Тема. Основні напрями дослідження психічного розвитку в зарубіжній психології
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Основні напрями дослідження психічного розвитку в зарубіжній психології1. Загальна характеристика методів дослідження прихильників біогенетичного підходу.

2. Загальна характеристика методів дослідження прихильників теорії соціального научіння.

Завдання для самоперевірки

1. Підготувати розгорнутий конспект двох праць: представників соціогенетичного та біогенетичного напрямів.

2. Порівняти основні ідеї праць.

Література:[19, 24, 25, 26, 29].

 

Практичне заняття № 4

Тема. Вітчизняні теорії розвитку

Мета:ознайомитися з основними теоріями розвитку, з’ясувати їхні сутнісні ознаки, прослідкувати динаміку виділення критеріїв психічного розвитку.

План

1. Концепція психічного розвитку Л.С. Виготського.

2. Онтогенез психіки у контексті діяльнісного підходу Д.Б. Ельконіна.

3. Роль криз у психічному розвитку та їх подолання.

Теми рефератів

1. Проблема визначення критеріїв періодизації психічного розвитку у віковій психології.

2. Л. С. Виготський про стадіальність розвитку.

3. Вчення Л.С. Виготського про зони розвитку – основа розвиваючого навчання.

4. Критерії періодизації психічного розвитку Д.Б. Ельконіна.

5. Психологія вікових криз К. Поліванової.

Основні поняття і терміни:культурно-історичний досвід, вищі психічні функції, інтеріоризація, вік, сенситивний період, навчання, зона актуального розвитку, зона найближчого розвитку;провідний вид діяльності, соціальна ситуація розвитку, психічне новоутворення, мотиваційно-потребова сфера діяльності, операціно-технічна сфера діяльності, орієнтовна і виконавча складова діяльності; криза.

Короткі теоретичні відомості

Умовами психічного розвитку в контексті культурно-історичного підходу Л.С. Виготського є морфофізіологічні особливості мозку та спілкування. Роль цих факторів на різних вікових етапах розвитку – різна.

Учений визначив властивості психічного розвитку:

- темп і ритм;

- розвиток – ланцюг якісних змін у психіці;

- розвиток дитини відрізняється від розвитку дорослого;

- нерівномірність розвитку;

- еволюція й іневолюція;

- сенситивні періоди психічного розвитку.

Рушійною силою психічного розвитку є навчання. Воно створює зону найближчого розвитку – процеси, формування яких можливе тільки при допомозі дорослого. Коли ці процеси будуть сформовані, їх можна буде діагностувати за допомогою тестових завдань. Фіксуючи, наскільки успішно дитина справляється з цими завданнями, ми визначаємо актуальний рівень розвитку (система завдань певного рівня складності, з якими самостійно справляється дитина). Навчання повинно орієнтуватися на зону найближчого розвитку, створюючи посильні утруднення і стимулюючи розвиток.

Критеріями вікової періодизації для Л.С. Виготського є соціальна ситуація розвитку та психічні новоутворення.

Д.Б. Ельконін найважливішим критерієм психічного розвитку вважає провідний вид діяльності, у якому зароджуються інші види, який приводить до виникнення психічних новоутворень і розвитку особистості.

У діяльності вчений виділяє мотиваційний і операційний боки, вони розвиваються нерівномірно, темп розвитку на кожному з періодів різний. Відповідно до цього Ельконін висунув гіпотезу про випереджальний характер орієнтування, порівняно з виконанням не тільки у функціональному, але й у віковому розвитку: спочатку дитина оволодіває мотивацією діяльності, а потім операційно-технічним боком. На думку вченого, періодично виникає розрив між ними. Рушійні сили розвитку пов’язані з протиріччям, яке виникає в процесі оволодіння дитиною мотиваційним і операційним боками діяльності. Ця гіпотеза періодичності розвиває ідеї Л.С. Виготського і пояснює формування у дитини не тільки пізнавальної, а й мотиваційної сфери, розкриває механізми руху психічного розвитку.

Зміна провідного виду діяльності, як правило, супроводжується кризою. На думку психологів, це скоріше норма, ніж патологія. Криза – переломний момент життя, що потребує докорінних змін у структурі психіки людини.

Завдання до теми

1. Дайте письмову відповідь на питання «Як зона найближчого розвитку впливає на організацію навчального процесу в школі?»

2. Прочитайте статті провідних психологів сучасності щодо культурно-історичної концепції Л.С. Виготського і відмітьте:

- які висновки вченого визнаються сучасними науковцями?

- які положення теорії критикуються психологами?

