Амплітуда збільшується, а частота зменшується в однакове число разМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Амплітуда збільшується, а частота зменшується в однакове число разГармонічними процесами

2. Механічний рух системи або зміна значень її механічного параметра, що відбувається за

законом синуса чи косинуса називається ?

коливанням

вимушеним коливанням

автоколиванням

Гармонічним коливанням

3. Рух механічної системи абозміна значень її параметра, що описується за формулою:

S(t+T) = S(t),де S- параметр, T- період і t - час називаються ?

механічним коливанням

аперіодичним коливанням

Періодичним коливанням

механічним шумом

4. Серед поданих формул1. S"+ 2βS'+ w02S = 0

2. S"+ w02S = 0

3. S = A0 e-bt sin (wt + j)

4. S = A sin (w0t + j)

виберіть диференціальне рівняння і розв'язок, що описують гармонічні коливання:

І 3

І 4

І 4

І 3

 

5. Серед поданих формул 1. S"+ 2βS'+ w02S = 0

2. S"+ 2βS'+ w02S = (F/m) cos wt

3. S = A0 e-bt sin (wt + j)

4. S = A sin (wt + j)

виберіть диференціальне рівняння та розв'язок, що описують затухаючі коливання:

І 4

І 3

І 3

І 4

6. Серед поданих формул 1. S"+ 2βS'+ w02S = 0

2. S"+ 2βS'+ w02S = (F/m) cos wt

3. S = A sin (w0t + j)

4. S = A sin (wt + j)

виберіть диференціальне рівняння і розв'язок, що описують вимушені коливання:

І 4

І 4

І 3

І 3

 

7. Виберіть варіант правильної назви фізичних параметрів А і Тгармонічного коливання:

А – амплітуда, Т – час декількох повних коливань

А – мінімальне зміщення, Т – час двох коливань

А– максимальне зміщення, Т – час одного повного коливання

А – зміщення, Т – період коливань

8. Виберіть варіант правильної назви параметрів А0, , bі tзатухаючого коливання:

А0 - зміщення, число = 2,718..., b - коефіцієнт опору, t - час

А0 - максимальне зміщення, число ≈ 2.7, b - коефіцієнт пружності, t - час

А0 - амплітуда, число = 2,718..., b - коефіцієнт тертя, t- час

А0 - початкова амплітуда , число = 2,718..., b - коефіцієнт затухання, t – час

9. Вимушеними коливаннями називаються незатухаючі коливання, які здійснює реальна

система під дією ?

сили тертя:Fтер.= - rυ

зовнішньої періодичної сили: Fзов.= F0 • cos wзовt

сили пружності:Fпр.=-kx

зовнішньої постійної сили:Fзов.= Fconst

10.Механічний резонанс (при слабкому затуханні b ® 0)-це явище ?

1.різкого зменшення амплітуди вимушених коливань,

2. різкого зростання амплітуди вимушених коливань,

3. помірного збільшення амплітуди вимушених коливань,

що чиниться за умови ?

4. wзов › w0 ,

5. wзов ≈ w0 ,

6. wзов w0.

І 5

І 6

І 5

І 4

11.Автоколивання - це незатухаючі коливання, які підтримуються за рахунок енергії, що

автоматично подається від ?

джерела до коливальної системи за допомогою регулятора та зворотного зв'язку

коливальної системи до регулятора за допомогою позитивного зворотного зв'язку

джерела до коливальної системи за допомогою позитивного зворотного зв'язку

джерела до коливальної системи за допомогою негативного зворотного зв'язку

12.Яка фігура Ліссажу утворюється при одночасному додаванні 2-х гармонічних коливань з однаковими амплітудами (А1 = А2) і частотами (ν1 = ν2), які відбуваються у взаємно перпендикулярних напрямках при зсуві їх фаз j1 - j2 = π/2 ?

