Загальне ознайомлення зі структурою підприємства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальне ознайомлення зі структурою підприємства.Товариство з обмеженою відповідальності «Сільськогосподарське підприємство «Шевченківське» створено шляхом реорганізації Публічного акціонерного товариства «Сільськогосподарське підприємство «Шевченківське» і є повним правонаступником його прав та обов’язків стосовно всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

Товариство з обмеженою відповідальності «Сільськогосподарське підприємство «Шевченківське» зареєстровано Шевченківською районною державною адміністрацією від 29.03.2002 року номер запису в ЄДР 1 473 145 0000 000402.

Товариство засновано згідно з рішенням засновників Товариства від 17.07.2012. для здіснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, виступати в суді як позивач, відповідач або третя особа.

Підприємство володіє, користується на власний розсуд належними йому основними фондами, цінними паперами та іншим майном, має самостійний баланс, власні і залучені основні та оборотні засоби, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, відповідні штампи, фірмові бланки зі своєю назвою та інші реквізити, здійснює господарську діяльність від свого імені на підставі повного госпрозрахунку та самофінансування.

Підприємство може здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, що не заборонена чинним законодавством України.

Місцезнаходження підприємства: Україна 63601,Харківська обл. Шевченківський район, смт. Шевченківське, вул..Піонерська , 39

Предметом діяльності Товариства є на внутрішньому і зовнішньому ринку є:

- вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур;

- розведення інших тварин;

- допоміжна діяльність у рослинництві;

- виробництво продуктів борошномельної - круп’яної промисловості

- виробництво цукру;

- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

- проведення сільськогосподарських робіт;

- ремонт, зібрання, сервісне обслуговування сільськогосподарської, автомобільної та шляхової техніки;

- закупка сільськогосподарської продукції у громадян за готівку;

- торгівельно – посередницька діяльність;

- оптова торгівля продовольчим і непродовольчим товарів,сільськогосподарської продукції, продукції сільгосппереробки ;

- організація та проведення гуртової та роздрібної торгової діяльності промисловими, виробничими та сільськогосподарської товарами власного виробництва, так і будь-якою іншою і продукцію, виготовленою суб’єктами господарської діяльності , а також комерційними товарами , а також комерційними товарами ,прийнятими та придбаними від громадян і по договірним цінам;

- фасування продуктів харчування ;

- торгівельно – закупівельна і торгівельно-посередницька діяльність при заготівлі, переробці та реалізації відходів виробництва, в тому складі відходів і лому кольорових металів і їх сплавів , та іншою технічної сировини;

- організація громадського харчування – відкритті їдалень , ресторанів, кафе, піццерій, інших пунктів харчування, виробництво і реалізація напоїв і продовольчих товарів;

- комісійна торгівля , торгово - закупочна і посередницька діяльність;

- надання рухомого і нерухомого майна у оренду, лізингові операції;

- ремонт і будівництво індивідуально житла (квартир), садових будиночків , гаражів;

- операції з нерухомістю; організація операцій із власною нерухомістю; підготовка; підготовка до продажу чи надання в оренду нерухомості; купівля і продаж власної нерухомості; купівля і продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення;купівля і продаж власної нерухомості невиробничого характеру;

- надання послуг по зберіганню майна;

- інформаційні та консультаційні послуги;

- рекламна діяльність; монтаж і налагодження промислового обладнання;

Майно підприємства складається з : основні фонди , обігові кошти , а також цінності, вартість яких відображена на самостійному балансі.

Підприємство володіє, користується і розпоряджається власним майном на свій розсуд, здійснює по відношенню до нього дії, що відповідають статуту та не суперечать чинному законодавству.

- Майно Підприємства формується за рахунок:

- майна і грошових коштів, переданих Підприємству Засновником;

- доходів, одержаних в результаті господарської діяльності;

- доходів від цінних паперів та корпоративних прав;

- доходів від випуску і розміщення цінних паперів;

- кредитів банків та інших фінансово-кредитних установ;

- безвідплатних внесків підприємств (установ, організацій) та громадян;

- та інших надходжень, не заборонених законом.

Господарча діяльність Підприємства здійснюється на основі укладених договорів. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань його учасників.

Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та пріоритетні напрямки.

а порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової та податкової дисципліни, вимог якості продукції та інших правил господарської діяльності Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством. України. Держава не відповідає по зобов'язаннях Підприємства, а Підприємство не відповідає по зобов'язаннях держави, її органів та організацій.Основними документами що підтверджують статус Юридичної особи це є Статут та установчий договір.

Фінансова робота - діяльність по управлінню фінансами підприємства, яка включає планування і організацію фінансів, облік фінансових ресурсів, контроль і аналіз ефективності їх використання, регулювання прибутків і витрат, стимулювання кінцевих результатів виробництва.

