Ультразвук. Ультразвукові методи дослідження в медицині.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ультразвук. Ультразвукові методи дослідження в медицині.1. Які з нижче перерахованих пунктів відносяться до використання ультразвуку в медицині?

- Введення лікарських речовин у шкіру;

- Дослідження структури внутрішніх органів;

- Приготування гомогенних емульсій та суспензій

- Всі відповіді вірні

2. Ультразвуком називаються:

- механічні хвилі з частотою менше 20 Гц

- механічні хвилі з частотами від 20 Гц до 20 кГц

- механічні хвилі з частотою більше 20 кГц

- електромагнітні хвилі з частотою більше 20 кГц

 

 

3. Застосування ультразвуку в хірургії ґрунтується на явищах:

- кавітації

- дифракція ультразвукових хвиль

- інтерференції ультразвукових хвиль

- ультразвукове випромінювання в хірургії не застосовується

4. Яке із вживаних в медицині видів випромінювання є найменш небезпечним для людини

- УЗ - випромінювання

- гамма - випромінювання

- рентгенівське випромінювання

- всі не шкідливі

5. Закон послаблення (поглинання) ультразвуку має вигляд:

-

-

-

-

6. Ультразвук відрізняється від звуку .......

- частотою

- амплітудою

- тільки назвою

- своєю природою

7. Найбільш вивченими фізичними ефектами ультразвуку, які можуть викликати небажані наслідки у людини, є:

- утворення іонізуючого випромінювання

- поява короткохвильового ультрафіолетового випромінювання

- ударні хвилі, кавітація, локальний нагрів тканин.

- збудження жорсткого рентгенівського випромінювання, радіоліз води.

виникнення вихрових струмів Фуко, низькочастотних магнітних полів.

8. Що лежить в основі поділу на А-, В-, М-режими роботи ультразвукової діагностичної апаратури?

- значення розмірів датчика УЗ

- спосіб реєстрації параметрів УЗ променів, відбитих від поверхні органів і тканин

- значення частоти датчика УЗ

- значення розмірів органів, що досліджуються

9. Як відтворюються на екрані відбиті від поверхні органів (що досліджуються)УЗ-промені при А-режимі роботи ультразвукової діагностичної апаратури?

- у вигляді піків різної висоти, причому пік більшої висоти створений сигналом більшої інтенсивності

- у вигляді точок різної яскравості, причому більш яскрава точка створена сигналом більшої інтенсивності

- у вигляді об’ємного (3D) зображення

- усі відповіді вірні

 

 

10. Як відтворюються на екрані відбиті від поверхні органів (що досліджуються)УЗ-промені при В-режимі роботи ультразвукової діагностичної апаратури?

- у вигляді піків різної висоти, причому пік більшої висоти створений сигналом більшої інтенсивності

- у вигляді точок різної яскравості, причому більш яскрава точка створена сигналом більшої інтенсивності

- у вигляді об’ємного (3D) зображення

- усі відповіді вірні

11. Для обчислення частоти хвиль (при ефекті Доплера), які сприймаються приймачем, використовують таку формулу:

- νпр=νдж · (u0± uпр) / (u0 uдж)

- νпр=νпр · (u0± uдж) / (u0 uдж)

- νпр=νдж · (uдж± uпр) / (u0 uдж)

- νпр=uпр · (u0 νдж) / (u0±uдж)

12. Який з нижчеперелічених методів можна віднести до ультразвукових методів дослідження?

- реографію;

- ехокардіографію;

- метод Короткова;

- немає вірної відповіді.

13. Ультразвук використовується при обстеженні людини методом...

- реографії;

- *допплерографії;

- Короткова;

- немає вірної відповіді.

14. Ефект Допплера використовується при обстеженні людини методом...

- ехокардіографія;

- реографії;

- електрокардіографії;

- немає вірної відповіді.

15. У чому суть п'єзоелектричного ефекту?

- При стиску або розтягу на поверхні металів з'являються електричні заряди протилежних знаків;

- При внесені металів у змінне електричне поле відбувається їх механічна деформація;

- При внесені металів у магнітне поле відбувається зміна лінійних розмірів металів;

- При внесені кристалів в електричне поле відбувається їх механічна деформація.

16. У чому суть явища магнітострикції?

- Зміна розмірів кристалів при намагнічуванні їх;

- Зміна розмірів феромагнетиків при намагнічуванні;

- Намагнічування тіл під дією електричного струму;

- Різні способи намагнічування тіл.

