Тема 2. Стратегія соціально-економічного розвитку країни 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Стратегія соціально-економічного розвитку країни 

1. Що таке стратегія соціально-економічного розвитку країни?

2. Що таке тактика?

3. Які існують етапи цілепобудови?

4. Чим обумовлена необхідність соціально-економічного прогнозування, та макроекономічного планування?

5. Яким чином здійснюється ранжування цілей?

6. Що таке пріоритети в економіці?

7. Що виступає критерієм визначення пріоритетів?

8. Які є правила побудови дерева цілей?

9. Яка є класифікація цілей?

10. В чому сутність соціально орієнтованої ринкової економіки як стратегічної мети соціально-економічного розвитку в Україні?

11. Дайте характеристику основних положень стратегії економічної та соціальної політики України на 2000-2004 рр., викладених у Посланні Президента України до Верховної Ради України 2000 р.

12. Що таке концепція соціально-економічної політики?

13. Що таке соціально-економічне прогнозування (СЕП)?

14. Що таке гіпотеза як форма наукового передбачення?

15. Які основні функції СЕП?

16. Що таке ретроспекція, діагноз і проекція як стадій наукового аналізу соціально-економічних процесів?

17. В чому сутність цілеспрямованості, системності, наукової обґрунтованості, адекватності, альтернативності як принципів СЕП?

18. Яким чином класифікуються соціально-економічні прогнози?

19. Яким чином класифікуються методи прогнозування?

20. В чому сутність експертних методів прогнозування?

21. В чому сутність екстраполяції як методу прогнозування?

22. В чому сутність моделювання як методу прогнозування?

23. Що таке макроекономічне планування?

24. В чому сутність директивного та індикативного планування?

25. Дайте характеристику Державним програмам економічного і соціального розвитку (ДПЕСР) України як формам макроекономічного планування в Україні.

26. Дайте характеристику принципам макроекономічного планування.

27. Яким чином класифікуються показники макроекономічних планів?

28. В чому сутність балансового методу планово-економічних розрахунків?

29. Яким чином класифікуються баланси?

30. В чому сутність нормативного методу планово-економічних розрахунків?

31. Що таке нормативи місткості і нормативи витрат, як вони використовуються в практиці планово-економічних розрахунків?

32. Яким чином побудована система норм і нормативів?

33. Дайте характеристику структури ДПЕСР України?

34. Що таке розрізи ДПЕСР України?

35. Що таке державне програмно-цільове планування?

36. Чим зумовлене застосування програмно-цільового методу планування?

37. Що таке соціально-економічна проблема?

38. Що таке цільова комплексна програма (ЦКП)?

39. Яким чином класифікуються ЦКП?

40. Що таке етапи програмно-цільового планування?

41. Яким чином чередуються етапи програмно-цільового планування?

42. Які основні вимоги до цілей у програмно-цільовому плануванні?

43. Хто є учасником програмно-цільового планування?

44. Що таке захід ЦКП?

45. В чому сутність контролю за реалізацією ЦКП?

 

Тема 3. Фінансова політика

 

1. Назвіть складові фінансової системи України.

2. Назвіть складові бюджетної системи України.

3. Назвіть складові податкової системи України.

4. В чому зміст зведеного балансу фінансових ресурсів держави.

5. Що таке доходи та видатки Державного бюджету України.

6. За рахунок яких джерел формуються доходи Державного бюджету України?

7. В чому сутність поточних видатків та видатків розвитку?

8. Що таке бюджетні субвенції, дотації?

9. Що таке збалансованість, профіцит, дефіцит, секвестр бюджету.

10. Які існують засоби подолання бюджетного дефіциту.

11. Дайте характеристику етапів бюджетного процесу в Україні.

12. Які основні функції податків?

13. Які принципи побудови податкової системи?

14. Дайте характеристику системи оподаткування України.

15. Дайте характеристику системи податкових органів України.

16. В чому сутність пропорційного, прогресивного і змішаного (пропорційно-прогресивного) оподаткування?

17. Яким чином класифікуються податки.

