Передмова, Вікова та педагогічна психологія - Видра О.Г. Бібліотека українських підручників
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Передмова, Вікова та педагогічна психологія - Видра О.Г. Бібліотека українських підручниківПередмова, Вікова та педагогічна психологія - Видра О.Г. Бібліотека українських підручників

Передмова

Вікова та педагогічна психологія є однією з базових дисциплін психолого-педагогічної підготовки студентів, які навчаються за напрямом "Технологічна освіта" спеціальності "вчитель технологій" та відповідних спеціалізацій.

Мета цього курсу - сформувати знання студентів про закономірності психічного розвитку людини на різних вікових етапах її життя, про психологічні закономірності навчання та виховання дітей різного віку, про психологічні особливості професійної діяльності вчителя технологій. На основі цих знань навчити студентів здійснювати науковий і методичний підхід до процесу навчання та виховання учнів, розвинути вміння розуміти внутрішній світ дитини, вміти визначати потенційні можливості її розвитку, правильно прогнозувати її поведінку і дії в процесі праці. Також метою є формування і розвиток професійної психологічної культури особистості й праці майбутніх вчителів технологій, як фахівців своєї справи, а також як майбутніх батьків.

Завданнянавчального курсу є наступні:

- аналіз студентами основних теорій психічного розвитку людини, які розроблені вітчизняними та зарубіжними науковцями;

- вивчення ними основних особливостей анатомо-фізіологічного, психічного та особистісного розвитку людини на різних вікових етапах її життя;

- з'ясування майбутніми вчителями психологічних особливостей навчання та виховання дітей з моменту народження до кінця юнацького віку;

- оволодіння простими, але точними методами дослідження рівня розвиненості психічних пізнавальних процесів, станів та властивостей дітей різного віку, які є важливими для професійної праці вчителя технологій, а також вміннями написання психолого-педагогічної характеристики особистості учня;

- дослідження студентами особистих психічних процесів, станів та властивостей з метою з'ясування розвиненості психологічної культури, професійних якостей, самовивчення, розробки напрямків самовдосконалення і саморозвитку;

- опанування оптимальними формами, методами психолого-педагогічної роботи з учнями щодо їх розвитку в умовах праці, виховання цінності праці, а також методами саморозвитку. Навчальний курс "Вікова та педагогічна психологія" розрахований на 54 години, з них 16 годин лекцій, 16 годин практичних робіт та 22 години відведено на самостійну роботу студентів.

Дисципліна розподілена на два модулі: п'ять тем у першому і три теми у другому модулі.

Підсумковим контролем є екзамен.

Тематичний план навчального курсу наведений у таблиці 1.

Таблиця 1

Тематичний план навчального курсу "Вікова та педагогічна психологія"

Тема Кількість годин
Лекції Практичні Самостійні
Модуль І Психічний розвиток людини на різних вікових етапах життя
Вступ до вікової та педагогічної психології
Психологія дошкільного дитинства
Психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку
Психологія підліткового віку
Психологія юнацького віку і дорослих людей
Модуль ІІ Психологія навчання і виховання та діяльності вчителя
Психологія учбової діяльності учнів і навчання
Психологія виховання особистості
Психологічна культура вчителя технологій
Разом

Вивчення курсу передбачає виконання таких видів робіт:

1. Оформлення конспекту лекцій з кожної теми і виконання завдань для самостійного опрацювання. Конспект лекцій оформлюється студентом на лекційних заняттях, або самостійно. Результати виконання завдань для самостійної роботи фіксуються окремо. Потрібно чітко дотримуватись рекомендацій щодо виконання цих завдань, які наведені на початку кожної теми.

Слід пам'ятати, що питання для самостійного опрацювання також перевіряються при захисті практичних робіт та входять до екзаменаційних питань.

2. Виконання та захист практичних робіт. Підготовка до виконання практичних завдань відбувається до моменту заняття самостійно, або на консультаціях. Виконання робіт проводиться безпосередньо на заняттях, після чого одразу оформлюються висновки і відбувається захист результатів вивчення теми. Захист може проводитись у формі фронтального опитування, індивідуально, або за допомогою вирішення тестових завдань, приклад яких наведений у додатку В. Оцінюється якість виконання практичних завдань і теоретичні знання з теми.