17. Від чого залежить швидкість поширення ультразвуку в рідинах?

- Від частоти ультразвуку;

- Від модуля пружності і густини рідини;

- Від випромінювача, який випромінює ультразвукові коливання;

- Від довжини ультразвукової хвилі.

 

18. Які із процесів приводять до утворення ультразвукових коливань?

- Хімічні реакції;

- Теплові явища;

- П'єзоелектричні явища;

- Механічні удари.

19. Яку речовину треба брати при УЗ терапії?

- Метал;

- Гель;

- Повітря;

- Парафін.

20. За допомогою якого ефекту(явища) можливо утворити ультразвукові коливання?

- П'єзоефекту;

- Зворотного п'єзоефекту;

- Магнітострикції;

- Всі відповіді вірні.

21. Який із перерахованих ефектів дозволяє досліджувати структуру внутрішніх органів?

- Поглинання УЗ в різних органах і тканинах;

- Відбиття УЗ хвилі на границях різних середовищ в організмі людини;

- Зміна швидкості УЗ в різних органах і тканинах;

- Всі відповіді вірні

22. Ультразвукова хвиля при проходженні через межу поділу двох середовищ

частково відбивається і частково заломлюється (проходить із 1-го у 2-е середовище). Як визначити коефіцієнт відбивання?

- Kвідб= Іпад / Івідб

- Kвідб= Івідб / Ізал

- Kвідб= Івідб / Іпад

- Kвідб= Ізал / Івідб

23. Мінімальна відстань між двома відбиваючими структурами, від яких можна зареєструвати роздільно два відбитих сигнали, називається . . .

- Роздільна здатність ехолокатора

- Границя роздільності ехолокатора

- Довжина досліджуваного об’єкта

- Немає правильної відповіді

24. Ультразвукова хвиля при проходженні через межу поділу двох середовищ

частково відбивається і частково заломлюється (проходить із 1-го у 2-е середовище). Як визначити коефіцієнт заломлення? ??? Kзал= Ізал / Іпад

- Kвідб= Іпад / Івідб

- Kвідб= Івідб / Ізал

- Kвідб= Івідб / Іпад

- Kвідб= Ізал / Івідб

25. В основі роботи УЗ методів діагностики лежить …

- збудження та іонізація атомів і молекул

- реєстрації певними способами відбитих від неоднорідностей внутрішніх органів УЗ променів

- поляризації речовини

- фотохімічних реакцій.

Автор: ас. Серпак Н.Ф.

Лекція 5.

„Основи біореології та гемодинаміки. Закони Бернуллі, Ньютона, Кессона, Гагена-Пуазеля. Особливості течії крові в судинній системі організму".

1.Рівняння Ньютона записується у вигляді:

2. Рівняння Бернуллі записують так :

Р + rgh + mu2/2 = const

Р+ pgn + ru2 /2 = const

P + rgh + ru2 /2 = const

Р + pvh + ru2 /2 = const

3. У випадку горизонтальної труби рівняння Бернуллі має вигляд:

P + = const

Р + ρgh = const

 

+ ρgh = const

P + = const

4. Течія, при якій швидкості частинок рідини в кожній точці потоку

безперервно і хаотично змінюються, а шари перемішуються між собою називають:

стаціонарною

турбулентною

термодинамічною

ламінарною

5. Течію, при якій швидкість частинок рідини в кожній точці потоку не змінюється з

часом називають:

стаціонарною

турбулентною

термодинамічною

ламінарною

6. Формула Гагена-Пуазейля записується так

 

 

7. Зміст закону нерозривності течії рідини такий:

там де менший переріз, швидкість течії більша і навпаки

там де менший переріз, швидкість течії менша

там де більший переріз, швидкість течії більша

переріз не впливає на швидкість течії

8. Тиск, зумовлений швидкістю частинок рідини називають:

статичним тиском

динамічним тиском

гідростатичним тиском

парціальним тиском

9. З рівняння нерозривності течії і рівняння Бернуллі можна зробити висновок, що в горизонтальній трубі змінного перерізу статичний тиск:

менший там, де менший переріз

менший там, де більший переріз

більший там, де менший переріз

не залежить від перерізу

10. По горизонтальній трубі змінного перерізу тече рідина. У якій трубці Піто статичний тиск буде найменший?