пряма лінія

подвійний еліпс

коло

сідло

13.У якому методі медичної діагностики використовується принцип одночасного скла-

дання 2-х взаємно перпендикулярних коливань (принцип Ліссажу) ?... (дайте відповідь).

фонографія

балістокардіографія

електрографія

Вектор електрокардіографія

14.Процес розповсюдження коливального руху у пружному середовищі називається ?...

виберіть назву:

1.механічним процесом,

2.механічною хвилею,

3.хвильовим процесом,

4. пружною хвилею

і описується рівнянням?...

виберіть рівняння:

5. s(x,t) = Acos wt,

6. s(x,t) = Acos[w(t – x/υ)],

7. s(x,t) = Asin(w0t + j0),

8. s(x,t) = Acos[w (t + x/υ)] ).

І 8

І 6

І 7

І 5

 
15.У точці 1 пружного середовища джерело генерує коливання за законом: S1(x,t) = Acoswt.

Через який проміжок часуτхвильовий процес досягатиме точки2, що знаходиться на

відстанні x від від точки 1, якщо у ній частинки середовища почнуть коливатися із запіз-

ненням за законом:S2(x,t)= Acos [w(t – x /υ)]?

τ = λ /υ

τ = x

τ = x

τ = λ /с

 

16.Для повздовжньої хвилі частинки середовища коливаються ?... (виберіть доповнення:

1.паралельно,

2. перпендикулярно,

3.під кутомπ/4),

а для поперечної хвилі - ?...(виберіть доповнення:

4. під кутом π,

5.перпендикулярно,

6. паралельно

до напрямку розповсюдження.

І 4

І 5

І 6

І 5

17.Укажіть назви та одиниці вимірювання енергетичних величин механічної хвилі, що

визначаються за формулами:

Ф= E / t?... 1.густина потоку, Вт/м2;

2. потік енергії, Вт;

3.енергія хвилі, Дж,

I = Ф / S ?... 4. кількість перенесеної енергії, Дж;

5. потужність хвилі, Вт;

6. густина потоку енергії хвилі, Вт/м2 .

І 4

І 5

І 6

І 5

18.Інтенсивність плоскої механічної хвилі описується за формулою: I = 2p2rA2n 2υ. Якщо

допустити, що r = const і υ = const, то при яких співвідношеннях A та nінтенсивність

хвилі не змінюватиметься

амплітуда і частота коливань змінюється в однакове число раз

І 4

І 5

І 6

3 і 6

20.Рівняння згасаючої плоскої механічної хвилі має вигляд: s = A0 e – α x cos [ w (t - x /υ) ] .

Виберіть складову частину формули, що описує амплітуду згасаючої хвилі.

A0

e – α x

A0 e – α x

w (t - x /υ)

21.Інтенсивність механічної хвилі змінюється вздовж напрямку розповсюдження за

законом: I =I0 e – α x. Виберіть варіант фізичного змісту коефіцієнта затухання: α - ?...

 

прямо пропорційний товщині шару речовини, що зменшуює інтенсивність I0 у 2-рази

обернено пропорційний товщині шару речовини, що змінює інтенсивність I0 у 3-рази

прямо пропорційний товщині шару речовини, що зменшуює інтенсивністьI0 у e-раз

обернено пропорційний товщині шару речовини, що зменшуює інтенсивність I0 у e-раз

Лекція 2.

Деякі елементи акустики. Фізичні і слухові характеристики звуку. Фізичні основи звукових методів дослідження в медицині. Біофізика слухового відчуття. Ультразвук, інфразвук і вібрації та їх значення в медицині".

1. Порогом чутності називаєтьcя:

а) мінімальна частота звуків, що сприймаються;

б) максимальна частота звуків, що сприймаються;

в) мінімальна інтенсивність звуків, що сприймаються;

г) максимальна інтенсивність звуків, що сприймаються.

