Тема 6. Державне регулювання підприємництваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Державне регулювання підприємництва1. Що таке підприємництво?

2. Яким чином розвиток підприємництва впливає на економіку?

3. Що є метою та змістом підприємництва?

4. Яким чином здійснюється класифікація видів та форм підприємництва?

5. В чому полягає роль держави у становленні підприємницького середовища?

6. Які основні параметри підприємницького середовища?

7. Яким чином здійснюється класифікація чинників та перешкод розвитку підприємництва?

8. Що таке роздержавлення та приватизація державного майна?

9. Які є способи приватизації?

10. В чому сутність антимонопольної (конкурентної) політики держави?

11. Які є види порушень антимонопольного законодавства?

12. Які санкції застосовуються до порушників антимонопольного законодавства?

13. Які основні функції Антимонопольного комітету України?

14. Які критерії застосовуються при визначенні монополістів?

15. Що таке банкрутство?

16. Хто може бути суб’єктом банкрутства?

17. Хто приймає рішення про банкрутство підприємства?

18. Що таке санація підприємств?

19. Які умови санації підприємств?

20. Які виділяють складові механізму державного регулювання підприємництва?

21. Які основні напрямки та елементи державної політики підтримки підприємництва.

22. В чому сутність нормативно-правового забезпечення розвитку підприємництва?

23. В чому сутність дерегулювання підприємництва?

24. В чому сутність регуляторної реформи в Україні?

25. В чому зміст формування інституційних засад державної підтримки підприємництва?

26. Яка роль держави щодо формування ринкової інфраструктури?

27. В чому зміст формування функціональних засад державної підтримки підприємництва?

 

Тема 7. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1. В чому полягає сутність та завдання зовнішньоекономічної політики держави?

2. Які основні пріоритети зовнішньоекономічної політики України?

3. Які є види зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), в чому їх сутність?

4. Що означає національний режим для іноземних суб’єктів ЗЕД на території України?

5. Що означає режим найбільшого сприяння для іноземних суб’єктів ЗЕД на території України?

6. Що означає спеціальний режим для іноземних суб’єктів ЗЕД на території України?

7. В чому сутність адміністративних методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

8. В чому сутність економічних методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

9. В чому сутність політики вільної торгівлі?

10. В чому сутність політики протекціонізму?

11. В чому сутність гнучкої зовнішньоторговельної політики?

12. В чому сутність одностороннього та багатостороннього державного регулювання зовнішньої торгівлі?

13. В чому сутність тарифних методів державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності?

14. В чому сутність нетарифних методів державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності?

15. Що таке мито?

16. Яким чином встановлюються адвалорні, специфічні та комбіновані митні ставки?

17. В чому сутність антидемпінгового мита?

18. Що таке мінімальна митна вартість?

19. В чому сутність індикативних цін як нетарифного інструмента державного регулювання ЗЕД?

20. В чому сутність державної політики залучення іноземних інвестицій?

21. Що таке іноземні інвестиції, який їх правовий статус на території України?

22. Які встановлюються умови та вимоги щодо здійснення вітчизняних інвестицій за кордон?

23. На яких умовах бюджетні кошти можуть бути інвестовані за кордон?

24. В чому полягає роль держави в залученні іноземних кредитів?

25. Які є види міжнародного кредиту?

26. Які основні джерела іноземних кредитів в економіку України?

27. Хто виступає гарантом іноземних кредитів від імені держави?

Тема 8. Державне регулювання цін та інфляції

1. Чим викликана необхідність державного регулювання цін?

2. В чому сутність державного регулювання цін?

3. Які державні органи України утворюють систему органів ціноутворення?

4. Яким чином розподіляється компетенція державних органів ціноутворення в Україні?

5. Які є форми державного регулювання цін?

6. В чому сутність прямих методів державного регулювання цін?

7. В чому сутність опосередкованих методів державного регулювання цін?