 

в усіх трубках тиск буде однаковим

11. По горизонтальній трубі змінного перерізу тече рідина. У якій трубці Піто статичний тиск буде найбільший?

 

в усіх трубках тиск буде однаковим

 

12. Характер течії рідини по трубі залежить від властивостей рідини, швидкості течії, розмірів труби і визначається числом Рейнольдса:

 

13. Якщо Re<Reкритичне, то

рідина не рухається

течія турбулентна

течія ламінарна

статичний тиск рівний нулю

14. Якщо Re>Reкритичне, то

рідина не рухається

течія турбулентна

течія ламінарна

статичний тиск рівний нулю

15. Гідравлічний опір є умовним аналогом

електричної напруги

електричного струму

електричного опору

електричного поля

16. Вкажіть, як змінюється гідравлічний опір при зменшенні довжини труби?

збільшується

зменшується

не змінюється

стає рівним нулю

17. Вкажіть, як змінюється гідравлічний опір при збільшенні в`язкості рідини?

зменшується

не змінюється

збільшується

стає рівним нулю

18. Гідравлічний опір визначають за формулою:

Х = (P1 – P2)

Х =

Х = h×S

Х =

 

19. При малих значеннях градієнту швидкості неньютонівська рідина описується рівнянням Кессона, яке записують так:

20. У напрямку до центру судини швидкість крові:

зростає

спадає

не змінюється

дорівнює нулю

21. У напрямку до центру судини тиск крові:

збільшується

зменшується

швидко зростає

не змінюється

22. Клінічний метод вимірювання тиску крові базується на:

в’язкості крові

тиску крові

густині крові

характері течії крові

23. Розповсюдження пульсової хвилі описується рівнянням:

 

P = P0×e-cx×sinw (x - )

P = P0×e-cx×cosw (v - )

 

P = P0×e-cx×sinw (t - )

 

P = P0×e-cx×cosw (t - )

 

 

24. Швидкість пульсової хвилі в великих судинах залежить від їх параметрів згідно рівняння Монса-Кортевега:

v =

v =

v =

v =

25. По мірі руху крові від великих судин до малих коливання тиску

збільшується

змен­шуються

швидко зростає

не змінюється

Автор: ас. Тарчинець Ю.В.

ЛЕКЦІЯ №6:

"Будова і фізичні властивості біологічних мембран. Транспорт речовин іонів через мембрани".

1. Біологічними мембранами називаються 1?... , які є дуже тонкими плівками, що мають

товщину порядку 2? ... (виберіть доповнення 1?... та2?... )

1?... високоорганізовані внутрішні структури клітин та2?... 60-100 Å

1?... специфічно організовані поверхневі утворення клітин та 2?... 60-100 Å

1?... високоорганізовані поверхневі фосфоліпідні шари та 2?... 6-10 нм

1?... специфічно організовані високомолекулярні бішари та 2?... 6-10 нм

2. Фосфоліпідний бішар біологічної мембрани виконує функції: ?...(укажіть доповнення)ВСІ Відповіді!!!

структурну, захисну, транспортну, біокаталітичну

біокаталітичну, рецепторну, антигенну, транспортну

транспортну, біокаталітичну, рецепторну, структурну

матричну для різноманітих білків та ліпідів, а також

бар'єрну для різноманітних іонів та молекул водорозчинних речовин

3. Фосфоліпід біологічної мембрани, що має розмір l0, складається із головки і 2-х хвостів,

які характеризуються такими фізико-хімічними параметрами: головка - C3H5(OH)3 1?...

та хвости - CH3(CH2)nCOO- 2?... (виберіть доповнення 1?... та 2?...)

1?... полярна, гідрофобна, lгол.= 1/4 l0 та 2?... неполярні, гідрофільні, lхвос.= 3/4 l0

1?... неполярна, гідрофобна, lгол.= 1/4 l0та 2?... полярні, гідрофільні, lхвос.= 3/4 l0

1?... полярна, гідрофільна, lгол.= 1/4 l0 та 2?... неполярні, гідрофобні, lхвос.= 3/4 l0

1?... полярна, гідрофільна, lгол.= 3/4 l0 та 2?... неполярні, гідрофобні, lхвос.= 1/4 l0

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Везикула (ліпосома) складаєтьсяіз 1?..., що формується у воді 2?... після припинення дії

ультразвуку (виберіть доповнення 1?... та 2?...).

