ТОП 10:

Вимоги до структури курсової роботиСтруктура курсової роботи складається з :

Титульного листа (Додаток Б)

Заяви на написання курсової роботи та плану, затвердженого керівником (Додаток А) (Зразки планів курсових робіт наведено на стор. 24-54)

Змісту (Додаток В)

Вступу

Основної частини

Висновків і пропозицій

Списку використаних джерел

Додатків

Кількість питань основної частини і порядок розміщення їх у плані визначається у кожному конкретному випадку із врахуванням специфіки теми курсової роботи.

Кожне питання розміщується з нової сторінки, а підпункт починається на тій же сторінці, на якій закінчувався попередній.

Титульний лист.

Титульний лист є першою сторінкою курсової роботи, оформляється згідно з установленими вимогами до науково-дослідних робіт (Додаток Б) і служить джерелом інформації, яка необхідна для реєстрації роботи і перевірки викладачем кафедри.

План, затверджений керівником курсової роботи.

План відображає зміст курсової роботи у вигляді основних питань. Розроблений план узгоджується з керівником. Робота, яка виконана без затвердженого плану або з планом зі змінами без узгодження з керівником, на перевірку не приймається.

План, затверджений керівником, не входить до загальної нумерації сторінок курсової роботи.

Зміст.

Зміст подається після плану і має наступні складові: вступ, найменування всіх пунктів і підпунктів плану, висновки і пропозиції, перелік літературних джерел, додатки (Додаток В). Кожна складова має чітке визначення нумерації сторінки, за якою вона міститься в курсовій роботі.

Зміст входить до загальної нумерації сторінок курсової роботи і є її другою сторінкою.

Вступ.

Вступ до курсової роботи розміщується на новій сторінці. У вступі викладаються:

- актуальність обраної теми, її теоретичне та практичне значення; законодавчі та нормативні документи, які регламентують стан проблеми, що вивчається;

- світові тенденції вирішення поставлених проблем;

- коротка характеристика об’єкту дослідження (місце знаходження, форма власності, організаційно-правова форма тощо) та невирішені проблеми для даного об‘єкту дослідження;

- мета й завдання курсової роботи;

- період досліджень;

- оцінка сучасного стану проблем на основі аналізу літературних джерел та практичного вирішення існуючих проблем досліджуваного підприємства;

- методи досліджень та інформаційне забезпечення роботи;

- відомості про обсяг і структуру роботи (наявність та кількість таблиць, рисунків, додатків тощо).

Обсяг вступу – до 3-х сторінок друкованого тексту.

Основна частина.

Основна частина ділиться на 4-6 питань. До складу основної частини входять теоретичні і практичні питання, передбачені планом курсової роботи. Вана повинна містити дані, які відображають суть, методику і основні результати виконаної роботи.

У теоретичній частині курсової роботи міститься огляд літератури за обраною темою, визначення понять і термінології, відображаються суть, зміст, напрямки досліджень з проблеми, яка обрана темою курсової роботи, висвітлюються роль і значення цієї проблеми в становленні ринкових відносин в Україні, дається характеристика методик, методів та моделей досліджень, формується власна думка щодо розв’язання даної проблеми.

Основними джерелами для написання теоретичної частини курсової роботи є: законодавчі і нормативні матеріали Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів України, опубліковані в офіційних виданнях; постанови місцевих Рад народних депутатів, місцевих виконавчих органів, що безпосередньо стосується практики організації торгівлі та торговельного обслуговування; постанови з’їздів споживчої кооперації України, рекомендації та інструктивні матеріали Укоопспілки, обласних спілок споживчих товариств та їх низових ланок; науково-теоретичні роботи, науково-методичні рекомендації, журнальні і газетні статті в галузевих та спеціалізованих виданнях; матеріали періодичної звітності окремих підприємств, статистичних органів різних ланок та ін.

Теоретична частина складається з одного питання, яке може бути поділене на 2-3 підпункти. В кінці теоретичної частини повинен бути зроблений обґрунтований перехід до практичної частини роботи. Обсяг теоретичної частини – до 10 сторінок друкованого тексту.