2. До об’єктивних характеристик звуку, що сприймається людиною, відносяться:

а) гучність, частота, тембр;

б) частота, інтенсивність, акустичний спектр;

в) акустичний спектр, акустичний тиск, висота тону;

г) акустичний спектр, акустичний тиск, тембр.

3. До суб’єктивних характеристик звуку, що сприймається людиною, відносяться:

а) гучність, частота, тембр;

б) частота, інтенсивність, акустичний спектр;

в) акустичний спектр, акустичний тиск, висота тону;

г) гучність, інтенсивність, акустичний спектр.

4. Величина, обернена періоду коливань, називається …

а) фазою коливань;

б) лінійною частотою коливань;

в) амплітудою коливань;

г) зсувом фаз коливань.

5. Акустична величина, яка вимірюється в Фонах, називається:

а) акустичний спектр;

б) темр звуку;

в) гучність звуку;

г) висота тону.

 

6. При збільшенні частоти звукових коливань в 3 рази (при незмінних інших параметрах) інтенсивність коливань збільшиться в …

а) 3 рази;

б) 9 разів;

в) 27 разів;

г) 81 раз.

7. Звук – це …

а) механічні хвилі частотою менше 20 Гц;

б) механічні хвилі частотою від 20 Гц до 20 кГц;

в) механічні хвилі частотою менше 20 Гц;

г) електромагнітні хвилі частотою від 20 Гц до 20 кГц.

8. Інфразвук – це …

а) механічні хвилі частотою менше 20 Гц;

б) механічні хвилі частотою від 20 Гц до 20 кГц;

в) механічні хвилі частотою менше 20 Гц;

г) електромагнітні хвилі частотою від 20 Гц до 20 кГц.

9. Ультразвук – це …??? механічні хвилі частотою більше 20 кГц

а) механічні хвилі частотою менше 20 Гц;

б) механічні хвилі частотою від 20 Гц до 20 кГц;

в) механічні хвилі частотою менше 20 Гц;

г) електромагнітні хвилі частотою від 20 Гц до 20 кГц.

10. Порогом больового відчуття називається …

а) мінімальна частота звуків, що сприймаються;

б) максимальна частота звуків, що сприймаються;

в) мінімальна інтенсивність звуків, що сприймаються;

г) максимальна інтенсивність звуків, що сприймаються.

11. Аудіометрія – це метод визначення гостроти слуху, оснований на …

а) аналізі акустичного спектру звуку;

б) визначенні порогу чутності на різних частотах;

в) визначенні частоти різних звуків;

г) визначенні амплітуди звукових коливань.

12. УЗД-діагностика заснована на застосуванні:

а) рентгенівського випромінювання;

б) механічних хвиль з частотою більше 20 кГц;

в) електромагнітних хвиль з частотою більше 20 кГц;

г) звукових хвиль з частотою менше 20 кГц.

13. Який з методів медичної діагностики являється акустичним?

а) рентгенівська томографія;

б) реографія;

в) перкусія;

г) флюорографія.

14. Який з методів медичної діагностики являється акустичним?

а) рентгенівська томографія;

б) реографія;

в) аускультація;

г) флюорографія.

 

15. Відстань, яку проходить хвиля за час, що дорівнює періоду коливань, називається:

а) фазою коливаню;

б) довжиною хвилі;

в) амплітудою хвилі;

г) спектром хвилі.

16. Звуки відрізняються за тембром, якщо в них …

а) різна частота;

б) різна інтенсивність;

в) різнві акустичні спектри;

г) різна довжина хвилі.

17. Аудіометрія – це …

а) один із методів діагностики органів слуху людини;

б) один із методів терапії органів слуху людини;

в) один із методів вимірювання швидкості кровотоку;

г) один із методів електрофізіотерапії.

18. Характеристика звукової хвилі, одиницею вимірювання якої є Вт/м2, називається:

а) гучність;

б) інтенсивність;

в) частота;

г) акустичний спектр.