1?... плоского бішару ліпідів та 2?... вимушено

1?... сферичного бішару ліпідів та 2?... самодовільно

1?... сферичного бішару ліпідів та 2?... вимушено

1?... поского бішару ліпідів та 2?... самодовільно

5. Дивлячись на модель біологічної мембрани, виберіть варіант правильної назви білків:

2-напівінтегральні, 3-поверхневі, 4-інтегральні, 5- інтегральні з іонним каналом (6)

3-пришарові, 2-напівінтегральні, 4-інтегральні, 5- інтегральні з іонним каналом (6)

3-поверхневі, 4-напівінтегральні, 2-інтегральні, 5- інтегральні з іонним каналом (6)

2-поверхневі, 3-напівінтегральні, 4-інтегральні, 5- інтегральні з іонним каналом(6)

6. Ліпіди і білки мембрани постійно знаходяться у тепловому русі. Латеральна дифузія- це

перескоки 1?..., а “фліп-флоп”- це переходи 2?... (виберіть доповнення 1?... та2?...)

1?... лише ліпідів вздовж мембрани та 2?... ліпідів і білків поперек мембрани

1?... ліпідів і білків вздовж мембрани та 2?... тільки білків поперек мембрани

1?... лише білків вздовж мембрани та 2?... лише ліпідів поперек мембрани

1?... ліпідів і білків вздовж мембрани та 2?... ліпідів і білків поперек мембрани

7. Градієнт концентрації речовини спрямований у напрямку 1?..., а густина її потоку спря-

мована 2?... (виберіть доповнення 1?...та2?...).

1?... від меншої до більшоїконцентраціїта2?... протилежно до напрямку градієнту

1?... від меншої до більшоїконцентраціїта2?... вздовж напрямку градієнту

1?... від більшої до меншої концентраціїта2?... протилежно до напрямку градієнту

1?... від більшої до меншої концентрації та 2?... вздовж напрямку градієнту

8. Пасивний транспорт незаряджених молекул речовини - це процес дифузії молекул, який

чиниться ?... (виберіть доповнення).

без затрат хімічної енергії вздовж напрямку градієнту концентрації

без затрат хімічної енергії у протилежному напрямку до градієнту концентрації

із затратами хімічної енергії вздовж напрямку градієнту електрохімічного потенціалу

із затратами хімічної енергії у протилежному напрямку до градієнту концентрації

9. Назвіть процеси 1?... та 2?... везикулярного транспорту речовин через біомембрану.

Зовні клітини ,"o"

Усередині клітини, "i"

1?... пряма дифузія та 2?... екзоцитоз

1?... ендоцитоз та 2?... зворотна дифузія

1?... екзоцитоз та 2?... ендоцитоз

1?... ендоцитоз та 2?... екзоцитоз

 

10.Вільна дифузія – це процес ?... речовини з місця, де її ?..., до місця, де її ?... ,

за рахунок ?... молекул. Рухомою силою його є ?... (виберіть доповнення із поданих:

1. концентрація більша, 5. хаотичного механічного руху,

2. механічного переміщення, 6. концентрація,

3. концентрація менша, 7. градієнт концентрації,

4. хаотичного теплового руху, 8. самовільного переміщення.

І 1 і 3 і 4 і 7

І 1 і 3 і 4 і 7

І 3 і 1 і 4 і 6

І 1 і 3 і 5 і 6

11.У формулу густини потоку речовини входять такі фізичні величини: маса m, площа S

та час t. Виберіть формулу густини потоку ?

1. Jm= m /t;

2. Jm= m/(S• t);

3. Jm = m/S

та вкажіть її фізичний зміст ?

4. маса речовини, яка переноситься через поверхню за одиницю часу;

5. маса речовини, яка переноситься через одиницю площі за певний час;

6. маса речовини, яка переноситься через одиницю площі за одиницю часу.

І 5

І 4

І 6

І 6

12.Фізична величина dc/dx називається ?

1.градієнт,

2. градієнт концентрації,

3.різницяконцетрації,

яка за змістом показує ?

4.одиничнуконцентрацію,

5.різницю концентрації на одиницю відстані дифузії,

6.зміну концетрації речовини на одиницю інтервалу найкоротшої відстаніу напрямку від найменшої до найбільшої її концентрації.

(виберіть відповідні доповнення)

І 5

І 4

І 6

І 6

13.Рівняння Фіка: Jm= –D описує 1?...,

а рівняння Теорелла: Jm = – u C описує 2?...

