ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Вікова психологія як наукаЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………4

1 Перелік практичних занять та самостійних робіт…………………………….....5

Практичне заняття № 1 Вікова психологія як наука…………………………5

Самостійна робота № 1 Історія становлення вікової психології…………….7

Практичне заняття № 2-3 Зарубіжні теорії психічного розвитку…………...7

Самостійна робота № 2 Основні напрями дослідження психічного розвитку в зарубіжній психології.............................................................................................11

Практичне заняття № 4 Вітчизняні теорії розвитку………………………...11

Самостійна робота № 3 Теорії розвитку Л.С. Виготського та Д.Б.Ельконіна ………………………………………………………………………14

Практичне заняття № 5 Вік і розвиток………………………………………14

Практичне заняття № 6 Психологічні особливості періоду немовляти…...16

Самостійна робота № 4 Період немовляти…………………………………..19

Практичне заняття № 7 Раннє дитинство……………………………………19

Практичне заняття № 8-9 Психічний розвиток дошкільнят………………..22

Самостійна робота № 5 Період дошкільного дитинства…………………...25

Практичне заняття № 10 Молодший шкільний вік…………………………26

Самостійна робота № 6 Адаптація школярів до навчання у школі………..28

Практичне заняття № 11 Підлітковий вік та його особливості…………….29

Самостійна робота № 7 Діагностика особистості підлітка…………………31

Практичне заняття № 12 Психічний розвиток юнацтва……………………32

Практичне заняття № 13 Період дорослості та його особливості…………34

Самостійна робота № 8 Психологія зрілості………………………………...37

Практичне заняття № 14 Психологічні зміни, зумовлені процесом старіння……………………………………………………………………………..37

Самостійна робота № 9 Соціально-психологічні проблеми літніх людей………………………………………………………………………………..39

2 Питання до іспиту…………………………………………………………..........40

Список літератури………………………………………….....................................43

ВСТУП

Вікова психологія є багатогалузевою академічною наукою, яка вивчає психічний розвиток людини від народження до старості. Дана галузь психологічного знання вивчає загальні закономірності, особливості виникнення і розвитку психічних процесів і властивостей у дітей, підлітків, юнаків, дорослих і зумовлену віком динаміку співвідношень між ними; причини та закономірності переходу від одного вікового періоду до наступного; становлення різних видів діяльності; формування психічних якостей і властивостей, спонукальної та емоційної сфер, характеру, здібностей особистості.

Робота практичного психолога неможлива без знань закономірностей психічного розвитку, вікової динаміки психічних процесів, без урахування індивідуальних особливостей людей.

Оволодіння основними знаннями і вміннями вимагає від студентів усвідомленої самостійної роботи, для керівництва якою запропоновано методичні рекомендації.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів ураховують модульну будову навчального процесу. Курс з вікової психології для студентів денної форми навчання поділено на два модулі: «Теоретичні основи вікової психології» та «Психологічна характеристика вікових періодів». Кожний з модулів містить у собі всі види навчального навантаження: лекційні, практичні заняття та самостійну роботу студентів. Тому методичні вказівки містять плани практичних занять з детальними коментарями щодо підготовки з кожного питання, згідно із запропонованою літературою. Розроблено систему усних і письмових завдань для самоконтролю студентів.

Додаються контрольні питання.

Методичні вказівки складено відповідно до освітньо-професійної та навчальної програм з курсу «Вікова психологія» для студентів напряму 6.030102 «Психологія».


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Практичне заняття № 1

Тема. Вікова психологія як наука

Мета: усвідомити предмет вивчення, методологію та функції вікової психології.

План

1. Загальна характеристика предмета вивчення вікової психології.

2. Методологія науки. Загальні принципи вікової психології.

3. Класифікація методів дослідження онтогенезу психіки людини.

Теми рефератів

Місце вікової психології в системі наук про людину.

2. Історія становлення і розвитку вікової психології.

Роль вікової психології у підготовці практичного психолога.

Основні поняття і терміни:вікова психологія, предмет вікової психології, об’єкт науки, загльнофілософські принципи, загальнопсихологічні принципи, спостереження, бесіда, експеримент, інтерв’ю, анкетування, проективні методи, психологічне тестування, соціометричні методики, аналіз продуктів діяльності, метод зрізів, лонгитюдний метод.