3. Виконання та захист індивідуального завдання. Зміст завдання, умови його виконання та захисту знаходяться у додатку А. Основна мета виконання цього завдання - це підготовка до простого, швидкого і якісного дослідження психічних процесів, станів, властивостей, особистісного розвитку учнів підліткового та юнацького віку під час проходження педагогічної практики. Тому після його виконання слід зберегти матеріали. Індивідуальне завдання зараховується за умови його самостійного виконання згідно із зазначеними вимогами.

4. Написання психолого-педагогічної характеристики особистості студента як тренування перед написанням характеристики учня під час проходження педагогічної практики. Метою цього завдання є тренування в розробці та оформленні психолого-педагогічної характеристики особистості учня. Роз'яснення до виконання знаходяться у додатку Б. Можливими є варіанти написання характеристики як самого себе, так і студента-одногрупника. У змісті характеристики слід використовувати матеріали особистих висновків по кожній роботі, результати досліджень, які були здійснені при вивченні курсу "загальної психології", або зроблені самостійно, а також результати спостереження або самоспостереження. Перед виконанням завдання слід ознайомитись з прикладами написання характеристик у педагогічних та психологічних виданнях, щоб оволодіти необхідним стилем їх оформлення.

5. Виконання модульних контрольних робіт. Як поточний контроль, після вивчення кожного модуля проводиться письмова контрольна робота, про яку студенти попереджаються завчасно.

6. Написання рефератів та виступи з доповідями. Студент за своїм бажанням може підготувати реферат та виступити по ньому з доповіддю до будь-якої теми, використовуючи наведену тематику, або самостійно обрати питання, яке повинне відповідати темі. Доповідь зараховується за умови її усного, цікавого і своєчасного повідомлення на занятті з відповідною темою.

Усі ці види робіт виконуються обов'язково!Виконання кожного виду роботи оцінюється окремо, відповідно до вимог та стандартів кредитно-модульної системи.

 

 

І. ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ НА РІЗНИХ ВІКОВИХ ЕТАПАХ ЖИТТЯ, Вступ до вікової та педагогічної психології, Вікова та педагогічна психологія - Видра О.Г. Бібліотека українських підручників

МОДУЛЬ І. ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ НА РІЗНИХ ВІКОВИХ ЕТАПАХ ЖИТТЯ

Практична частина роботи

Для того щоб вивчити, розвинути розуміння, "відчуття" та вміння застосовувати психолого-педагогічний досвід відомих науковців психологів й педагогів різних часових вимірів історії людства щодо розуміння процесу розвитку психіки людини, людини як особистості й професіонала, особливостей розвитку навчання та виховання учнів, у даній роботі пропонується провести "рефлексивний історико-ро-льовий тренінг", автором якого є В. В. Рибалка. Тренінг є дещо змінений та адаптований для підготовки вчителів за напрямком "технологічна освіта" .

В основі тренінгу покладена техніка дебатів. Учасники намагаються довести певну теорію психічного розвитку людини протягом її життя.

Питання для самоконтролю та захисту практичної роботи

1. Назвіть предмет і завдання вікової та педагогічної психології.

2. Охарактеризуйте методи вікової та педагогічної психології.

3. Назвіть та охарактеризуйте основні поняття психічного розвитку.

4. Наведіть вікову періодизацію психічного розвитку людини.

 

Особливості психічного розвитку новонародженої дитини, Основні анатомо-фізіологічні особливості немовляти, Особливості психічного розвитку немовляти, Вікова та педагогічна психологія - Видра О.Г. Бібліотека українських підручників

Практична частина роботи

Найпершу психічну властивість, яку можливо визначити у дитини - це її тип темпераменту, оскільки він є вродженим і не змінюється протягом життя. Дуже важливо знати тип темпераменту дитини для того, щоб враховувати психофізіологічні властивості в її розвитку, навчанні та вихованні особливо в умовах праці вчителем технологій.

Одним з методів визначення типу темпераменту є метод Б. Й. Цуканова. Це один з небагатьох методів в експериментальній психології, який дозволяє об'єктивно, коректно і досить точно вимірювати та кількісно визначати тип темпераменту людини, похідні від нього якості індивіда, а також розраховувати біологічні цикли індивіда, ризик хвороб, індивідуальні періоди сну та неспання тощо (про це докладніше можливо дізнатись у книзі Б. Й. Цуканова "Час у психіці людини"[46]).