(виберіть доповнення 1?...та2?...).

1?... густину потоку незаряджених молекул та 2?... густину потоку іонів електролітів

1?... густину потоку нейтральних молекул та 2?... густину потоку заряджених молекул

1?... зв'язок потоку з градієтом концентрації та 2?... рухливість іонів електроліту

1?... дифузійний потік речовини та 2?... електрохімічний потенціал дифузії

 

 

14.Укажіть рівняння Фіка для біомембрани: ?

1. Jm= – D ,

2. Jm= – u C ,

3. Jm= –P(C1 – C2)),

назвіть процес: ?

4.активний транспорт,

5.пасивний транспорт,

6.ендоцитоз

тайого рушійну силу: ?

7. градієнт електрохімічного потенціалу,

8. градієнт концентрації,

9. градієнт електричного потенціалу

І 6 і 9

І 5 і 8

І 4 і 7

І 6 і 8

15.Укажіть рівняння Теорелла: ?

1. Jm= – D ,

2. Jm= – u C ,

3. Jm= – uRT – uCZF ,

назвіть процес: ?

4.активний транспорт,

5.пасивний транспорт,

6.екзоцитоз

тайого рушійну силу: ?

7. градієнт електрохімічного потенціалу,

8. градієнт концентрації,

9. градієнт електричного потенціалу

І 6 і 9

І 4 і 8

І 5 і 7

І 6 і 8

16.Укажіть рівняння Фіка: ?

1. Jm= –D ,

2. Jm= – uRT – uCZF ,

3. Jm= –P(C1 – C2),

назвіть процес: ?

4.активний транспорт,

5.пасивний транспорт,

6.ендоцитоз

тайого рушійну силу: ?

7. градієнт електрохімічного потенціалу,

8. градієнт концентрації,

9. градієнт електричного потенціалу

І 6 і 9

І 5 і 8

І 4 і 7

І 6 і 8

17.Осмос - це процес ?...(1.вільної, 2.примусової, 3.полегшеної) дифузії води з розчину,

який має ?...(4. більшу, 5.меншу, 6. різну) молярну концентрацію розчиненої речовини

у розчин з ?...(7.меншою, 8.більшою, 9.різною) концентрацією цієї ж речовини крізь

напівпроникну мембрану (виберіть доповнення)

І 6 і 9

2 і 4 і 7

І 5 і 8

І 6 і 8

18.Фільтрація- це процес транспорту речовини крізь ?...

1. пори мембрани,

2.ліпіднийбішар мембрани,

3. білкові канали

під дією ?

4. градієнту тиску,

5. різниці концентрації,

6. градієнту концентрації

згідно з законом ?

7. Пуазейля,

8. Ньютона,

9.Фіка.

(виберіть доповнення).

І 6 і 9

І 5 і 8

І 4 і 7

І 6 і 9

19.Серед поданих формул: 1. Jm= – D 2. Jm= – uRT – uCZF

3. m = m0 + RTlnC + ZFj 4. Jm= –P(C1 – C2)

виберіть формулу, що описує електрохімічний потенціал ?... розбавлених розчинів та

пасивний транспорт заряджених частинок (іонів)?... .

І 4

І 2

І 2

І 3

20.Рівняння Теорелла має вигляд: ?...

1. Jm= – D ,

2. Jm= – u C ,

3. Jm= – uRT – uCZF )

та описує: ?...

4. густину потоку електролітів крізь біомембрану,

5. потік іонів речовини,

6.густину потоку неелектролітів через мембрану.

Виберіть варіант доповнень:

І 3

І 2

3 і 2

І 4

21.Виберіть типи полегшеної дифузії: ?

1. дифузія через бішар біомембрани,

2. дифузіячерез білкові селективні канали,

3. дифузіячерез білкові(керовані лігандами) канали,

4. дифузіячерез білкові (керованіелектричним полем мембрани канали,

5. везикулярний транспорт,

6. дифузія за допомогою білків-переносників, які діють за принципом естафети або каруселі,.

І 3 і 4 і 5

І 2 і 3 і 4

І 3 і 4 і 6

І 3 і 4 і 5

Автор: ст. викл. Гудзь В.О.

Лекція 7.

„Мембранний потенціал. Біопотенціали спокою і дії. Механізм поширення потенціалу дії по нервовому волокні".

 1. Що називають мембранним потенціалом?