18. Які податки належать до загальнодержавних?

19. В чому сутність податкових пільг як інструментів податкового регулювання?

20. В чому сутність грошово-кредитного регулювання?

21. В чому сутність політики “дешевих” грошей та політики “дорогих” грошей?

22. Яким чином побудована банківська система України.

23. Які основні функції Національного банку України (НБУ)?

24. Які основні органи НБУ?

25. В чому сутність і наслідки регулювання норм обов’язкових резервів комерційних банків?

26. В чому полягає зміст процентної політики НБУ?

27. В чому сутність операцій з цінними паперами на відкритому ринку як засобом грошово-кредитного регулювання.

28. В чому сутність валютного регулювання.

29. В чому сутність девальвації та ревальвації національної грошової одиниці?

30. В чому сутність девізної та дисконтної політики?

31. Що таке валютна інтервенція?

32. Дайте характеристику банківського регулювання і банківського нагляду.

33. Що таке фінансовий моніторинг в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом?

34. З яких елементів складається система фінансового моніторингу?

35. Що таке “первинний”, “державний”, “обов’язковий”, “внутрішній” фінансовий моніторинг?

36. Що таке ринок цінних паперів (РЦП)?

37. Які є види цінних паперів, в тому числі державних?

38. Хто приймає рішення про емісію державних цінних паперів?

39. В чому полягає сутність державного регулювання РЦП?

40. Які установи входять до системи органів державного регулювання РЦП?

41. Які складові депозитарної системи?

 

Тема 4. Структурна та інвестиційна політика

1. Які є види структури економіки.

2. Які пропорції характеризують відтворювальну, галузеву, територіальну, соціальну структуру економіки?

3. Як кількісно вимірюється динаміка економічного розвитку (коефіцієнт росту, темп росту, темп приросту)?

4. Як кількісно вимірюється структура економіки?

5. Які структурні співвідношення характерні для економіки України?

6. В чому сутність пасивної та активної структурної політики?

7. Які інструменти належать до методів прямого та опосередкованого впливу на структуру економіки?

8. Що таке пріоритети структурної політики?

9. Які стратегії застосовується до пріоритетних та непріоритетних елементів структури?

10. Які критерії застосовуються для визначення пріоритетних галузей економіки?

11. Що таке інвестиції?

12. Що таке інвестиційна діяльність?

13. Хто є суб'єктами інвестиційної діяльності?

14. Що є метою інвестування?

15. Що таке валові та чисті інвестиції?

16. Які принципи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні?

17. За якими критеріями здійснюється визначення пріоритетних об’єктів інвестування?

18. Що належить до інструментів податкового регулювання інвестиційної діяльності?

19. Що належить до інструментів бюджетного та грошово-кредитного регулювання інвестиційної діяльності?

20. В чому сутність регулювання інвестиційної діяльності через гнучку амортизаційну політику?

21. Яким чином здійснюється регулювання участі інвесторів у приватизації?

22. В чому основна мета експертизи інвестиційних проектів?

23. Яким чином забезпечується державний захист інвестицій?

 

Тема 5. Науково-технічна та інноваційна політика

 

1. Як впливає НТП та соціально-економічний розвиток?

2. Як впливає НТП на криву виробничих можливостей?

3. Як впливає НТП на рівноважне економічне зростання?

4. Що належить до принципів державної науково-технічної політики?

5. Які функції державних органів України в сфері науково-технічної політики?

6. Що належить до прямих методів реалізації науково-технічної політики?

7. Що таке інновації?

8. У якій послідовності здійснюється чередування стадій інноваційного процесу?

9. В чому сутність простого внутрішньоорганізаційного, простого міжорганізаційного та розширеного інноваційних процесів?

10. Яким чином класифікуються інновації?

11. Розкрийте зміст етапів (фаз) поширення інновацій.

12. Що належить до видів, об’єктів та суб’єктів інноваційної діяльності?

13. В чому сутність екстерналій від інноваційної діяльності?

14. Що належить до методів державного регулювання інноваційних процесів?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 172; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.015 с.)