Опис та ідея методики

Український психолог Б. Й. Цуканов встановив, використовуючи відому ще з кінця XIX століття методику відтворення часових проміжків малої тривалості (кілька секунд) у слуховому, моторному та зоровому аналізаторах, що представникам різних типів темпераменту властиві закономірні "помилки", тобто відхилення у точності відтворення заданих проміжків часу. Йому вдалося довести залежність помилки відтворення від типу темпераменту. Саме на цій основі ним було розроблено об'єктивний метод визначення типу темпераменту, яким може оволодіти кожний психолог і педагог, але за умов дотримання певних правил.

Обробка результатів

Після виконання дослідження підраховується показник типу темпераменту, названий Б. Й. Цукановим тау-типом ( т ):

Отже, для даної людини тау-тип дорівнює 0,97 сек.

Інтерпретація результатів

Було встановлено, що у людській популяції тау-типи представників "чистих" і "проміжних" типів темпераменту розподіляються рівномірно за всією шкалою від 0,7 секунди до 1,1 секунди.

Таким чином, місце величини "0,97" у діапазоні тау-типів позначене на рис. 1. У даної людини меланхолоїдний тип темпераменту.

Рис. 2. Діапазон тау-типів у людській популяції за Б.Й. Цукановим

По закінченню дослідження зробіть висновки.Для цього ознайомтесь з орієнтовними запитаннями, які допоможуть їх сформулювати:

- До якого типу темпераменту належите ви?

- Порівняйте результати, які ви отримали при дослідженні свого типу темпераменту за тестом Айзенка (який робили при вивченні курсу загальної психології) та за методикою Б.Й. Цуканова. Поясніть ці результати.

- Яким чином проявляється ваш тип темпераменту у навчанні та праці?

- Чи відповідає ваш стиль, темп життя вашому типу темпераменту?

- Наведіть рекомендації щодо врахування особливостей свого типу темпераменту в навчанні та праці?

Питання для самоконтролю та захисту практичної роботи

1. У чому полягає криза новонародженості? Поясніть її причини.

2. Охарактеризуйте анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини.

3. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку новонародженої дитини.

4. Що є протиріччям фази новонародженості?

5. Назвіть особливості психічного розвитку новонародженої дитини.

6. Які основні прийоми формування у дитини потреби в спілкуванні?

7. Назвіть новоутворення фази новонародженості.

8. Що таке комплекс пожвавлення?

9. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку немовляти.

10. Дайте характеристику провідній діяльності немовляти.

11. Назвіть анатомо-фізіологічні особливості немовляти.

12. Які основні особливості психічного розвитку немовляти?

13. Охарактеризуйте психічні новоутворення в немовлячому віці.

14. Яке протиріччя немовлячого віку?

15. Що є центральними новоутвореннями немовлячого віку?

16. Поясніть причини, суть та прояви кризи першого року.

17. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку раннього віку.

18. Яке основне протиріччя раннього віку?

19. Які основні анатомо-фізіологічні особливості дітей раннього віку?

20. Охарактеризуйте розвиток мовлення у дітей раннього віку?

21. Що є провідною діяльністю у ранньому дитинстві?

22. В чому полягає криза трьох років: причини, суть, прояви, подолання негативних наслідків?

23. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку дитини дошкільного віку.

24. Яке центральне протиріччя у дошкільному дитинстві?

25. Що є провідною діяльністю дошкільників? Надайте її ґрунтовну психологічну характеристику.

26. Назвіть психологічні новоутворення дошкільного дитинства.

27. Які особливості сенсорного розвитку дошкільників?

28. Охарактеризуйте особливості розвитку мовлення у дошкільників.

29. Які особливості розвитку мислення дошкільника?

30. Як розвивається увага дошкільника?

31. У чому полягає особливість розвитку пам'яті дошкільника?

32. Як розвивається уява дошкільника?

33. Які особливості розвитку самосвідомості і самооцінки дошкільника?

34. У чому проявляється субпідрядність мотивів дошкільників?

35. Які особливості формування моральних уявлень та оцінок у дошкільників?

