Завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завідувач кафедри аудиту та економічного аналізуЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу

___________А. В. Лісовий

“__”______________2015р.

 

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Для підготовки спеціалістів

галузі знань “Економіка і підприємництво”

Спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»

Варіативна компонента: “Податковий контроль і аудит”,

Заочної форми навчання

 

 

 

 

Ірпінь 2015

 


Програма переддипломної практики складена відповідно до розпорядження ДПА України 3219 від 19.12.1999 «Про виробничу практику студентів та окх затвердженої в 2010 р.

 

Автори Василькова Т. В., к.е.н., доцент

 

Рецензент Мельник М. М., к.е.н., доцент

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аудиту і економічного аналізу, протокол № 2 від “16” вересня 2015 р.

 

Завідувач кафедрою ________________ А. В. Лісовий

 

 

Завідувач виробничою практикою В. О. Левшун

 

 

 


 

Зміст
Стор.
1. Мета і завдання переддипломної практики
2. Бази практики, робочі місця і бюджет часу
3. Зміст проходження практики
4. Вимоги до оформлення розділу «Організація охорони праці на базі практики»
5. Складання звіту з практики, його оформлення та захист
6. Додатки
7. Список рекомендованих джерел

Мета і завдання переддипломної практики

Практика студентів (курсантів) є складовою частиною підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах. Переддипломна практика передбачена навчальним планом, є однією із складових підготовки фахівців з обліку і аудиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст.

Метою переддипломної практики є:

поглиблення та закріплення знань, які одержали студенти-курсанти у процесі навчання в університеті;

оволодіння сучасними формами та методами економічної, контрольної та організаторської роботи;

набуття необхідних навичок правильності нарахування та сплати підприємствами податків до бюджету, зборів та неподаткових платежів, передбачених діючим законодавством;

оволодіння методами та способами проведення фінансових розслідуваньз метою запобігання протидії схемам ухилення від сплати податків.

формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в сучасних умовах;

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Головні завдання практики це - отримання практичної підготовки, необхідної для виконання обов’язків головного (старшого) бухгалтера, заступника головного (старшого) бухгалтера, податкового інспектора та набуття досвіду організаторської роботи. Планування та організація проходження переддипломної практики на всіх її етапах передбачає:

послідовне розширення обсягу умінь та практичних навичок, які формуються у студентів (курсантів);

їх ускладнення в міру переходу від одного етапу практики до наступних;

зв’язок між практичними і теоретичними навичками;

цілісність підготовки спеціалістів для виконання основних професійних функцій відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня - спеціаліст.

Переддипломна практика являється заключною ланкою практичної підготовки студентів (курсантів) і проводиться перед складанням державних екзаменів та захистом дипломної роботи.

Завданням переддипломної практики є:

набуття студентами (курсантами) професійних умінь за спеціальністю;

розширення, систематизація та закріплення знань з усіх спеціальних дисциплін навчального плану і підбір фактичного матеріалу для складання державних екзаменів та виконання дипломної роботи;

набуття умінь організаторської діяльності в умовах трудового колективу на основі вивчення діяльності конкретного підприємства (ДПІ районного (міського) рівня).

Переддипломна практика студентів організовується відповідно до навчально-тематичного плану підготовки фахівців податкової служби та діючих навчальних планів за спеціальністю 7.050106 «Облік і аудит», спеціалізацій: “Податковий контроль і аудит”, “Фінансові розслідування”.

Тривалість практики визначається навчальними планами і складає для студентів (заочної форми навчання) та курсантів - 4 тижні .

 

Бази практики, робочі місця і бюджет часу

2.1. Бази практики та робочі місця студентів (курсантів)

 

База практики обирається студентом відповідно до тематики дипломної роботи.

Робочими місцями студентів може бути бухгалтерія промислового підприємства а для курсантів структурні підрозділи податкової міліції районного (міського) рівня.

Робочий день студентів (курсантів) встановлюється згідно з розпорядком і режимом роботи податкової інспекції або підприємства.

Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається індивідуальним календарним планом її проходження, який складається до початку практики на базі тематичного плану.

 

 

 


Тематичний план

( для студентів, які проходять практику на підприємстві)

№ п/п Зміст практики Тривалість практики, днів
денна форма навчання заочна форма навчання
Знайомство з організацією діяльності підприємства в цілому і бухгалтерії зокрема та організацією податкового обліку на підприємстві
2. Легітимність здійснення підприємницької діяльності
3. Порядок визначення і відображення результатів діяльності підприємства в бухгалтерському та податковому обліку. Визначення та облік податку на прибуток
4. Порядок справляння, обліку та сплати податку з доходів фізичних осіб та інших обов’язкових утримань і нарахувань на заробітну плату.
5. Нарахування податку на додану вартість, акцизного збору, порядок їх обліку і сплати
6. Визначення, облік та сплата зборів і платежів використання природних ресурсів
7. Порядок визначення, облік і сплата місцевих податків, зборів, платежів
8. Визначення, облік та сплата податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
9. Порядок формування фінансової і податкової звітності підприємства та контроль її достовірності
Оцінка системи контролю бухгалтерського обліку внутрішнього аудиту підприємства
11. Організація охорони праці на базі практики
12. Оформлення звіту
  Разом
       
Тематичний план ( для студентів, які проходять практику в органах податкової служби)
№ п/п Зміст практики Тривалість практики, днів
денна форма навчання заочна форма навчання
1. Загальне ознайомлення із структурою районної (міської) ДПІ
2. Реєстрація і облік платників податків в податкових органах
3. Облік платежів, що надходять до бюджету та цільових фондів в податкових органах
4. Податковий аудит
5. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства
6. Забезпечення податковими органами надходжень до бюджету
7. Оскарження рішень податкових органів
8. Масово-роз’яснювальна робота в податкових органах
9. Робота відділу комп’ютеризації
10. Організація охорони праці на базі практики
11. Оформлення звіту з переддипломної практики
  Разом

Зміст проходження практики

Легітимність здійснення підприємницької діяльності

Студент знайомиться з:

- порядком реєстрації з податку на додану вартість в органах

реєстрації;

- порядком отримання довідки про облік в податкових органах;

- порядком отримання дозвільних документів на право займатися відповідним видом діяльності.

Вивчає:

- документи, необхідні для реєстрації в органах реєстрації;

- документи, які представляють для постанови на облік у податкові органи платники податків, що відповідно до діючого законодавства не підлягають державній реєстрації в органах державної виконавчої влади (філії, відділення й інші окремі підрозділи);

- порядок зняття з обліку о органах державної реєстрації та в податкових органах.

 

Визначення, облік та сплата зборів і платежів за використання природних ресурсів

Студент знайомиться з:

- законодавчо-нормативною базою щодо справляння ресурсних платежів;

- організацією обліку ресурсних платежів на підприємстві.

Вивчає:

- порядок розрахунків зборів за використання природних ресурсів;

- відображення нарахованих зборів за використання природних ресурсів в фінансовому обліку;

- терміни сплати зборів за використання природних ресурсів.

 

Облік платежів, що надходять до бюджету та цільових фондів

В податкових органах

Студент знайомиться з:

- основами організації обліку податків, зборів та інших платежів до бюджету та державних цільових фондів;

- обліком податкових зобов’язань;

- порядком визначення, повернення та обліком переплат до бюджету;

- порядком визначення, повернення та обліком сум належних до відшкодування з бюджету;

- з поняттям “конфісковане майно” та порядком відображення в обліку розрахунків за конфісковане майно.

Студент повинен:

- вивчити порядок відкриття особових рахунків платників податків;

- вивчити порядок визначення податкових зобов’язань та строки його сплати;

- ознайомитися з документами, що є підставою для відображення в обліку нарахування податкових зобов’язань;

- ознайомитися з порядком відображення податкових зобов’язань за належними до сплати платежами в особових рахунках;

- вивчити порядок складання і вручення податкових повідомлень та податкових вимог;

- вивчити порядок розстрочення і відстрочення податкових зобов’язань та нарахування відсотків за користування податковим кредитом;

- ознайомитися з документальним оформленням та відображенням в особових рахунках відстрочених та розстрочених податкових зобов’язань;

- ознайомитись з порядком зняття з обліку платників податків в податкових органах.

