У якому рядку правильно подані відмінкові форми числівника?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У якому рядку правильно подані відмінкові форми числівника?а) Протягом січня у Львові було вчинено близько триста п’ятдесят злочинів.

б) Протягом січня у Львові було вчинено близько трьохсот п’ятдесяти злочинів.

в) Протягом січня у Львові було вчинено близько трисот п’ятдесяти злочинів.

г) Протягом січня у Львові було вчинено близько три сотих п’ятдесяти злочинів.

5. Нормативними є вживання таких словосполучень:

а) торгуючи організацією, здавати екзамени, курси по вивченню української мови;

б) торговельні організації, складати екзамени, курси з вивчення української мови;

в) торговельні організації, здавати екзамени, курси по вивченню української мови.

6. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюється в процесі суспільної комунікації – це:

а) орфоепічні норми;

б) стилі української літературної мови;

в) норми літературної мови.

7. Офіційно-діловий стиль має такі підстилі:

а) виступ, репортаж, нарис;

б) власне-науковий, науково-навчальний, науково-популярний;

в) законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський.

У якому рядку всі слова є термінами?

а) Гороскоп, календула, префікс, трансмісія, груша.

б) Бюлетень, делегація, корінь, аташе, атом.

в) Суфікс, гастрит, тонометр, косинус, катет.

9.У якому рядку всі слова є діалектизмами?

а) Какаду, фієста, забуття, оселедець, фантастика.

б) Телефон, киптар, цукерки, соната, мікрофон.

в) Комедія, джерело, термос, контроль, мандарин.

г) Путня, раятися, бесаги, когут, ріпа.

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

1.

Термін Тлумачення
 
 
 
 

 

іпотека А особа, або організація,яка бере на себе певні обов’язки за контрактом
  контрагент Б застава нерухомості як засобу забезпечення позики
контрактант В сторона у договорі
мандат Г документ, який стверджує повноваження певної особи
  Ґ борг

 

2.

Іншомовний термін Український відповідник
 
 
 
 

 

соціальний А успіх
  циркуляр Б правосуддя
юстиція В припис
фортуна Г   людяний
  Ґ  
  Ґ суспільнй

 

 

Тести з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

 

Правопис складних слів

  А Б
1. північно-східний північносхідний
2. людинодень людино-день
3. темно-зелений темнозелений
4. жовто-гарячий жовтогарячий
5. червоногарячий червоно-гаряий
6. хитромудрий хитро-мудрий
7. життє-дайний життєдайний
8. далекосхідний далеко-східний

Правопис слів із частинами пів-, напів-

  А Б
1. ПівКиєва Пів-вікна
2. напівтемний Пів-Одеси
3. Пів-України півміри
4. півночі півлимона
5. півяблука пів’яблука
6. півоберт напів-свобода
7. пів-автомат напівправда
8. півВенери пів-слова

 

5.Продовжіть речення:

1) Відгук – це документ, який.............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

2) Рецензія – це.....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

3) Відмінність між цими документами у тому, що...........................................................

……………………………………………………………………………………………….

4) Реквізити документів такі..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

Рівень 3.

 

Творче завдання:

Напишіть твір-роздум на тему: Який слід залишу по собі.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (________________________)

Викладач ____________________ (_________________________)

Декан____________________ Б.П. Сірко

 

 

Національний університет

«Одеська юридична академія»

Чернівецький факультет

Комплексна контрольна робота з дисципліни ________________________________________________________ __________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові студента:__________________________________ _______________________________________________________________
Курс: ___________ Група: ___________ Варіант: ______________  

Бланк відповіді

Варіант 28

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь

1. Позначення, зроблене службовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність та надає йому юридичної сили – це:

а)резолюція;

б) віза;

в)гриф затвердження

2. Помилками під час дебатівє:

а) повторення аргументів з використанням різних мовних засобів;

б) намагання примусити опонента втратити орієнтацію;

в) постійне вираховування незначних помилок опонента.