36. Які перші прояви довільної поведінки у дошкільників?

 

Практична частина роботи

Важливою інтелектуальною якістю вчителя технологій є високий практичний інтелект - сукупність психічних пізнавальних здібностей людини щодо вирішення практичних задач, або перетворення практичних ситуацій переважно за допомогою практичних дій і на основі наочно-дійового мислення, а також таких операцій мислення як аналіз, синтез, узагальнення. Також необхідним та важливим є уміння визначати рівень розвиненості практичного інтелекту в учнів. Тому в даній роботі пропонується здійснити діагностику та оволодіти методикою визначення рівня розвиненості практичного інтелекту, розробленою Х. Зівертом [16].

Опис методики

Даний метод дослідження практичного інтелекту складається з декількох тестів, що включають завдання, для виконання яких потрібні спритність, вправність, спостережливість і здатність до візуального комбінування. Зміст завдань зводиться до порівняння й комбінування фігур, а потім перевірки отриманого результату. При цьому крім розуму необхідні й спритні руки.

На виконання всіх завдань приділяється приблизно 20 хв.

Метод дослідження практичного інтелекту складається з трьох тестів:

1. Тест на виготовлення фігур (9 завдань). Матеріал: один або два відрізки м'якого дроту довжиною по 15,5 см.

2. Тест на складання фігур (9 завдань). Матеріал: скопійовані й вирізані з картону вихідні елементи.

3. Тест на відтворення фігур (9 завдань). Матеріал: скопійовані й вирізані з паперу або картону окремі частини кожної фігури.

Інструкція та стимульний матеріал до виконання дослідження 1. Тест на виготовлення фігур

Цей тест перевіряє практичну вправність. Заздалегідь потрібно приготувати відрізок м'якого дроту довжиною 15,5 см. Дріт може бути й в ізоляції. Головне, щоб він був досить м'яким для того, щоб згинати його руками.

З початку досліджуваний отримує картку із зображенням фігури (табл. 3), форму якої необхідно запам'ятати. Через 5 сек. зображення ховається. Досліджуваному потрібно відтворити цю фігуру з дроту. Після того, як фігура відтворена, вона звіряється з малюнком. Якщо фігура дуже відрізняється від намальованого зображення - потрібно повторити спробу.

Після виконання кожного завдання дослідник фіксує весь час виконання завдання на заздалегідь підготовленому бланку (табл. 6).

Таблиця3

Тест на складання фігур

Завдання цього тесту полягає в тому, щоб якнайшвидше скласти з базових елементів (які готуються заздалегідь) фігури (табл. 4). Використовуючи базові елементи (необов'язково всі відразу!), досліджуваний складає послідовно дев'ять фігур (табл. 4). Після складання кожної фігури дослідник записує час (табл. 6), що знадобився на складання фігури.

Таблиця4

Тест на відтворення фігур

У цьому тесті потрібно подумки відновити задану фігуру (табл. 5) зі складових частин і потім за допомогою олівця відтворити ці частини на аркуші. При цьому мова не йде про точність до міліметра. Потрібно більш-менш точно відновити розташування окремих частин на даній фігурі. Цей тест може виявитися найскладнішим, тому що тут необхідно мати достатньо розвинену візуально-просторову уяву. Крім того, майже все необхідно робити подумки. Після кожного завдання дослідник фіксує час (табл. 6), затрачений на його виконання. На цей тест приділяється приблизно 6 хв.

Інтерпретація результатів

Час, який був використаний на виконання завдань кожного з трьох тестів фіксується дослідником у заздалегідь підготовлених бланках (табл. 6).

Коефіцієнт інтелектуальності визначається за допомогою табл. 6 відповідно результатам, які отримав дослідник, а також із врахуванням віку досліджуваного.

Таблиця 5

Питання для самоконтролю та захисту практичної роботи

1. Охарактеризуйте анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів.

2. Яка соціальна ситуація розвитку дитини молодшого шкільного віку?

3. В чому полягає криза семи років? Які її симптоми та зміст?

4. Що є провідною діяльністю молодших школярів?

5. Надайте характеристику компонентам навчальної діяльності молодших школярів.

6. Назвіть психологічні новоутворення молодшого шкільного дитинства.

