Оцінювання результатів підготовки і захисту звіту про виконання розрахункових завданьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінювання результатів підготовки і захисту звіту про виконання розрахункових завданьКожен студент має підготувати звіт про виконання розрахункового завдання та захистити його. Мета розрахункових завдань – поглиблення та деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, і на цій основі прищеплення практичних умінь та навичок.

Виконуючи розрахункове завдання, кожен студент має здійснити розрахунки, аналіз і зробити висновки щодо економічного і соціального розвитку України по відповідному напрямку політики. Для виконання завдання слід використати дані Державної програми економічного і соціального розвитку України, Стратегії економічного і соціального розвитку України (2004–2015), Закону України «Про Державний бюджет України на відповідний рік», сайтів державних органів України, статистичних збірок та інших інформаційних джерел.

Тематика розрахункових завдань

 

1. Характеристика галузевої структури економіки України.

2. Характеристика галузевої структури промисловості України.

3. Характеристика енергетичного балансу України.

4. Характеристика регіональної структури економіки України.

5. Характеристика регіональної структури промисловості України.

6. Характеристика структури експорту товарів і послуг з України.

7. Характеристика структури імпорту товарів і послуг в Україну.

8. Тенденції змін платіжного балансу України.

9. Характеристика обсягів, динаміки і структури інвестицій в економіку України.

10. Кількісна та якісна характеристика приватизаційних процесів в Україні.

11. Характеристика рівня монополізації економіки України.

12. Кількісна та якісна характеристика ринку цінних паперів в України.

13. Структура доходів Державного бюджету України.

14. Структура видатків Державного бюджету України за економічною класифікацією.

15. Структура видатків Державного бюджету України за функциональною класифікацією.

16. Структура видатків Державного бюджету України за економічною класифікацією.

17. Кількісна та якісна характеристика монетарних показників.

18. Кількісна та якісна характеристика інфляційних процесів в Україні.

19. Кількісна та якісна характеристика розвитку регіонів України.

20. Характеристика грошових доходів населення України.

21. Характеристика грошових витрат населення України.

22. Характеристика попиту на робочу силу в Україні.

23. Характеристика пропозиції робочої сили в Україні.

24. Характеристика стану навколишнього природного середовища в Україні.

25. Кількісна та якісна характеристика природоохоронних заходів в Україні.

 

Тема розрахункового завдання закріплюється за студентом на 1-му семінарському (практичному) занятті. Студент обирає розрахункове завдання за таким номером, який відповідає номеру його прізвища в алфавітному списку студентів академічної групи.

Звіт про виконання розрахункового завдання має бути правиль­но оформлений. Текст повинен розміщуватися на одній сторін­ці аркуша паперу формату А4. Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – кегль 14. Поля: зверху, знизу та зліва – 2,5 см: справа – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1.

До звіту входять титульний аркуш та основна частина. Основна частина звіту виконується у вільній формі обсягом 8–10 сторінок. Зразок титульної сторінки наведений нижче.

Звіт про виконання розрахункового завдання студент подає для перевірки викладачеві, який веде семінарські (практичні) заняття в даній групі, не пізніше, ніж до 6-го семінарського заняття. Захист звіту про виконання розрахункових завдань проводиться на 7-му семінарському занятті, за результатами якого студент отримує відповідну оцінку. Максимальна кількість балів – 30. Критерії оцінювання наведені нижче:

 

Оцінка за 100-бальною шкалою Рівень знань, умінь, навичок
відмінний
відмінний з «мінусом»
добрий
добрий «з мінусом»
задовільний
задовільний «з мінусом».
незадовільний

 

У разі відсутності студента на семінарському занятті під час захисту звітів про виконання розрахункових завдань з об’єктивних причин, він має право за дозволом декана захистити його до останнього семінарського (практичного) заняття. Час та порядок звітування визначає викладач.