· Стаціонарна різниця електричних потенціалів, яка реєструється між внутрішньою та зовнішньою поверхнями не збудженою мембраною

· Різниця потенціалів між внутрішньою та зовнішньою поверхнями мембрани

· Швидка зміна різниці потенціалів між клітиною і оточуючим середовищем, яка виникає при збудженні нервових, м’язових і деяких інших клітин

· Вірної відповіді немає

 

 1. Що називають потенціалом спокою?
  • Стаціонарна різниця електричних потенціалів, яка реєструється між внутрішньою та зовнішньою поверхнями не збудженою мембраною
  • Різниця потенціалів між внутрішньою та зовнішньою поверхнями мембрани
  • Швидка зміна різниці потенціалів між клітиною і оточуючим середовищем, яка виникає при збудженні нервових, м’язових і деяких інших клітин
  • Вірної відповіді немає
 2. Що називають потенціалом дії?
  • Стаціонарна різниця електричних потенціалів, яка реєструється між внутрішньою та зовнішньою поверхнями не збудженою мембраною
  • Різниця потенціалів між внутрішньою та зовнішньою поверхнями мембрани
  • Швидка зміна різниці потенціалів між клітиною і оточуючим середовищем, яка виникає при збудженні нервових, м’язових і деяких інших клітин
  • Вірної відповіді немає
 3. За якими параметрами визначається потенціал спокою?
  • Концентрацією іонів
  • Концентрацією іонів та проникністю мембрани
  • Проникністю мембрани
  • Вірної відповіді немає
 4. В стані спокою при фізіологічних умовах співвідношення коефіцієнтів проникності для гігантського аксону кальмара складає:
  • PK : PNa : PCl = 1 : 0,04 : 0,45
  • PK : PNa : PCl = 1 : 0,04 : 0,25
  • PK : PNa : PCl = 0,05 : 0,24 : 1
  • PK : PNa : PCl = 1 : 0,05 : 0,54
 5. В рівнянні Гольдмана-Ходжкіна-Катца величини [Na+]i, [K+]i, [Cl-]i означають:

· Проникності мембрани для відповідних іонів

· Концентрації відповідних іонів назовні мембрани

· Концентрації відповідних іонів всередині мембрани

· Універсальні газові сталі

 1. В рівнянні Гольдмана-Ходжкіна-Катца величини [Na+]0, [K+]0, [Cl-]0 означають:

· Проникності мембрани для відповідних іонів

· Концентрації відповідних іонів назовні мембрани

· Концентрації відповідних іонів всередині мембрани

· Універсальні газові сталі

 1. В рівнянні Гольдмана-Ходжкіна-Катца величини PK, PNa, PCl означають:

· Проникності мембрани для відповідних іонів

· Концентрації відповідних іонів назовні мембрани

· Концентрації відповідних іонів всередині мембрани

· Універсальні газові сталі

 1. Зсувом мембранного потенціалу в додатню сторону і зміна його знаку ( ᵠвн >ᵠзовн ) називається:

· Реверсія

· Реполяризація мембрани

· Деполяризація мембрани

· Поріг збудження

 1. Однією із фаз виникнення потенціалу дії є досягнення деякого максимального позитивного значення. Вона називається:

· Реполяризація мембрани

· Деполяризація мембрани

· Поріг збудження

· Реверсія

 

 

 1. Реполяризація мембрани – це

· Зсув мембранного потенціалу в додатню сторону і зміна його знаку

( ᵠвн >ᵠзовн )

· досягнення деякого максимального позитивного значення

· повернення мембранного потенціалу до початкового значення ( ᵠм спокою)

· вірної відповіді немає

 1. Амплітудне значення потенціалу дії дорівнює:

· ᵠм дії = ᵠм спокою - ᵠм ревер

· ᵠм дії = ᵠм ревер + м спокою

· ᵠм дії = |ᵠм спокою - ᵠм ревер|

· ᵠм дії = |ᵠм спокою| + ᵠм ревер

 1. Виберіть правильне твердження:

· При дії подразника проникність мембрани для іонів Na+ збільшується приблизно в 20 разів у порівнянні з іонами K+

· При дії подразника проникність мембрани для іонів Na+ збільшується приблизно в 2 разів у порівнянні з іонами K+

· При дії подразника проникність мембрани для іонів Na+ зменшується приблизно в 20 разів у порівнянні з іонами Cl-