Короткі теоретичні відомості

Вікова психологія – галузь психологічної науки, яка вивчає процес розвитку психічних функцій та особистості протягом усього життя людини.

Об’єктом науки є здорова людина, яка змінюється і розвивається в онтогенезі. Предметом вивчення є дослідження вікових періодів розвитку, їх причини, механізми переходу від одного періоду до іншого, загальні закономірності, тенденції, темп і спрямованість психічного розвитку в онтогенезі.

Наука тісно пов’язана із загальною психологією (дослідження психічних функцій, що дає можливість прослідкувати їх виникнення і динаміку на різних вікових етапах);психологією особистості (питання мотивації, самооцінки, рівня домагань, ціннісні орієнтації, світогляд; вікова психологія вивчає появу цих властивостей на різних вікових етапах); соціальною психологією (дає можливість прослідкувати залежність розвитку і поведінки дитини від груп, до яких вона входить: родини, групи дитячого садка, класу, підліткової компанії);педагогічною психологією (цілеспрямований вплив дорослих на процес психічного розвитку: вікова розглядає процес взаємодії з дорослими з позиції дитини, а педагогічна – з позиції дорослого);диференціальною психологією (вивчення індивідуальних відмінностей, хоча вікова психологія розглядає загальні тенденції розвитку, але аналізуються можливі відхилення в кожному конкретному випадку).

Дана наука спирається на такі загальнофілософські та загальнопсихологічні принципи: принцип детермінізму (з’ясування причин психічних явищ, їх динаміки), принцип єдності психіки та діяльності, принцип особистісного підходу, принцип саморозвитку, принцип суб’єктності, принцип системності.

Методологічною базою науки є сукупність загальнонаукових (теоретичний аналіз і синтез, порівняння і класифікація, систематизація, абстрагування і конкретизація, моделювання) та загальнопсихологічних методів(спостереження, бесіда, інтерв’ю, анкетування, проективні методи, психологічне тестування, соціометричні методики, аналіз продуктів діяльності, метод зрізів, лонгитюдний метод, експеримент).

Завдання до теми

1. Порівняйте предмет дослідження вікової та загальної психології.

2. Складіть схему взаємозв’язків основних методологічних принципів, методів і конкретних методик психологічного дослідження.

3. Письмово порівняйте погляди науковця-дослідника в галузі вікової психології та практика з позиції їх ставлення до дитини як суб’єкта розвитку.

4. Визначте переваги і недоліки спостереження й експерименту як методів дослідження.

Контрольні питання

1. Що вивчає вікова психологія?

2. Охарактеризуйте теоретичні задачі науки.

3. Охарактеризуйте коло практичних задач вікової психології.

4. Які методи дослідження психіки дитини ви знаєте?

5. Які вимоги слід враховувати при організації ефективного спостереження?

6. Назвіть основні етапи проведення формувального експерименту.

7. Назвіть переваги і недоліки поздовжніх досліджень.

Література: [1, 2, 3, 6, 7, 12, 24].

Самостійна робота № 1

Тема. Історія становлення вікової психології

1. Розвиток вчення про психічний розвиток за часів античності.

2. Вікова періодизація Ж.-Ж. Руссо.

3. Значення роботи В. Прейєра «Душа дитини» у становленні вікової психології.

4. Роль генетичного підходу у визначенні закономірностей психічного розвитку.

Завдання для самоперевірки

1. Скласти таблицю, у якій відображено процес становлення та розвитку вікової психології.

2. Скласти загальну характеристику розвитку сучасних тенденцій у віковій психології.

Література:[1, 2, 3, 6, 7, 12, 24].

Практичне заняття 2-3

Тема. Зарубіжні теорії психічного розвитку людини

Мета: ознайомитися з основними зарубіжними теоріями розвитку, з’ясувавши їх сутнісні ознаки та вплив на розвиток сучасної науки.

План

1. Біогенетичний підхід у науці.

2. Психоаналітичні теорії розвитку.

3. Соціогенетичні концепції онтогенезу психіки.

4. Стадії інтелектуального розвитку дітей за Ж. Піаже.

Теми рефератів

1. Внесок К. Бюлера у розвиток вікової психології.

2. Ідея вікової періодизації З. Фрейда.