19. Метод діагностики, в основу якого покладено аналіз звуків, що виникають в легенях чи серці, називається:

а) аудіметрія;

б) перкусія;

в) аускультація;

г) ехоенцефалографія.

20. Метод діагностики, в основу якого покладено вислуховування звуків, що створюються шляхом простукування різних органів, називається:

а) аудіметрія;

б) перкусія;

в) аускультація;

г) ехоенцефалографія.

21. Фон – це одиниця вимірювання …

а) частоти звукової хвилі;

б) тембра звукової хвилі;

в) рівня гучності звукової хвилі;

г) інтенсивності звукової хвилі.

22. Звук не поширюється в …

а) воді;

б) повітрі;

в) вакуумі;

г) металах.

23. Частота звукового коливання становить 8 Гц. До якого діапазону коливань відноситься дане коливання?

а) ультразвук;

б) звук;

в) інфразвук;

г) суперзвук.

 

24. Частота звукового коливання становить 14300 Гц. До якого діапазону коливань відноситься дане коливання?

а) ультразвук;

б) звук;

в) інфразвук;

г) суперзвук.

25. Частота звукового коливання становить 32000 Гц. До якого діапазону коливань відноситься дане коливання?

а) ультразвук;

б) звук;

в) інфразвук;

г) суперзвук.

Автор: ст. викл. Дідич В.М.

Лекція 3.

Механічні властивості біотканин.

1. Динамічна властивість, яка характеризує здатність тіла протидіяти зміні

його форми при дії тангенціальних напружень це . .

a) плинність;

b) в’язкість;

c) пластичність;

d) крихкість.

2. Динамічна властивість середовища, яка характеризує здатність окремих його шарів переміщуватись з деякою швидкістю у просторі відносно інших шарів цього середовища це …

a) плинність;

b) в’язкість;

c) пластичність;

d) крихкість.

3. Здатність матеріалу руйнуватися без утворення помітних залишкових деформацій це …

a) плинність;

b) в’язкість;

c) пластичність;

d) крихкість.

4. Здатність тіл зберігати (повністю або частково) зміну розмірів після зняття навантажень це. . .

a) плинність;

b) в’язкість;

c) пластичність;

d) крихкість.

5. Здатність тіл відновлювати розміри (форму чи об’єм) після зняття навантажень це ….

a) пружність;

b) жорсткість;

c) еластичність;

d) міцність.

 

6. Здатність матеріалу протидіяти зовнішнім навантаженням це …

a) пружність;

b) жорсткість;

c) еластичність;

d) міцність.

7. За визначенням коефіцієнт Пуассона - це ...

a) величина обернена модулю Юнга;

b) відношення відносної подовжньої деформації зразка до поперечної, узяте зі знаком мінус;

c) відношення модуля Юнга до модуля сили пружності;

d) відношення відносної поперечної деформації зразка до подовжньої, узяте зі знаком мінус.

8. Біомеханіка це:

a) розділ біофізики, що вивчає механічні властивості живих тканин, органів і організму в цілому, а також механічні явища, що відбуваються в них;

b) розділ біофізики, що вивчає будову живого організму та особливості його функціонування;

c) розділ біофізики, що вивчає вплив навколишнього середовища на людський організм;

d) розділ біофізики, що вивчає взаємодію живого організму з навколишнім середовищем.

9. Формула закону Гука:

a) F=ma;

b) F=k q1q2/r2;

c) σ =F/S;

d) σ =Еε .

10. Механічною напругою називається:

a) сила, яка подвоює первинну довжину тіла;

b) величина сили пружності, що виникає при деформації тіла і що доводиться на одиницю площі його поперечного перерізу ;

c) величина сили пружності, що виникає при деформації тіла і що доводиться на одиницю довжини цього тіла при незмінній температурі;

d) це енергія, що виділяється в поперечному перерізі тіла.