Практична частина роботи є найбільш змістовною і значною (до 50% всього обсягу курсової роботи), вона виконується на конкретному матеріалі, що здатний повністю розкрити сутність явища, що аналізується, в динаміці та охарактеризувати проблему в цілому. У практичній частині повинен бути проведений аналіз об’єкту дослідження на основі зібраної та обробленої інформації, якою можуть бути: плани роботи підприємств, річні звіти, статистична та бухгалтерська звітність та інша технічна чи службова документація. Характер і обсяг матеріалу залежить від особливостей обраної теми та методики досліджень.

Практична частина роботи починається з другого питання, в якому, як правило подається загальна організаційно-економічна характеристика підприємства. Вона передбачає аналіз схеми організаційної побудови апарату управління досліджуваного об‘єкту, функції окремих його підрозділів, відображає зміни складу і чисельності працівників комерційних, фінансових і економічних служб не менше як за останні 3 роки.

У випадку, коли курсова робота виконується на прикладі окремої товарної групи, більш детально аналізуються показники по цій групі товарів, загальна ж характеристика дається по підприємству в цілому. Орієнтованість роботи на окрему товарну групу чи на підприємство в цілому узгоджується з викладачем.

Аналіз обраної інформації повинен проводитись за допомогою сучасних методів економічного, соціологічного, соціального, психологічного і технологічного аналізу, що ґрунтується на проведених дослідженнях та використанні сучасних комп’ютерних технологій.

Метою проведеного аналізу є з’ясування позитивних і негативних тенденцій стану досліджуваної проблеми і пошук можливих напрямків щодо оптимізації діяльності підприємства.

Якщо рекомендації щодо написання вступу, першого і другого питання плану характерні майже для всіх тем курсових робіт, то при виконанні наступних питань (3, 4, 5 і т.д.) потрібна індивідуальна консультації у наукового керівника.

Кожне наступне питання повинно мати логічний зв’язок з попереднім і мати коротке узагальнення щодо його змісту.

Практична частина роботи повинна доповнюватися таблицями, рисунками, графіками, формулами, моделями і т.д. Обсяг практичної частини – 20-25 сторінок друкованого тексту.

Заключна частина.

Заключна частина вміщує в собі висновки та пропозиції, що сформульовані в курсовій роботі.

Висновки є логічним продовженням аналізу теоретичного і практичного матеріалу попередніх розділів. Текст висновків повинен містити короткі висновки по змісту кожного питання плану, позитивні і негативні моменти в роботі об’єкта дослідження за напрямами, що вивчалися, об’єктивну оцінку отриманих результатів роботи та визначеної мети.

На підставі отриманих висновків у роботі слід викласти обґрунтовані пропозиції та рекомендації, які вміщують конкретні шляхи щодо усунення виявлених недоліків та удосконалення роботи досліджуваного об’єкту, запропоновані розрахунки соціально-економічного ефекту від впровадження запропонованих заходів.

Представлені в роботі висновки та пропозиції у значній мірі визначають якість курсової роботи. Обсяг висновків та пропозицій – до 5 сторінок друкованого тексту.

Список використаних джерел.

Список літератури, що використовувалась в процесі виконання курсової роботи, розміщується після висновків і пропозицій на окремих аркушах у відповідності до стандартів з бібліотечної та видавничої справ.

При виконанні курсової роботи рекомендується використати не менше 20 літературних джерел, звернути особливу увагу на найновіші публікації в періодичній пресі.

Додатки.

У додатки виносяться другорядні матеріали, які використовувались при написанні курсової роботи, але детально не аналізуються в тексті чи використовуються для підтвердження даних, які використані в тексті.

До додатків курсової роботи можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації та таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включати до основної частини (розрахунки, бухгалтерська та статистична звітність, копії програм робіт, ілюстрації, методики, опис розроблених комп’ютерних програм, фотографії та ін.)

Загальний обсяг курсової роботи повинен складати 35-40 сторінок друкованого тексту.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.220.31 (0.007 с.)