3. Епігенетичний принцип вікової періодизації Е. Еріксона.

4. Ж. Піаже як дослідник особливостей дитячого мислення.

5. Внесок представників теорії соціального научіння в розвиток вікової психології.

Основні поняття і терміни:теорія рекапітуляції, біогенетичний закон; інстинкт, дресура, інтелектуальний розвиток; психосексуальний розвиток, оральна, анальна, фалічна, латентна, генітальна стадії розвитку; «едіпів комплекс», «комплекс Електри»; егопсихологія, базальна довіра (недовіра), ідентичність, психологічний мораторій; соціальне научіння, реактивна поведінка, оперантна поведінка, когнітивне научіння; характеристики дитячого мислення: егоцентризм, реалізм, анімізм, артифікалізм; сенсомоторний інтелект, період конкретних операцій, період формальних операцій.

Завдання до теми

1. Заповнити таблицю

Психологічний напрям дослідження Теорія, основний метод дослідження Автор Основні ідеї теорії Основні поняття теорії Переваги Недоліки
             
             

2. Використовуючи модель психосексуального розвитку З. Фрейда, поясніть поведінку

1) надмірно пунктуальної й охайної людини;

2) чоловіка, схильного до брутальності та бахвальства.

3. Письмово порівняйте теорії розвитку З. Фрейда та Е. Еріксона.

4. Письмово порівняйте теорії Б. Скіннера й А. Бандури.

5. Визначте, спираючись на теорію соціального научіння, механізми впливу ЗМІ на свідомість людини.

6. Охарактеризуйте феномени та задачі Ж. Піаже.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте підходи до розв’язання питання про рушійні сили психічного розвитку.

2. Чому в історії психології виникла необхідність розробки двофакторної теорії розвитку?

3. Охарактеризуйте ставлення біхевіористів до ролі спадкових факторів у розвитку людини?

4. Які види научіння ви знаєте?

5. Охарактеризуйте методи дослідження прибічників соціогенетичного напряму?

6. У чому полягає практичне значення теорії соціального научіння?

7. Що психоаналітики визнають рушійною силою психічного розвитку?

8. Що являє собою комплекс Електри?

9. У чому полягає основна відмінність концепцій Е. Еріксона і З. Фрейда?

10. Назвіть основні роботи Ж. Піаже.

11. У чому полягає сутність методу клінічної бесіди? Наведіть приклади.

12. Які характеристики дитячого мислення визначив Ж. Піаже?

Література:[1, 3, 4, 10, 11, 19, 24, 25, 26, 29].

 


Самостійна робота № 2

Завдання для самоперевірки

1. Підготувати розгорнутий конспект двох праць: представників соціогенетичного та біогенетичного напрямів.

2. Порівняти основні ідеї праць.

Література:[19, 24, 25, 26, 29].

 

Практичне заняття № 4

План

1. Концепція психічного розвитку Л.С. Виготського.

2. Онтогенез психіки у контексті діяльнісного підходу Д.Б. Ельконіна.

3. Роль криз у психічному розвитку та їх подолання.

Теми рефератів

1. Проблема визначення критеріїв періодизації психічного розвитку у віковій психології.

2. Л. С. Виготський про стадіальність розвитку.

3. Вчення Л.С. Виготського про зони розвитку – основа розвиваючого навчання.

4. Критерії періодизації психічного розвитку Д.Б. Ельконіна.

5. Психологія вікових криз К. Поліванової.

Основні поняття і терміни:культурно-історичний досвід, вищі психічні функції, інтеріоризація, вік, сенситивний період, навчання, зона актуального розвитку, зона найближчого розвитку;провідний вид діяльності, соціальна ситуація розвитку, психічне новоутворення, мотиваційно-потребова сфера діяльності, операціно-технічна сфера діяльності, орієнтовна і виконавча складова діяльності; криза.

Завдання до теми

1. Дайте письмову відповідь на питання «Як зона найближчого розвитку впливає на організацію навчального процесу в школі?»

2. Прочитайте статті провідних психологів сучасності щодо культурно-історичної концепції Л.С. Виготського і відмітьте:

- які висновки вченого визнаються сучасними науковцями?

- які положення теорії критикуються психологами?

Контрольні питання

1. Назвіть основні відмінності культурно-історичної концепції Л.С. Виготського від інших теорій розвитку.