11. Формула для визначення механічної напруги:

a) σ =F/S;

b) α=F/l ;

c) σ =Еε;

d) ε = .

12. Відносною деформацією називається:

a) відношення величини деформації цього тіла до величини деформації еталонного зразка;

b) відношення величини абсолютної деформації тіла до його кінцевого розміру ;

c) відношення величини абсолютної деформації тіла до його початковий розмір зразка;

d) відношення величини кінцевих розмірів тіла до його початкових розмірів.

13. Основні механічні властивості в'язко-пружних тіл:

a) велика твердість, високий модуль Юнга;

b) поєднання пружності і пластичності ;

c) поєднання високої міцності ікрихкості;

d) поєднання пружних і в’язких властивостей.

 

14. Деформація називається пружною:

a) яка зникає після припинення дії зовнішньої сили;

b) після якої система не повертається в початковий стан ;

c) в ході якої тіло тече під дією деформувальної сили ;

d) яка зберігається після зняття зовнішньої сили.

15. Як себе поводить пружно деформована біологічна тканина після зняття навантаження?

a) повністю відновлює лише свою початкову форму;

b) повністю відновлює свої початкові розміри і форму;

c) частково відновлює свою початкову форму і розміри;

d) залишається у деформованому стані.

16. Чим зумовлена дивовижна міцність кісток?

a) їх формою (тавровий, трубчастий переріз);

b) наявністю органічних речовин;

c) тим, що кістка ніколи не працює на злам, а тільки на стиск і розтяг;

d) особливістю їхньої будови (система тонких внутрішніх перемичок орієнтованих вздовж напрямку можливих механічних напружень).

17. Модуль Юнга твердого тіла . . .

a) визначає міру деформації тіла;

b) чисельно дорівнює напрузі, при якій початкова довжина стержня збільшується в е разів ;

c) чисельно дорівнює напрузі, при якій відносна довжина стержня збільшується у два рази;

d) чисельно дорівнює напрузі, при якій початкова довжина стержня збільшується в два рази.

18. Явище зменшення з часом величини напруження у зразка при незмінній деформації – це :

a) релаксація напруження;

b) повзучість;

c) плинність;

d) пластичність.

19. Явище зміни з часом розмірів зразка в умовах дії постійного напруження – це:???

a) релаксація напруження;

b) повзучість;

c) плинність;

d) пластичність.

20. Які зовнішні фактори впливають на механічні властивості тіл?

a) Тиск, температура, напрям дії сили, наявність тріщини;

b) Температура;

c) Тиск;

d) Природа тіла.

21. При фізичних навантаженнях жорсткість судин (їх тонус) різко зростає. Який фізіологічний зміст цього явища?

a) Зростаюча жорсткість судин запобігає надмірному зростанню їх об’єму;

b) Зростаюча жорсткість судин запобігає надмірному стисненню внутрішніх тканин;

c) Зростаюча жорсткість судин дозволяє зменшити об’єм циркулюючої крові при навантаженнях;

d) Всі відповіді вірні.

 

 

22. Абсолютне видовження визначається:

a) ∆l=| l- l0 |;

b) ε = ;

c) ;

d) .

23. Біологічні структури являють собою:

a) пружні системи;

b) в'язкі системи;

c) в'язко-пружні системи;

d) серед вказаних вірної відповіді немає.

24. Знайти вірне твердження:

a) межа міцності у колагену більша за межу міцності кістки;

b) межа міцності у колагену менша за межу міцності кістки ;

c) кістка «краще працює» на розтяг, ніж на стиснення;

d) всі відповіді вірні.

25. Найпростішими моделями для відтворення механічних властивостей біотканин є:

a) тіло Максвела;

b) тіло Фойгта;

c) пружній елемент;

d) тіло Максвела і тіло Фойгта.

26. Біореологія – це розділ механіки, що вивчає:

a) умови рівноваги в біологічних системах;

b) рух крові в судинній системі;

c) властивості твердих тіл;

d) плин і деформацію в біологічних системах.