7. Які протиріччя виникають у віці молодшого шкільного дитинства?

8. Що є основними компонентами навчальної діяльності?

9. Які основні складові навчальної діяльності?

10. Охарактеризуйте особливості розвитку мовлення молодших школярів.

11. Як розвиваються відчуття та сприймання молодших школярів?

12. Які особливості розвитку мислення молодшого школяра?

13. Чим характеризується розвиток уваги молодшого школяра?

14. Як розвивається пам'ять молодшого школяра?

15. Які особливості розвитку уяви молодшого школяра?

16. Чим характеризується розвиток самооцінки молодшого школяра?

17. Надайте характеристику розвитку емоційно-вольової сфери особистості молодшого школяра.

 

 

Практична частина роботи

Дуже часто у підлітків з'являються акцентуації характеру - це надмірне вираження окремих рис характеру та їх поєднань.

У залежності від ступеня виразності акцентуації характеру бувають приховані і явні.

Акцентуації характеру можуть "переходити" від однієї людини до іншої під впливом різних факторів: особливостей сімейного виховання, соціального оточення, професійної і навчальної діяльності, психофізіологічних особливостей фізичного здоров'я тощо.

Вчителю технологій необхідно вміти визначати особливості характеру учнів з метою його ефективного і адекватного виховання в умовах навчання і праці.

Опис методики

Методика розроблена К. Леонгардом. Вона містить 88 питань, відповіді на які розподіляються за10 шкалами, що відповідають таким акцентуаціям характеру: 1) особистість з високою життєвою активністю; 2) збудлива акцентуація; 3) глибина емоційного життя людини; 4) схильність особистості до педантизму; 5) підвищена тривожність; 6) схильність до перепадів настрою; 7) демонстративність поведінки людини; 8) неврівноваженість поведінки; 9) ступінь стомлюваності; 10) сила і виразність емоційного реагування.

Інструкція до проведення

Людині, яка досліджується, пропонуються твердження, що стосуються її характеру. При згоді з твердженням, поруч з його номером ставиться "+", якщо ні - знак "-". Також пояснюється те, що над питаннями не слід довго думати, оскільки правильних і неправильних відповідей тут немає.

Обробка результатів

Підрахуйте кількість відповідей "Так" (+) по кожному номеру зазначених питань і кількість відповідей "Ні" (-) на інші, потім суму помножте на відповідне даній шкалі число (табл. 8).

Таблиця 8

Гіпертимний тип

Високі показники (понад 12 балів) говорять про гіперактивність, постійно підвищений фон настрою в сполученні зі "спрагою" до діяльності, високою активністю, заповзятливістю. Є тенденція не доводити почате до кінця. Самооцінка трохи завищена, легко прощає собі помилки і недоліки, свою провину зазвичай звалює на інших. У той же час легко прощає, не злопам'ятний. Не дуже надійний: багато обіцяє, мало робить. Частіше веселий, любить зміну місць, спілкування, нові враження. Повний задумів й ідей, притягує до себе людей, довкола нього "життя кипить".

Необхідно стримано ставитись до його часто необгрунтованого оптимізму і недостатньо тверезій оцінці своїх можливостей.

Застрягаючий, ригідний тип

Основна риса даного типу акцентуації - надмірна стійкість "щиросердечного" хвилювання, пристрасті в сполученні зі схильністю до формування зверхцінних ідей. Характерні також підвищена підозрілість, уразливість, стійкість до негативних переживань, прагнення домінувати над іншими, неприйняття чужої думки, як наслідок, конфліктність. Акуратні, цілеспрямовані, самолюбні, додають значні вольові зусилля при досягненні поставлених цілей, прагнуть авторитету і влади.

Емотивний, лабільний тип

Це чуттєві і вразливі люди, що відрізняються глибокими переживаннями, багатством почуттів та емоцій, духовністю. Їхня характерна риса - підвищена чутливість до подій, що відбуваються з ними. Добре розуміють і відчувають ставлення до них з боку інших людей, мінливі в настрої, здатні зануритися у зневіру і похмурий настрій при відсутності яких-небудь на те причин. Майже постійно відкликаються на зовнішні події, прохання про допомогу, часто змінюється настрій.