Управління фінансовими відносинами здійснюється за допомогою фінансово-кредитного механізму, який являє собою сукупність форм, методів, коштів організації руху фінансових ресурсів.

Фінансова робота на підприємстві організується і проводиться спеціальними фінансовими службами.

Фінансова служба підприємства є частиною єдиного механізму управління економікою підприємства, а тому вона тісно пов'язана з іншими службами підприємства. Наприклад, бухгалтерія надає фінансової службі інформацію про розміри кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства, суми грошових коштів, що знаходяться на його рахунках, і суми майбутніх витрат. У свою чергу, фінансова служба, обробляючи цю інформацію, аналізуючи її, дає кваліфіковану оцінку платоспроможності підприємства, ліквідності його активів, кредитоспроможності, складає платіжний календар і інші фінансові плани, готує аналітичні звіти за параметрами фінансового стану підприємства і знайомить з результатами своєї роботи керівництво підприємства , інші економічні підрозділи, які в своїй роботі використовують ці відомості.
Від відділу маркетингу фінансова служба отримує інформацію зі збуту продукції і використовує її при плануванні доходів і складанні оперативних фінансових планів. Для проведення успішної маркетинговоїкомпанії фінансова служба обгрунтовує ціни реалізації, аналізує збутові витрати, здійснює порівняльну оцінку конкурентоспроможності продукції підприємства, оптимізує її рентабельність і цим самим створює умови для укладання угод.
Фінансова служба має право вимагати від усіх служб підприємства дій, необхідних для якісної організації фінансових відносин і фінансових потоків. У її компетенції знаходяться також і такі найважливіші характеристики діяльності підприємства, як його імідж, ділова репутація.

В ТОВ «СП»Шевченківське « є такі посадові інструкції фінансово – бухгалтерського відділу ;

- посадова інструкція Головного Бухгалтера ТОВ «СП» Шевченківське»

- посадова інструкція Бухгалтера ТОВ «СП» Шевченківське»

- посадова інструкція Касира ТОВ «СП» Шевченківське»

- посадова інструкція Економіст з Бухгалтерського Обліку та Господарської Діяльності ТОВ «СП» Шевченківське» .

 

 

Тема 2.

Організація порядку готівкових розрахунків підприємства. Ознайопленя з порядком організації готівкових розрахунків на підприємстві, ознайомлення з документами по готівковому розрахунку . Ознайомлення з порядком роботи каси підприємства складання документарної звітності.

До готівкових операцій відносять операції підприємств між со­бою і з підприємцями та фізичними особами, що пов’язані з прий­манням та видачею готівкових коштів при проведенні розрахунків через касу підприємства. Касові операції здійснюються відповідно до Положення про ведення касових операцій у націо­нальній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України 15 грудня 2004 р. № 637 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за : № 40/10320.

Порядок організації роботи установами банків України з готівкового обігу регулює «Інструкція про касові операції в бан­ках України », затверджена постановою Правління Національного банку України від 14 серпня 2003 р. № 337, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 р. № 768/8089.

Для зберігання грошей, здійснення розрахунків готівкою повинна бути каса. Це спеціально обладнане та ізольоване при­міщення, яке призначене для приймання, видачі та тимчасового зберігання грошей. В касі зберігається готівка, а також грошові документи.

Керівники підприємства зобов’язані забезпечити зберігання грошей у касі, а також при доставці їх з відділень банків та здачі в банк і несуть в установленому порядку відповідальність у тих випадках, коли з їх вини не були створені необхідні умови для забезпечення збереження грошей.

Рекомендаціями щодо забезпечення збереженості коштів під час їх зберігання і транспортування передбачено, що призначати на посади, пов’язані з веденням касових операцій, збереженням і транспортуванням коштів, не бажано:

– осіб, які раніше притягалися до кримінальної відповідаль­ності за навмисні злочини, в яких судимість не погашена або не знята у встановленому порядку;

– осіб, які страждають на хронічні та психічні захворювання;

– осіб, які перебувають на спеціальному медичному обліку з приводу алкогольної або наркотичної залежності.

Перевезення готівки від кас підприємства до установ банків та у зворотному напрямку керівник підприємства має забезпечувати

охороною та транспортним засобом.

Всі наявні гроші і цінні папери на підприємствах зберігаються як правило, в сейфах, а в окремих випадках — у залізних шафах які після закінчення роботи каси закриваються ключем і опечатуються сургучевою печаткою касира. Ключі від сейфів (шаф) і печатки зберігаються у касирів, а дублікати ключів в опечатаних касирами пакетах, шкатулках тощо — у керівників підприємств. Касир несе матеріальну відповідальність за збереженість всіх прийнятих ним цінностей. З касиром складається в установлено­му порядку договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

Договір укладається з працівником, посада або виконувана ро­бота якого є в переліку. З бухгалтерами, якщо вони не виконують функції касира, договір про повну матеріальну відповідальність не укладається.

Тема 3.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 369; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.012 с.)