27. Закон Гуку для деформації розтягу – стиснення через напругу і відносну деформацію:

a) нормальна напруга прямо пропорційна модулю сили пружності;

b) нормальна напруга прямо пропорційна відносної деформації;

c) нормальна напруга обернено пропорційна до відносної деформації;

d) нормальна напруга прямо пропорційна початковій довжині зразка;

e) дотична напруга прямо пропорційна відносної деформації.

Автор: ас. Серпак Н.Ф.

Лекція 4.

Автор: ас. Серпак Н.Ф.

Лекція 5.

„Основи біореології та гемодинаміки. Закони Бернуллі, Ньютона, Кессона, Гагена-Пуазеля. Особливості течії крові в судинній системі організму".

1.Рівняння Ньютона записується у вигляді:

2. Рівняння Бернуллі записують так :

Р + rgh + mu2/2 = const

Р+ pgn + ru2 /2 = const

P + rgh + ru2 /2 = const

Р + pvh + ru2 /2 = const

3. У випадку горизонтальної труби рівняння Бернуллі має вигляд:

P + = const

Р + ρgh = const

 

+ ρgh = const

P + = const

4. Течія, при якій швидкості частинок рідини в кожній точці потоку

безперервно і хаотично змінюються, а шари перемішуються між собою називають:

стаціонарною

турбулентною

термодинамічною

ламінарною

5. Течію, при якій швидкість частинок рідини в кожній точці потоку не змінюється з

часом називають:

стаціонарною

турбулентною

термодинамічною

ламінарною

6. Формула Гагена-Пуазейля записується так

 

 

7. Зміст закону нерозривності течії рідини такий:

там де менший переріз, швидкість течії більша і навпаки

там де менший переріз, швидкість течії менша

там де більший переріз, швидкість течії більша

переріз не впливає на швидкість течії

8. Тиск, зумовлений швидкістю частинок рідини називають:

статичним тиском

динамічним тиском

гідростатичним тиском

парціальним тиском

9. З рівняння нерозривності течії і рівняння Бернуллі можна зробити висновок, що в горизонтальній трубі змінного перерізу статичний тиск:

менший там, де менший переріз

менший там, де більший переріз

більший там, де менший переріз

не залежить від перерізу

10. По горизонтальній трубі змінного перерізу тече рідина. У якій трубці Піто статичний тиск буде найменший?

 

в усіх трубках тиск буде однаковим

11. По горизонтальній трубі змінного перерізу тече рідина. У якій трубці Піто статичний тиск буде найбільший?

 

в усіх трубках тиск буде однаковим

 

12. Характер течії рідини по трубі залежить від властивостей рідини, швидкості течії, розмірів труби і визначається числом Рейнольдса:

 

13. Якщо Re<Reкритичне, то

рідина не рухається

течія турбулентна

течія ламінарна

статичний тиск рівний нулю

14. Якщо Re>Reкритичне, то

рідина не рухається

течія турбулентна

течія ламінарна

статичний тиск рівний нулю

15. Гідравлічний опір є умовним аналогом

електричної напруги

електричного струму

електричного опору

електричного поля

16. Вкажіть, як змінюється гідравлічний опір при зменшенні довжини труби?

збільшується

зменшується

не змінюється

стає рівним нулю

17. Вкажіть, як змінюється гідравлічний опір при збільшенні в`язкості рідини?

