Резюме та його реквізити. Зразок 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Резюме та його реквізити. ЗразокРезюме — документ, в якому особа в стислій формі повідомляє основні відомості про себе з метою участі в конкурсі на заміщення вакантної посади.воно має давати максимально повне уявлення про кандидата і йоговідповідність оголошеній вакансії та бути при цьому точним, лаконічним, насиченим фактичною інформацією.

Резюме складається з таких реквізитів:

1.Назва документа 2. Текст 3. Дата 4.Підпис.

Текст документа містить такі дані:

1. Ім’я, прізвище, по батькові (повністю, у називному відмінку) 2. Дата й місце народження (відповідно до паспорт­них даних) 3.Домашня адреса, телефон 4. Родинний стан 5. Освіта (заклади освіти, підготовка, перепідготовка, курси тощо) 7. Трудова діяльність, досвід роботи 8. Додаткові дані (особисті якості, знання, навички, суміжні спеціальності — усе те, що може дати більш точні уявлення про позитивні якості кандидата).

Приклад резюме

РЕЗЮМЕ

Ім‘я, по батькові, прізвище:Олександр Ігоревич Чернишов

Дата й місце народження:12 грудня 1975 року, смт Добропілля Гадяцького р-ну Полтавської області.

Домашня адреса:пр. Б. Хмельницького, 24, кв. 89, м. Дніп­ропетровськ, 49022

Телефон:287-651

Досвід роботи:

2000—2002 рр.— викладач англійської мови в Центрі удосконалення вчителів (м. Дніпропетровськ).

Навчання:

1991—1994 рр.— Полтавське педагогічне училище (при­своєно кваліфікацію учителя початкових класів);

1994—1999 рр.— Дніпропетровський державний універси­тет (спеціальність «Філолог», кваліфікація «Викладач ан­глійської мови», освітньо-кваліфікаційний рівень — спе­ціаліст);

Сімейний стан : незаміжня

Додаткові відомості: Загальний педагогічний стаж — 2 роки.

Дата Підпис

Наказ про особовий склад

НАКАЗ № ______

Місто_________________________ ”__”_______20__р.

 

По особовому складу

 

ПРИЗНАЧИТИ:

1. ___________________________________________________ на посаду __________________________

(П.І.Б.)

 

з ________________ р. з двотижневим випробувальним терміном, з окладом ______________грн. у місяць.

Підстава: заява __________________________ з візами начальника відділу кад­рів і _________________.

(П.І.Б.) (посада)

 

НАДАТИ:

2. ______________________________________, ___________________________, позачергову відпустку

(П.І.Б.) (посада)

з _________________ р. по ________________ р. на ________ робочих дні, за період роботи з

 

_________________ р. по ________________ р.

 

Підстава: графік відпусток і заява ___________________________________________.

(П.І.Б.)

 

ЗВІЛЬНИТИ:

3. ______________________________________, ___________________________, з займаної посади

(П.І.Б.) (посада)

 

з ________________ р. у зв'язку з _________________________________________________.

 

Підстава: заява ___________________________________________.

(П.І.Б.)

Директор ________________________________________________

Наказ— це розпорядчий документ, що видається керівником установи. Накази з особового складу регламентують прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення. У заголовку такого наказу зазначають: «Щодо особового складу».

Реквізити наказу такі:

1) назва підприємства або установи, що видає наказ, або назва посади керівника; 2) назва виду документа; 3) назва місця видання наказу; 4) номер; 5) дата підписання; 6) короткий зміст наказу (заголовок); 7) текст наказу; 8) підстава для складання;

9) підпис керівника підприємства (установи).

Загальна характеристика інформаційних документів.

довідково-інформаційні документи - У них міститься інформація про фактичний стан справ в установі, організації, на підприємстві, який є підставою для прийняття розпорядчих документів. Інформація, що міститься в довідково-інформаційних документах, може спонукати до дії або бути лише доведена до відома.

Довідково-інформаційні документи не містять доручень, не зобов'язують їх виконувати, як розпорядчі документи, а повідомляють дані, на підставі яких приймаються відповідне рішення, тобто ініціюють управлінське рішення, дозволяють вибрати той чи інший спосіб управлінського впливу.

Особливість цих документів полягає в тому, що вони направляються знизу вверх по системі управління: від працівника до керівника структурного підрозділу, від керівника структурного підрозділу до керівника організації, від підвідомчої організації до вищої.

До довідково-інформаційної документації відносяться такі види документів:

o акти; протоколи; o довідки; o службові листи; o пояснювальні та доповідні записки; o плани і графіки; o відгуки та рецензії.

Звт та його реквізити. Зразок

Звіт- документ, у якому письмово повідомляють про виконання якоїсь разової або тривалої роботи, про певні аспекти чи комплекс діяльності установи, підприємства, організації, їх структурних підрозділів за точно визначений період часу.

Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові. Статистичні звіти пишуться на спеціальних, виготовлених друкарським способом бланках, текстові — на звичайному папері.

Реквізити:

 • Назва виду документа.(ЗВІТ)
 • Вказівка на період за який звітують, Заголовок (вказуються установа, напрям діяльності, звітний період).
 • Назва установи, організації, про роботу яких звітують
 • Текст, який має такі частини:
  • вступ (вказуються завдання, які було поставлено перед установою за звітний період);
  • основна частина (опис та аналіз виконаної роботи);
  • висновки (пропозиції, зауваження, перспективи на майбутнє).
 • Підпис керівника установи або особи відповідальної за складання звіту.
 • Гриф затвердження(якщо необхідно)
 • Дата складання.
 • Печатка.

Звіт
Про педагогічну практику з 12.02.2003 по 12.03.2003
Студентки філологічного факультету Мандрики Н. Й.

Педагогічну практику проходила у СШ № 34 м. Львова. У школі було створено належні умови для проходження практики.

За час практики провела 14 контрольних уроків з мови та літератури.

Практика в школі допомогла здобути практичні уміння і навички: проводити уроки різних типів, перевіряти будь-які види письмових робіт, планувати роботу з розвитку мовлення, виготовляти дидактичний матеріал для уроків.
Педагогічна практика поглибила і закріпила знання, здобуті в університеті, з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, виробила вміння проводити навчально-виховну роботу з дітьми середнього шкільного віку, випробувати себе як класний керівник.
12.03.2003 підпис

Протокол та його реквізити. Зразок

Протокол – це документ, в якому фіксується хід об­говорення питань і рішення, прийняті колегіальними органами на зборах, нарадах, конференціях тощо.Це первинний офіційний документ, на підставі якого керівництво має право вимагати від підлеглих виконання доручених їм завдань, видавати розпорядчі документи.

За обсягом протоколи можуть бути:

- стислими – містять лише назви обговорених пи­тань та рішення з цих питань; рубрики «Слухали» та «Ухвалили»;

- повними –рубрики «Слухали», «Виступили», «Ухвалили»;

- стенографічними – дослівно фіксуються виступи, запитання, зауваження, рішення, пропозиції тощо.

Протоколи складаються з таких реквізитів:

1. Назва документа.

2. Номер.

3. Назва колегіального органу із зазначенням харак­теру його роботи (загальні збори, виробнича нара­да, засідання кафедри тощо).

4. Назва підприємства, організації.

5. Дата й місце проведення зборів.

6. Кількісний склад учасників (якщо учасників бага­то, то вказується кількість присутніх і до протоколу додається реєстраційний лист).

7. Посади, прізвища й ініціали керівників зборів, на­ради тощо (голови, секретаря, членів президії).

8. Порядок денний (питання можуть формулюватися в називному відмінку).

9. Текст.

10. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кіль­кості сторінок.

11. Підписи керівників зборів, наради (голови й секре­таря).

Приклад протоколу

Відкрите акціонерне товариство «Будівельник»

ПРОТОКОЛ №12
2002 р. м.Харків

засідання ради директорів

ГоловаЖуравльов О.Я.

Секретар Корженевська К.Г.

Присутні: Аверинцев М.Д., Закіров Р.Т., Лівощенко І.К., Тимощук В.В.

Відсутні: Зальцберг М.І. (у відрядженні).

Порядок денний:

1.Про створення СП «Траст компані» (доповідач – генеральний директор Аверинцев М.Д., директор СП «Інвест» Дж.К.Лі.).

2.Про призначення виконавчого директора СП «Будмен».

СЛУХАЛИ: 1. Про створення СП «Траст компаній (до­повідач — генеральний директор Аверинцев М.Д., дирек­тор СП «Інвест» Дж. К. Лі).

ВИСТУПИЛИ:

Аверинцев М.Д. (текст доповіді додається).

УХВАЛИЛИ:

1.1. До 16.01.2003 р. підготувати всі необхідні для ство­рення СП документи; завершити організаційну роботу до 26.01.2003 р. (відповідальний — Закіров Р.Т.).

СЛУХАЛИ: 2. Про призначення виконавчого директора СП «Будмен».

ВИСТУПИЛИ:

Аверинцев М.Д. запропонував на посаду виконавчо­го директора СП «Будмен»

УХВАЛИЛИ:

Призначити Наконечного О.Л. виконавчим директо­ром СП «Будмен» й укласти з ним контракт на виконання обов’язків директора терміном на два роки.

Голова (підпис) О. Я. Журавльов

Секретар (підпис) К. Г. Корженевська
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 1543; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.004 с.)