2. Що таке вища психічна функція? Наведіть приклади вищих психічних функцій.

3. Що таке зона актуального і зона найближчого розвитку?

4. Охарактеризуйте поняття структура віку?

5. Які критерії вікової періодизації визначені Л.С.Виготським?

6. Охарактеризуйте значення провідного виду діяльності в психічному розвитку.

7. Назвіть рушійні сили психічного розвитку за Д.Б.Ельконіним.

8. Що таке криза? Яке значення відіграє криза в психічному розвитку?

Література:[1, 3, 6, 11, 17, 26, 27 ].

 

Самостійна робота № 3

Завдання для самоконтролю

1. Скласти розгорнутий конспект праці Л.С. Виготського «Проблема культурного розвитку дитини».

2. Скласти розгорнутий конспект праці Д.Б. Ельконіна «К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте».

Література:[6, 27].

 

Практичне заняття № 5

Тема. Вік і розвиток

Мета:з’ясувати сутність поняття «вік» та різні його аспекти, вивчити фактори та закономірності психічного розвитку, критерії вікової періодизації та схему вікових періодів; навчитися визначати фактори розвитку та їх вплив у конкретній ситуації, складати прогноз розвитку.

План

1. Різні аспекти поняття «вік».

2. Чинники, що визначають психічний розвиток.

3. Закономірності психічного розвитку.

4. Критерії вікової періодизації.

5. Схеми періодизації.

Теми рефератів

1. Поняття «психологічний вік» та його аналіз у психологічній літературі.

2. Сучасні підходи до визначення критеріїв вікової періодизації.

3. Сучасні схеми періодизації та їх характеристика.

Основні поняття і терміни:вік (хронологічний, біологічний, психологічний), закономірності психічного розвитку: незворотність, різноспрямованість, детермінованість, нерівномірність і гетерохронність, сенситивність, пластичність, прогресивний чи регресивний характер; об’єктивні детермінанти (мікросоціальні чинники, мікросоціальні та психосоматичні чинники розвитку) суб’єктивні детермінанти (особливості спонукальної сфери, активність самої людини); рушійні сили психічного розвитку.

Завдання до теми

1. Запропонуйте методи вивчення зовнішніх детермінантів розвитку.

2. Дайте письмову відповідь на запитання «Чому в процесі історичного розвитку людства змінюються межі дитинства», спираючись на праці Д.Б. Ельконіна.

3. Письмово проаналізуйте детермінанти, що зумовили ваш розвиток.

Контрольні питання

1. Що таке вік?

2. У чому полягає відмінність між хронологічним і психологічним віком?

3. Охарактеризуйте об’єктивні детермінанти психічного розвитку.

4. Охарактеризуйте суб’єктивні детермінанти психічного розвитку.

5. Назвіть закономірності психічного розвитку та розкрийте їхню сутність.

6. Що рухає психічний розвиток?

7. Які критерії вікової періодизації визначено в науці.

8. Назвіть основні періоди психічного розвитку.

Література:[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 24].

Практичне заняття № 6

План

1. Психофізіологічний розвиток дітей у пренатальному періоді.

2. Характеристика стадії новонародженості.

3. Комплекс пожвавлення.

4. Соціальна ситуація розвитку та її характеристика.

5. Основні новоутворення та їхня характеристика.

Теми рефератів

1. Характеристика періоду немовляти у зарубіжній психології.

2. Пренатальне виховання та його значення у психічному розвитку дитини.

3. Способи розвитку немовлят.

Основні поняття і терміни:пренатальний розвиток, гермінальна, ембріональна, фетальна фази розвитку, пренатальне виховання, натальний період, криза новонародженості, стадія новонародженості, безумовні рефлекси, ротова увага, «комунікативна синхронізація», «госпіталізм», комплекс пожвавлення, безпосередньо-емоційне спілкування, соціальна ситуація «Ми».

Завдання до теми

1. Підібрати способи діагностики психічного розвитку немовляти дев’яти місяців.

2. Підготувати 10 запитань для бесіди з батьками немовляти двох місяців.

3. Запропонуйте батькам методи виховання дитини одного року.

Контрольні питання

1. Що таке пренатальне виховання?

2. Назвіть особливості пренатального розвитку.

