____»___________ 2011 р.

 

Розглянуто, обговорено та рекомендовано до видання Вченою радою ДДАУ, Протокол № ___ від «____»___________ 2011 р.

 


МІСЦЕ І РОЛЬ ЛЕКЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ аудиторної і САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

Відомо, що лекції визначають зміст та ідейну спрямованість усього навчального процесу. Крім того, їм належить провідна роль у викладанні дисципліни «Історія української культури», в поглибленому розкритті найважливіших її положень. Саме на лекції викладач може наочно продемонструвати застосування методичних принципів теорії до аналізу актуальних проблем історичного розвитку культури українських земель. Саме тут студент має змогу простежити рух думки викладача, логіку її розвитку. Останні стандарти МОН України передбачають скорочення програми курсу і кількості лекцій при одночасному збільшенні годин на самостійні заняття. Скорочення лекційних годин означає необхідність виділити головне і відмовитися від другорядного. Зменшення часу на лекції і збільшення його на самостійні заняття підвищує організаційну спрямовуючу роль проблемної лекції в навчальному процесі. Очевидно, викладач повинен дати напрямок наступній самостійній роботі студентів, розбудити у них інтерес до поглибленого вивчення пропонованих історичних проблем. На лекції викладач повинен передавати студентам основні поняття з предмету й зазначити, в якому напрямку слід вивчати його.

Викладач прагне, щоб його лекція сприяла поглибленій самостійній роботі студентів, допомагаючи їм правильно організувати свою роботу з вивчення дисципліни «Історія української культури». Лектор спонукає студентів до активної праці над вивченням поточних питань курсу, допомагає робити їм цю серйозну і складну роботу, робити перші кроки на шляху опанування дисципліною в цілому, навчає йти далі самостійно. Лекція відіграє організаційну та направляючу роль у навчальному процесі; вона є науково-теоретичною і методичною основою для інших видів навчальної діяльності студентів. Вона повинна викликати у студентів інтерес і потребу в поглибленій самостійній роботі, стимулювати їх самостійні заняття і пошуки. З погляду на зростаючу роль СРС, суттєво підвищуються навчально-методологічні вимоги до лекцій.

Викладач повинен домогтися, щоб лекція мала концептуально-методологічний характер, висвітлювала вузлові й проблемні питання історичної теорії, корінні зрушення в державотворчому, суспільно-політичному та економічному розвитку українських земель в різні часи, внутрішньої і зовнішньої політики країни. Окремо акцентуються напрямки, методи і засоби самостійної роботи студентів з вивчення документів, навчальної та наукової літератури. Після закінчення лекції необхідно підбиваються підсумки, даються завдання на самостійне вирішення питань, які не були висвітлені в лекції, а також рекомендації з організації самостійної роботи студентів над матеріалом. Також анонсується студентам, яка тема буде розглядатися на наступній лекції і що студенти повинні прочитати для того, щоб якомога краще підготуватися до неї. Самостійно працювати студентів навряд чи можна присилити, але треба зацікавити. Самостійна робота – це перш за все самостійна думка. Творчо працювати може той, хто мислить, а тому викладач повинен збуджувати думку, активізувати її, розвивати самостійне мислення студентів, а це мислення автоматично викличе бажання самостійно працювати. Найважливіше призначення лекцій – залучити студентів до процесу активної, творчої самостійної діяльності.

Для розвитку в студентів творчої активності і самостійності дуже важливо, щоб зміст лекції, методика й викладання викликали інтерес, збуджували творчу діяльність студентів. Треба викликати у студентів інтерес до теми лекції, створити умови для очікування і навіть розумове напруження. Для того, щоб аналізувати пізнавальну діяльність студентів, лекторам треба на початку лекції дати план лекції, чітко визначити й мету. Кращому засвоєнню знань, активізації розумової діяльності студентів сприяє таке викладання матеріалу, яке побудоване за принципом проблемності. Окремі засади треба викладати у формі питань і відповідей, активізувати події, факти, стратегічні й тактичні гасла й робити теоретичні узагальнення. Тим самим активізується участь студентів у розглянутих питаннях. Лекція спонукає студентів збагачувати свою пам’ять, міркувати разом з лектором, навчатися самому, публічно виступати, полемізувати, вводити, відстоювати свою позицію. Завдання викладача у тому, щоб викликати в студента інтерес до самостійної праці. Лекції повинні дати студентові ключі до розуміння теоретичних питань, які він вивчає самостійно.

Останнім часом набуває все більшого поширення проведення лекцій в тому числі і з «Історії української культури» за допомогою мультимедійних засобів. За таких умов методика проведення лекції набуває якісно нового характеру. Перед викладачем ставляться більш масштабні завдання в поданні студентській аудиторії поточного історичного матеріалу. Особливого значення набуває вербально-візуальна складова навчального процесу. Думається, поєднання традиційних методів викладання лекційного матеріалу з мультимедійним забезпеченням дає змогу студентам засвоїти більше історичних фактів, побачити їх причинно-наслідні зв’язки. Досвід показує, що однією з важливих методичних проблем є проблема співвідношення лекційного матеріалу й рекомендацій з подальшого вивчення теми. Треба прагнути до того, щоб студенти розуміли і засвоїли те, що їм надано, і пішли з лекції, розуміючи, що вони повинні робити далі. Хитання – головний ворог лектора на шляху до цієї мети. Кожна лекція має бути школою мислення, колективного обмірковування й засвоєння матеріалу, стимулятором інтересу до предмету.

Зміст Лекційного курсу.

 

Лекція 1. Предмет і завдання курсу. Дослов'янська культурна традиція на теренах України.

1. Поняття «культура».

2. Предмет і завдання навчального курсу «Історія української культури».

3. Історичний розвиток уявлень про культуру.

4. Дослов'янська культурна традиція на теренах України.

4.1. Трипільська культура.

4.2. Скіфо-сарматська культура.

4.3. Антична культура.

4.4. Візантійська культура.

 

Лекція 2. Культурні джерела східних слов'ян. Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

1. Культура східних слов'ян.

2. Запровадження християнства.

3. Стародавня література, наукові знання та освіта.

4. Мистецтво: архітектура, живопис, музика та декоративно-ужиткове мистецтво.

Лекція 3. Розвиток культури України у другій половині XIV-XVIII ст.

1. Релігійне життя в Україні. Берестейська церковна унія.

2. Освіта: братські школи, Острозька та Києво-Могилянська колегії (Академії).

3. Початок книгодрукування.

4. Полемічна література.

5. Живопис, музика, театр, архітектура.

 

 

Лекція 4. Становлення та розвиток української та європейської культури в кінці XVIII - на початку XX ст.

1. Розвиток освіти в Україні.

2. Наука.

3. Українська література.

4. Український театр.

5. Музика.

6. Живопис, скульптура, архітектура.

 

 

Лекція 5. Національно-культурне відродження в Україні та його занепад (1917-1939 рр.). Особливості розвитку світової культури.

1. Українське національне відродження періоду національно-визвольних змагань.

2. Радянська українізація та культурна революція. Освіта та наука.

3. Художня культура українського Розстріляного Відродження.

3.1. Література.

3.2. Мистецтво (живопис, скульптура, архітектура; музика; театр, кіно).

3.3. Релігія.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.006 с.)