ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок оформлення списку виконристаних джерел1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). — Переклад за вид.: Patrologiae cursus completus. Series Graeca I-CLXI (Paris : J.P.Migne, 1857—66). — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 966-8744-87-Х (в опр.).

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). — ISBN 966-8062-37-Х.

3. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. : ил. — Предм. указ.: с. 263—265. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-966-415-020-7 (в пер.).

4. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. : іл., табл. — (ПТО: Професійно-технічна освіта). — Бібліогр.: с. 472—473. — ISBN 966-8081-58-7 (в опр.).

5. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. : ил., табл. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 504—510. — ISBN 966-83243-34-Х: (в пер.).

6. Про Державний бюджет України на 2009 рік : закон України від 26 грудня 2008 р. № 835-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України.

7. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні : закон України від 28 січня 1993 р. № 2939 – ХІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України.

8. Про державну податкову службу в Україні : закон України від 24 грудня 1993 р. № 3813 – ХІІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України.

Бюджетний кодекс України : закон України вiд 21 черв. 2001 р. № 2542-III [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14.

 

Після списку використаних джерел, відступивши на 25-30 мм., праворуч, студент вказує дату написання звіту (наприклад: 20.05.06р.) і особистий підпис.

Другий розділ звіту - це додатки.

До другого розділу входять:

· комплект форм заповнених первинних і зведених документів та облікових реєстрів;

· форми звітності;

· структурні графіки роботи кожного окремого сектора обліку та індивідуальні графіки роботи працівників обліку;

· розрахунки норм;

· схеми тощо.

Оформленню додатків до звіту слід приділити увагу, оскільки їх кількість і якість свідчать про те, на скільки глибоко та конкретно студент вивчив практику ведення обліку з того чи іншого питання, як старанно підібрано ці матеріали і на скільки грунтовно підтверджено викладений у першій частині звіту матеріал.

Додатки наводяться у вигляді форм первинних, зведених документів, облікових реєстрів, форм звітності, графіків, схем, розрахунків тощо.

Додатки оформляються як друга частина звіту, кожен такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Розміщуються додатки у порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами (з першої великої) друкується слово Додаток __і велика літера, що позначає номер додатка.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки (за винятком літер Г′, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь) в межах кожного пункту календарного плану проходження практики. Наприклад, Додаток А, Додаток Б тощо. Один додаток позначається як Додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумеруються у межах кожного додатка. У такому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - підрозділ перший третього розділу додатка В.

Первинні документи, облікові реєстри, форми звітності та інші матеріали, що подаються як додатки, повинні бути правильно оформлені (усі реквізити заповнені та достовірні). Розпечатки ЕОМ розміщують як і інші додатки та згортаються за форматом листів звіту.

Перший і другий розділи звіту підшиваються, сторінки нумеруються. Подавати звіт у папках не дозволяється.

Крім текстової частини звіту і додатків, студент-практикант повинен представити характеристику, завірену печаткою від керівника промислового підприємства (ДПІ) – (додаток Б).

На титульній сторінці звіту мають бути підписи керівників практики від підприємства (ДПІ) та академії і відтиск печатки підприємства (ДПІ) - бази практики.

 

Методика оцінювання та організація захисту звіту з практики

У кінці використаних джерел ставиться дата і підпис студента (курсанта). Звіт підлягає перевірці і рецензуванню на кафедрі аудиту і економічного аналізу. До захисту звітів допускаються студенти (курсанти), які успішно пройшли практику, виконали всі завдання, належним чином оформили звіт і здали щоденник проходження практики.

Завершений та відповідно оформлений звіт про проходження практики студент (курсант) подає керівникові практики від Університету для перевірки і написання відгуку. Після отримання позитивного відгуку в зазначений кафедрою час студенти (курсанти) з’являється на захист.


Шкала оцінювання виконаних завдань

при проходженні переддипломної практики для студентів

№ п/п Об’єкт оцінювання Критерії оцінювання в балах
1. Повнота висвітлення пунктів змісту програми згідно методичних вказівок
2. Дотримання вимог оформлення звіту з практики
3. Дотримання термінів написання звіту
4. Виконання індивідуального завдання
5. Захист
Всього

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 5-бальну та шкалу за системою ECTS

Оцінка за шкалою ЕСТS Оцінка за бальною шкалою прийнятою в НУДПСУ Оцінка за розширеною шкалою Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою
A 90-100 відмінно
В 65-89 добре
С 50-64 достатньо
FX 35-49 незадовільно
F 1-34 не прийнятно

 

З метою забезпечення єдиних критеріїв і об’єктивності оцінок перевага в оцінці результатів проходження практики належить представнику від університету.

При оцінці звітів враховується оцінка за зміст, оформлення роботи, виконання індивідуального плану та відповіді при захисті звіту.

Якщо захист звіту проходить на кафедрі, то створюється комісія з двох чоловік, до складу якої входять ведучі викладачі кафедри із спеціальних дисциплін.

Результати практики обговорюються на підсумковому виробничому засіданні з практики у строки, зазначені кафедрою.

Якщо студент під час захисту звіту з економічної практики дає повні відповіді на запитання викладача, показує глибоке оволодіння практичним матеріалом, знання законодавчої та нормативно-правової бази, здатний висловити власне ставлення до альтернативних міркувань, проявляє вміння самостійно та аргументовано аналізувати явища і факти, робити узагальнення та висновки

Студент (курсант), який не виконав програму практики і отримав негативний відгук про роботу чи незадовільну оцінку на захисті звіту, не допускається до державних екзаменів чи захисту дипломної роботи.

 


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Кафедра аудиту та економічного аналізу

 

ЗВІТ

 

З переддипломної практики

студента(ки) V курсу

 

__________________________________

(назва факультету)

 

Варіативна компонента 7.03050901 «Облік і аудит»

___________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

Місце практики

(назва підрозділу ДПС,

підприємства) _______________________________________________

 

Період практики________________________________________________

 

Керівник практики

від НУДПСУ_____________________________________ ________

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада) (підпис)

 

 

Керівник практики

від підрозділу ДПС,

підприємства ___________________________________ _________

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада) (підпис)

М П

 

 

Ірпінь 2015 р.


Продовження додатку А

Реєстрація звіту з практики

 

Реєстрація № __________ _____________ ______________

(дата) (П.І.П.)

__________ _____________ ______________

 

 

Результати перевірки __________ _____________ ______________

(до захисту, (дата) (П.І.П.)

на доопрацювання)

__________ _____________ ______________

(до захисту, (дата) (П.І.П.)

на доопрацювання)

 

Результати захисту

Оцінка керівника від бази практики _______ ________

(оцінка) (дата)

Оцінка керівника від університету

Оцінка за зміст _______ _______ _______

(оцінка) (дата) (П.І.П.)

Оцінка за оформлення _______ _______ _______

(оцінка) (дата) (П.І.П.)

Оцінка за захист _______ _______ ______________

(оцінка) (дата) (підпис членів комісії)

(оцінка) (дата) (П.І.П.)

 

 

Загальна оцінка __________ _______ __________________

(оцінка) (дата) (підпис членів комісії)

 


Додаток Б

 

 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

студента(ки) _____________________________

(П.І.П.)

_________________________________________

(факультет , група / курс)

_________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

 

за період проходження практики на ________________________

(база практики)

з ________________________________________

(термін проведення практики)

 

Оцінка

Керівник практикою

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.009 с.)