3. У чому полягає сутність кризи новонародженості?

4. Назвіть основні прояви «комплексу пожвавлення».

5. Назвіть основні прояви кризи одного року.

6. Що таке «госпіталізм»?

7. Назвіть основні задачі психічного розвитку періоду немовляти з позицій З. Фрейда та Е. Еріксона.

8. Охарактеризуйте провідний вид діяльності немовлят.

9. Назвіть основні психічні новоутворення немовлят.

10. Що таке «автономне мовлення»?

Література:[3, 4, 5, 10, 11, 14, 26].

 

Самостійна робота № 4

Тема. Період немовляти

1. Провідний вид діяльності немовлят.

2. Сенсомоторні новоутворення.

3. Новоутворення в емоційній сфері.

4. Інтелектуальні новоутворення.

Завдання для самоконтролю

Скласти рекомендації батькам щодо сенсомоторного розвитку немовлят, запропонувавши вправи та ігри для дітей.

Література:[3, 4, 5, 10, 11, 14, 26].

 

Практичне заняття № 7

Тема. Раннє дитинство

Мета:усвідомити особливості розвитку дітей періоду раннього дитинства, навчитися діагностувати особливості когнітивної та емоційної сфери дітей, а також підбирати способи їх розвитку; формувати вміння формулювання рекомендацій батькам щодо розвитку дітей.


План

1. Провідний тип діяльності цього періоду.

2. Розвиток мовлення.

3. Психічні новоутворення у дітей до трьох років.

4. Психологічний зміст кризи «Я сам».

Теми рефератів

1. Інтелектуальний і соціальний розвиток дітей періоду раннього дитинства.

2. Особливості гри дітей періоду раннього дитинства.

3. Значення спілкування з дорослими для психічного розвитку дітей одного – трьох років.

4. Особливості виховання дітей трьох років.

Основні поняття і терміни:ситуативно-ділове спілкування,предметно-маніпулятивна гра, поліфункціональність предметів, дія заміщення, знакова функція свідомості, самопізнання, самоспостереження, криза самості, комунікативна задача, «телеграфне мовлення».

Завдання до теми

1. Підготуйте виступ перед батьками двох – три – річних дітей щодо попередження та подолання негативних афективних реакцій у дітей цього віку.

2. Запропонуйте п’ять вправ для інтелектуального розвитку дітей одного – двох років.

3. Підберіть методи вивчення особистості три – річної дитини, обґрунтуйте свій вибір.

Контрольні питання

1. У чому принципова відмінність «знарядь праці» людини від допоміжних засобів тварин?

2. Назвіть основні характеристики ситуативно-ділової форми спілкування.

3. Охарактеризуйте мислення дітей періоду раннього дитинства.

4. Як відбувається сенсомоторний розвиток дітей одного – трьох років?

5. Назвіть способи розвитку мовлення у дітей періоду одного – трьох років.

6. Яке значення має дія заміщення у предметно-маніпулятивній грі?

7. У чому полягає сутність кризи три – річної дитини.

Література:[2, 3, 4, 10, 11, 14, 26].

Практичне заняття № 8-9

План

1. Зміст та особливості сюжетно-рольової гри.

2. Розвиток пізнавальних процесів у дошкільнят.

3. Основні новоутворення у структурі особистості дітей до шести років.

4. Психологічна готовність до школи та її діагностика.

5. Прояви кризи семи років та її вплив на адаптацію до навчання.

Теми рефератів

1. Історія виникнення та розвитку сюжетно-рольової гри.

2. Способи розвитку пізнавальних процесів у дошкільнят.

3. Роль шкільного психолога в процесі підготовки дітей до школи.

4. Діагностика готовності дитини до школи.

Основні поняття і терміни: сюжетно-рольова гра, молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік, старший дошкільний вік, побутові, виробничі, суспільні ігри; суспільний дорослий, комунікативно-мовленнєвий розвиток, підпорядкування мотивів, криза «гіркої цукерки», готовність дитини до школи (морфогенетична готовність, емоційна готовність, мотиваційна готовність, інтелектуальна готовність).

Завдання до теми

1. Скласти тези статті Д.Б. Ельконіна «Психологія гри».