 

Податковий аудит

Студент знайомиться з:

- видами перевірок, які проводять податкові органи;

- організацією проведення перевірок;

- підготовкою до проведення документальної перевірки;

- порядком виконання контрольно-перевірочних дій під час документальної перевірки;

- узагальненням та реалізацією результатів документальної перевірки;

- організацією і порядком проведення оперативних перевірок;

- взаємодією податкових органів з іншими контролюючими органами в процесі проведення документальної перевірки;

- організацією і здійсненням контролю за обігом готівки;

- методами контролю за цінами;

- порядком організації і здійсненням перевірки зовнішньоекономічної діяльності та валютного контролю;

- виправленням помилок у податковій звітності;

- порядком проведення податкового аудиту в умовах електронної обробки даних.

Студент повинен:

- з’ясувати які види перевірок проводить податковий орган;

- описати порядок підготовки та проведення цих перевірок;

- вивчити порядок і критерії відбору платників податків для проведення документальної перевірки, зокрема поняттям податкового ризику, категорій і методикою їх оцінки.

- ознайомитися з порядком збору інформації про платників податків та формуванням інформаційного масиву даних;

- вивчити порядок проведення доперевірочного аналізу накопиченої інформації про платників податків;

- ознайомитися і представити перелік питань, що підлягають документальній перевірці;

- описати організаційні заходи з підготовки документальної перевірки;

- ознайомитися і описати порядок виконання контрольно-перевірочних дій у платника податків під час проведення документальної перевірки;

- з’ясувати заходи впливу до платника податків у разі протидії щодо проведення документальної перевірки;

- описати методичні прийоми дослідження операцій та записів в облікових регістрах, звітності платника, які застосовують під час документальної перевірки;

- ознайомитися і описати методику перевірки правильності нарахування і своєчасності сплати прямих і непрямих податків, зборів, платежів;

- ознайомитися з порядком проведення зустрічних перевірок, звірок, направленням запитів під час проведення документальної перевірки;

- вивчити порядок вилучення документів та відбору письмових пояснень посадових осіб платника, оформлення копій документів;

- з’ясувати порядок прийому матеріалів ревізії від членів контрольно-перевірочної бригади;

- вивчити методику групування порушень та оформлення результатів перевірки;

- з’ясувати порядок підготовки і оформлення рішень за результатами перевірки;

- ознайомитися зі складанням звіту податкового аудитора;

- вивчити взаємодію структурних підрозділів податкового органу з іншими контролюючими органами під час проведення перевірки;

- ознайомитися з порядком проведення перевірки:

· дотримання встановлених лімітів залишку готівки в касі;

· повноти і своєчасності оприбуткування готівки;

· дотримання встановлених норм щодо витрачання готівки з виручки від реалізації товарів (робіт, послуг);

· цільового використання готівки:

- з’ясувати відповідальність за недотримання порядку ведення операцій з готівкою;

- ознайомитися з методикою перевірки;

· дотримання порядку укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

· дотримання порядку розрахунків в іноземній валюті;

· дотримання вимог обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті;

· дотримання квот та наявності ліцензій по товарах, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню;

· дотримання порядку обліку при експортно-імпортних бартерних операцій:

- вивчити методику перевірки дотримання вимог законодавства про пункти обміну іноземної валюти;

- описати порядок виправлення помилок у податковій звітності;

- ознайомитися з методикою проведення податкового аудиту в умовах електронної обробки даних.

 

Податкового законодавства

Студент знайомиться з:

- підставами, видами і принципами відповідальності за порушення податкового законодавства.