Педантичний тип

Високі показники свідчать про інертність психічних процесів, негнучкість мислення і поведінки. Висувають високі вимоги до себе і навколишніх, до якості роботи, обіцянок дотримувати слово. Часто страждають від надмірної відповідальності. Завжди сумніваються, недовірливі, підозрілі, стурбовані своїм здоров'ям. Зазвичай неговіркі, тихі, легко бентежаться і червоніють, довго переживають невдачу. Поважають логіку, раціоналізм, систематизацію на шкоду своїй інтуїції та почуттям. Люблять аналізувати свої думки, почуття і вчинки, що часом приводить до неадекватного сприйняття реальності. Для таких людей корисно займатися мистецтвом, що викликає емоційний відгук і багатозначність сприйняття. Схильні до іпохондрії (надмірній увазі до свого здоров'я, страху перед невиліковними хворобами).

Тривожно-боязкий тип

Основна риса - схильність до негативних емоцій, страхів, підвищена боязкість, високий рівень тривожності. Для такої особи характерна підвищена вразливість, загострене почуття неповноцінності, нерішучість, схильність до постійних сумнівів і тривалих міркувань.

Циклотимний тип

Даним людям відповідає зміна гіпертимного (1-го) і дистимного (9-го) типів акцентуацій, тобто чергування фаз гарного і поганого настрою.

Демонстративний тип

Виражена тенденція до витиснення зі свідомості неприємних фактів і подій, своїх помилок і недоліків, що виявляється в облудності, фантазуванні, удаванні. Характерні також авантюризм, марнославство, "втеча у хворобу" при незадоволеній потребі у визнанні. Дуже егоїстичні, жадають уваги до себе і визнання, часто видають бажане за дійсне, хитрі, легко пристосовуються, артистичні, обдаровані багатою фантазією. Схильні до істерик - посиленню і нестійкості емоційних реакцій.

Дистимний тип

Даний тип протилежний гіпертимному (1-му типу), характеризується зниженим настроєм, фіксацією на похмурих сторонах життя, ідеомоторною загальмованістю (дуже повільне перетворення ідей у дії), схильністю до депресій ("подавлених" станів).

Афективно-екзальтований тип

Людям цього типу належний широкий діапазон пережитих емоційних станів, вони легко приходять у захват від радісних подій і в повний розпач від сумних. Люблять задоволення і розваги, життєві насолоди; почуття відповідальності й вищих цінностей виробляються тільки з працею. Мають потребу у твердому, але не жорсткому контролі, що необхідний протягом усього життя.

За результатами проведення методики зробіть висновки,користуючись орієнтовними запитаннями та вказівками:

- Надайте ґрунтовну характеристику своїх результатів.

- Про що свідчать отримані результати як для вашого віку?

- На вашу думку, про що свідчать дуже низькі показники (4 бали і менше)?

- За отриманими результатами наведіть рекомендації щодо можливих варіантів оптимального розвитку, вдосконалення свого характеру.

Питання для самоконтролю та захисту практичної роботи

1. Які анатомо-фізіологічні особливості підлітків?

2. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку дитини підліткового

віку.

3. У чому полягає криза 13-ти років? Які її передумови, причини, суть та симптоми?

4. Що є провідною діяльністю підлітків? Охарактеризуйте її.

5. Назвіть психологічні новоутворення у підлітковому віці.

6. Які протиріччя підліткового віку визначив В.О. Сухомлинський?

7. Які джерела виховання у дитинстві та отроцтві виділив В.О. Сухомлинський?

8. Охарактеризуйте особливості розвитку мовлення у підлітків.

9. Як розвивається мислення підлітків?

10. Охарактеризуйте розвиток уваги підлітків.

11. Назвіть особливості розвитку пам'яті підлітків.

12. Які особливості розвитку уяви підлітків?

13. Охарактеризуйте розвиток особистості підлітків.

14. Які психологічні особливості навчання підлітків?

15. Розкрийте психологічні особливості спілкування підлітків з однолітками.

16. Назвіть психологічні особливості спілкування підлітків з дорослими.

17. Що таке акцентуації характеру і чому вони з'являються в підлітковому віці?

18. Розкрийте поняття "асоціальна" "девіантна" та "деліквентна" поведінка, "емансипація" та "рефлексія".