2. Підібрати та обґрунтувати доцільність використання двох – трьох методик діагностики за вибором сприйняття, уяви або мислення дітей середнього дошкільного віку.

3. Скласти рекомендації батькам щодо розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку.

4. Скласти опитувальник для 6-річних дітей з метою з’ясувати мотиви навчання у школі.

5. Підібрати та провести методику перевірки інтелектуальної готовності дитини до школи.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте провідний вид діяльності дошкільнят.

2. Назвіть історичні причини виникнення сюжетно-рольової гри.

3. У чому полягає відмінність сюжету гри від її змісту?

4. Що таке підпорядкування мотивів?

5. Назвіть основні напрями розвитку психічних пізнавальних процесів у дітей трьох – шести років?

6. У чому сутність кризи семи років?

7. Які загальні критерії готовності дитини до школи?

8. Назвіть основні методики діагностики готовності дитини до школи.

Література:[1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 19, 26, 28].

 

Самостійна робота № 5

Завдання для самоперевірки

Скласти розгорнуті рекомендації батькам старших дошкільнят щодо підготовки дітей до навчання у школі.

Література:[1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 19, 26, 28].

Практичне заняття № 10

Тема. Молодший шкільний вік

Мета:усвідомити особливості психічного розвитку молодших школярів; навчитися діагностувати рівень розвитку пізнавальних процесів та особливості емоційно-вольової сфери; виявляти дезадаптованих до навчання дітейта надавати їм допомогу.

План

1. Соціальна ситуація розвитку та її вплив на становлення взаємостосунків у шкільному колективі.

2. Роль навчальної діяльності у розвитку дітей.

3. Розвиток особистості молодшого школяра.

4. Робота психолога щодо адаптування першокласників до навчання у школі.

Теми рефератів

1. Розвиток психічних функцій у молодшому шкільному віці.

2. Мотивація та самооцінка молодшого школяра.

3. Емоційно-вольовий розвиток молодшого школяра.

4. Допомога психолога молодшим школярам в адаптації їх до навчання у школі.

Основні поняття і терміни:навчальна діяльність, структура навчальної діяльності, навчальна задача, оцінна діяльність, свідомо-вольова регуляція, адаптація до навчання, довільність психічних процесів, рефлексія, криза «мотиваційного вакууму».

Завдання до теми

1. Запропонуйте три – чотири вправи для розвитку мислення другокласників.

2. Запропонуйте методи роботи для розвитку рефлексивних умінь молодшого школяра.

3. Розробіть план характеристики першокласника.

4. Сформулюйте свої поради вчителям щодо подолання «мотиваційного вакууму» дітей дев’яти – одинадцяти років.

Контрольні питання

1. Чому навчальна діяльність – провідний вид діяльності для дітей молодшого шкільного віку?

2. Охарактеризуйте структуру навчальної діяльності.

3. Як навчальна діяльність впливає на розвиток психічних пізнавальних процесів?

4. У чому виявляються особливості спілкування молодших школярів?

5. Що сприяє розвитку особистості молодшого школяра?

6. Перерахуйте труднощі, з якими стикається першокласник у школі.

7. Як сформувати адекватну мотивацію у дітей молодшого шкільного віку?

8. Що впливає на формування самооцінки дітей шести – десяти років?

9. Назвіть основні новоутворення дітей молодшого шкільного віку.

Література:[2, 3, 4, 10, 11, 14, 20, 23, 26].

 

Самостійна робота № 6

Завдання для самоконтролю

Розробити план роботи з дезадаптованими дітьми початкової школи.

Короткий зміст роботи Методи роботи Засоби роботи Час проведення
         

 

Література:[2, 3, 4, 10, 11, 14, 20, 23, 26].

 

Практичне заняття № 11

План

1. Почуття дорослості, його види.

2. Соціалізація підлітків та формування їхньої самосвідомості.

3. Егоцентризм підліткового мислення.

4. Робота з «важкими підлітками».

Теми рефератів

1. Фізіологічні особливості дитини підліткового віку. Пубертатна криза.

2. Підліткова субкультура.

3. Кохання і дружба у підлітковому віці.

4. Попередження девіантної поведінки підлітків.

Основні поняття і терміни:маргінальність підлітка, пубертат, інтимно-особистісне спілкування, почуття дорослості, підлітковий егоцентризм, ефект «уявної аудиторії», персональний міф, «важкий підліток».