8. Дайте характеристику типовим цілям державного регулювання цін та механізму їх досягнення.

9. В чому мета, сутність та які наслідки уведення граничних рівнів рентабельності?

10. В чому сутність запровадження механізму декларування цін?

11. Які чинники інфляції?

12. В чому сутність антиінфляційної політики?

13. В чому сутність та які інструменти політики доходів?

14. В чому сутність та які інструменти дефляційної політики?

15. В чому сутність та які інструменти адаптаційної політики?

Тема 9. Регіональна економічна політика

1. В чому сутність регіональної економічної політики?

2. Що є об’єктом державної регіональної економічної політики?

3. Як побудований адміністративно-територіальний устрій України?

4. Розкрийте зміст напрямків державної регіональної економічної політики.

5. Які повноваження місцевих державних адміністрацій та інших виконавчих органів адміністративно-територіальних утворень України?

6. Які повноваження місцевих представницьких органів адміністративно-територіальних утворень України?

7. Які складові елементи механізму реалізації регіональної економічної політики держави?

8. Яка роль державної фінансової політики в економічному розвитку регіонів?

9. Що належить до муніципальних фінансів?

10. Які основні функції місцевих бюджетів?

11. За рахунок яких джерел формуються доходи місцевих бюджетів?

12. Що таке регулюючі доходи місцевих бюджетів?

13. Що таке власні доходи місцевих бюджетів?

14. Які є місцеві податки і збори?

15. Який механізм запровадження місцевих податків і зборів?

16. Які основні статті видатків місцевих бюджетів?

Тема 10. Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання

1. Які суб’єкти економіки належать до сектору загального державного управління (СЗДУ)?

2. В чому полягають функції підприємств (установ, організацій) СЗДУ?

3. Які методи оцінки ефективності використовуються у суспільному (державному) секторі економіки.

4. За рахунок яких джерел фінансуються установи СЗДУ?

5. Дайте характеристику кошторису доходів та видатків бюджетних установ.

6. Який зміст етапів з складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів бюджетних установ?

7. Що таке державні потреби в продукції (товарах, роботах, послугах)?

8. Що таке державні закупівлі?

9. Дайте характеристику матеріальним балансам.

10. Що таке договір про державну закупівлю?

11. Які функції замовників та учасників процедури державних закупівель?

12. Яким чином здійснюється чередування етапів конкурентного відбору учасників процедури закупівель?

13. В чому полягає зміст різних видів процедур конкурентного відбору учасників процедури закупівель?

14. Що таке тендер, тендерна документація, тендерна пропозиція, тендерне забезпечення?

Тема 11. Соціальна політика

1. В чому сутність соціальної політики?

2. Які основні завдання та напрямки соціальної політики?

3. Дайте характеристику системи показників соціального розвитку та рівня життя населення?

4. Який зміст балансу грошових доходів та витрат населення?

5. Розкрийте методику розрахунку реальних доходів населення.

6. Від яких чинників залежить рівень реальних доходів населення?

7. Яким чином здійснюється державне регулювання оплати праці, пенсійного забезпечення та інших грошових доходів населення?

8. Яким чином здійснюється регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг?

9. Розкрийте методику розрахунку мінімального споживчого бюджету.

10. Що таке мінімальний споживчий бюджет?

11. Що таке мінімальний нормативний споживчий кошик?

12. Що таке норми споживання населенням товарів та послуг?

13. Що таке енергетична цінність продуктів харчування?

14. Який зміст зведеного балансу трудових ресурсів?

15. Який зміст балансу ринку праці?

16. В чому сутність державної політики в сфері зайнятості населення?

17. Що таке зайнятість населення?

18. Що таке безробіття?

19. Що таке фрикційне, структурне, циклічне і природне безробіття?

20. Що таке активні та пасивні заходи регулювання зайнятості населення?

21. Які є засоби державного регулювання зайнятості населення?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.009 с.)