ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до оформлення розділу«Організація охорони праці на базі практики»

 

Розділ звіту з виробничої практики стосовно «Організації охорони праці на об’єктах стажування» повинен оформлятися як останній окремий розділ і виходити як складова до загального звіту по практиці.

Перевіряється і оцінюється цей розділ звіту викладачем кафедри техногенно–екологічної безпеки, прізвище якого ставиться на титульній сторінці загального звіту. Оцінка виставляється на сторінці «відгук» і враховується в загальній оцінці за звіт по практиці. Назва розділу стосовно охорони праці записується одним рядком в загальному змісті звіту по практиці, напр. (п. Організація охорони праці в Голосіївський ДПІ м. Києва).

Об’єм текстової частини звіту (без додатків) 8 – 10 сторінок машинописного тексту. Нумерація сторінок загальна по звіту.

Текст звіту оформляється через 1,5 інтервали, 14 шрифтом без інтервалів між окремими пунктами звіту.

У вступі студент повинен відобразити загальний стан охорони праці в Україні та в тій галузі, до якої відноситься організація, в якій проходив практику студент, державну політику в галузі охорони праці та перспективи розвитку працеохоронної діяльності в ринкових умовах господарювання.

Пункти 1 – 8 змісту розділу повинні стосуватися конкретних місць практики і відобразити реальний стан речей в галузі охорони праці, соціального захисту та пожежної безпеки в різних галузях та сфер діяльності.

У висновках студент повинен зробити узагальнення про стан питань охорони праці на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, дати рекомендації щодо поліпшення працеохоронної діяльності та соціального захисту працюючих.

Список використаних джерел стосовно розділу приводиться в загальному списку літературних джерел згідно вимогам стандартів до оформлення літератури. Наприклад:

1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності», із змінами № 2180-ІІІ від 21.12.00р., №2272-ІІІ від 22.02.01 р., №660-ІV від 03.04.03р.

2. Охорона праці в органах державної податкової служби України: Навч. посібник / За ред. д.х.н. Желібо Є.П. – Ірпінь.: Національний університет ДПС України, 2007.-320с.

3. НПА ОП 0.00-4.11-07

 

Додатки.

Як додатки приводяться ксерокопії нормативних і робочих (заповнених) документів стосовно відповідних пунктів розділу «Охорона праці» в галузі.

Зміст розділу «Організація охорони праці на базі практики»

1. Нормативні документи в галузі охорони праці: Закони, Постанови, Положення, інструкції, які мають практичне застосування в організаціях, установах, на підприємствах за місцем проходження практики.

Студент повинен перерахувати загально-державні нормативні акти в галузі охорони праці на основі яких розробляються положення, інструкції та інші нормативні акти стосовно певного виду діяльності, а також привести перелік нормативних документів які розроблені відповідно службою охорони праці та затверджені роботодавцем за місцем практики. Як додатки привести 3-5 нормативних документів, які розроблені і діють в установі, організації та на підприємстві за місцем практики.

2. Організація і структура служби охорони праці. Обов’язки посадових осіб. Планування робіт в галузі охорони праці.

В цьому пункті необхідно охарактеризувати вимоги щодо організації служб охорони Праці на підприємствах та установах згідно ст. 15 Закону про охорону праці, а також описати організацію працеохоронної діяльності конкретно за місцем практики (структура служби ОП, посадові інструкції відповідальних осіб, участь в розробці нормативних документів та інструкцій з ОП, проведення інструктажів з ОП, надання даних для складання звітності, участь в комісії по забезпеченню безпечних умов праці, розробка планів працеохоронної діяльності та ін.). Я додатки привести посадові інструкції працівників служб охорони праці, плани міроприємств з питань ОП за попередній рік.

3. Колективний договір – відображення питань охорони праці в колективному договорі.

В цьому пункті необхідно відобразити значення колективного договору в процесі співробітництва трудового колективу і роботодавця відповідно до ст.. 20 Закону про охорону праці.

Охарактеризувати напрямки працеохоронної діяльності, які передбачаються у відповідному розділі колективного договору. Привести одержані чи очікувані соціально-економічні наслідки запланованих і виконаних міроприємств для трудового колективу.

Описати процедуру прийняття колективного договору, перевірки його виконання та звітності. Як додаток привести ксерокопію розділу «Охорона праці» колективного договору з затвердженою титульною сторінкою та інші додатки (якщо вони є до коллективного договору).

4. Фінансування охорони праці (конкретно за місцем практики).