Завдання до теми

1. Підготуйте виступ для батьків щодо взаємодії підлітків і дорослих.

2. Які особливості психіки підлітка описано у даному уривку «Подростки – существа, которые не догадываются, что в один прекрасный день они будут знать о жизни также мало, как и их родители».

Р. Уолдер

3. Порекомендуйте тематику класних годин для підлітків, ураховуючи психофізіологічні особливості цього віку (7-й клас, І семестр).

Контрольні питання

1. Чому підлітковий вік називають кризовим?

2. Як змінюється соціальна ситуація розвитку в підлітковому віці?

3. Охарактеризуйте дорослість як основне новоутворення підлітків.

4. Назвіть особливості розвитку пізнавальної сфери підлітків.

5. Що таке підлітковий егоцентризм та персональний міф?

Література:[3, 4, 10, 11, 21, 22, 26].

 

Самостійна робота № 7

Завдання для самоконтролю

1. Законспектувати статтю Поливанової К.М. Психологічний зміст підліткового віку// Вопросы психологии. – 1996 - №1. – С.26-34.

2. Підібрати методики дослідження особистості та емоційно-вольової сфери підлітків. Обґрунтувати доцільність вибору. Визначити предмет, об’єкт, гіпотезу дослідження.

Література:[3, 4, 10, 11, 21, 22, 26].

 

Практичне заняття № 12

План

1. Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці.

2. Криза ідентичності та шляхи її подолання.

3. Психологічні особливості вибору майбутньої професії.

4. Допомога психолога в профорієнтаційній роботі.

Теми рефератів

1. Інтелектуальний розвиток старшокласника.

2. Самовизначення юнаків та дівчат.

3. Специфіка спілкування в період юності.

Основні поняття і терміни: навчально-професійна діяльність, самовизначення, самоконтроль, інтелектуалізація психічних процесів, індивідуальний стиль розумової діяльності, ідентичність, «розмита, невизначена ідентичність», «передчасна ідентифікація», «мораторій», «зріла ідентичність».

Завдання до теми

1. Запропонуйте способи формування психологічної готовності до професійного самовизначення в учнів 9 або 11 класів.

2. Порівняйте особливості спілкування з дорослими та однолітками. Складіть порівняльну таблицю.

3. Скласти тези праці І.С. Кона «Психологія ранньої юності».

Контрольні питання

1. З якими історичними явищами пов’язана тенденція подовження дорослішання?

2. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку юнацького віку.

3. Чому виділяють ранню і пізню юність?

4. Що таке самовизначення?

5. У чому полягає сутність кризи ідентичності?

6. Назвіть фактори, що впливають на вибір майбутньої професії.

7. Які показники свідчать про готовність випускника школи до дорослого життя?

Література:[3, 4, 9, 10, 11, 22, 26].

Практичне заняття № 13

План

1. Збереження і зміни фізичних можливостей.

2. Криза середини життя.

3. Зміна функцій інтелекту.

4. Особливості сімейних відносин між двома поколіннями.

Теми рефератів

1. Кар’єра та її значення у зрілому віці.

2. Проблема змісту життя та шляхи її розв’язання.

3. Соціальний і особистісний розвиток у зрілому віці.

Основні поняття і терміни:Я-концепція, самоактуалізація, криза 30 рр., ментальний досвід, ментальний простір, ментальна репрезентація, криза середини життя.

Завдання до теми

1. Спираючись на дослідження психологів, порівняйте особливості материнської та батьківської любові.

2. Обговоріть зі своїми батьками кризу 30, 40 років. Продумайте запитання, які використаєте для бесіди.

Чи усвідомлювалися проблеми вашими батьками і наскільки гостро ними відчувалися? Відзначте, що допомогло вашим батькам подолати кризу середини життя?

Контрольні питання

1. Назвіть психофізіологічні властивості зрілої людини.

2. На які етапи поділяється період дорослості?

3. Якими змінами та тенденціями характеризується період ранньої дорослості?

4. Що є характерним для зрілої дорослості?

5. Охарактеризуйте значення кризи 30 рр.

6. Яка динаміка пізнавальних процесів у дорослих людей?

7. Назвіть основні тенденції розвитку людей у період дорослості.

