Кафедра макроекономіки та державного управлінняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра макроекономіки та державного управління 

 

  “ЗАТВЕРДЖУЮ” Проректор з навчальної роботи   …………………………… А. М. Колот
    "……"…………………..2010 р.

 

Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

Поточного і підсумкового контролю їх знань

З навчальної дисципліни вибіркового циклу

«ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ»

Укладач: канд. екон. наук, доцент Чистов С. М.

 

Декан факультету А. П. Наливайко
    "……"…………………..2010 р.
Завідувач кафедри макроекономіки та державного управління І. Й. Малий
    "……"…………………..2010 р.

 

 

КИЇВ КНЕУ 2010
ЗМІСТ

 

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни
2. Приклади типових завдань ....................................................................
3. Навчальна карта самостійної роботи студентів ...................................
4. Порядок поточного оцінювання знань з дисципліни ...........................
5. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання .................................................................................................  
6. Список рекомендованої літератури ......................................................

Перелік питань, що охоплюЮТЬ зміст робочої програми дисципліни

 

1. Межа виробничих можливостей, командна та ринкова форми організації економіки.

2. Вади ринкового саморегулювання.

3. Політична, соціальна, міжнародна та економічна функції держави.

4. Економічні функції держави.

5. Сутність понять: “державне втручання в економіку”, “державне управління економікою” та “економічна політика держави”.

6. Сутність, об’єкти, та суб’єкти державного регулювання економіки.

7. Вади державного регулювання економіки та їх врахування у державній економічній політиці.

8. Система методів ДРЕ. Методи прямого та опосередкованого державного регулювання економіки.

9. Правові методи державного регулювання економіки.

10. Адміністративні методи державного регулювання економіки.

11. Економічні методи державного регулювання економіки.

12. Пропагандистські методи державного регулювання економіки.

13. Функції Президента України в сфері державного регулювання економіки.

14. Функції Верховної Ради України в сфері державного регулювання економіки.

15. Функції Кабінету Міністрів України в сфері державного регулювання економіки.

16. Функції міністерств та інших центральних державних органів у сфері державного регулювання економіки.

17. Функції місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в сфері регулювання економіки.

18. Мета та практичні дії по реалізації конституційної реформи в Україні.

19. Сутність стратегії соціально-економічної політики держави. Визначення суспільних потреб та інтересів.

20. Ієрархія і дерево цілей державної економічної політики.

21. Стратегічні, тактичні і оперативні цілі; концепція соціально-економічної політики та державного регулювання економіки.

22. Соціально-орієнтована ринкова економіка як стратегічний орієнтир економічної політики.

23. Сутність і функції соціально-економічного прогнозування.

24. Принципи соціально-економічного прогнозування.

25. Класифікація соціально-економічних прогнозів.

26. Класифікація методів прогнозування.

27. Сутність макроекономічного планування, директивне та індикативне планування.

28. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування.

29. Принципи макроекономічного планування.

30. Система показників макроекономічних планів.

31. Балансовий та нормативний методи планово-економічних розрахунків.

32. Структура Державної програми економічного і соціального розвитку України.

33. Сутність державного програмно-цільового планування, та державних цільових програм.

34. Класифікація державних цільових програм.

35. Етапи програмно-цільового планування.

36. Структура державних цільових програм.

37. Контроль за реалізацією заходів ДЦП.

38. Фінансова та бюджетна системи. Зведений баланс фінансових ресурсів держави.

39. Доходи та видатки Державного бюджету України.

40. Збалансованість (профіцит, дефіцит, секвестр) державного бюджету.

41. Засоби подолання бюджетного дефіциту.

42. Етапи бюджетного процесу в Україні.

43. Система оподаткування України.

44. Система податкових органів України.

45. Форми і класифікація податків.

46. Загальнодержавні податки, податкові пільги.

47. Банківська система України. Функції НБУ.

48. Методи грошово-кредитного регулювання.

49. Валютне регулювання.

50. Банківське регулювання і банківський нагляд.

51. Фінансовий моніторинг в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

52. Цілі та форми державного регулювання ринку цінних паперів.

53. Ринок державних цінних паперів як сегмент національного РЦП.

54. Сутність та види структури економіки.

55. Пасивна та активна структурна політика.

56. Пріоритети та засоби структурної політики.