Розкриваючи зміст даного пункту, студент перш за все повинен з'ясувати, чи виконуються вимоги ст.. 19 ЗУ «Про охорону праці» згідно з якою повинно здійснюватись фінансування працеохоронних заходів.

Сума коштів, що повинна виділятися згідно Закону відображається в розділі «Охорона праці» в колективному договорі. Також можливе фінансування працеохоронної діяльності за рахунок міжнародних програм, грантів спонсорської допомоги, а також, за рахунок коштів регіонального відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Як додатки привести ксерокопію кошторису міроприємств з ОП за попередні 2-3 роки.

5. Страхування установи чи підприємства в фонді державного соціального страхування від нещасного випадку. Клас професійного ризику та страховий коефіцієнт для даного виду діяльності.

В даному пункті студент повинен проаналізувати як реалізується на базі практики Закон України «Про загальнообов’язкове державне спеціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», а також зареєстрована дана організація чи установа у Фонді соціального страхування від нещасних випадків чи ні, до якого, одного з, 67 класів ризику відноситься дана установа та який середній тарифний коефіцієнт встановлений для неї.

Інформацію з цього питання можна отримати в бухгалтерії установи.

Якщо установа, зареєстрована у Фонді, то всі працівники цієї організації застраховані в безособовій форм, а саме, установа щомісячно сплачує у Фонд внески в розмірі встановленого для неї тарифу – відсотки від фонду оплати праці. До додатків можна додати звіт «Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань».

6. Атестація робочих місць. Пільги та компенсації за умови праці, що не відповідають нормативним (конкретно за місцем практики).

Перш за все студенти повинні знати, та з цієї позиції підійти до розкриття питання пункту 6, що одним із засобів підтримання належного рівня охорони праці в будь якій установі є атестація робочих місць, яка являє собою комплексну оцінку кожного робочого місця на його відповідність гігієнічним нормам умов праці, психофізіологічним параметрам працюючого, що дає йому змогу не тільки продуктивно виконувати свої професійні обов’язки, але зберігати здоров'я та працездатність.

Порядок проведення атестації робочих місць регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», Результатом атестації робочих місць є «Карта умов праці», в якій комісія, що її проводить робить висновки щодо необхідності встановлених пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах праці. Студенти повинні вияснити проводилась атестація робочих місць за місцем практики і якщо так, то які її висновки,здійснюються чи ні виплати працівникам установи надбавки до заробітної плати за напруженість в роботі.

7. Виробничий травматизм і професійні захворювання. Міроприємства та заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням.. Звітність про НВ та ПЗ (форми 1–ПВ, 1–УБ, 7–ТНВ).

В цьому пункті студенти повинні вияснити чи траплялися нещасні випадки виробничого характеру на базі практики за минулі 2-3 роки, які причини цих нещасних випадків та які заходи були розроблені по їх попередження. З'ясувати чи є у особи, яка відповідає за стан охорони праці в організації Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» затверджена 25 серпня 2004 року № 1112. Крім того ознайомитись зі змістом форми 7-ТНВ про травматизм та нещасні випадки і якщо, буде можливість зробити ксерокопію цього звіту за один-два минулих роки як додатки до звіту.

8. Організація пожежної безпеки в приміщеннях бази практики. Категорія приміщень, за вибухопожежонебезпечністю. Системи пожежної сигналізації, та пожежогасіння, наявність первинних засобів пожежегасіння.

Розкриваючи зміст цього пункту, студенти повинні чітко усвідомлювати, що питання пов’язані з організацією пожежної безпеки в будь якій установі є дуже актуальними і важливими на сьогоднішній день. Для цього студенти повинні ознайомитися з тими організаційними та технічними заходами які здійснені на базі практики з метою попередження виникнення пожежі, якими законодавчими та нормативними документами керується організація в галузі забезпечення пожежної безпеки своїх підрозділів. Після ознайомлення з характером робіт, які виконуються в приміщеннях установи, наявністю в них горючих матеріалів, студенти повинні зробити висновки щодо віднесення цих приміщень до певної категорії за вибухопожежонебезпечністю або пожежонебезпечністю згідно з ОНТП – 24-86.

Важливе значення для забезпечення пожежонебезпеки об’єктів є наявність системи пожежної сигналізації та первинних засобів пожежегасіння. Необхідно дати характеристику цих засобів.

В кінці звіту студенти роблять висновок про стан забезпечення пожежної безпеки приміщень бази практики а також загальні висновки та пропозиції з розділу.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.008 с.)