8.Охарактеризуйте значення кризи середини життя.

Література:[1, 2, 3, 4, 10, 26].

 


Самостійна робота № 8

Тема. Психологія зрілості

1. Особливості мотиваційної та емоційної сфер ранньої дорослості.

2. Особливості розвитку когнітивної сфери у період зрілої дорослості.

Завдання для самоконтролю

Підготувати питання для консультативної бесіди з представниками двох поколінь однієї родини.

Література:[1, 2, 3, 4, 10, 26].

Практичне заняття № 14

План

1. Зміна психічних функцій при старінні.

2. Поява соціальних атитюдів до старіння та старості.

3. Вихід на пенсію як соціально-психологічна проблема.

4. Криза похилого віку.

5. Соціалізація та соціально-психологічна адаптація людей похилого віку.

Теми рефератів

1. Організація навчання для людей похилого віку.

2. Проблема одинокості та можливі способи її розв’язання.

3. Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку.

Основні поняття і терміни: стохастичні теорії старіння, генетично запрограмоване старіння, природне старіння, ейджизм, мудрість, стан фрустрації, сенильна деменція, хвороба Альцгеймера.

Завдання до теми

1. Складіть список з десяти наймудріших, на ваш погляд, людей, об’єктивно обґрунтуйте зроблений вами вибір.

Назвіть умови і фактори розвитку мудрості у даних людей.

2. Проведіть порівняльний аналіз цінностей, мотивів, очікувань, турбот двох людей, старших 60 років, з різницею у віці 10 – 15 рр.

Контрольні питання

1. Назвіть основні проблеми геронтології.

2. Охарактеризуйте основні теорії старіння.

3. Якою є динаміка зміни провідного виду діяльності?

4. Що таке «соціальне старіння»?

5. Охарактеризуйте особливості пізнавальної та емоційно-вольової сфери літніх людей.

6. Що таке мудрість?

7. Які складові мудрості ви знаєте?

Література:[1, 2, 3, 4, 10, 26].

 

Самостійна робота № 9

Завдання для самоконтролю

Запропонуйте психологічні заходи для соціальної адаптації людей похилого віку.

Література:[1, 2, 3, 4, 10, 26].

 

 


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Вікова психологія як наука, її предмет та основні завдання.

2. Історія виникнення вікової психології.

3. Соціогенетичний підхід до вивчення розвитку психіки людини, його значення для розвитку вікової психології.

4. Розвиток пізнавальних процесів та інтересів підлітків.

5. Методи дослідження у віковій психології.

6. Принципи досліджень у віковій психології.

7. Біогенетичний підхід до вивчення онтогенезу психіки та його значення для розвитку науки.

8. Роль теорії Ж. Піаже у вивчення розумової діяльності дітей.

9. Теорії психічного розвитку З. Фрейда.

10. Епігенетична теорія Е. Еріксона.

11. Основні закономірності психічного розвитку.

12. Теорія культурно-історичного розвитку вищих психічних функцій Л.С. Виготського.

13. Рушійні сили та основні фактори психічного розвитку.

14. Критерії вікової періодизації.

15. Періодизація психічного розвитку за Д.Б. Ельконіним.

16. Загальна характеристика сучасної вікової періодизації

17. Мотиви поведінки та ціннісні орієнтації періоду ранньої юності.

18. Соціальна ситуація розвитку підлітків.

19. Проблема «важких» підлітків та профілактична робота з ними.

20. Основні новоутворення юнацького віку.

21. Соціалізація та соціально-психологічна адаптація людей похилого віку.

22. Криза похилого віку та шляхи її подолання.

23. Розвиток сюжетно-рольової гри у дошкільному віці.

24. Роль інтимно-особистісного спілкування для підлітків.

25. Види предметних дій. Предметно-знаряддєві дії та їх формування у дітей.

26. Розвиток емоційно-вольової сфери молодших школярів.

27. Криза середини життя та особливості її проходження.

28. «Комплекс пожвавлення» як перша соціальна реакція немовляти.

29. Діагностика готовності дитини до навчання.

30. Характеристика періоду немовляти.

31. Професійне самовизначення в ранній юності.

32. Періодизація психічного розвитку за Е. Еріксоном.

33. Структура навчальної діяльності

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.077 с.)