 

4.1.2. Оцінювання виконання завдань для самостійної роботи

Під час контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню підлягають реферат або есе.

Реферат (есе) має бути правиль­но оформлений. Текст реферату (есе) повинен розміщуватися на одній сторін­ці аркуша паперу формату А4. Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – кегль 14. Поля: зверху, знизу та зліва – 2,5 см: справа – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1.

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки про­ставляють арабськими цифрами у правому верхньому кутку, але на титульній сторінці реферату (есе) номер сторінки не про­ставляють.

Кожний студент вибирає тему реферату (есе) за таким номером, який відповідає номеру його прізвища в алфавітному списку студентів академічної групи.

Зразок титульної сторінки наведений нижче.

Методичні вимоги до підготовки реферату

Реферат – стисле розкриття у письмовій формі певного питання, яке здійснюється на основі узагальнення відповідних матеріалів.

В рефераті слід розкрити актуальність теми, охарактеризувати стан предмету дослідження, визначити й аргументувати проблеми функціонування певної системи або державного управління та регулювання (залежно від назви теми), а також сформулювати пропозиції щодо їх удосконалення. Для написання реферату студент обов’язково має використати додаткові літературні джерела, а саме: монографії; наукові статті, опубліковані у періодичних економічних виданнях; сучасні статистичні та аналітичні матеріали та ін.

Реферат комплектують у такій послідовності: титульна сторінка, основна частина, список літератури.

Обсяг реферату – 8–10 сторінок.

 

Зразок титульної сторінки звіту про виконання розрахункового завдання (реферату, есе)

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима ГЕТЬМАНА

 

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ

(РЕФЕРАТ, ЕСЕ)

 

з дисципліни «Державне регулювання економіки»

 

 

на тему..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

студента (-ки) факультету……………………………………………………….………………

……-го курсу, спеціальності …………, ……… групи

................................................................................................................................................................

(Прізвище, ім'я, по батькові)

Викладач

................................................................................................................................................................

(Науковий ступінь, звання) (Прізвище, ініціали)

 

Оцінка ……… балів

 

"……"……………201…р.

 

……………………………

(підпис викладача)

КИЇВ – 201…

 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 

1. Структурна політика в Україні.

2. Державне регулювання розвитку сільського господарства в Україні.

3. Державне регулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу України.

4. Стан та перспективи розвитку металургійного комплексу України.

5. Стан та перспективи розвитку машинобудівельного комплексу України.

6. Результати та перспективи приватизації державної власності в Україні.

7. Механізм банкрутства і санації підприємств в Україні.

8. Антимонопольна політика в Україні.

9. Організаційно-економічний механізм функціонування ринку цінних паперів в Україні.

10. Регіональний розвиток та регіональна політика в Україні.

11. Організаційно-економічний механізм місцевого самоврядування в Україні.

12. Програмування соціально-економічного розвитку регіонів України.

13. Розвиток та організаційно-економічний механізм функціонування вільних економічних зон в Україні.

14. Державне регулювання розвитку соціальної сфери в Україні.

15. Державна політика соціального забезпечення в Україні.

16. Державне регулювання охорони здоров'я в Україні.

17. Державне регулювання ринку праці в Україні.

18. Розвиток житлового господарства та житлова політика в Україні.

19. Державне регулювання кон'юнктури споживчого ринку в Україні.

20. Екологічна ситуація та екологічна політика в Україні.

21. Напрямки реформування податкової політики в Україні.

22. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

23. Стан та державне регулювання іноземного інвестування економіки України.

24. Митно-тарифна політика та захист внутрішнього ринку України.

25. Ціновий моніторинг та цінова політика в Україні.

26. Антиінфляційна політика в Україні.

27. Бюджетна політика в Україні.

28. Стан та державне регулювання кредитування економіки України.

29. Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні.

30. Науково-технічний розвиток та науково-технічна політика в Україні.

31. Державне регулювання ринку страхових послуг в Україні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.016 с.)