Узагальнення можливостей та загроз, що сформувалися чинниками макросередовища 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Узагальнення можливостей та загроз, що сформувалися чинниками макросередовищаМожливості Загрози
Вихід на нові ринки або сегменти ринку Високі податкові ставки
Можливості розширення збуту Зниження курсу національної валюти
Прискорення росту ринку товарів номенклатури підприємства Нестабільність у суспільстві
Розвиток ринкових відносин Поява нових конкурентів
Можливість використання нових технологій, що з’явилися, устаткування Значний ступінь зміни потреб, смаків і переваг покупців
Збільшення частки трудових ресурсів з вищою освітою ринку робочої сили Несприятлива політика уряду
  Збільшення темпів інфляції
  Зменшення доходів населення

 

Отже, фактори макросередовища вимагають адаптації маркетингової діяльності до несприятливих і використання сприятливих для підприємства умов. Тому кожен з названих факторів вимагає постійного контролю, від якого буде залежати наявність ризиків або їх відсутність.

Якщо ж говорити про мікросередовище, то основними його факторами можна вважати:

· Споживачі;

· Постачальники;

· Конкуренти;

· Посередники;

· Контактні аудиторії;

Одним з основних інструментів стратегічного управління, що оцінюють в комплексі внутрішні і зовнішні чинники, які впливають на розвиток організації є SWOT - аналіз.

Результати проведення аналізу перегруповуються у зведену матрицю (таблиця 2.2):

Таблиця 2.2

Зведена Swot - матриця магазину "Канцтовари"

Сильні сторони: Слабкі сторони:
S1. Налагоджена робота з постачальниками W1. Відсутність відділу маркетингу
S2. Зручність розташування для цільового покупця W2. Нестійке фінансове становище підприємства
S3. Низький відсоток плинності кадрів W3. Нема в наявності сучасних технологій осблуговування
S4. Гарантія повернення і після продажний сервіс W4. Проблеми зі стимулюванням працівників
 
Можливості: Загрози:
O1. Створення кращої організаційної структури на підприємстві T1. Зміна переваг споживачів, поява нових інтересів
O2. Підвищення кваліфікації працівників T2. Зниження доходу у цільової аудиторії
O3. Знаходження нових постачальників та покупців T3. Поява конкурентів
O4. Створення кращої системи мотивації T4. Введення в дію Податкового кодексу

На основі проведеного SWOT - аналізу роздрібного підприємства "Канцтовари", виокремлено чотири стратегії (таблиця 2.3):

Таблиця 2.3

Стратегії для магазину "Канцтовари"

  Сильні сторони Слабкі сторони
  S1. Налагоджена робота з постачальниками W1. Відсутність відділу маркетингу
  S2. Зручність розташування для цільового покупця W2. Нема в наявності сучасних технологій обслуговування
Можливості    
O1. S1 O1 - створення на підприємстві окремого відділу за дослідженням роботи постачальників, для більшого контролю роботи постачальників  
O3.   W1 O3 - створення відділу маркетингу, чи доручення завдання особам, що контролюватимуть знаходження постачальників та нових покупців
Загрози    
T2. Зниження доходу у цільової аудиторії S2 T2 - створення програм лояльності покупців, спеціальних карток на знижки  
T4. Введення в дію Податкового комплексу   W3 T4 - закупка на підприємство сучасних технологій обслуговування

 

Отже, підсумовуючи аналіз факторів внутрішнього на зовнішнього середовища, можливо зробити такий висновок. Кожні з факторів мають свої особливості. Якщо говорити про внутрішнє середовище, то воно представлене багатьма факторами, правильне застосування та використання яких у роботі дає поштовх до його розвитку та пристосування до змін зовнішнього середовища. Найбільших змін потребує комплекс маркетингу, а саме комунікаційна політика, що є суттєвим недоліком у роботі магазину, для цього необхідно визначити оптимальні та ефективні шляхи для просування товарів, послуг та підприємства в цілому. Якщо ж говорити про зовнішнє середовище, то ми бачимо що при проведенні SWOT - аналізу було визначено чотири основні стратегії для магазину "Канцтовари" виконання, яких покращить роботу самого підприємства.