57. Роль держави в інвестиційній сфері.

58. Податкове, бюджетне та грошово-кредитне регулювання інвестиційної діяльності.

59. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

60. Науково-технічний прогрес та соціально-економічний розвиток.

61. Необхідність та сутність науково-технічної політики.

62. Форми та методи реалізації науково-технічної політики.

63. Державне регулювання інноваційних процесів.

64. Ефективність державної підтримки інноваційних процесів.

65. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.

66. Роль держави у становленні підприємницького середовища.

67. Методи та засоби державного регулювання підприємництва.

68. Приватизація як чинник державного регулювання підприємництва.

69. Антимонопольна політика держави.

70. Механізм банкрутства і санації підприємств.

71. Сутність, завдання, пріоритети зовнішньоекономічної політики держави.

72. Тарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

73. Нетарифні методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

74. Необхідність та сутність державного регулювання цін.

75. Форми і методи державного регулювання цін.

76. Антиінфляційна політика.

77. Сутність та завдання регіональної економічної політики.

78. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави.

79. Засоби та методи державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.

80. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів.

81. Склад та функції сектору загального державного управління.

82. Ефективність у суспільному (державному) секторі економіки.

83. Кошторис доходів та видатків бюджетних установ.

84. Державні потреби в продукції (товарах, роботах, послугах). Система матеріальних балансів.

85. Сутність державних закупівель. Учасники процедури державних закупівель.

86. Етапи конкурентного відбору учасників процедури державних закупівель.

87. Сутність та мета соціальної політики.

88. Завдання соціальної політики та показники соціального розвитку.

89. Державне регулювання реальних доходів населення.

90. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг.

91. Система трудових балансів.

92. Державне регулювання зайнятості населення.

93. Необхідність охорони навколишнього природного середовища.

94. Принципи і об’єкти охорони довкілля.

95. Засоби та методи екологічного регулювання.

96. Державне управління в сфері охорони навколишнього природного середовища.

97. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності.


Приклади типових завдань

Розрахункове завдання №1.

Здійснити ранжування галузей промисловості за показником електромісткості валового випуску.

 

Галузі промисловості Валовий випуск млн.грн. Споживання електроенергії, млрд.кВт.г.
Металургія Хімічна Машинобудування Легка і харчова 6,6 3,8 16,6 14,4

 

Розрахункове завдання №2.

Визначити обсяг централізованих капітальних вкладень, необхідних для введення в дію житлової площі.

Вихідні дані:

1. Чисельність населення, що потребує покращення житлових умов за рахунок державних централізованих капітальних вкладень – 3000 тис.чол.

2. Норматив забезпеченості населення загальною площею квартир – 18,4 м2/чол.

3. Введення в дію житла за рахунок капітальних вкладень минулих років – 52500 тис.м2.

4. Виведення з експлуатації житла, що знаходиться у користуванні населенням, потреба у житлі яких забезпечується централізовано, – 4850 тис. м2.

5. Питомі капітальні вкладення на будівництво житла – 4000 грн./м2.

 

Розрахункове завдання №3.

Скласти зведений баланс фінансових ресурсів держави і визначити суми ресурсів, видатків та перевищень ресурсів над видатками або видатків над ресурсами.

Вихідні дані:

1. Видатки бюджетів та державних позабюджетних фондів становлять, відповідно, 29,2 та 12,2 млрд.грн.

2. Доходи бюджетів та державних позабюджетних фондів становлять, відповідно, 27,3 та 9,8 млрд.грн.

3. Доходи та видатки державних підприємств становлять, відповідно, 29,8 та 28,3 млрд.грн.

4. Сума коштів іноземних інвесторів дорівнюватиме сумі витрат іноземних інвесторів на розвиток економіки і становитиме по 2,8 млрд.грн.

5. Довгострокові кредити на розвиток економіки, надані банками України, та кредити міжнародних фінансових організацій становлять, відповідно, 1,2 та 3,7 млрд.грн.

6. Витрати на реалізацію програм розвитку економіки за рахунок довгострокових кредитів, наданих банками України, та використання кредитів міжнародних фінансових організацій становлять, відповідно, 1,1 та 3,7 млрд.грн.

 

Розрахункове завдання №4.

Здійснити секвестрування видатків бюджету за квартал і визначити процент виконання затвердженого бюджету по видаткам.