Телефонна розмова –це.

а)розмова двох і більше осіб з метою отримання певної інформації, ви­рішення важливих проблем;

б) різновид усного мовлення, що характеризується специфічними озна­ками, зумовленими екстрамовними причинами;

в) одна з найпоширеніших форм публічного виступу.

4. Доповідач має знати таку попередню інформацію:

а)тему засідання, круглого столу; склад аудиторії; хто ще виступатиме на зібранні; місце й час проведення;

б) тему засідання, круглого столу; питання, які йому ставитимуть; місце й час проведення;

в) програму виступів; склад аудиторії; місце й час проведення засідання, круглого столу.

5. Компоненти тексту поєднуються такими видами зв'язку:

а) безсполучниковим, сурядним, підрядним;

б) контактним, дискантним, ланцюговим, паралельним;

в) зчеплення, узгодження, керування, прилягання.

6. Науковий стиль реалізується в таких жанрах:

а) дискусія, виступ, кодекс, доповідь;

б) дисертація, монографія, стаття, лекція, підручник;

в) виступ на науковій конференції, доручення, протокол, рецензія.

7. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб:

а) досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх;

б) користуватися мовою в повсякденному житті;

в) добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкції речень.

У котрому рядку в словосполученнях немає порушення правил милозвучності?

а). Секретар на лікарняному, в зв’язку з епідемією.

б). У сфері економіки, в нашому деканаті.

в). В офісі конкурента, у офіційно-діловому стилі.

г). У протоколі зборів, приїхав зі Львова.

9. Літеру у на місці крапок треба поставити в усіх рядках, окрім:

а) …тома давалась взнаки.

б) ….країнській мові слово „біль” належить до чоловічого роду.

в) Я зустрів їх ... залі засідань.

г)Прийшов наш …читель.

Рівень 2.

Завдання на встановлення відповідності

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.

1.

Термін Тлумачення
 
 
 
 

 

ліквідність А документ, котрий засвідчує авторство і виключне право на винахід
  нотаріат Б страховий документ, який засвідує укладення договору особистого або майнового страхування і його умови
патент В здатність вчасно погашати боргові обов’язки
поліс Г державний орган, який посвідчує права і факти, що мають юридичне значення, зокрема засвідчують вірність копій і витягів з документів тощо
  Ґ  

 

2.

Іншомовний термін Український відповідник
 
 
 
 

 

штраф А взаємопоміч
  трактувати Б явище
феномен В пеня
солідарність Г   тлумачити
  Ґ  
  Ґ вихованість

 

 

Тести з орфографії

Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці

 

Ненаголошені е та и в префіксах

  А Б
1. преамбула приамбула
2. президент призидент
3. прерогатива прирогатива
4. прицидент прецедент
5. прифект префект
6. презирство призирство
7. пристиж престиж
8. признатися презнатися

Ненаголошені е та и в суфіксах

  А Б
1. нагромаджений нагромаджиний
2. нескошині нескошені
3. натягниний натягнений
4. письмена письмина
5. мережево мереживо
6. мариво марево
7. довжилезний довжелезний
8. шестиро шестеро

5.Продовжіть речення:

1) Анотація – це.................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

2) У ній наводиться..........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

3) Анотація допомагає під час........................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

4) У кінці анотації............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

Рівень 3.

 

Творче завдання:

 

Напишіть про своє студентське життя твір на тему: «Мої щасливі і радісні хвилини на факультеті.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Особистий підпис студента _______________________

Загальна оцінка _______________ (________________________)

Викладач ____________________ (_________________________)

Декан____________________ Б.П. Сірко

Національний університет

«Одеська юридична академія»

Чернівецький факультет

Комплексна контрольна робота з дисципліни ________________________________________________________ __________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові студента:__________________________________ _______________________________________________________________
Курс: ___________ Група: ___________ Варіант: ______________  

Бланк відповіді

 

Варіант 29

Рівень 1.

Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідьПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 152; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.01 с.)