РОЗДІЛ 3

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НА ОСНОВІ ОПРАЦЮВАННЯ ВТОРИННОЇ ТА СИНДИКАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Розробка концепції маркетингового дослідження

Формулювання проблем дослідження слід супроводжувати визначенням конкретних цілей, досягнення яких приведе до розв’язання проблем, які існують в підприємстві. Проблеми маркетингових досліджень на підприємстві мають бути пов’язані з тими цілями, які передбачає розробка кожної з них.

Основне призначення "дерева проблем" - системне зображення всього набору проблем, відображення залежності і ранжування іх, виявлення і відсікання малозначущих і уявних проблем.

Під час аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища магазину "Канцтовари" було визначено ряд проблем, що потребують детального аналізу.

Такими першочерговими проблемами є:

· Недостатній контроль за внутрішнім і зовнішнім середовищем;

· Погано сформована маркетингова комунікаційна політика;

· Проблеми зі стимулювання працівників.

Для того, щоб бути конкурентоспроможним на ринку будь-якому підприємству необхідно постійно удосконалюватися, це стосується і послуг і системи контролю за внутрішнім і зовнішнім середовищем, і підприємства в цілому. В даному випадку необхідно постійно здійснювати маркетингові дослідження, які допоможуть отримати інформацію необхідну для уникнення ризиків та отримання конкурентних переваг у майбутньому.

Головною ціллю дослідження є збір, узагальнення, аналіз певної інформації, яку ми одержали від наших клієнтів, тобто отримання інформації про те, як часто покупці відвідують магазин, чи відвідають вони його знову, чи задовольняє їх якість обслуговування і т.д.

Завдання маркетингового дослідження:

· Дослідити думку споживачів підприємства;

· Провести анкетування серед клієнтів магазину;

· Виявити позицію підприємства на ринку;

· Зібрати інформацію про проблеми, які виникали раніше.

Планування маркетингового дослідження

Для аналізу та визначення шляхів вирішення проблем магазину, необхідно отримати первинну інформацію, яка дозволить отримати відповіді на усі поставлені запитання вперше, безпосередньо від споживачів та використати її в конкурентних перевагах.

Програма дослідження передбачає вивчення запитів споживачів підприємства через анкетування, що дає можливість підприємству визначати ступінь лояльності споживачів до торгівельного підприємства. Так, при виборі виду анкетного опитування може бути використана якісна оцінка критеріїв опитування.

Найважливішу роль в ході збору первинної інформації за допомогою анкет грають побудова і формулювання питань, звернених до споживача. Ефективність проведення дослідження залежить від того, які питання задані, в якій послідовності та які можливі варіанти відповіді.

Важливим етапом маркетингового дослідження є вибір цільової аудиторії торгівельного підприємства.

З метою зібрання даних для подальшого їх аналізу було проведено анкетування жителів міста Чернівці. Звичайно, перед проведенням анкетування ми визначили розмір вибірки.

При проведенні дослідження використовуємо фіксовану вибірку - її об’єм визначається до початку дослідження, а аналіз результату проводять за всім відібраними елементами.

Після обчислення вибірки та складання опитувального листа, визначаємо місця та час проведення дослідження. Місцями збору інформації було обрано:

· Приміщення самого торгівельного підприємства, після покупки товару;

· Перед магазином, до та після здійснення покупки споживачем;

Наступним етапом дослідження, було безпосередньо опитування респондентів за допомогою опитувального листа та бланку, в якому відмічались відповіді. В ході проведення дослідження відбувався контроль за тим, щоб запитання не залишалися без відповідей та задавались відповідно до їх структури.

Маючи всі дані ми маємо змогу описувати та порівнювати результати, розбиваючи аналіз по питанням анкети, робити таблиці та графіки та діаграми.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.013 с.)