Контрольні питання

1. Назвіть основні відмінності культурно-історичної концепції Л.С. Виготського від інших теорій розвитку.

2. Що таке вища психічна функція? Наведіть приклади вищих психічних функцій.

3. Що таке зона актуального і зона найближчого розвитку?

4. Охарактеризуйте поняття структура віку?

5. Які критерії вікової періодизації визначені Л.С.Виготським?

6. Охарактеризуйте значення провідного виду діяльності в психічному розвитку.

7. Назвіть рушійні сили психічного розвитку за Д.Б.Ельконіним.

8. Що таке криза? Яке значення відіграє криза в психічному розвитку?

Література:[1, 3, 6, 11, 17, 26, 27 ].

 

Самостійна робота № 3

Тема. Теорії розвитку Л.С. Виготського та Д.Б. Ельконіна

1. Фактори та закономірності розвитку за Л.С. Виготським.

2. Ідея періодичності розвитку Д.Б. Ельконіна та її обґрунтування.

3. Критерії періодизації психічного розвитку в працях Д.Б. Ельконіна.

Завдання для самоконтролю

1. Скласти розгорнутий конспект праці Л.С. Виготського «Проблема культурного розвитку дитини».

2. Скласти розгорнутий конспект праці Д.Б. Ельконіна «К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте».

Література:[6, 27].

 

Практичне заняття № 5

Тема. Вік і розвиток

Мета:з’ясувати сутність поняття «вік» та різні його аспекти, вивчити фактори та закономірності психічного розвитку, критерії вікової періодизації та схему вікових періодів; навчитися визначати фактори розвитку та їх вплив у конкретній ситуації, складати прогноз розвитку.

План

1. Різні аспекти поняття «вік».

2. Чинники, що визначають психічний розвиток.

3. Закономірності психічного розвитку.

4. Критерії вікової періодизації.

5. Схеми періодизації.

Теми рефератів

1. Поняття «психологічний вік» та його аналіз у психологічній літературі.

2. Сучасні підходи до визначення критеріїв вікової періодизації.

3. Сучасні схеми періодизації та їх характеристика.

Основні поняття і терміни:вік (хронологічний, біологічний, психологічний), закономірності психічного розвитку: незворотність, різноспрямованість, детермінованість, нерівномірність і гетерохронність, сенситивність, пластичність, прогресивний чи регресивний характер; об’єктивні детермінанти (мікросоціальні чинники, мікросоціальні та психосоматичні чинники розвитку) суб’єктивні детермінанти (особливості спонукальної сфери, активність самої людини); рушійні сили психічного розвитку.

Короткі теоретичні відомості

У віковій психології вік – категорія для позначення часових характеристик індивідуального розвитку, який характеризується значною кількістю змін, які у сукупності становлять своєрідність структури особистості на даному етапі її розвитку. Поняття віку включає в себе такі аспекти: хронологічний вік, біологічний вік та психологічний (емоційна, інтелектуальна та соціальна зрілість).

Детермінанти психічного розвитку поділяють на об’єктивні та суб’єктивні.

Процес психічного розвитку має певні закономірності, які визначають його загальні тенденції.

Рушійними силами психічного розвитку є протиріччя. Це зіткнення різних тенденцій, сторін, властивостей. Вони обов’язково виникають у житті людини і відіграють позитивну роль у її розвитку, внутрішньо спонукаючи її до вдосконалення форм власної діяльності. Деякі протиріччя діють на всіх етапах розвитку, а деякі мають віковий та індивідуальний характер.

Основними критеріями виділення вікових періодів є соціальна ситуація розвитку, провідний вид діяльності, психічні новоутворення та вікові кризи.

Завдання до теми

1. Запропонуйте методи вивчення зовнішніх детермінантів розвитку.

2. Дайте письмову відповідь на запитання «Чому в процесі історичного розвитку людства змінюються межі дитинства», спираючись на праці Д.Б. Ельконіна.

3. Письмово проаналізуйте детермінанти, що зумовили ваш розвиток.

Контрольні питання

1. Що таке вік?

2. У чому полягає відмінність між хронологічним і психологічним віком?

3. Охарактеризуйте об’єктивні детермінанти психічного розвитку.

4. Охарактеризуйте суб’єктивні детермінанти психічного розвитку.

5. Назвіть закономірності психічного розвитку та розкрийте їхню сутність.

6. Що рухає психічний розвиток?

7. Які критерії вікової періодизації визначено в науці.

8. Назвіть основні періоди психічного розвитку.

Література:[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 24].

Практичне заняття № 6

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.016 с.)