ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

The use of non-finite forms of the verb 

Члени речення Infinitive (to) Gerund (-ing) Participle I (-ing) Participle II (ст. д. – ed, нест. д. – 3 форма дієслова)
1. Підмет To walk is useful Walking is useful ---- ----
Гуляти – корисно
2. Частина присудка Our aim is to master English. Наша мета – оволодіти англійською мовою Our aim is mastering English. Наша мета – оволодіння англійською мовою He is writing a letter. Він пише листа He has written a letter. Він написав листа
3. Додаток She likes to sing She likes singing ---- ----
Вона любить співати
4.Означення The method to be used is not new. Метод, який треба використати, не новий ____ Look at the trees growing in our garden. Подивись на дерева, які ростуть у нашому садку The method used is not new. Використаний метод не новий
5.Обставина He went there to study.     Він пішов туди навчатися He went there for studying.     Він пішов туди навчатися (While) reading he made notes.   Читаючи, він робив записи When done this work will give good results. Коли робота буде зроблена, вона дасть гарні результати

Інфінітивні конструкції

Complex Subject

“Складний підмет”

Підмет Присудок Інфінітив Другорядні члени речення Переклад
He     This farm   They   This crop is said     is known   are expected   is likely to come     to have   to work   to give to us     rich soil   on the farm   high yields Говорять, що він прийде до нас   Відомо, що цe господарство має багаті ґрунти   Сподіваються, що вони будуть. працювати в господарстві   Ймовірно, що ця культура дасть високі врожаї

 

Дієслова, що вживається як присудок:

в Passive Voice:

to report, to say, to know, to suppose, to state, to expect, to believe та ін.

в Active Voice:

to seem, to appear, to be likely, to be unlikely, to be sure.


Complex Object

“Складний додаток”

 

Підмет Присудок Додаток, виражений іменником або займенником в об’єктному відмінку Інфінітив Другорядні члени речення Переклад
  We   I   They   expect   want   consider   them   you   us   to do   to work   to translate   it in time.   better.   this text.   Ми сподіваємось, що вони зроблять це вчасно.   Я хочу, щоб ви працювали краще.   Вони сподіваються, що ми перекладемо цей текст.  
We   I   saw   heard him   her enter   sing the house.     Я бачив, як він входив в будинок.   Я чув, як вона співала.  

 

Конструкція вживається після дієслів (в активному стані):

to know, to want, to expect, to consider, to think, to suppose, to find, to believe та ін.


Словотворення

І. Афіксація
Частини мови Префіксація Суфіксація
1) іменник counter:counteraction anti:antifascist over:overproduction non:nonconductor in:inability та ін. -er / -or(додається до дієслів): doer -ee (від дієслів) – payee -age(від дієслів) – marriage -ance / -ence(від прикметників) – resistance -dom (від іменників та прикметників) – freedom -hood (від іменників) – brotherhood -ion (-ation, -tion, -sion, -ssion)(від дієслів) – collection -ment (від дієслів) – development -ness (від прикметників) – coldness -ship (від прикметників) – friendship -ure (від дієслів) – departure та ін.
2) прикметник un:unequal in (il):incomplete, illegal dis:dishonest non:nonessential post:post-revolutionary inter:interdependent sub:subconscious ultra:ultra-short та ін. -able /-ble(від дієслів) eatable -al(від іменників) central -ant / -ent(від дієслів) different -ful(від іменників) beautiful -ish:(від іменників та прикметників) Danish, reddish -ive:(від дієслів та прикметників) active -less:(від іменників) hopeless -ous:(від іменників) glorious -y(від іменників) windy та ін.
Частини мови Префіксація Суфіксація
дієслово un:to undress dis:to disapprove re:to re-elect mis:to mislead to over:to over-estimate under:underpay counter:to counteract en:to enslave -en(від прикметників / іменників) to sharpen -fy(від прикметників) to simplify -ize(від іменників) to characterize
ІІ. Конверсія
а) іменник answer work б) прикметник clean empty дієслово to answer to work дієслово to clean to empty
ІІІ. Чергування звуків (букв)
іменник use [ju:s] life [laif] дієслово to use [ju:z] to live [li:v]
IV. Зміна наголосу
éxport to expórt
ímport to impórt
V. Словоскладення:
а) утворення іменника bed + room = bedroom school + boy = schoolboy father + in + law = father-in-law   б) утворення прикметника dark + blue =dark-blue first + class = first-class в) утворення дієслова white + wash = to whitewash broad + cast = to broadcast

IRREGULAR VERBS

(Список неправильних дієслів)

 

  be become begin blow break bring build burn buy catch choose come cost cut do draw drink eat fall feed feel fight find fly forget freeze get give go grow have hear hold keep know lead learn leave     was, were became began blew broke brought built burnt bought caught chose came cost cut did drew drank ate fell fed felt fought found flew forgot froze got gave went grew had heard held kept knew led learnt left     been become begun blown broken brought built burnt bought caught chosen come cost cut done drawn drunk eaten fallen fed felt fought found flown forgotten frozen got given gone grown had heard held kept known led learnt left   бути стати, зробитися починати(ся) дути ламати(ся) приносити будувати горіти, палити купувати ловити, схоплювати вибирати, добирати приходити коштувати різати робити тягти; малювати пити їсти падати годувати почувати (себе) боротися, битися знаходити літати забувати заморожувати одержувати; ставити давати іти, ходити рости, ставати мати чути тримати тримати, зберігати знати вести вчити(ся) залишати  

Продовження списку

  let loose make meet pay put read ride rise run say see sell send shake shine show sing sleep smell speak spend stand swim take teach tell think throw understand wake (up) wear win write   let lost made met paid put read rode rose ran said saw sold sent shook shone showed sang slept smelt spoke spent stood swam took taught told thought threw understood woke (up) wore won wrote   let lost made met paid put read ridden risen run said seen sold sent shaken shone shown sung slept smelt spoken spent stood swum taken taught told thought thrown understood woken (up) worn won written   дозволяти губити, втрачати робити зустрічатися платити класти читати їздити верхи вставати, сходити бігти сказати бачити продавати посилати трясти сяяти, блищати показувати співати спати нюхати, пахнути говорити, розмовляти витрачати стояти плавати брати вчити розповідати, говорити думати кидати розуміти прокидатися носити перемагати писати

 


Список літератури

1. Голіцинський Ю. Граматика: збірник вправ / Ю. Голіцинський. – К.: Інкос, 2002. – 476 c.

2. Герман Л.В. Grammar guide for Future Scientists / Л.В. Герман, О.Л. Ільєнко, В.О. Турченко. – Х.: Мадрид, 2011. – 148 с.

3. Новосёлова И.З. Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов/ И.З. Новоселова. – М.: Высшая школа, 1984. – 336 с.

4. Буданов С.І. Business English. Ділова англійська мова/ С.І. Буданов, А.О. Борисова. – Х.: Torsing Publishing House, 2006. – 126 с.

5. Герман Л.В. Beginning Professional English / Л.В. Герман. – Х.: ХНАУ, 2007. – 286 с.

6. Арзамасцева Н.О. Англійська мова: посібник для самостійної роботи студентів факультету менеджменту і економіки / Н.О. Арзамасцева, Є.Г. Брокль. – Х.: ХНАУ, 2008. – 50 с.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.45.252 (0.005 с.)