зменшується

не змінюється

збільшується

стає рівним нулю

18. Гідравлічний опір визначають за формулою:

Х = (P1 – P2)

Х =

Х = h×S

Х =

 

19. При малих значеннях градієнту швидкості неньютонівська рідина описується рівнянням Кессона, яке записують так:

20. У напрямку до центру судини швидкість крові:

зростає

спадає

не змінюється

дорівнює нулю

21. У напрямку до центру судини тиск крові:

збільшується

зменшується

швидко зростає

не змінюється

22. Клінічний метод вимірювання тиску крові базується на:

в’язкості крові

тиску крові

густині крові

характері течії крові

23. Розповсюдження пульсової хвилі описується рівнянням:

 

P = P0×e-cx×sinw (x - )

P = P0×e-cx×cosw (v - )

 

P = P0×e-cx×sinw (t - )

 

P = P0×e-cx×cosw (t - )

 

 

24. Швидкість пульсової хвилі в великих судинах залежить від їх параметрів згідно рівняння Монса-Кортевега:

v =

v =

v =

v =

25. По мірі руху крові від великих судин до малих коливання тиску

збільшується

змен­шуються

швидко зростає

не змінюється

Автор: ас. Тарчинець Ю.В.

ЛЕКЦІЯ №6:

"Будова і фізичні властивості біологічних мембран. Транспорт речовин іонів через мембрани".

1. Біологічними мембранами називаються 1?... , які є дуже тонкими плівками, що мають

товщину порядку 2? ... (виберіть доповнення 1?... та2?... )

1?... високоорганізовані внутрішні структури клітин та2?... 60-100 Å

1?... специфічно організовані поверхневі утворення клітин та 2?... 60-100 Å

1?... високоорганізовані поверхневі фосфоліпідні шари та 2?... 6-10 нм

1?... специфічно організовані високомолекулярні бішари та 2?... 6-10 нм

2. Фосфоліпідний бішар біологічної мембрани виконує функції: ?...(укажіть доповнення)ВСІ Відповіді!!!

структурну, захисну, транспортну, біокаталітичну

біокаталітичну, рецепторну, антигенну, транспортну

транспортну, біокаталітичну, рецепторну, структурну

матричну для різноманітих білків та ліпідів, а також

бар'єрну для різноманітних іонів та молекул водорозчинних речовин

3. Фосфоліпід біологічної мембрани, що має розмір l0, складається із головки і 2-х хвостів,

які характеризуються такими фізико-хімічними параметрами: головка - C3H5(OH)3 1?...

та хвости - CH3(CH2)nCOO- 2?... (виберіть доповнення 1?... та 2?...)

1?... полярна, гідрофобна, lгол.= 1/4 l0 та 2?... неполярні, гідрофільні, lхвос.= 3/4 l0

1?... неполярна, гідрофобна, lгол.= 1/4 l0та 2?... полярні, гідрофільні, lхвос.= 3/4 l0

1?... полярна, гідрофільна, lгол.= 1/4 l0 та 2?... неполярні, гідрофобні, lхвос.= 3/4 l0

1?... полярна, гідрофільна, lгол.= 3/4 l0 та 2?... неполярні, гідрофобні, lхвос.= 1/4 l0

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Везикула (ліпосома) складаєтьсяіз 1?..., що формується у воді 2?... після припинення дії

ультразвуку (виберіть доповнення 1?... та 2?...).

1?... плоского бішару ліпідів та 2?... вимушено

1?... сферичного бішару ліпідів та 2?... самодовільно

1?... сферичного бішару ліпідів та 2?... вимушено

1?... поского бішару ліпідів та 2?... самодовільно

5. Дивлячись на модель біологічної мембрани, виберіть варіант правильної назви білків:

2-напівінтегральні, 3-поверхневі, 4-інтегральні, 5- інтегральні з іонним каналом (6)

3-пришарові, 2-напівінтегральні, 4-інтегральні, 5- інтегральні з іонним каналом (6)

3-поверхневі, 4-напівінтегральні, 2-інтегральні, 5- інтегральні з іонним каналом (6)

2-поверхневі, 3-напівінтегральні, 4-інтегральні, 5- інтегральні з іонним каналом(6)

6. Ліпіди і білки мембрани постійно знаходяться у тепловому русі. Латеральна дифузія- це

перескоки 1?..., а “фліп-флоп”- це переходи 2?... (виберіть доповнення 1?... та2?...)