 

Практична частина роботи

Професійна спрямованість - це система домінуючих цілей і мотивів людини щодо вибору майбутньої професії. Кожна людина обирає майбутню професію відповідно своїм психічним, психологічним і фізичним особливостям, тобто кожний тип особистості обирає ту сферу професійної діяльності, до якої у неї є природні нахили. Важливо, щоб такий вибір був правильним. Для цього з учнями (особливо старших класів) проводиться відповідна робота - профорієнтаційна, яку потрібно виконувати ї вчителеві технологій, оскільки саме він готує учнів до праці в їх майбутньому житті.

Для визначення професійної спрямованості використовують декілька психодіагностичних методик. Однією з них є методика Д. Гол-ланда.

Д. Голланд виділив шість типів особистості, яким відповідають певні напрямки професійної діяльності: реалістичний (Р), інтелектуальний (І), соціальний (С), конвенційний (К), підприємницький (П), артистичний (А).

Опис та інструкція до проведення методики

Методика містить 42 пари різних професій (табл. 9).

Час, що відводиться на виконання методики, не обмежується. Переважно затрачається 15-20 хвилин.

З кожної пари професій необхідно обрати одну, якій надається найбільша перевага. Якщо обстежуваний неспроможний віддати перевагу одній з двох запропонованих у парі професій, він може пропустити цю пару, але в якій-небудь іншій парі потрібно буде обрати обидві запропоновані професії.

На листку відповідей потрібно записувати індекс кожної обраної професії. Якщо в процесі роботи з тестом обстежуваний не знає, в чому полягає зміст праці представника тієї чи іншої професії, потрібно йому пояснити це.

Всього слід вибрати 42 професії.

Обробка результатів

При обробці результатів підраховується кількість індексів обраних професій, яким опитуваний надав найбільшу перевагу, згідно з шістьма типами особистості. Отримані кількісні показники записуються в табличку:

Індекс професій Р І С К П А
Кількість виборів            

В залежності від величини цифри визначається пріоритет тієї чи іншої сфери діяльності для обстежуваної людини.

Інтерпретація результатів

Модель особистості може складатись з одного, двох, іноді з трьох індексів. Це означає, що людина належить або тільки до одного типу особистості, або додатково має яскраво виражені якості ще одного чи двох типів. При поясненні результатів основну увагу слід звертати на перші два-три типи. Останні компоненти формули свідчать про відсутність відповідних якостей особистості.

Таким чином, маючи інформацію про професійну спрямованість до певної сфери діяльності та про міру відповідності типу особистості типові професійного середовища, людині надається аргументована допомога, рекомендації щодо пошуку професії.

Таблиця 9

Питання для самоконтролю та захисту практичної роботи

1. Охарактеризуйте анатомо-фізіологічні особливості в юнацькому віці.

2. Яка соціальна ситуація розвитку юнаків?

3. У чому полягає психологічна готовність юнаків до дорослого життя?

4. Що таке самовизначення (ідентичність)?

5. Яка причина кризи ідентичності?

6. Охарактеризуйте основні варіанти становлення ідентичності юнаків.

7. Що є провідною діяльністю юнаків? Охарактеризуйте її.

8. Які особливості розвитку сприймання і пам'яті в юнацькому віці?

9. Охарактеризуйте особливості розвитку мовлення і уяви в юнацькому

віці.

10. Як розвивається мислення і увага в юнацькому віці?

11. Розкрийте психологічні особливості взаємин юнаків з однолітками.

12. Назвіть психологічні особливості взаємин юнаків з дорослими.

13. Розкрийте зміст проблеми сенсу життя в ранньому юнацькому віці.

14. З яких етапів складається вік дорослості?

15. Що таке акмеологія?

16. Охарактеризуйте анатомо-фізіологічні особливості дорослих людей.

17. Які особливості розвитку відчуттів та сприймання дорослих?

18. Охарактеризуйте особливості розвитку мовлення і уяви в дорослому віці.

19. Як розвивається мислення і увага у дорослих?

20. У чому полягають особливості розвитку пам'яті в дорослому віці?

21. Що таке нормативні, ненормативні, життєві та біологічні кризи?

22. Назвіть нормативні кризи віку дорослості та поясніть коротко їх суть.

23. Охарактеризуйте біологічні кризи віку дорослості.