Студент повинен:

- ознайомитися з порядком застосування адміністративної відповідальності до платника податків за неналежне виконання обов’язків перед державою;

- описати порядок застосування і методику розрахунку фінансових санкцій за порушення податкового законодавства;

- ознайомитися з порядком притягнення платників податків до кримінальної відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

 

До бюджету

Студент знайомиться з:

- порядком визначення та виконання податкових зобов’язань;

- порядком визначення податкових заборгованостей;

- порядком формування та виставлення податкових вимог;

- процедурою розстрочення, відстрочення податкового боргу;

- примусовими заходами, що забезпечують погашення податкового боргу;

- порядком стягнення заборгованості з фізичних осіб.

Студент повинен:

- вивчити порядок визначення податкових зобов’язань платника податковим органом;

- з’ясувати формування даних про податковий борг;

- ознайомитися з порядком заповнення і вручення податкових вимог;

- описати порядок застосування відстрочення, розстрочення податкового боргу;

- ознайомитися з порядком списання безнадійного податкового боргу;

- ознайомитися з підставами та послідовністю застосування заходів примусового стягнення податкової заборгованості;

- вивчити порядок стягнення податкових заборгованостей з фізичних осіб.

 

Податкових органах

Студент знайомиться з:

- методами, формами і основними напрямками масово-роз’яснювальної роботи;

- нормативно-правовим регулюванням податкових роз’яснень.

Студент повинен:

- вивчити основні завдання підрозділу податкового органу по роботі з платниками податків;

- ознайомитися з оперативними формами роботи з платниками податків;

- вивчити форми масово-роз’яснювальної роботи податкових органів серед підростаючого покоління;

- вивчити форми співробітництва податкових органів з засобами масової інформації;

- ознайомитися з роботою телефонної інформаційно-довідкової служби податкового органу;

- вивчити роботу консультаційних пунктів податкового органу;

- вивчити порядок проведення роз’яснень податкового органу.

 

ЗВІТ

 

З переддипломної практики

студента(ки) V курсу

 

__________________________________

(назва факультету)

 

М П

 

 

Ірпінь 2015 р.


Продовження додатку А

Реєстрація звіту з практики

 

Реєстрація № __________ _____________ ______________

(дата) (П.І.П.)

__________ _____________ ______________

 

 

Результати перевірки __________ _____________ ______________

(до захисту, (дата) (П.І.П.)

на доопрацювання)

__________ _____________ ______________

(до захисту, (дата) (П.І.П.)

на доопрацювання)

 

Результати захисту

Оцінка керівника від бази практики _______ ________

(оцінка) (дата)

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

студента(ки) _____________________________

(П.І.П.)

_________________________________________

(факультет , група / курс)

_________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

 

за період проходження практики на ________________________

(база практики)

з ________________________________________

(термін проведення практики)

 

Оцінка

Керівник практикою

Дата

МП

 


Додаток В

 

 

В І Д Г У К

Оцінка за зміст

Оцінка за оформлення

Оцінка за захист

_____________________________

Загальна оцінка

Керівник практикою

Дата


Додаток Г

Щ О Д Е Н Н И К

Ірпінь 2015 р.

Продовження додатку Г

Дата виконання Термін виконання, дні Зміст виконаної роботи Примітки (зауваження керівника практики) Підпис керівника від бази практики
               

 

Студент __________ ________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові

 

Керівник від

бази практики _________ __________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

 

М.П.

Додаток Д

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

З переддипломної практики

студента V курсу, групи ______

Ірпінь 2015 р.


Продовження додатку Д

З А В Д А Н Н Я

до виконання індивідуального завдання

з переддипломної практики з ______ по _____2010р.

для студента спеціальності 7.03050901 „Облік і аудит”

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»

варіативна компонента „Податковий контроль і аудит”

 

  1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  3. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  4. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання видав

керівник від Університету ___________ _______________________________

(підпис) ( П.І.Б., посада)

 

Керівник дипломної

роботи __________ _________________________________

(підпис) ( П.І.Б.,посада)

 

 

Завдання прийняв _________ _________________________________

(підпис) ( П.І.Б. студента)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу

___________А. В. Лісовий

“__”______________2015р.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.028 с.)