1?... лише ліпідів вздовж мембрани та 2?... ліпідів і білків поперек мембрани

1?... ліпідів і білків вздовж мембрани та 2?... тільки білків поперек мембрани

1?... лише білків вздовж мембрани та 2?... лише ліпідів поперек мембрани

1?... ліпідів і білків вздовж мембрани та 2?... ліпідів і білків поперек мембрани

7. Градієнт концентрації речовини спрямований у напрямку 1?..., а густина її потоку спря-

мована 2?... (виберіть доповнення 1?...та2?...).

1?... від меншої до більшоїконцентраціїта2?... протилежно до напрямку градієнту

1?... від меншої до більшоїконцентраціїта2?... вздовж напрямку градієнту

1?... від більшої до меншої концентраціїта2?... протилежно до напрямку градієнту

1?... від більшої до меншої концентрації та 2?... вздовж напрямку градієнту

8. Пасивний транспорт незаряджених молекул речовини - це процес дифузії молекул, який

чиниться ?... (виберіть доповнення).

без затрат хімічної енергії вздовж напрямку градієнту концентрації

без затрат хімічної енергії у протилежному напрямку до градієнту концентрації

із затратами хімічної енергії вздовж напрямку градієнту електрохімічного потенціалу

із затратами хімічної енергії у протилежному напрямку до градієнту концентрації

9. Назвіть процеси 1?... та 2?... везикулярного транспорту речовин через біомембрану.

Зовні клітини ,"o"

Усередині клітини, "i"

1?... пряма дифузія та 2?... екзоцитоз

1?... ендоцитоз та 2?... зворотна дифузія

1?... екзоцитоз та 2?... ендоцитоз

1?... ендоцитоз та 2?... екзоцитоз

 

10.Вільна дифузія – це процес ?... речовини з місця, де її ?..., до місця, де її ?... ,

за рахунок ?... молекул. Рухомою силою його є ?... (виберіть доповнення із поданих:

1. концентрація більша, 5. хаотичного механічного руху,

2. механічного переміщення, 6. концентрація,

3. концентрація менша, 7. градієнт концентрації,

4. хаотичного теплового руху, 8. самовільного переміщення.

І 1 і 3 і 4 і 7

І 1 і 3 і 4 і 7

І 3 і 1 і 4 і 6

І 1 і 3 і 5 і 6

11.У формулу густини потоку речовини входять такі фізичні величини: маса m, площа S

та час t. Виберіть формулу густини потоку ?

1. Jm= m /t;

2. Jm= m/(S• t);

3. Jm = m/S

та вкажіть її фізичний зміст ?

4. маса речовини, яка переноситься через поверхню за одиницю часу;

5. маса речовини, яка переноситься через одиницю площі за певний час;

6. маса речовини, яка переноситься через одиницю площі за одиницю часу.

І 5

І 4

І 6

І 6

12.Фізична величина dc/dx називається ?

1.градієнт,

2. градієнт концентрації,

3.різницяконцетрації,

яка за змістом показує ?

4.одиничнуконцентрацію,

5.різницю концентрації на одиницю відстані дифузії,

6.зміну концетрації речовини на одиницю інтервалу найкоротшої відстаніу напрямку від найменшої до найбільшої її концентрації.

(виберіть відповідні доповнення)

І 5

І 4

І 6

І 6

13.Рівняння Фіка: Jm= –D описує 1?...,

а рівняння Теорелла: Jm = – u C описує 2?...

(виберіть доповнення 1?...та2?...).

1?... густину потоку незаряджених молекул та 2?... густину потоку іонів електролітів

1?... густину потоку нейтральних молекул та 2?... густину потоку заряджених молекул

1?... зв'язок потоку з градієтом концентрації та 2?... рухливість іонів електроліту

1?..Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 519; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.023 с.)