 

Вихідні дані:

1. Надходження до бюджету (фактичні видатки після секвестрування) за квартал – 4065 млн.грн.

2. Розподіл видатків, що перевищують суму “захищених” статей, здійснюється пропорційно структурі видатків затвердженого бюджету.

 

 

Статті видатків бюджету Видатки затвердженого бюджету, млн.грн. Критичний мінімум фінансування (“захищені” статті), млн.грн.
Фінансування послуг загального призначення Фінансування суспільних послуг Фінансування послуг, пов’язаних з економічної діяльністю Інші видатки        
ВСЬОГО

Розрахункове завдання №5.

Скласти баланс попиту і пропозиції та визначити можливості експорту цементу в прогнозному році.

 

Вихідні дані:

1. Обсяг будівельно-монтажних робіт у базовому році – 2 млрд.грн.

2. Виробництво цементу в базовому році – 15 млн.т.

3. Імпорт цементу в прогнозному році – не передбачений.

4. Витрати цементу на 1 млн.грн. будівельно-монтажних робіт – 7500 т.

5. Коефіцієнт росту будівельно-монтажних робіт у прогнозному році в порівнянні з базовим – 0,9.

6. Темп приросту виробництва у прогнозному році в порівнянні з базовим: +5%.

 

Розрахункове завдання №6.

Визначити відтворювальну структуру капітальних вкладень (%) у 2001 році.

 

Напрямки (елементи структури) КВ 1997 1998 1999 2000 2001
Обсяг КВ, млн.грн. Абсолютний приріст до 1997 р., млн.грн. Коефіцієнт росту до 1998 р., разів Темп росту до 1999 р., % Темп приросту до 2000 р., %
Нове будівництво Реконструкція Технічне переозброєння Розширення   –100   –400 0,8 1,5   1,4 1,0   –50  

 

Розрахункове завдання №7.

Визначити обсяг і структуру споживання прокату чорних металів у прогнозному році.

 

Галузі Обсяг виробництва в базовому році, млн.грн. Норма витрат прокату на 1 млрд.грн. продукції, т Темп росту виробництва в прогнозному році у порівнянні з базовим, %
Машинобудування Промисловість будівельних матеріалів Капітальне будівництво Інші      

 

Розрахункове завдання №8.

Визначити темп приросту загального обсягу і структуру (%) виробництва товарів народного споживання в прогнозному році.

 

Товари народного споживання (ТНС) Структура виробництва ТНС у базовому році, % Тем приросту виробництва ТНС в прогнозному році в порівнянні з базовим, % Структура виробництва ТНС у прогнозному році, %
Продовольчі Непродовольчі Горілчані вироби -5  
ВСЬОГО  

 

Розрахункове завдання №9.

Визначити потребу в капітальних вкладеннях у промисловість, сільське господарство і будівництво в прогнозному році.

Вихідні дані:

1. Національний дохід у базовому році – 5400 млн.грн.

2. Темп приросту національного доходу в прогнозному році у порівнянні з базовим: +2%.

 

Галузі Структура річного приросту національного доходу, % Нормативні коефіцієнти загальної ефективності капітальних вкладень
Промисловість Сільське господарство Капітальне будівництво Інші 0,22 0,16 0,7 -
ВСЬОГО -

 

Розрахункове завдання №10.

Скласти баланс грошових доходів і витрат населення та визначити перевищення доходів над витратами або витрат над доходами.

Вихідні дані:

1. Обов'язкові платежі та добровільні внески – 9600 млн.грн.

2. Витрати населення на придбання іноземної валюти та доходи від продажу іноземної валюти, відповідно – 10500 та 9000 млн.грн.

3. Пенсії, грошові допомоги, стипендії та інші трансфертні платежі – 13605 млн.грн.

4. Виручка від продажу продуктів сільського господарства – 2480 млн.грн.

5. Грошові доходи від колективних сільськогосподарських підприємств – 125 млн.грн.

6. Приріст заощаджень у вкладах та придбання цінних паперів – 1200 млн.грн.

7. Інші грошові доходи та витрати населення, відповідно – 7800 та 1000 млн.грн.

8. Оплата праці робітників та службовців, включаючи робітників кооперативів та суб'єктів підприємницької діяльності – 28960 млн.грн.