· Немає вірної відповіді

 1. Після припинення збудження на протязі 1-3 мс в мембрані спостерігаються деякі залишкові явища, під час яких мембрана:
  • Інертна
  • Рефрактерна
  • Реверсна
  • Всі відповіді вірні
 2. Новий деполяризуючий потенціал може викликати утворення нового потенціалу дії:
  • Підчас досягнення деякого максимального позитивного значення
  • Підчас часткового повернення мембрани в стан спокою
  • Тільки після повного повернення мембрани в стан спокою
  • Коли сила подразника досягне деякої критичної величини, яку називають порогом збудження
 3. Найважливішою властивістю потенціалу дії є те, що він поширюється вздовж волокна з:
  • з періодичним прискоренням
  • з постійним прискоренням
  • дуже повільно
  • з постійною швидкістю
 4. Збудження може розповсюджуватись тільки на ділянку мембрани, яка знаходиться в стані спокою (в одному напрямку від збудженої ділянки). В іншому напрямку нервовий імпульс не розповсюджується. Чому?
  • Тому що цей процес повторюється на наступній ділянці
  • Тому що ділянки, через які пройшло збудження деякий час залишаються рефрактерними
  • Тому що локальні струми утворюються як всередині волокна, так і на зовнішній поверхні
  • Всі відповіді вірні
 5. Поширення нервового імпульсу по аксону описується так званим:
  • рівнянням Ранвье
  • рівнянням Гольдмана-Ходжкіна-Катца
  • кабельним (телеграфним) рівнянням
  • рівнянням Ходжкіна-Хакслі
 1. В кабельному рівнянні, що описує передачу потенціалу дії по аксону, величина Cм означає:
  • Ємність мембрани в місці збудження біопотенціалу дії
  • Питомий опір мембрани
  • Біопотенціал дії, який поширюється по волокну
  • Питомий опір аксоплазми
 2. В кабельному рівнянні, що описує передачу потенціалу дії по аксону, величина ρм означає:
  • Ємність мембрани в місці збудження біопотенціалу дії
  • Питомий опір мембрани
  • Біопотенціал дії, який поширюється по волокну
  • Питомий опір аксоплазми

21. В кабельному рівнянні, що описує передачу потенціалу дії по аксону, величина ρа означає:

  • Ємність мембрани в місці збудження біопотенціалу дії
  • Питомий опір мембрани
  • Біопотенціал дії, який поширюється по волокну
  • Питомий опір аксоплазми
 1. Передача потенціалу дії у волокні з мієліном більша, ніж у волокні без мієліну. Чому?

· Тому що волокно з мієліном має більшу проникність

· Тому що збудження по мієліновому волокну передається сальтаторно (стрибкоподібно)

· Тому що таке поширення пов’язане з протіканням локальних електричних струмів між збудженою і спокійною дільницею мембрани

· Немає вірної відповіді

Автор: ас. Остапенко Е.М.

Лекція 8.

„Фізичні основи електрографії органів та тканин"

 

1) Залежність різниці потенціалів від часу, зареєстровану графічно від відповідних органів, називають:

1. електрограма

2. реограма

3. томограма

4. копрограма

2) Виберіть варіант відповіді, у якому правильно вказано приклади електрограм:

1. фонокардіограма, електрокардіограма, магнітокардіограма

2. електроенцефалограма, електроміограма

3. реограма, електрокардіограма, томограма

4. копрограма, томограма, електрокардіограма

3) Систему, яка складається з двох протилежних за знаком і рівних за величиною зарядів, розташованих на деякій відстані один від одного, називають:

1. Електричним диполем

2. Електричним полем

3. Струмовим диполем

4. Електричним зарядом

4) Щоб отримати струмовий диполь, необхідно електричний диполь помістити у ...

1. діелектричне середовище

2. середовище, де немає вільних зарядів

3. середовище, де є вільні заряди

4. вакуум

5) Заряд, дипольний момент та відстань між зарядами пов`язані співвідношенням:

1. P = l · q

2. q = l / P

3. l = q / P

4. q = P · l

 

6) Між правою рукою та лівою ногою знаходиться ...

1. І відведення

2. ІІ відведення

3. ІІІ відведення

4. IV відведення

7) Між правою рукою та лівою рукою знаходиться ...

1. І відведення

2. ІІ відведення

3. ІІІ відведення

4. IV відведення

8) Між лівою рукою та лівою ногою знаходиться ...

1. І відведення

2. ІІ відведення

3. ІІІ відведенняПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.035 с.)