24. Назвіть життєві кризи віку дорослості та охарактеризуйте їх.

 

Практична частина роботи

Одним з істотних факторів, які впливають на учіння школярів, є особливості розвитку їх самооцінки та рівня домагань на фоні мотивів досягнення успіху. Тому визначення цих характеристик в учнів є важливим.

Визначаються зазначені показники різними методами. Одним з них є методика Дембо-Рубінштейн, модифікована А.М. Прихожан [34, с. 559].

Обробка результатів

Обробка проводиться за сьома шкалами (перша ("здоров'я") - тренувальна - не враховується). Довжина кожної шкали 100 мм, відповідно цьому вимірюють відстані від нижчої точки шкали до відміток і одержують кількісну характеристику (наприклад, 54 мм = 54 балам).

1. За кожною шкалою необхідно визначити:

а) рівень домагань - відстань у мм від нижньої точки шкали до знака "х";

б) висоту самооцінки - від нижньої точки шкали до знака "-";

в) значення розбіжності між рівнем домагань і самооцінкою - відстань від знака "х" до знака "-". Якщо рівень домагань нижче самооцінки, він виражається негативним числом.

2. Розрахувати середню величину кожного показника рівня домагань і самооцінки за всіма шкалами.

Інструкція:

1) на кожній лінії рискою (-) відзначте, як ви оцінюєте розвиток у себе кожної якості, сторони вашої особистості на сьогоднішній день;

2) після цього хрестиком (х) відзначте, при якому рівні розвитку цих якостей, сторін ви були б повністю задоволені собою, відчули гордість за себе.

Рис. 3. Бланк дослідження рівня розвитку самооцінки і домагань

Інтерпретація результатів

Рівень домагань

Норму, реалістичний рівень домагань, характеризує результат від 60 до 89 балів.

Оптимальний - порівняно високий рівень домагань - від 75 до 89 балів, що підтверджує оптимальне усвідомлення своїх особистіс-них якостей та властивостей, а це є важливим чинником особистісно-го розвитку.

Результат від 90 до 100 балів засвідчує нереалістичне, некритичне ставлення людини до своїх особистісних якостей та властивостей.

Результат менше 60 балів свідчить про занижений рівень домагань, це є показником можливого несприятливого розвитку особистості.

Висота самооцінки

Кількість балів від 45 до 74 засвідчують реалістичну, адекватну самооцінку людини.

Кількість балів від 75 до 100 свідчить про завищену самооцінку й указує на певні відхилення у формуванні особистості. Завищена самооцінка може підтверджувати особистісну незрілість, невміння правильно оцінити результати своєї діяльності, порівнювати себе з іншими; така самооцінка може вказувати на проблеми у формуванні особистості - "закритості для досвіду", нечутливість до своїх помилок, невдач, зауважень і оцінок навколишніх.

Кількість балів нижче 45 указує на занижену самооцінку (недооцінку себе, своїх особистісних якостей та здібностей) і свідчить про крайнє неблагополуччя в розвитку особистості. Такі, наприклад, учні становлять "групу ризику" (до даної групи належать діти з певними відхиленнями або розладами у психічному, психологічному, особис-тісному розвитку), їх, як правило, мало. За низькою самооцінкою можуть ховатися два зовсім різних психологічних явища: а) справжня непевність у собі, б) "захисна реакція", коли "повідомлення" самому собі власного невміння, відсутності здібності й тому подібного дозволяє не додавати ніяких зусиль для будь-якої діяльності.

Орієнтовні запитання та вказівки, які допоможуть зробити висновки:

- Охарактеризуйте свої результати (як загальні, так і за кожною шкалою окремо).

- Який психологічний зміст значення розбіжності між рівнем домагань і самооцінкою?

- В чому саме проявляється ваш рівень самооцінки та домагань у навчанні та праці?

- Які рекомендації ви можете запропонувати собі для виховання своєї самооцінки і розвитку рівня домагань?

Питання для самоконтролю та захисту практичної роботи

1. Розкрийте поняття учіння

2. У якому віці виникає здатність до учіння? Чому саме?

3. Що є результатом учіння?

4. Поясніть суть поняття навчальність, які її види?

5. Що таке учбова діяльність учня і яка її структура?

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.05 с.)