9. Стипендії – 170 млн.грн.

10. Купівля товарів і оплата послуг – 39170 млн.грн.

Розрахункове завдання №11.

Визначити обсяг реальних доходів на душу населення (грн./чол.) в прогнозному році та темп приросту реальних доходів на душу населення в прогнозному році у порівнянні з базовим (%).

Вихідні дані:

1. Середньорічна чисельність населення в прогнозному році – 49 млн.чол.

2. Реальні доходи на душу населення в базовому році – 1115 грн./чол.

3. Грошові доходи населення, які реалізуються на придбання товарів, в прогнозному році в цінах прогнозного року – 54,15 млрд.грн.

4. Натуральні доходи населення – 7 млрд.грн. в цінах прогнозного року.

5. Матеріальне споживання населення в сфері послуг – 5 млрд.грн. в цінах прогнозного року.

6. Індекс цін на споживчі товари: 0,9.

 

Розрахункове завдання №12.

Визначити чисельність трудових ресурсів у прогнозному році.

Вихідні дані:

1. Чисельність населення у базовому році – 50000 тис.чол.

2. Чисельність населення у непрацездатному віці становить 46% загальної чисельності населення у прогнозному році.

3. Чисельність населення у віці до 16 років у прогнозному році становить 15500 тис.чол.

4. Питома вага працюючих у прогнозному році: серед осіб пенсійного віку – 18%; серед підлітків молодше 16 років – 0,8%.

5. Чисельність непрацюючих працездатного віку, отримуючих пенсії на пільгових умовах, у прогнозному році – 350 тис.чол.

6. Чисельність непрацюючих інвалідів І та ІІ груп у працездатному віці у прогнозному році – 270 тис.чол.

7. Сальдо міграції трудових ресурсів у прогнозному році: –25 тис.чол.

8. Темп росту населення у прогнозному році в порівнянні з базовим – 98%.

Розрахункове завдання №13.

Скласти баланс ринку праці і визначити чисельність безробітних на кінець року.

Вихідні дані:

1. Збільшення робочих місць за рахунок підвищення коефіцієнта змінності роботи підприємств – 4 тис.чол.

2. Чисельність випускників навчальних закладів – 105 тис.чол.

3. Чисельність звільнених з народного господарства – 235 тис.чол.

4. Чисельність підлітків молодше 16 років – 218 тис.чол.

5. Створення нових робочих місць за рахунок інвестицій – 265 тис.чол.

6. Чисельність незайнятих інших категорій – 290 тис.чол.

7. Кількість робочих місць, звільнених у зв’язку з виходом працівників на пенсію, призовом у збройні сили та за іншими обставинами – 352 тис.чол.

8. Збільшення робочих місць за рахунок використання гнучких форм зайнятості населення – 8 тис.чол.

9. Чисельність безробітних на початок року – 68 тис.чол.

10. Чисельність осіб, які знялися з реєстрації для самовирішення питань зайнятості, – 25 тис.чол.

11. Збільшення попиту на робочу силу за рахунок інших факторів – 62 тис.чол.

НАВЧАЛЬНА КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Макс. кількість балів
Денна, вечірня ф. н. Заочна ф. н.
  Обов’язкові завдання  
Виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях
1. Підготовка до семінарських (практичних) занять. Відповідно до розкладу занять. Виступи на семінарських (практичних) заняттях.
3. Розв’язання розрахункових завдань. 6-е семінарське заняття. Контрольна робота на розв’язання розрахункових завдань.
4. Підготовка до виконання модульної контрольної роботи № 1.   5. Підготовка до виконання модульної контрольної роботи № 2.   6. Підготовка до виконання модульної контрольної роботи. 4-е семінарське заняття.   7-е семінарське заняття.   За розкладом екзаменаційної сесії. Перевірка результатів виконання завдань.   Перевірка результатів виконання завдань.   Перевірка результатів виконання завдань.     – –   –  
Разом балів за обов’язкові види СРС      
Вибіркові завдання  
Виконання завдань для самостійної роботи (одне з двох)
1. Написання реферату згідно із заданою тематикою. До 5-го семінарського заняття.
2. Написання есе по одному із проблемних питань, запропонованих кафедрою. До 5-го семінарського заняття.
Разом балів за вибіркові види СРС      
Всього балів за ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ      

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.009 с.)